Solceller og vindmøller

I Herning Kommune har Byplan- og Bosætningsudvalget nu besluttet at planlægge følgende 6 vedvarende energiprojekter:

 • Solcelleanlæg ved Romvigvej, Vildbjerg
 • Solcelleanlæg ved Nørrelandet, Sønder Felding
 • Solcellepark Nordvest for Aulum
 • Solceller syd for Haderup
 • Energianlæg ved Arnborg
 • Energi, erhverv og natur syd Herning Motorvejen (solceller, vindmøller, natur og erhverv)

Kortet viser placeringen af det 6 vedvarende energiprojekter.

Kort der viser placeringen af de 6 energiprojekter

Luk alle
Åben alle

Mindre solcelleanlæg – retningslinjer er opdateret

Byrådet har desuden opdateret Herning Kommuneplans retningslinjer for opstilling af solcelleanlæg i tilknytning til ejendomme i landzone. Mindre solcelleanlæg på tage og på terræn i tilknytning til ejendomme i landzone kan bidrage med produktion af energi til eget forbrug for husstande, landbrug og virksomheder.

Statslige energiparker

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har indkaldt forslag til statslige energiparker. I Herning Kommune blev der indmeldt 4 områder af private aktører:

 • Solceller ved Abildå
 • Vindmøller ved Høgild- og Birkebæk plantage
 • Solceller og vindmøller ved Døvling plantage
 • Solceller ved Fjederholt

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har efterfølgende bedt Herning Kommune tage stilling hertil. Herning Kommunes svar er, at Herning Kommune ikke ønsker statslige udpegninger på de 4 arealer.

Vildbjerg

18 juni 2024 blev lokalplanen for et solcelleanlæg ved Vildbjerg endelig vedtaget i Herning Byråd.

Ved Romvigvej i Vildbjerg havde Jysk Energi A/S søgt om muligheden for at opstille et solcelleanlæg med et samlet areal på 78 hektar. Solcelleanlægget vil blive placeret rundt om de eksisterende vindmøller cirka 400 meter nord for Vildbjergs erhvervsområde.

Der er udarbejdet en lokalplan, kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering. Disse har været til politisk behandling og blev endelig vedtaget i Herning Byråd 18. juni 2024. 

Du kan læse mere om beslutningen under dagsordenspunkt 122 - Herning Byråd 18. juni 2024 (åbner i nyt vindue).

Historik for anlægget

Fra 21. juni til 10. august 2023 har Herning Kommune haft et afgrænsningsnotat og debatoplægget for planlægningen i offentlig høring.

Under den offentlige høring afholdt Herning Kommune et borgermøde med cirka 60 fremmødte. På mødet blev processen og projektet præsenteret, og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål.

I høringsperioden modtog Herning Kommune 6 høringssvar med ideer og forslag til planlægningen og projektet. De indkomne høringssvar er indgået i det efterfølgende planarbejde.

Efter den offentlige høring af afgrænsningsnotat og debatoplæg er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en samlet miljørapport for planer og projektet I den forbindelse har der været offentlige høring fra 1. februar til 28. marts 2024. I høringsperioden er der kommet 4 høringssvar.

Kortet viser området.

Vilbjerg, Energiprojekt markeret på kort

Du kan finde den politiske behandling af projektet under følgende dagsordenspunkter: 

Vedvarende energianlæg, undersøgelse af lokal opbakning: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 19. december 2022, dagsorden punkt 186 (åbner i nyt vindue).

Debatoplæg for solcelleanlæg ved Romvigvej, Vildbjerg: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 22. maj 2023, dagsorden punkt 73 (åbner i nyt vindue).

Orientering om indkomne ideer og forslag til debatoplæg for solcelleanlæg ved Romvigvej, Vildbjerg: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 4. september 2023, dagsorden punkt 121 (åbner i nyt vindue).

