Handicapegnet ældrebolig

KVALITETSSTANDARD

Handicapegnet ældrebolig
Emne Indhold
Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a (ejet af almennyttige boligselskaber med kommunal anvisningsret).

Lov om ældreboliger.

Lov om byfornyelse og boligforbedring (boliger med anvisningsret).

Lov om lette kollektivboliger (boliger med anvisningsret).
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Behov for særlig indretning af bolig, der tilgodeser varigt mobilitetshandicappede.

Indretningen gør det muligt at bruge ganghjælpemiddel/kørestol indendørs.
Hvad er formålet med ydelsen? At borgeren kan blive mere selvhjulpen.
Modtagere af orlovsydelsen

Borgere med behov for speciel indretning af bolig pga. varigt mobilitetshandicap.

Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 2 og 3 i Fælles Sprog. 

Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres på www.borger.dk, kommunens hjemmeside eller ved at kontakte Visitationsenheden.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Køkkenet er typisk uden underskabe og med højdeindstilleligt køkkenbord.

Øvrige boligændringer sker efter behov.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der kan ikke garanteres kørestolsadgang til kælderniveau og højdeindstilleligt køkkenbord i alle boliger.

Ydelsens omfang

Handicapegnet bolig, som Herning Kommune har anvisningsret til.

Hvor tilbydes boligen De konkrete placeringer af boligerne oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning Kommune.
Hvad koster boligen

Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig).

I Nørregade 11 udleveres der boligdokument. Der betales ikke indskud.

Huslejen udregnes dels efter den enkelte borgers skattepligtige indtægt, dels efter driftsudgiften. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig). 
Særlige forhold, der skal tages hensyn til Længstlevende af samlevende kan blive boende i lejligheden.
Kvalitetsmål

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Tildelingen af ældreboliger sker ud fra følgende:

  • Borgerens konkrete ønske om boligens beliggenhed søges efterlevet, hvilket dog kan forlænge ventetiden på tilbud.
  • Borgere med størst behov tilbydes bolig først. 
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt i Byrådet 26. maj 2015.