Solceller og vindmøller

Herning Kommune har et mål om at være klimaneutrale i 2050. For at nå denne målsætning skal der produceres mere grøn strøm.

I starten af 2022 var det muligt at indsende ansøgninger om at lave energiprojekter. Der kom 30 ansøgninger om solcelleprojekter, vindmølleprojekter og hybridprojekter som har både solceller og vindmøller. Byplan- og Bosætningsudvalget ønsker at afdække miljøspørgsmål og lokal opbakning for 11 af de 30 projektforslag, inden en eventuel detailplanlægningen sættes i gang.

I perioden 14. september til 24. oktober 2022 har Herning Kommunes borgere haft mulighed for at indsende deres kommentarer til 11 solcelle- og vindmølleprojekter i Herning Kommune. Der blev i samme forbindelse afholdt et informationsmøde 26. september, hvor Byplan- og Bosætningsudvalget og omkring 200 borgere deltog.

Byplan- og Bosætningsudvalget besluttede på mødet 19. december 2022, at vi skal starte planlægning for følgende projekter i prioriteret rækkefølge: 9, 27, 29, 24 og 25 (i en reduceret udgave).

Udvalget besluttede samtidigt, at energiprojekterne, vi ikke starter planlægning for, ikke bliver behandlet yderligere på nuværende tidspunkt.

Derudover besluttede Byplan- og Bosætningsudvalget at igangsætte undersøgelsen af muligheden for at planlægge for et større sammenhængende område til vedvarende energianlæg syd for Herning Motorvejen mellem N.O. Hansensvej og Fastrupvej. 

Til slut blev det besluttet, at de ved næstkommende kommuneplanrevision skal gennemgå og revidere alle områder udpeget til produktion af vedvarende energi.

Vi ved, at et energiprojekt får en stor betydning for lokalområdet. Du kan derfor med fordel læse hele referatet for udvalgsmødet.

Se referatet fra udvalgsmødet 19. december 2022 (punkt 186)

Luk alle
Åben alle

De 11 projekter

De 11 projekter er spredt ud over hele Herning Kommune. Der er 7 solcelleprojekter, 1 vindmølleprojekt og 3 hybridprojekter. Du kan finde mere information om det enkelte projekt på referatet fra Byplan- og Bosætningsudvalgsmødet, 6. juni 2022 punkt 103 (Vedvarende energiprojekter).

Se referatet fra Byplan- og Bosætningsudvalgsmødet (scroll til punkt 103)

Beskrivelse af projekterne

Projektnummer

Projekt

Type

Solceller (hektar)

Antal Vindmøller (højde meter)

9

Solcelleanlæg ved Romvigvej

Solceller

32

 

11

Hybridprojekt ved Hodsager

Hybrid

114

4 (122 meter)

12

Solcelleprojekt Fjederholt

Solceller

100

 

14

Solcelleprojekt Søbylund

Solceller

125

 

18

Energiprojekt Motorvejskryds Herning

Hybrid

64

4 (150-170 meter)

23

Solcelleprojekt Amtrup

Solceller

90

 

24

Solceller Syd for Haderup

Solceller

145

 

27

Solcelleprojekt Nørrelandet

Solceller

85

 

29

Solcellepark nordvest for Aulum

Solceller

55

 

30

Vindpark Frydendal

Vindmøller

13

9 (150 meter)

(25)

Energianlæg ved Arnborg

Hybrid

225

10 (180 meter)


Projekterne markeret på kort

Projekterne er markeret på et kort, så det er muligt at se, hvor de er placeret i kommunen.

Kortet viser at projekterne er fordelt over hele kommunen

 

Tidsplan

Herning Kommune er i fuld gang med at få grøn energi til kommunen. I foråret 2022 modtog vi ansøgninger om energiprojekter. Af de 30 ansøgninger valgte politikerne at arbejde videre med 11 af energiprojekterne.

Lige nu har du mulighed for at fortælle os, hvordan energiprojektet berører dit lokalområde positivt og negativt og deltage i informationsmødet. De inputs vi får ind fra jer i denne periode, vil blive fremlagt for opstillerne, for at se hvilke muligheder projekterne har for at udvikle sig på baggrund af ønsker fra lokalområdet. En eventuel projekttilpasning kommer først i forbindelse men den konkrete planlægning af projekterne.

