Skarrild Vandværk

  • Selskabsnavn: Skarrild Vandværk
  • Adresse: Assingvej 14, 6933 Kibæk
  • CVR nr.: 26831156
  • Ejerform: Andelsselskab (-forening)
  • Vandværk på Geus: Skarrild Vandværk på Geus
  • Jupiter-id: 101113

Besøg Skarrild Vandværks hjemmeside.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et stort landområde. Forsyningsområdet er udvidet en smule, så det omfatter ejendomme fra tidligere mindre fælles anlæg, som nu forsynes fra Skarrild Vandværk.

Skarrild Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 15 km 
Gennemsnitlig ledningstab 3 %
Forbrugere 220 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten udbygget i forsyningsområdet. Der er ca. 30 ejendomme, der har egen drikkevandsforsyning i området.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i samme dybde.

Skarrild Vandværk
Boringer DGU nr. 95.2360-01 95.2360-02
Pumpeydelse m3/time 8 8
Indvindingsindtag (meter under terræn) 66 - 78 66 - 78
Geologi 4 lerlag med samlet tykkelse på 22 meter 4 lerlag med samlet tykkelse på 22 meter

Kildepladsen omgives af dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet er på kildepladsen er beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse på 22 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og er gyldig til 29. juni 2030. Indvindingen har været meget stabil siden 2012 og tilladelsen er gennemsnitligt udnyttet med 84 % de sidste 5 år.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Indvinding 24.934 24.984 25.218 24.903 26.601 25.000

Vandbehandling:

Råvandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 35 m3/time og 1 lukket efterfilter på 35 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 250 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 3 m3/time.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

70.000

25.000

37.000

Der er kapacitet nok til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

700

98

147

Der er kapacitet nok til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

250

30

44

Der er kapacitet nok til fremtidig forsyning

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boring

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Cirka 20 mg/l

5-8 mg/l

Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede, da indholdet i grundvandet er højt.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 5 og 6 odH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Sikker forsyning

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Mindre god

Vandkvaliteten af grundvandet er god, men der er kun én boring.

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er af ældre dato, da råvandet er aggressivt, kan det ikke forventes, at holdbarhed af filtre er lang.

Ledningsnet

Mindre god

Ikke digitaliseret.

Økonomi og drift

Mindre god

Der er ikke lavet plan eller budget for vedligeholdelse af anlægget.

Pris for vand er ikke tilpasset for at fastholde erhvervsforbrugere.

Beredskab

Mindre god

Forsyningen er sårbar overfor forurening af grundvand eller vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden.

2021 - løbende

Lave en plan og budget for vedligeholdelse af behandlingsanlæg og ledningsnettet. Budget skal sendes til Herning Kommune i forbindelse med godkendelse af taksterne for vand.

2019-2020

Etablere en ekstra boring med henblik på at sikre forsyningssikkerheden eller etablere nødforsyning fra andet vandværk.

2025 - 2030

Taksterne bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020 - 2022