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Vindmøller og solceller ved Romvigvej, Vildbjerg, dagsordenspunkt 181 (åbner i nyt vindue).

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for vindmøller og solceller ved Romvigvej, Vildbjerg, dagsordenspunkt 182 (åbner i nyt vindue).

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for vindmøller og solceller ved Romvigvej, Vildbjerg (åbner i nyt vindue).

 

Sønder Felding

Ved Nørrelandet i Sønder Felding har EcoSolar ApS søgt om at få lov til at opstille et solcelleanlæg, projektområdet er cirka 85 hektar.

I samme område skal Energinet og N1 etablere en højspændingsstation.

Herning Kommune er derfor i dialog med Ecosolar, Energinet og N1 om projekttilpasning.

Billedet viser området.

Sdr. Felding, Energiprojekt vist på kort

Du kan finde den politiske behandling af projektet under følgende dagsordenspunkter: 

Vedvarende energiprojekter: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 20. juni 2022, dagsordens punkt 103 (åbner i nyt vindue).

Vedvarende energianlæg, undersøgelse af lokal opbakning: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 19. december 2022, dagsorden punkt 186 (åbner i nyt vindue).

 

Aulum

Ved Kronborgvej nord for Aulum har en gruppe lodsejere søgt om at få lov til, at opstille et solcelleanlæg på nogle af deres arealer. Projektarealet er cirka 145 hektar, og du kan se det på kortet nedenfor.

Byplan- og Bosætningsudvalget har bedt forvaltningen undersøge om der kan blive etableret vindmøller i projektet.

Disse undersøgelser er blevet fremlagt politisk for Byplan- og Bosætningsudvalget på mødet 24. juni 2024. Byplan- og Bosætningsudvalget har besluttet, at planlægningen ved Kronborgvej nordvest for Aulum skal give mulighed for opsætning af vindmøller, når de tre mindre møller vest for planområdet er nedtaget.


Du kan læse mere om denne beslutning på følgende dagsordenspunkt 'Afklaring på eventuel indarbejdelse af vindmøller i ansøgt solcelleprojekt ved Kronborgvej nord for Aulum' (åbner i nyt vindue).

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at fastlægge den fremadrettede proces for planlægningen.

Historik for projektet

Herning Kommune har afholdt de indledende drøftelser med både opstillere, forvaltningens relevante fagfolk samt de nære naboer. På bagkant af disse er der blevet udarbejdet et debatoplæg og afgrænsningsnotat.

Et afgrænsningsnotat og debatoplæg blev sendt til politisk behandling i Byplan- og Bosætningsudvalget mandag 23. oktober. Byplan- og Bosætningsudvalget besluttede at udsætte med henblik på at indarbejde vindmøller i debatoplægget.

Forvaltningen har nu påbegyndt arbejdet med at undersøge muligheden for vindmøller i projektet.

Billedet viser området.

Solcelleanlæget i Aulum vist på kort

Du kan finde den politiske behandling af projektet under følgende dagsordenspunkter: 

Vedvarende energiprojekter: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 20. juni 2022, dagsordens punkt 103 (åbner i nyt vindue).

Vedvarende energianlæg, undersøgelse af lokal opbakning: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 19. december 2022, dagsorden punkt 186 (åbner i nyt vindue).

Debatoplæg for solcelleanlæg ved Kronborgvej, Aulum: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 23. oktober 2023, dagsorden punkt 146 (åbner i nyt vindue).

 

Haderup

2 km. syd for Haderup har to lodsejere søgt om at få lov til at opstille et solcelleanlæg på deres arealer. Det ansøgte solcelleanlæg er cirka 145 hektar og omkredser delvist de eksisterende vindmøller i området. Det ansøgte projektareal kan ses på kortet nedenfor.

Forvaltningen har påbegyndt de indledende drøftelser med opstillerne samt internt i kommunen med relevante fagfolk. Herefter vil et afgrænsningsnotat og debatoplæg blive udarbejdet og sendt til politisk godkendelse og efterfølgende i offentlig høring.

