Landsbyenergi

Projekt landsbyenergi var et samarbejde mellem Herning Kommune, Scanenergi og borgerne i de fire landsbyer Stakroge, Karstoft, Sandet og Skarrild. Projektet løb til og med 2019.

Borgerne i de fire landsbyer fik muligheden for et gratis og uvildigt energitjek af deres bolig samt inspiration og vejledning. Desuden blev der arrangeret forskellige lokale aktiviteter. 

Projekt landsbyenergi udsprang af kommunes Energistrategi. Strategien indeholder retningslinjer og politiske mål for arbejdet med vedvarende energi.

Det er blandt andet byrådets mål, at kommunen skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, at omstillingen til en energieffektiv kommune og at udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

Luk alle
Åben alle

Projektets udgangspunkt

Projekt "Landsbyenergi Herning" er blev igangsat forbindelse med vedtagelse af Herning Kommunes Energistrategi i 2016.

Projektets aktiviteter er afholdt i et samarbejde mellem Herning Kommune, energikonsulentvirksomheden Scanenergi og fire landsbyer i den sydlige del af kommunen:

 1. Stakroge cirka 182 husstande 260 beboere
 2. Sandet 38 husstande
 3. Karstoft 70 husstande
 4. Skarrild cirka 200 husstande 298 beboere

Projektets formål har været at nedbringe CO2-udledningen i landsbyerne, inspirere til energibesparelser og energirenovering gennem en række forskellige aktiviteter.

Men formålet har også været at skabe viden om energibesparelser og at høste andre gevinster, som energirenovering og udskiftning af oliefyr giver, for boligejerne og i landsbyerne. Der har ikke været noget konkret mål for CO2- reduktion i projektet.

Gennem gratis energitjek til boligejerne er potentialet for energirenoveringer afdækket særligt ift. udskiftning af oliefyr, som der var mange af i området.

Projektet har, ud over reduktion af CO2-udledningen, givet en række andre gevinster. Boligejerne har fået forbedringer i form af lavere energiforbrug og dermed lavere omkostninger og ofte en bedre komfort.

Landsbyenergiprojektet har også været værdiskabende på andre områder bl.a.: lokal jobskabelse til håndværkere, værdisikring af boligmassen, øget salgbarhed samt øget viden og bevidsthed om energibesparelser. 

Udskiftning af oliefyr til varmepumper har også nedbragt partikelforurening fra olieafbrænding.

Desuden har projektet været medvirkende til at styrke den lokale sammenhængskraft.

Opbygning af et stærkt lokalt ejerskab har haft stor betydning for hele projektet. Her har fire repræsentanter for borgerforeningerne i landsbyerne været nært involveret i udvikling af projektet. De har bidraget med et uvurderligt lokalkendskab, udbredelse og kontakt til borgerne. De fire lokale repræsentanter for borgerforeningerne blev i daglig tale omtalt som firkløveret.

Projektets aktiviteter

Projektet er forløbet fra maj 2017 til april 2020. I denne periode er disse aktivitet gennemført:

 • 56 energitjek hen over hele projektperioden
 • Facebook-gruppe med information om energibesparelser og info om projektet
 • Nyhedsbrev på landsbyernes hjemmeside 2 - 4 gange årligt
 • Stormøde om energibesparelser 16. november 2017
 • Energimesse 24. februar 2018
 • Skoleundervisning af 5.-6. klasser på Skarrild Skole og Sønder Felding Skole inkl. en tur til Energimuseet
 • Energigennemgang af Turisthuset i Skarrild
 • Tur til Energimuseet 15 september 2019
 • Energi-aften 7. oktober 2019 i Stakroge.

Projektets aktiviteter er afholdt i et samarbejde mellem Herning Kommune,
energikonsulentvirksomheden Scanenergi og de fire landsbyer.

56 energitjek hen over hele projektperioden

Gennem hele projektperioden har Scanenergi gennemført energitjek, der har været gratis for borgerne. De fleste har ligget i starten af projektet, hvilket er rigtig godt i forhold til opfølgning, da der ofte kan gå op til et år eller mere, inden borgerne effektuerer anviste energirenoveringer. Når der gennemføres et energitjek, følges der løbende op med kontakt til boligejeren for at høre, om der er fortaget energirenovering, og om der er brug for yderligere vejledning.

Facebook-gruppe, nyhedsbreve, kommunikation og pressedækning

Igennem hele projektet har Facebook-gruppen "Landsbyenergi Herning" været en aktiv kommunikationskanal, hvor der er blevet delt viden om energibesparelser og information om projektet. Ligeledes har nyhedsbreve, som er blevet formidlet gennem landsbyernes hjemmesider, informeret om projektet, om tilbud om energitjek og inspiration til energibesparelser. Tilbud om energitjek har også været sendt direkte til boligejerne via borgerforeningerne, og endelig har der løbende været en god pressedækning i Herning Folkeblad og på de lokale sider, som har fortalt om og fulgt op på projektet.

Stormødet 16. november 2017

En af de først aktiviteter i projektet var et stormøde om energibesparelser i Karstoft Samlingshus, som også introducerede projektet for borgerne. Det blev et rigtig godt møde med stor tilslutning og spørgelyst. Cirka 70 boligejere fra de fire landsbyer mødte op. På mødet blev projektet præsenteret og en gennemgang af typiske energibesparelser og tilskud hertil blev gennemgået, og boligejerne kunne melde sig til energitjek.

