Palliationsophold på Fuglsangsø Plejecenter

Kvalitetsstandard

Palliationsophold på Fuglsangsø Plejecenter
Emne Indhold
Lovgrundlag § 84, stk. 2 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække

Borgere og pårørendes behov for midlertidig aflastning i forbindelse med et palliativt forløb. Ydelsen omfatter behov for tilsyn, tryghed, pleje, støtte og omsorg i løbet af hele døgnet og på uforudsete tidspunkter.

Hvad er formålet med ydelsen

At aflaste og skabe tryghed for den døende og de pårørende i en periode og eventuelt skabe mulighed for, at borgere der ønsker det, kan vende hjem og dø i eget hjem.

Modtagere af ydelsen

Modtagere af ydelsen er kendetegnet ved én eller flere af nedenstående:

 • Borgere i eget hjem, med uhelbredelig sygdom, og som er i den sidste fase af livet, hvor lindring og omsorg er den primære indsats.
 • Helbredende behandling er ophørt (terminalerklæring)
 • Borgere med komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.
 • Behandlingsniveauet skal være afklaret, så borgeren ikke har symptomer, der kræver indlæggelse på sygehus.
 • Borger ønsker palliationsophold på Fuglsangsø Centeret og er informeret om andre muligheder for støtte og ophold.
Visitation

Visitation til opholdet sker ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Udenfor Visitationsenhedens åbningstid kan Akutteamet visitere til et ophold.

Hvad kan indgå i ydelsen

Efter en individuel vurdering kan bl.a. indgå:

 • Lindrende behandling, pleje og omsorg
 • Samtale med den døende/pårørende
 • Samvær og tilstedeværelse
 • Tværfaglig palliativ indsats.
 • Opretholdelse af livskvalitet for den døende og de pårørende.
 • Formidling af kontakt til f.eks. præst, vågetjenesten osv.
Hvad indgår ikke i ydelsen
 • Transport til og fra hjemmet - så længe borgeren ikke er udelukkende sengeliggende.
 • Transport til og fra andre opholdstyper i Herning Kommune.
Ydelsens omfang

Omsorg og pleje i et døgnophold i op til 14 dage. Indenfor udløbet af denne periode følger Visitationsenheden op på, om borgeren kan vende hjem til eget hjem.

Hvor tilbydes opholdet

Opholdet tilbydes på Fuglsangsø Centeret.

Hvad koster opholdet

Der henvises til gældende takster for midlertidige ophold - kan findes i Herning Kommunes gældende takstoversigt.
Der er egenbetaling for pårørende.

Hvordan følges op på opholdet

Visitationsenheden følger op på udviklingen i borgerens tilstand og situation i samarbejde med Fuglsangsø Centeret.

Klageadgang

Klager sendes til Visitationsenheden i Herning Kommune.
Afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020