Historik for projektet

Som en del af forundersøgelsen blev der torsdag 7. december 2023 afholdt et dialogmøde for de nære naboer. På mødet blev den kommende proces gennemgået, og de fremmødte naboer havde mulighed for at kommentere på projektet. Mødet dannede grundlag for en god dialog med mange gode input.

Som en del af den fremtidige planproces vil der være 2 offentlige høringer. Først af det kommende debatoplæg og afgrænsningsnotat, og derefter af planerne og miljøvurderingen. Vi forventer, at der vil blive afholdt et borgermøde for den brede offentlighed i forbindelse med høringen af debatoplægget og afgrænsningsnotatet.

Kortet viser det ansøgte område.

 

Haderup, området med solceller er markeret på kort

Du kan finde den politiske behandling af projektet under følgende dagsordenspunkter: 

Vedvarende energiprojekter: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 20. juni 2022, dagsordens punkt 103 (åbner i ny vindue).

Vedvarende energianlæg, undersøgelse af lokal opbakning: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 19. december 2022, dagsorden punkt 186 (åbner i nyt vindue).

Arnborg

Nordøst for Arnborg har lodsejere i samarbejde med rådgivervirksomheden Fjordland søgt om at opstille et solcelleanlæg. Det oprindelige ansøgte projektområde er på 200 hektar.

Indenfor det ansøgte projektområdet er der et råstofgraveområde udpeget i Region Midtjyllands råstofplan.
Efter dialog med Region Midtjylland står det nu klart, at det ikke er muligt at opstille solceller på den sydlige del af det oprindelig søgte område. Herning Kommune og opstiller er nu i dialog om en projekttilpasning.

Der er desuden søgt om vindmøller, men grundet den korte afstand til svæveflyvecenteret, er der dog en udfordring med at placere disse, hvorfor der ikke bliver arbejdet videre hermed.

Kortet viser det ansøgte område (orange) og det udpegede råstofområde (skraveret):

Kortet viser det ansøgte område og det udpegede råstofområde

Du kan finde den politiske behandling af projektet under følgende dagsordenspunkter: 

Vedvarende energiprojekter: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 20. juni 2022, dagsordens punkt 103 (åbner i nyt vindue).

Vedvarende energianlæg, undersøgelse af lokal opbakning: Byplan- og Bosætningsudvalgsmøde 19. december 2022, dagsorden punkt 186 (åbner i nyt vindue).

Syd for motorvejen

Herning Kommune er i gang med en undersøgelse af muligheden for et erhvervs- og energiområde syd for Herning motorvejen.

I september fremlægger forvaltningen forslag til en helhedsplan, der rummer erhverv, energi og natur til politikerne. Her vil politikerne tage stilling til, hvordan den fremadrettede proces skal forløbe.

Helhedsplanen bliver udarbejdet i samarbejde med rådgiveren Urland og i dialog med lodsejerne indenfor undersøgelsesområdet. Lodsejerne er blevet inddraget gennem 4 møder hen over foråret.

På det seneste møde er der fremlagt forskellige scenarier, som lodsejerne indenfor undersøgelsesområdet har mulighed for at kommentere ind på. Dette vil give afsættet for de endelige forslag til en helhedsplan, som derefter vil blive fremlagt politisk.  

Der er endnu ikke igangsat en konkret planlægning for området. I tilfælde af, at der bliver igangsat en planlægning, vil planprocessen forløbe som beskrevet i afsnittet ’planlægning for vedvarende energianlæg’.

Retningslinjer for mindre solcelleanlæg i landzone

Herning Byråd har vedtaget nye retningslinjer for mindre solcelleanlæg i landzone. Retningslinjerne er trådt i kraft 1. februar 2024.

Du kan se retningslinjerne i Herning Kommuneplan her (åbner i nyt vindue).

