Venteophold

KVALITETSSTANDARD

Venteophold - § 84, stk 2
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk 2 i Serviceloven 
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet og behov for hjælp på uforudsete tidspunkter.

Hvad er formålet med ydelsen?

At yde pleje og omsorg døgnet rundt i en venteperiode. 

Modtagere af ydelsen

Borgere, der ikke kan tilbydes relevant pleje i eget hjem og ikke kan være hjemme på grund af f.eks.:

 • Midlertidige fysiske og psykiske restriktioner
 • Ustabile forhold i eget hjem (pårørende indlagt, ombygning af eget hjem eller lignende)
 • At borgeren er døende
 • At borgeren venter på tilbud om ældrebolig/plejebolig

Borgerens funktionsniveau vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen?

Efter en individuel vurdering kan indgå:

 • Pleje/omsorg
 • Sociale aktiviteter
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Vedligeholdelsestræning
 • Hverdagsrehabilitering
Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Transport til og/fra hjemmet
  Hvis der opstår behov for flytning mellem Herning Kommunes enheder, dækker Herning Kommune udgiften til transport.
 • Genoptræning
Ydelsens omfang

Omsorg og pleje i døgnophold. 

Hvor tilbydes opholdet

Det konkrete ophold tilbydes på et af kommunens plejecentre.

Rehabiliteringscentret vil som udgangspunkt ikke blive benyttet til venteophold.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling for opholdet. Se venligst det materiale, som udleveres på opholdsstedet.

Forplejning, rengøringsmidler/ -artikler, TV-pakke, tøjvask og leje/vask af linned - afregnes efter gældende takster - se det udleverede materiale.

Taksterne er politisk godkendte og reguleres årligt.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinliste, inkontinenshjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under opholdet. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål

At borgeren kan tilbydes relevant omsorg og pleje i døgnophold i en ventetidsperiode, når tilbud i eget hjem skønnes utilstrækkelige.

Klageadgang

Social- og Sundhedsudvalget, Herning Kommune.

Klagen sendes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020