Daghjemsophold

Kvalitetsstandard

Daghjemsophold
Emne Indhold
Lovgrundlag §§ 83 og 84 i Serviceloven.
Hvem kan få tilbud om daghjem?

Borgere, der på grund af den fysiske eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation har:

 • svært ved at overskue egen situation og strukturere døgnet.
 • behov for personalestøtte for at fungere i et aktivitetscenter og andre sociale sammenhænge
 • vanskeligt ved at udføre egenomsorg.
 • nærtstående har brug for afløsning.
Hvad er formålet med daghjem?
 • Støtte til at opretholde nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt for borgeren.
 • Medvirke til at vedligeholde og stimulere det psykiske, fysiske og sociale funktionsniveau.
 • Medvirke til at give borgeren en overskuelig døgnrytme og hverdagsliv.
 • Tilbyde ophold uden for hjemmet i et trygt, overskueligt og indholdsrigt miljø.
 • Aflaste ægtefælle/nærtstående.
 • Forebygge ensomhed.
Hvad kan indsatsen indeholde?

Daghjemstilbud foregår i dagtimerne i trygge og overskuelige rammer.

 • Kompenserende støtte og hjælp til at kunne indgå i aktiviteter, motion og social samvær - tilpasset borgerens behov.
 • Støtte til varetagelse af egenomsorg
 • Tilbuddet er som udgangspunkt et gruppetilbud, hvor der dog tages individuelle hensyn i planlægning af dagligdagen og de enkelte aktiviteter.
Hvad indeholder indsatsen ikke
 • Genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder (servicelovens §86), der forudsætter ergo- eller fysioterapeutisk udredning og intervention. Træningsindsatser bevilges særskilt.
 • Individuelle aktiviteter uden for aktivitetscentret.
 • Komplekse og tidskrævende plejeopgaver.
Indsatsens omfang

Daghjemstilbuddet foregår på hverdage, og der kan efter individuel vurdering bevilges 1-5 halve eller hele dage pr. uge.

Transport kan bevilges efter en individuel vurdering.

Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune
Leverandør

I Herning Kommune er der daghjemstilbud på aktivitetscentrene. Se mere på www.aktiv.herning.dk

Som hovedregel visiteres til daghjemmet i det lokalområde, hvor borgeren er bosiddende.

Egenbetaling

Udgifter i forbindelse med kørsel/forplejning/aktiviteterne/arrangementer betales af borgeren. Der henvises til gældende takster.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Nødvendige hjælpemidler der skal sikre personalets arbejdsmiljø, findes i daghjemmet.
 • Borgeren medbringer som hovedregel selv personlige hjælpemidler som f.eks. gangredskab, siddepude, liftsejl, inkontinens hjælpemidler osv.
 • Der er mulighed for at hvile i seng eller hvilestol.
Sagsbehandlingsfrist Der træffes afgørelse på ansøgning om bevilling af daghjem indenfor 1 mdr.
Opfølgning

I samarbejde med borger/pårørende udarbejdes en individuel, målrettet plan for opholdet i daghjemmet.

Det revurderes løbende hvorvidt borgeren fortsat profiterer af daghjemstilbuddet.

 • At der i samarbejde med borger/pårørende udarbejdes en individuel, målrettet plan for opholdet i daghjemmet
 • At der løbende revurderes på hvorvidt borgeren fortsat profiterer af daghjemstilbuddet
Klageadgang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Sagen genvurderes og hvis afgørelsen fastholdes sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

 Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.