Energimessen 24. februar 2018

I starten af 2018 blev der gennemført en større energimesse i Skarrild / Karstoft Kultur- og Idrætscenter. Der var stor opbakning med mere end 15 udstillere fra forskellige brancher heriblandt isolatører, tømrer, VVS'ere, vinduesproducenter, varmepumpe-installatører og så videre. Messen blev åbnet af næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Erling Præstekjær og blev besøgt af over 200 gæster.

Skoleundervisning

Børn er gode ambassadører og den kommende generation, og derfor var skoleundervisning en del af projektet. Tre 5. klasser fra Skarrild Skole og Sønder Felding Skole deltog i et undervisningsforløb i tre trin i slutningen af november 2018:

 • Undervisning på klassen af egen lærer (PowerPoint og lærervejledning fremsendt til lærerne fra Scanenergi)
 • Hjemmeopgave, hvor eleverne laver energitjek i eget hjem (skemaer fremsendt fra Scanenergi)
 • Opsamling med en energirådgiver på klassen (ved underviser/rådgiver fra Scanenergi)

Energirenovering af turisthuset i Skarrild

Det kommunalt ejede Turisthus i Skarrild var ved projektets start oliefyret og dårligt isoleret. Kommunen gik foran og fik i 2019 en energigennemgang, som førte til følgende energirenovering. Det har haft betydning og givet kommunen troværdighed i forhold til projektet.

 • Oliefyr skiftet til luft/vand varmepumpe
 • Isolering på loftet, hvor der før ingen isolering var
 • Hulmursisolering, hvor der før ingen isolering var
 • Installering af nye elektroniske termostater

Tur til Energimuseet

Den 15. september 2019 var der arrangeret en familietur til
Energimuseet i Tange. Der var 10 personer der deltog, og de var
meget glade for turen og den gratis rundvisning.

Energiaften 7. oktober i Stakroge

Som en afslutning på projektet blev der i Stakroge afholdt en Energiaften med omkring 25 fremmødte. Aftens tema var Finansiering af energirenovering.
Til mødet var der tre oplæg.

 • Finansiering af renovering i boligen
 • Leasing eller køb af varmepumper
 • Energirenovering og tilskud

Fordeling af opvarmningsformer og forbrug

I projektet har der været besøgt 56 boliger, fordeling på opvarmning og forbrug ser således ud:

 • Oliefyr 31 stk. gennemsnit forbrug til opvarmning 16.630 kWh
 • Biomasse 18 stk. gennemsnit forbrug til opvarmning 20.391 kWh
 • El opvarmning 7 stk. gennemsnit forbrug til opvarmning 14.066 kWh

Der er i projektet kørt langt flest oliefyrs besøg, hvilket også var udgangspunktet.

Men som det ses, er der også ofte et højt forbrug hos boligejere med biomasse (træpillefyr og enkelte fastbrændselsfyr). Dette skyldes, at denne opvarmningsform ofte har en dårlig virkningsgrad.

Resultater i tal

Her ses opgørelser i forhold til energitjek, anviste besparelser og gennemførte tiltag og besparelser ved projektets afslutning.

Energibesøg

Der er i projektet foretaget 56 energibesøg, og som resultat heraf har 18 boligejeren gennemført energitiltag.

Anviste besparelser i rapporter

Energibesøgene har resulteret i en række energibesparende forslag, som i alt (hvis gennemført) kan give følgende besparelser:

 • 828.894 kWh pr. år.
 • 560.614 kroner pr. år.
 • 157.752 kg CO2 pr. år.

Investeringen er anvist til at være 4.506.657 kroner.

Gennemførte tiltag

Der er under projektet gennemført 31 tiltag.

De gennemførte tiltag har givet følgende besparelser:

 • 148.934 kWh pr. år.
 • 110.237 kroner pr. år.
 • 31.647 kg CO2 pr. år.

De 31 investeringer har kostet 723.310 kroner.

Levetidsberegning på gennemførte tiltag

Levetidsberegningen viser den samlede energi- eller CO2- besparelse
på hele installationens/renoveringens levetid.

 • 3.016.823 kWh
 • 2.461.756 kroner
 • 686.442 kg CO2

Energibesparelser i procent - kWh pr. år

I energirapporterne er der anvist 828.894 kWh energibesparelser pr. år.
Boligejerne har udført 18 procent af de anviste besparelser, svarende til 148.934 kWh pr. år.

Energibesparelser i procent - CO2 pr. år

I energirapporterne er der anvist 241.027 Kg CO2 besparelser pr. år. De udførte energirenoveringer har reduceret CO2 udledningen med 20 procent af de anviste besparelser, svarende til 31.647 kg CO2/år.

Samlet konklusion

Projektets succeskriterier har ikke alene været nedbringelse af CO2 - udledning men også en række andre gevinster ved at gennemføre aktiviteter i de tre landsbyer - som nævnt i indledningen. Ud fra dette har projektet overordnet set været en succes:

 • En CO2-besparelse på 13% af det potentiale der er anvist ved energitjekkene. Det svarer til lignende projekter rundt om i landet, og er derfor forventeligt. Det samme gælder de andre gevinster som energirenoveringen har medført.
 • Husejerne har tilsammen investeret 733.310,- kr. i energirenoveringer, hvilket formodes at være kommet lokale håndværkere til gode.
 • Det lokale engagement, interesse og tilfredshed med projektet, må også betegnes som tilfredsstillende.