Vurderingsophold

KVALITETSSTANDARD

Vurderingsophold - (borger fra eget hjem)
Emne Indhold
Lovgrundlag § 84 stk 2 i Serviceloven.
Formålet med ydelsen

Et midlertidigt ophold med henblik på at dække et pludseligt opstået behov for hyppigt tilsyn, pleje og omsorg døgnet rundt.

Hvilket behov dækker ydelsen

Behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet - på uforudsete tidspunkter, og hvor dette ikke kan tilvejebringes i eget hjem - herunder med brug af nødkald.

Målgruppen for ydelsen

Borgere i eget hjem med behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet:

 • Med pludselig forværring i deres fysiske eller mentale tilstand, hvor behov for pleje og omsorg ikke kan tilgodeses af hjemmeplejen/sygeplejen.
 • Hvor der opstår ustabile forhold - eksempelvis at pårørende indlægges.
Visitation til ydelsen

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der visiterer til ikke-planlagt midlertidigt ophold efter serviceloven. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra:

 • Praktiserende læge
 • Hjemmesygeplejen
 • Hjemmeplejen
 • Akutteamet

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid varetages visitering af Akutteamet.

Hvad indgår i ydelsen?

Pleje og omsorg - herunder eventuelle terapeutindsatser.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Transport til og fra hjemmet.

Hvis der opstår behov for flytning mellem Herning Kommunes enheder, dækker Herning Kommune udgiften til transport.

Ydelsens omfang

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden hvilke indsatser, der er relevante for borgeren og om borgeren skal fortsætte vurderingsopholdet eller skal tilbydes:

 • Rehabiliteringsophold - borger skal genvinde tabt funktionsevne
 • Venteophold - borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet

Indholdet i disse opholdstyper er beskrevet i selvstændige kvalitetsstandarder.

Hvor tilbydes ydelsen

På et af kommunes plejecentre eller Herning kommunes rehabiliteringscenter.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling for opholdet. Se venligst det materiale, som udleveres på opholdsstedet.

Forplejning, rengøringsmidler/ -artikler, TV-pakke, tøjvask og leje/vask af linned - afregnes efter gældende takster - se det udleverede materiale.

Taksterne er politisk godkendte og reguleres årligt.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til

Borgeren skal selv medbringe tøj, toiletartikler, medicin - evt. doseringsæske, medicinliste, inkontinens hjælpemidler mv.

Kvalitetsmål
 • At dække borgerens behov for tilsyn og omsorg
 • At stabilisere og forbedre borgerens tilstand - medhenblik på tilbagevenden til eget hjem
 • At tilbyde relevante indsatser ved afslutningen af opholdet.
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, dokumenterer og melder tilbage til Visitationsenheden.
Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat skal opholde sig på et midlertidigt ophold - i så fald på hvilken type.

Klageadgang

Klager sendes til Visitationsenheden indenfor fire uger efter datoen for afgørelsen.
Øverste klageinstans er Social og Sundhedsudvalget.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020