Planlægning for et vedvarende energianlæg

Herning Kommune skal udarbejde et kommuneplantillæg, en lokalplan, samt en miljørapport før et vedvarende energianlæg kan blive opstillet.

Planlægningen for det enkelte projekt tager udgangspunkt i følgende:

Den beskrevne proces vist som grafisk fremstilling

I forundersøgelsen vil forvaltningen undersøge projektområdet og mulige tilpasninger for projektområdet. Dette vil ske på baggrund af input fra nære naboer og i dialog med opstillerne.

Der vil blive udarbejdet et afgrænsningsnotat, der skal afgrænse og specificereindholdet i miljørapporten samt et debatoplæg. Afgrænsningsnotatet skal fastlægge de elementer, der skal undersøges i miljørapporten. I debatoplægget vil projektet blive præsenteret, og der vil blive indkaldt til ideer og forslag til den planlægning, der ender ud i et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Herefter er der 4 ugers offentlig høring af afgrænsningsnotatet og debatoplægget. I denne offentlige høring har du som borger mulighed for at kommentere på afgræsningsnotatet samt komme med ideer og forslag. Afgrænsningsnotatet kan efterfølgende blive opdateret i henhold til de indkomne kommentarer.  

Efterfølgende vil kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøkonsekvensrapporten blive udarbejdet.

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt miljøkonsekvensrapporten vil komme i 8 ugers offentlig høring. I denne offentlige høringsperiode skal opstilleren afholde et borgermøde, hvor denne redegør for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme. På samme møde vil der blive redegjort for værditabs-, salgsopstions- og VE-bonusordningen i henhold til lov om femme af vedvarende energi § 9.

Efter denne offentlige høringsperiode kan planen blive tilpasset til kommentarer. Herefter bliver den fremlagt til endelig godkendelse af politikerne.

Når lokalplan, kommuneplantillæg samt miljøvurderingerne er endelig vedtaget og politisk godkendt kan opstilleren søge om en byggetilladelse. Når byggetilladelsen er givet, kan opstilleren sætte anlægget op. Efterfølgende skal anlægget sluttes til elnettet. En tilslutning til elnettet kræver, at der er plads. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på, at det kan tage tid før en net tilslutning, er mulig.

Senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time skal opstilleren indbetale et beløb til Grøn Pulje ordningen. Opstillere af et solcelleanlæg skal betale et beløb på 40.000 kroner for hver MW.

Læs mere om Grøn Pulje i punkterne 'Grøn Pulje' og 'Grøn Pulje retningslinjer'.

Grøn pulje

Regeringen har i maj 2020 vedtaget, at kommunerne skal oprette en kommunal grøn pulje. Når et vedvarende energianlæg bliver tilsluttet elnettet, skal opstilleren indbetale hertil. Beløbet der bliver indbetalt til grøn pulje er afhængig af, hvor mange megawatt det enkelte energianlæg årligt producerer. Man har som borger derefter mulighed for at søge tilskud til projekter fra denne pulje. Det er Kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte retningslinjerne for ansøgningsproceduren for tilskud fra grøn pulje.

Byrådet vedtog 22. maj retningslinjerne for grøn pulje.

Se retningslinjerne for grøn pulje - se dagsordenpunkt 70 (åbner i nyt vindue).

Herning Kommune ønsker, at grøn pulje midlerne skal bidrage til at løfte lokalområdet. Retningslinjerne for grøn pulje projekter er derfor formuleret med afsæt i denne ambition.

I første omgang vil Herning Kommune prioritere projekter i lokalområdet. Her definerer vi lokalområdet i en radius af 4,5 km. fra anlæggets projektafgrænsning og/eller indenfor sognet, hvor anlægget bliver opstillet i.

Projekterne skal have et almen nyttigt formål samt favne en bredere målgruppe. Herning Kommune ser desuden gerne, at projekterne er af større karakter.