Alle inputs vil blive fremlagt for politikerne. Politikerne beslutter, hvilke projekter vi i 2023 skal starte den konkrete planlægning for.

For de fleste energiprojekter betyder den konkrete planlægning, at der bliver lavet en miljøvurdering af projektet. Derudover bliver der lavet en kommuneplan og et kommuneplantillæg for det enkelte projekt. Først når der er et gyldigt plangrundlag, kan energiprojektet blive etableret.

I forbindelse med både miljøvurderingen og lokalplanen vil der være debatfaser med mulighed for at komme med indspil og høringssvar til det konkrete projekt.

Vi forventer at lave en inddragende proces for borgere undervejs med planlægningen og Grøn Pulje. Derudover forventer vi, at det i den konkrete planlægning vil være muligt at tilpasse projekterne i dialog med opstillerne. Dette vil forventeligt ske med blik for borgernes ønsker.

Tidsplan for solceller og vindmøller 

I foråret 2022 var der en ansøgningsrunde, hvor forvaltningen modtog ansøgningerne for energiprojekterne og screenede dem.

I juni 2022 blev der afholdt Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde, hvor det politisk blev besluttet at forsætte arbejdet med 11 af de 30 projekter.

I efterår 2022 er der mulighed for at borgerne kan indsende deres lokale viden. Der bliver også afholdt informationsmøde. Derudover vil muligheden for at tilpasse projekterne blive undersøgt. På baggrund af al materialet vil politikerne tage en beslutning om at opstarte konkret planlægning.

I 2023 vil planlægningen af energiprojekterne begynde, hvilket indebærer miljøvurdering, lokalplan, kommuneplantillæg samt dialog med lokalområdet og opstillere.

Dialogen om Grøn pulje vil også blive opstartet i den konkrete planlægning. 

Grafisk fremstilling der viser tidsplanen, der er beskrevet.

Grøn Pulje

For at fremme den grønne udvikling har Folketinget bestemt, at opstillerne af energianlæg, såsom vindmøller og solceller, skal indbetale til Grøn Pulje. Det er en kommunal pulje, som kan blive brugt til forskellige lokale og grønne projekter i kommunen.  

Opstilleren af et energiprojekt indbetaler et engangsbeløb til Grøn Pulje, når energiprojektet bliver tilkoblet ledningsnettet. Et energiprojekt kan godt stå klar i et år eller mere, før det bliver tilkoblet anlægget.

Eksempelvis vil et solcelleanlæg på 100 hektar indbetale cirka 3.500.000 kroner til Grøn Pulje.

Byrådet skal fastsætte retningslinjerne for Grøn Pulje og hvordan de skal komme borgerne til gavn, før pengene kan blive fordelt.

Information om tidligere proces og politisk beslutning

I perioden fra 6. januar til 3. marts 2022 afholdt Herning Kommune en debatfase. Her var det muligt at indsende ansøgninger om anlæg af energiprojekter. Der kom 30 ansøgninger om solcelleprojekter, vindmølleprojekter og hybridprojekter med både solceller og vindmøller.

Herning Kommunes forvaltning lavede herefter en screening af de ansøgte projekter, på baggrund af ansøgernes materiale, ideer og forslag indsendt i forbindelse med debatfasen. Screeningen fokuserede på landskabet, naturen og lokalområdet ved projekterne. Det er samlet i korte resumer i sagsfremstillingen, som du kan finde på referatet fra Byplan- og Bosætningsudvalgets mødet fra 20. juni 2022, punkt 103 (Vedvarende energiprojekter). Sagsfremstillingen indeholder også en vurdering af potentialer og udfordringer ved de enkelte projekter.

Se referatet fra Byplan- og Bosætningsudvalgsmødet

Byplan- og Bosætningsudvalget vedtog på mødet, at der bliver arbejdet videre med 11 af de 30 projekter.

