Rehabiliteringsophold

KVALITETSSTANDARD

Rehabiliteringsophold
Emne Indhold
Lovgrundlag Intet lovgrundlag.
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Tværgående, målrettet og tidsafgrænset rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i borgerens eget hjem.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt.

At finde muligheder for, hvordan funktionsniveauet fremover kan forbedres, vedligeholdes eller udsætte en eventuel forringelse. 

Modtagere af ydelsen

Borgere med faldende funktionsniveau og med udviklingspotientiale:

  • Borgere, der på grund af en kronisk sygdom, f.eks. apopleksi, dissemineret sklerose, KOL, parkinsonisme m.m., har et forventet funktionstab over tid.
  • Borgere, der over længere tid ikke har spist og drukket tilstrækkeligt og dermed har et meget svækket kognitivt og fysisk funktionsniveau.

Borgere med akut opstået funktionsnedsættelse:

  • Borgere, der har behov for intensiv rehabilitering og genoptræning efter hospitalsophold med henblik på at mindske fremtidigt behandlings- og plejebehov. Eksempelvis apopleksi, traumepatienter, benamputerede m.m.

Borgerne skal være bekendt med egen aktive indsats i et rehabiliteringsophold og være motiveret for det.

Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Efter en individuel vurdering kan følgende indgå:

  • Tværfaglig vurdering af borgerens samlede situation.
  • Sygepleje og pleje med fokus på at fremme og mestre egenomsorgskapaciteten.
  • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse).
  • Genoptræning af de fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.
  • Formidling af viden til at skabe forståelse og mestring af egen livssituation.

Iværksættelse af fremtidige tiltag, som kan fastholde borgeren i en positiv og aktiv indsats.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Transport til og fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Varighed af ophold typisk 3 uger. I særlige tilfælde kan bevilges op til 3 måneder. 

Hvor tilbydes opholdet

Opholdet tilbydes på Rehabiliteringscentret.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling for opholdet. Se venligst det materiale, som udleveres på opholdsstedet.

Forplejning, rengøringsmidler/ -artikler, TV-pakke, tøjvask og leje/vask af linned - afregnes efter gældende takster - se det udleverede materiale. 

Taksterne er politisk godkendte og reguleres årligt.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til
  • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinlisten fra hjemmejournal, inkontinens hjælpemidler mv.
  • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål

At borgeren tilbydes rehabiliteringsophold, der giver mulighed for at opnå en forbedring af hverdagslivet.

Opfølgning

Borgerens handleplan og færdigheder revurderes typisk hver 14. dag med henblik på udskrivning eller videre handlingsforløb.

Klageadgang

Social- og Sundhedsudvalget, Herning Kommune.

Klagen sendes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020.