Vi beder ansøger forholde sig til følgende udvælgelseskriterier:

 • Understøtter og styrker projektet lokalsamfundet?
 • Skaber projektet værdi for de lokale borgere?
 • Medvirker projektet til at udvikle nye fællesskaber, samlingssteder og lignende?
 • Supplerer øvrige planer og projekter i lokalområdet?
 • Bidrager det til at mindske gener af anlægget?
 • Bidrager projektet til en bæredygtig udvikling?
 • Samt hvorvidt der er lokal opbakning til projektet?

Det er Byplan- og Bosætningsudvalget, der tildeler tilsagn om tilskud.

Rammen for retningslinjerne kan du se på denne side.

Retningslinjerne vil blive specificeret i henhold til den enkelte pulje for det enkelte vedvarende energianlæg blandt andet med oplysninger om puljens størrelse, tidsfrister for ansøgning og lokalområdets afgrænsning.

Grøn pulje retningslinjer

Ramme for retningslinjer for ansøgningsproceduren for tilskud fra grøn pulje samt udvælgelseskriterier

I Herning Kommune ønsker vi at støtte projekter, der kan bidrage til at løfte nærområdet for et vedvarende energianlæg. Afhængigt af anlæggenes størrelse, kan der være tale om store beløb, der kan understøtte projekter eller indsatser. Det giver mulighed for at støtte et bredt spænd af projekter, og Herning Kommune har derfor en ambition om, at puljen også kan bruges til at understøtte større projekter eller indsatser, der kan gøre en mærkbar forskel i et lokalområde. Retningslinjerne sætter dermed retningen og kravene til, hvordan ansøgningsproceduren skal foregå samt hvilke projekter Herning Kommune ønsker at støtte med Grøn puljemidlerne.

Hvilke projekter gives der støtte til?

Grøn pulje er i første omgang tiltænkt at løfte lokalområdet til et vedvarende energianlæg. Midlerne vil derfor umiddelbart gives til projekter i lokalområdet. Projekterne skal have et almennyttigt formål og skal gerne favne en bred målgruppe.

Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at projektet kan rummes inden for gældende lovgivning, herunder også kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne.

Vær opmærksom på, at et tilsagn fra Grøn pulje ikke automatisk er en tilladelse eller en dispensation, hvis projektet kræver et sådant.

Hvem kan søge?

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje-midlerne er:

• Fysiske og juridiske personer i Herning Kommune.

• Naboer inden for seks gange møllehøjde.

• Naboer inden for 200 meter fra solcelleanlæg og et vandkræftværk.

Grøn pulje kan søges af private personer, foreninger og selvejende institutioner. Modtagelse af Grøn pulje forudsætter et CPR- eller CVR nummer og en NemKonto.

Ansøgningsrunder

Når midlerne til Grøn pulje er indbetalt, vil Herning Kommune indkalde til et borgermøde for lokalområdet. På dette borgermøde vil der være mulighed for at finde inspiration og udveksle ideer med hinanden. Herning Kommune håber derved, at der kan dannes grobund for samarbejde og større projekter i lokalområdet.

Efter borgermødet vil der blive åbnet op for første ansøgningsrunde. Hvis ikke alle midler er fordelt ved første ansøgningsrunde, vil der blive åbnet op for projekter i hele kommunen.

I første ansøgningsrunde kan du søge tilskud til projekter indenfor lokalområdet. Lokalområdet defineres som udgangspunkt indenfor en radius af 4,5 km. fra et vedvarende energianlæg eller indenfor sognet.

I anden ansøgningsrunde bliver der åbnet op for, at hele kommunen kan søge om projekter.

Forvaltningen indstiller projekterne til Byplan- og Bosætningsudvalget, som godkender de ansøgninger, der kan opnå støtte fra ordningen.