Det blev besluttet at opdele de 30 projekter i tre grupper:

 • Gruppe 1 består af de 11 projekter der bliver arbejdet videre med.
 • Gruppe 2 er projekter der ikke bliver arbejdet videre med indtil videre.
 • Gruppe 3 er projekter der ikke bliver arbejdet videre med.

På mødet besluttede udvalget desuden, at vi for alle projekter i gruppe 1 skal lave en yderligere screening med inddragelse for at afdække miljøspørgsmål og lokal opbakning. Dette skal vi gøre inden den egentlige planlægning af projekterne starter.

Resultatet af processen i efteråret 2022

Borgerne har i perioden indsendt 72 kommentarer, som fordeler sig fra 0 til 31 kommentarer mellem projekterne. Der er efterfølgende indkommet yderligere to kommentarer. I tabellen kan du se antallet af kommentarer for det enkelte energiprojekt samt antal deltagere, der var tilmeldt informationsmødet for det enkelte energiprojekt.

Resultat af processen fordelt på projekt
Nummer Projekt Antal kommentarer Antal tilmeldte borgere
9

Solcelleanlæg ved Romvigvej

1 4
11 Hybridprojekt ved Hodsager 1 13
12 Solcelleprojekt Fjederholt 1 + 1 14
14 Solcelleprojekt Søbylund 2 + 1 42
18 Energiprojekt Motorvejskryds Herning 19 68
23 Solcelleprojekt Amtrup 7 18
24 Solceller Syd for Haderup 3 2
(25) Energianlæg ved Arnborg 1 12
27 Solcelleprojekt Nørrelandet 1 0
29 Solcellepark nordvest for Aulum 0 4
30 Vindpark Frydendal 31 21
  Generelle kommentarer 5 -


Flere af kommentarerne – dog ikke for alle projekterne - er enslydende på tværs af projekterne. Det omhandler blandt andet muligheden for lokalt økonomisk ejerskab, kompensation for gener af berørte ejendomme, naturen og landskabet. Der er stor opmærksomhed omkring muligheden for tilslutning til elnettet.

Flere af ansøgningerne berører allerede disse emner. For at give alle ansøgerne af et energiprojekt lige mulighed for at kommentere på nogle af emnerne, er der blevet udarbejdet nogle generelle spørgsmål:

 • Hvordan forholder energiprojektet sig som udgangspunkt til muligheden for økonomisk lokalt ejerskab?
 • Hvordan forholder energiprojektet sig som udgangspunkt til de berørte ejendomme af energiprojektet?
 • Beskrivelse af energiprojektets mulighed for tilslutning til elnettet.
 • Den samlede effekt (kW) af energiprojektet.

Ansøgerne er blevet bedt om at svare på spørgsmålene i det omfang det er muligt på nuværende tidspunkt.

Emnerne omhandlende natur og landskab er der ikke blevet efterspurgt yderligere kommentarer på, da disse emner vil indgå i den konkrete projekttilpasning.

En sammenfatning af kommentarerne og bemærkningerne fra informationsmødet er også sendt til ansøgerne. Ansøgerne bag de 11 energiprojekter har haft mulighed for at kommentere på sammenfatningerne af borgernes bemærkninger. Yderligere har ansøgerne også haft mulighed for at indsende supplerende materiale til deres ansøgte energiprojekt.

Til sagsfremstillingen er der i alt 13 bilag.

Bilag 1-11 indeholder samling af materiale for hvert af energiprojekt:

 • Sagsfremstillingen for det enkelte energiprojekt fra Byplan- og bosætningsudvalgsmødet i juni.
 • Sammenfatninger fra informationsmødet, borgernes kommentarer og det indsendte materiale fra ansøgeren.
 • Kommentarer fra borgerne i fuld længe, som er efterfulgt af borgernes bilag og eventuelle efterfølgende kommentarer.
 • Ansøgernes kommentarer til forvaltningens spørgsmål og supplerende materiale.

Bilag 12 viser de generelle kommentarer, som borgerne har sendt ind.

Bilag 13 er et oversigtskort over de 11 energiprojekters placering i Herning Kommune.

Kontaktinfo

Fie Salhøj-Abel
Planlægger

Tlf.: 96288553

Send e-mail til Fie

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.