Skolebusser

Skolebusser er gratis for alle.

Ruterne med skolebus planlægger vi for de elever i folkeskolen, der er kørselsberettiget. Går dit barn ikke på distriktsskolen, og kan du ikke bruge skolebussen, må du selv sørge for transport af dit barn. Der er nogle fri- og privatskoler, der tilbyder tilskud til transporten. Kontakt dit barns skole for at få mere at vide.

Luk alle
Åben alle

Skolebusser

Midttrafik planlægger vores ruter for skolebusser. Det sker i samarbejde med skoler og vognmænd.
Alle kan køre gratis med skolebusserne – også dig. Det kræver ikke buskort. Du vinker blot bussen til stop, hopper af og på som du har brug for.

Hvis du eller dit barn har brug for at køre med bybus (gule busser), lokalbus eller regional bus (blå busser), skal du købe en billet eller have et skolebuskort. Der er nogen fri- og privatskoler, der tilbyder tilskud til transporten. Kontakt skolen for at få mere at vide.

Går dit barn i 10. klasse i Herning Kommune eller er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, gælder særlige regler. Kontakt skolen for at få mere at vide.

Se køreplan for kommunens skolebusser.

Se et kort over kommunens skolebusruter.

Sådan planlægger vi skolebusruterne

Midttrafik planlægger vores ruter for skolebusser. Det sker efter folkeskolelovens regler om befordring. Der laves nye ruter og køreplaner hvert skoleår. Planlægningen laves i et samarbejde med skoler og vognmænd.

Vi planlægger transport for dit barn til distriktsskolen, hvis skolevejen er for lang eller er vurderet trafikfarlig. Vurderingen foretages af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.

Dit barn skal selv kunne færdes til skole eller opsamlingssted efter nedennævnte afstande. Som forældre har du ansvaret for at lære dit barn skolevejen at kende og færdselsreglerne, så dit barn kan færdes korrekt og sikkert i trafikken.

Afstand til skole/opsamlingssted skal være længere end:

 • 2,5 km for indskolingen, 0.- 3. klasse
 • 6 km for mellemtrinnet, 4.-6. klasse
 • 7 km for udskolingen, 7 -9. klasse
 • 9 km for 10. klasse.

Har dit barn længere end oplyst ovenfor, kan dit barn være kørselsberettiget. Afstanden måles fra nærmeste offentlige vej til skolen.

Dit barn kan også være kørselsberettiget, hvis han/hun skal færdes langs med en trafikfarlig skolevej for at komme i skole.

Hvis dit barn er kørselsberettiget, vil vi planlægge skolebussens rute, så dit barn kan komme med indenfor de afstande, der er oplyst ovenfor.

Alle kan benytte skolebussen – også selvom du ikke er kørselsberettiget. Så hvis du eller dit barn kan bruge den, så skal I blot tage med den.

Skolebusserne er nemlig gratis for alle – også for dig og dit barn.

Ventetider

Ventetiden på skolerne i forbindelse med skolebussen må ikke overstige 60min før/efter skoletid.

I Herning Kommune planlægges efter kortest mulig ventetid på skolerne før og efter skoletid, og vi stræber efter, at ventetiden på skolen ikke er længere end 15 min om morgenen og 45min om eftermiddagen.

Skolen har pligt til at holde øje med eleverne i ventetiden, hvis det er nødvendigt. Omfanget af den opgave vurderer skolen ud fra elevernes alder og behov.

Retsinformation

Her kan du læse bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen.

 

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje er veje, der udgør en særlig risiko for skoleelevers sikkerhed. Dit barn kan være kørselsberettiget, hvis han/hun skal færdes langs med er en trafikfarlig skolevej. Vurderingen af skolevejen sker mellem hjem og distriktsskolen.

Vurderingen af om en vej kan betragtes som trafikfarlig skolevej, sker på baggrund af en besigtigelse og data for blandt andet vejens bredde, mængden af trafik, hastigheder og uheld. Vurderingerne laves i et samarbejde mellem vejmyndigheden og politiet.