Udvælgelseskriterier

Forvaltningen behandler og vurderer projekterne i henhold til en række udvælgelseskriterier. Vi beder derfor om, at ansøger forholde sig til, hvorvidt projektet lever op til disse udvælgelseskriterier.

Udvælgelseskriterierne er en række kriterier, som kan belyse, hvorvidt projektet bidrager til at løfte lokalområdet.

Udvælgelseskriterierne er som følgende:

• Hvorvidt understøtter og styrker projektet lokalsamfundet?
• Hvorvidt skaber projektet værdi for de lokale borgere?
• Spiller projektet sammen med øvrige planer og projekter i lokalområdet, eller understøtter Herning Kommunes strategier og planer?
• Bidrager projektet til at mindske gener af anlægget?
• Bidrager projektet til en bæredygtig udvikling?
• Samt hvorvidt der er lokal opbakning til projektet?

Projektet skal gerne leve op til flere af kriterierne, og i ansøgningen beder vi ansøger forholde sig hertil. Det er dog ikke et krav, at projektet skal leve op til alle kriterier.

I tilfælde af at der er flere puljemidler tilbage, vil der blive åbnet op for ansøgninger fra hele Herning Kommune. Her vil der ligeledes blive taget stilling til, hvorvidt projektet:

• Understøtter og styrker Herning kommune.
• Skaber værdi for borgerne i Herning kommune.
• Spiller sammen med øvrige planer og projekter i lokalområdet eller understøtter Herning Kommunes strategier og planer.
• Samt hvorvidt der er opbakning til projektet.

Krav til ansøgning

Projektansøger skal udfylde et ansøgningsskema. Her beder vi ansøger beskrive projektet, redegøre for formål og målgruppe af projektet samt hvordan projektet forholder sig til udvælgelseskriterierne.

Der er desuden en række betingelser, der skal kunne dokumenteres:

• Ansøger skal have søgt om diverse tilladelser, dispensationer, servitutter og lignende. Ligeledes skal det stemme overens med den pågældende lokalplan og kommuneplanramme i området.
• Projektet må ikke være igangsat ved ansøgningstidspunktet.
• Projektet må ikke skabe driftsomkostninger for Herning Kommune.
• Ansøgningen skal beskrive, hvilket VE-anlæg der er søgt tilsagn om tilskud til.

Krav til finansiering

Ansøgningen skal indeholde grundige og velbearbejdede tanker om økonomi, tidsplan, den fremadrettede drift. Ansøger skal derfor redegøre for finansieringen.

I denne redegørelse bedes ansøger forholde sig til følgende:

• Budget for projektet.
• Afklaring omkring den fremadrettede drift af projektet.
• Inddragelse af medfinansiering.
• Det ansøgte beløb må ikke overstige puljemidlerne.

Procedure for ansøgningsprocessen

Opstilleren har 14 dage til at indbetale midlerne til grøn pulje, når et vedvarende energianlæg er tilsluttet elnettet. Når Herning Kommune har modtaget Grøn pulje midlerne skal retningslinjerne opdateres. Der vil være forskel på beløbsstørrelse og ligeledes skal nærområdet til et vedvarende energianlæg afgrænses, hvorved det tydeliggøres i hvilket område et projekt kan tildeles tilskud.

Herning Kommune ønsker, at støtte op om større projekter, der gavner lokalområdet og dets borgere. Forvaltningen vil således indgå i dialog og tilbyde sparring omkring ideer og muligheder for projekter. Der vil ligeledes blive indkaldt til et borgermøde, hvor der vil være mulighed for at få viden om lokalområdet, finde inspiration samt at udveksle ideer med hinanden.

Efterfølgende vil der blive åbnet op for første ansøgningsrunde. Ansøger skal udfylde et ansøgningsskema, og sende det ind til forvaltningen. Forvaltningen vil herefter vurdere og behandle ansøgningerne, hvorefter de vil blive indstillet til Byplan- og Bosætningsudvalget.

