Akutophold

KVALITETSSTANDARD

Akutophold
Emne Indhold
Lovgrundlag Sundhedslovens §138
Formålet med ydelsen

At forebygge forværring af sygdom og dermed forebygge indlæggelser
på sygehus eller at følge op på behandlingsindsatsen efter udskrivelse fra sygehus.

Hvilket behov dækker ydelsen

Behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer i forbindelse med midlertidigt ophold på en kommunal enhed.

Målgruppen for ydelsen

Borgere, som ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Visitation til ydelsen

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der visiterer til midlertidigt akutophold efter sundhedsloven. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra:

 • Hjemmesygeplejen
 • Akutteam
 • Praktiserende læge
 • Hospitaler

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid varetages visitering til akutophold af Akutteamet.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Indsatser, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - herunder sygeplejefaglige indsatser, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer
og som kan etableres og leveres med kort varsel - dvs.
indenfor få timer - på alle tider af døgnet og alle ugens dage - inklusiv søn- og helligdage. Eventuelle terapeutfaglige indsatser er omfattet af opholdet.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Transport til og fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat
har behov for et midlertidigt akutophold efter sundhedsloven
eller om borgeren skal fortsætte det midlertidige ophold på en anden
opholdstype efter serviceloven. Det kan være:

 • Vurderingsophold, hvor borgerens behov vurderes hen over døgnet.
 • Venteophold, hvor borgeren er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig plads.
 • Rehabiliteringsophold, hvor borger genskaber et så godt hverdagsliv som muligt i forhold til funktionsevnen.

De tre ovennævnte opholdstyper er beskrevet i særskilte kvalitetsstandarder.

Hvor tilbydes opholdet

På Herning Kommunes rehabiliteringscenter.

Hvad koster opholdet

Opholdet er vederlagsfrit. Der er først egenbetaling fra det tidspunkt, hvor borgeren eventuelt overgår til et midlertidigt ophold efter serviceloven.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til

Borger skal selv medbringe tøj, toiletartikler, medicin - evt. doseringsæske, medicinliste, inkontinenshjælpemidler mv.

Kvalitetsmål
 • At forebygge sygehusindlæggelse
 • At tilvejebringe den nødvendige særlige sygeplejefaglige indsats
 • At borgerens tilstand stabiliseres/bedres
 • At borgeren tilbydes relevante indsatser i forlængelse af opholdet.
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, dokumenterer og melder tilbage til Visitationsenheden.

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat skal opholde sig på et midlertidigt akutophold efter sundhedsloven eller om borgeren skal overgå til en anden opholdstype.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling, skal det ske via www.borger.dk (digitalt) til Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Klagefristen er indenfor fem år - dog forkortet til to år, hvis du har haft kendskab til eller burde have haft kendskab til - at der er sket en fejlbehandling.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020.