Alle veje i byzone betragtes ikke som trafikfarlige skoleveje.

Ordensregler - Den gode tur i bussen

Alle skal have en god tur med bussen så husk

 • Hils på din chauffør – ”godmorgen” og ”farvel”.
 • Tal stille, pænt og vær rolig i bussen – der er ingen grund til at råbe eller hoppe omkring i bussen.
 • Sid ned under kørslen, og spænd dig fast, hvis der er seler.
 • Vis respekt og hensyn til de andre elever/passagerer i bussen - alle skal være trygge i bussen.
 • Giv chaufføren ro til at køre bussen.
 • Pas på bussen - så er den også pæn og ren på din næste tur.
 • Hjælp dem der har brug for din hjælp.
 • Chaufføren kan hjælpe dig, hvis du får brug for hjælp. Du kan også tale med din lærer.
 • Mød i god tid ved opsamlingsstedet - så kommer du hjem og i skole til tiden.
 • Gør dig synlig så chaufføren kan se dig – og alle andre trafikanter.
 • Gør dig klar i god tid når du skal af bussen – det er dig, der skal fortælle chaufføren, hvor du skal af.
 • Stå altid ved siden af bussen - gå ikke over vejen før bussen er kørt, og du har frit udsyn.
 • Smil og vær glad.

Til mor og far

 • Som forældre har du ansvar for at dit barn kender ordensreglerne for skolebussen.
 • Chaufføren har ansvar for sikker og tryg kørsel.
 • Som forældre har du ansvaret for at dit barn kender færdselsreglerne.
 • Som forældre har du ansvaret for dit barns færdsel mellem hjem og bussen.
 • Glemte sager – spørg på skolens kontor eller ring til busselskabet.
 • Dit barn kan ikke have cykel med i bussen.

Til skolen

 • Skolen har ansvar for at informere forældrene om ordensreglerne.
 • Skolen har tilsyn med eleverne i ventetiden, både før og efter skolestart. Omfanget af tilsyn vurderer skolen ud fra elevernes alder og behov.
 • Skolen understøtter færdselslære, herunder sikker og tryg færdsel omkring skolebusser.

Servicemål for skolekørsel af elever - skolebusserne

Servicemål for skolekørsel af elever

Skolebusserne

Servicemål for skolekørsel af elever er udarbejdet med formålet, om at oplyse om principper og regler for kørsel af skoleelever i Herning Kommune. Servicemålene tager udgangspunkt i gældende lovgivning samt principper for en kørsel, der er ensartet for skoleeleverne uanset bopæl.

Skolekørsel af elever er et gratis tilbud om befordring, og ruterne er planlagt efter de kørselsberettigede elever, som Herning Kommune er forpligtet til at stille befordring til rådighed for. Befordringen sker som åben kørsel (lokalruter), der kan benyttes af alle – helt gratis.

Vi ønsker at understøtte elevernes sundhed samt læring i trafikken. Derfor indrettes befordringen også efter, at eleverne kan færdes i trafikken indenfor de afstandskrav, der er angivet i Folkeskoleloven. Forældrene har ansvaret for, at egne børn kommer trafiksikkert frem til opsamlingsstedet samt hjem fra afsætningsstedet. Forældrene har ansvaret for, at børnene færdes sikkert i trafikken, både på landet og i byen.

Forudsætninger for at elever kan være kørselsberettiget

• Eleven går på distriktsskolen, undtaget er elever der er henvist til en anden skole end distriktsskolen af Herning Kommune.

• Opfylder afstandskravene, altså skolevejen er længere end:
 - 2,5 km for indskolingen, 0.-3.kl.
 - 6 km for mellemtrinnet, 4.-6.kl.
 - 7 km for udskolingen, 7.-9.kl.
 - 9 km for 10. kl.

• Hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet, altså strækningen eller krydsningen mellem hjem og distriktsskole er vurderet som særlig trafikfarlig.

• Eleven må have en egen befordring fra nærmeste offentlige vej eller sti til opsamlingsstedet, der svarer til afstandskravene i folkeskoleloven.