Til Byplan- og Bosætningsudvalgsmødet vil der blive truffet afgørelse om, hvilke projekter der kan tildeles tilsagn om tilskud.

Hvis der er penge tilovers fra første ansøgningsrunde, vil der blive åbnet op for ansøgninger til hele kommunen.

Pengene i grøn pulje skal være afsat inden for 3 år, herefter skal de overføres til staten med en bagatelgrænse på 10.000.

Historik

I perioden fra 6. januar til 3. marts 2022 var det muligt at indsende ansøgninger om at lave energiprojekter. Der kom 30 ansøgninger om solcelleprojekter, vindmølleprojekter og hybridprojekter som har både solceller og vindmøller.

Byplan- og Bosætningsudvalget vedtog på mødet 20. juni 2022 (punkt 103), at vi skal arbejde videre med 11 af de 30 projekter. Du kan læse sagsfremstillingen af de 30 projekter samt referatet fra mødet her.

Se referatet fra Byplan- og Bosætningsudvalgsmødet (åbner i nyt vindue)

Den lokale opbakning og miljøspørgsmål er efterfølgende blevet undersøgt for de 11 projekter.
I perioden 14. september til 24. oktober 2022 havde Herning Kommunes borgere mulighed for at indsende deres kommentarer til disse 11 solcelle- og vindmølleprojekter i Herning Kommune. Der blev i samme forbindelse afholdt et informationsmøde 26. september, hvor Byplan- og Bosætningsudvalget og omkring 200 borgere deltog.

Mange af kommentarerne handlede blandt andet om muligheden for lokalt økonomisk ejerskab, kompensation for gener af berørte ejendomme, naturen og landskabet. Der er stor opmærksomhed omkring muligheden for tilslutning til elnettet.

Herefter havde ansøgerne mulighed for at kommentere på emnerne ud fra nogle generelle spørgsmål herom.

Hvordan forholder energiprojektet sig som udgangspunkt til muligheden for økonomisk lokalt ejerskab?
Hvordan forholder energiprojektet sig som udgangspunkt til de berørte ejendomme af energiprojektet?
Beskrivelse af energiprojektets mulighed for tilslutning til elnettet.
Den samlede effekt (kW) af energiprojektet.

Til Byplan- og Bosætningsudvalgsmødet 19. december 2022 blev det besluttet, at vi skal starte planlægning for følgende projekter i prioriteret rækkefølge: 9, 27, 29, 24 og 25 (i en reduceret udgave).

Udvalget besluttede samtidigt, at energiprojekterne, som der ikke er startet planlægning for, ikke bliver behandlet yderligere på nuværende tidspunkt.

Til slut blev det besluttet, at de ved næstkommende kommuneplanrevision skal gennemgå og revidere alle områder udpeget til produktion af vedvarende energi. Du kan læse referatet fra mødet her.

Se referatet fra 19. december 2022 punkt 186, vedvarende energianlæg, undersøgelse af lokal opbakning (åbner i nyt vindue)

Kontaktinfo

Christian Bjerrum  
Planlægger

Tlf: 29366547
Mail: bekcbp@herning.dk

Joan Millenaar
Planlægger

Tlf: 22 14 27 74
Mail: bekjmr@herning.dk 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger. 

Fakta

Lokalplan – en lokalplan er en plan, som fortæller hvad området skal anvendes, til og hvad der kan bygges indenfor det konkrete område. 

Kommuneplan – kommuneplanen er en overordnet plan, der sætter retningen for hele Herning kommune. I Kommuneplanen gælder for en 12-årig periode, men revideres hvert fjerde år.

Tillæg til kommuneplan - Hvis der planlægges for et projekt, som ikke er en del af den nuværende kommuneplan, kan kommuneplanen blive ændret med et tillæg. Ved større ændringer af kommuneplanen, som eksempelvis en ny udpegning til et solcelleanlæg, skal der være en offentlig høring før planlægningen startes op.