Planlægning af skolekørsel

• Ruterne planlægges efter de kørselsberettigede elever.

• Køreplanerne er faste og følger kommunens ferieplan for folkeskolerne.

• Ruter tilrettelægges for ét skoleår ad gangen - både med hensyn til ruter og køretider. Ændringer af ruter i årets løb, kan kun ske ved vedvarende ændringer for eleven f.eks. ved til/afgang af elever på ruten.

• Der tilbydes som udgangspunkt to hjemture og én morgentur til skolerne, svarende til 15 ture/kørsler pr. uge

• Der tilbydes fire særlige kørselsdage på et skoleår. Typisk første skoledag samt sidste skoledag før sommerferien, efterårsferien og juleferien. Disse kørselsdage erstatter andre kørsler i køreplanen.

• Der planlægges efter at eleverne får kortest mulig køretid, og tilstræber at turen ikke er længere end 1 time.

• Ventetiden på skolerne i forbindelse med befordring må ikke overstige 60min før/efter skoletid. I Herning Kommune planlægges efter kortest mulig ventetid på skolerne før og efter skoletid, og der tilstræbes, at ventetiden på skolen ikke er længere end 15 min om morgenen og 45min om eftermiddagen.

• Skolen har pligt til at føre nødvendigt tilsyn med eleverne i ventetiden. Omfanget af tilsyn vurderer skolen ud fra elevernes alder og behov.

• Der tilbydes kun kørsel til/fra skole. Kørsel mellem SFO og hjem kan kun ske indenfor gældende køreplan.

• Særlig transport for skoleelever oprettes kun, hvor eleverne ikke kan anvende anden offentlig transport f.eks. tog eller eksisterende busruter (lokal- eller regionalruter) under Midttrafik.

• Skolerne skal ved køreplanlægning bidrage til en optimeret og fleksibel kørsel med eleverne. Det kan for eksempel ske ved at ændre på ringetiderne, pauser eller ventetider på skolen.

• Ringetider kan flyttes med op til +/- 15minutter, hvis det kan give kortere vente- og køretider.

• Ændringer af ringetider i et igangværende skoleår, kan ikke forventes at kunne imødekommes.
Ved ændringer i løbet af et skoleår, skal skolerne tage hensyn til elever, der er kørselsberettiget og køreplanen.

• Ved behov for yderligere afgange end der er i køreplanen, skal skolen selv aftale det med vognmanden. Udgifterne afholdes af skolen.

Principper for udpegning af ruter for elever og skolekørsel

• For elever med to hjem gælder, bor begge forældre i Herning Kommune, kan de vælge til hvilket af de to hjem, befordring skal ske. Bor kun den ene forældre i Herning Kommune, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. Befordring til hjemmet udenfor kommunegrænsen er Herning Kommune uvedkommende.

• Ruterne er åbne ruter og kan anvendes af alle uden betaling. Det gælder således også for de ikke kørselsberettigede elever samt andre borgere.

• Afstand mellem hjem og skole (ind-/udkørsel) defineres som ”den nærmeste offentlige vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller knallert hele året”.

• Hvis nærmeste vej er trafikfarlig, kan anvises en anden og længere vej, der ikke er trafikfarlig. Dog kan den ikke være længere end de afstandskrav, der fremgår af folkeskoleloven.

• Befordringen af eleverne kan ske ved at henvise til øvrig kollektiv trafik, taxa eller godtgøre udgifter til egen befordring.

• Selvom en anden lokal- eller regional bus har stoppested tættere på hjem/skole end skolebussen, skal kommunen ikke give buskort til denne.

Juridisk grundlag

Folkeskoleloven §26 - Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 1887 af 1. oktober 2021

• Befordring af elever i folkeskolen - Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nr. 688 af 20. juni 2014

• Lov om trafikselskaber §5 og §19 - Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 323 af 20. marts 2015

Vedtaget i Herning Kommune, april 2022

Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo

Tlf.: 96 28 83 30
Mail: vtbls@herning.dk

Ninette Thygesen
Staben i Børn og Unge

Tlf.: 96 28 70 17
Mail: ninette.thygesen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.