Å-turisme skal skabe vækst

Projektet om å-turisme har et budget på 5 millioner og er rettet mod at styrke Karup Å og Skjern Å som destination for lystfiskerturister.

Det gør man blandt andet gennem:

 • en god infrastruktur
 • autentiske oplevelser
 • gode vandløb med sunde fiskebestande.

Fire indsatsområder

Projektet har fire indsatsområder:

 1. Målrettet markedsføring
 2. Målrettet erhvervsudvikling
 3. Vandløbsforbedringer og formidling
 4. Tydelig infrastruktur. 

Særligt fokus på laksen

Der er bevilliget 1 million af projektets budget til medfinansiering af et forskningsprojekt omkring laksen. 

Du finder mere info om lakseprojektet i boksen 'Mere info'.

Uddybende information

Luk alle
Åben alle

Hvorfor sætte fokus på lystfiskerturisme?

Lystfiskerturismen sætter fokus på, at vandløbene er lokale generatorer for en lang række positive effekter, som glæder en bred vifte af aktører.

Undersøgelser viser, at lystfiskerturismen kan være med til at generere lokale arbejdspladser, lokal omsætning og dermed lokal vækst. Et fokus på lystfiskerturisme kan derfor være med til at understøtte egnsudvikling i landdistrikterne.

Derfor har vi sat gang i et projekt, som netop skal styrke lystfiskerturismen ved Skjern Å og Karup Å. Vi laver en målrettet indsats for at tiltrække flere udenlandske lystfiskerturister til åerne og lokalområderne. Dette stimulerer til nye samarbejder mellem aktører og på tværs af kommuner som skal skabe et helhedsorienteret fokus. Det kommer vandløbene og lokalområderne til gavn.

Visionen

Projektet arbejder derfor efter visionen om at skabe et samarbejdsprojekt om at gøre Skjern Å og Karup Å til en attraktiv lystfiskerdestination, som kan understøtte lokal egnsudvikling, lokal vækst samt sunde fiskebestande og gode vandløb.

At løfte projektet til et fælles projekt omkring Karup Å og Skjern Å og på sigt medtage flere af de store jyske åer.

Om projektet

Projektet har et budget på 5 millioner, som er målrettet et turisme og vækstfremstød, og på at styrke Karup Å og Skjern Å som destination for lystfiskerturister.

En stærk destination indeholder en god infrastruktur, som gør det let for turisten at være her, en autentisk oplevelser samt gode vandløb med sunde fiskebestande. Det sidste er der i dag et fokus på gennem kommunernes drift og lystfiskerforeningerne arbejde. Infrastrukturen er derimod mindre udviklet, ligesom den lokale, autentiske fiskestemning også kan styrkes.

Derfor lægger vi hovedfokus i projektet på disse områder. Der indarbejdes dog vandløbsindsatser, som går ud over den ordinære drift, da projektet netop bygger på et naturgrundlag med gode vandløb og store fiskebestande.

For at gøre opmærksom på de mange nye indsatser der gennemføres styrkes markedsføringen mod udlandet, for at gøre Skjern Å og Karup Å endnu mere kendt i udlandet. Derfor tager projektet netop også udgangspunkt i en tæt dialog med lystfiskerforeninger og lodsejere for at finde gode, fælles løsninger og fortællinger i projektet.

Samlet set er målet med projektet at kommunerne får et styrket brand af en grøn kommune, som kan understøtte tilflytning og lokal vækst og et godt sted at leve og bo.

Lystfiskerforeningerne får mulighed for flere medlemmer og flere dagskortsalg. De får også et større fokus på at forbedre fiskevandet og det arbejde de gør for åerne.

Erhvervsaktørerne får mulighed for at få en bedre forretning eller for at skabe nye forretninger.

Lokalsamfundene får mulighed for at skabe liv lokalt.

Missionen

Projektet arbejder ud fra en mission om at:

 • Skabe bredest mulig opbakning og fokus på de kvaliteter og gevinster som vandløbene og havørrederne og laksene kan generere.
 • Sikre en god infrastruktur omkring fiskeriet, sådan at det bliver så let som muligt for lystfiskerturisten, uden at de lokale lystfiskere generes.
 • Understøtte at erhvervsaktører og lokalsamfund kan servicere og håndtere lystfiskerturister på en god og autentisk måde.
 • Skabe en målrettet og autentisk markedsføring af lystfiskermulighederne.

 

Projektets indsatsområder

Vi har fokus på fire indsatsområder:

Målrettet markedsføring

 • Hjemmeside - styrke informationen omkring lystfiskeriet på hjemmesider
 • Bloggersitet Riverfisher - lokale fortællinger omkring lystfiskeriet.
 • Branding og logo - igangsætte en proces omkring at brande lystfiskeriet ud fra en fælles historie og værdisæt.
 • Film - udarbejdelse af film om lystfiskeriet, lokalområdet mv.
 • Messer - deltagelse på lystfiskermesser i Europa.
 • Presseturer - afholdelse af presseturer for lystfiskermagasiner.

Målrettet erhvervsudvikling

 • Studietur - afholdelse af studietur for erhvervsaktører
 • Netværk og arrangementer for erhvervsaktører - Inspirations og erhvervsfremmeaktiviteter
 • Pakker - Udvikling af pakketilbud til lystfiskerturisterne.
 • Nulpunktsmåling - effektmåling af projektet.

Vandløbsforbedringer og formidling

 • Vandløbs- og naturprojekter - målrettede indsatser som går ud over den ordinære drift.
 • Adgang til åen - forbedre adgang til åerne i samarbejde med lodsejere og lystfiskerforeninger
 • Formidling af projekter og indsatser - Styrket formidling og markedsføring af vandløbsindsatser.

Tydelig infrastruktur

 • Samlet oversigtskort - digitale og trykt kort over hele åstrækningen
 • Fælles fiskekort - Afdækning om muligheden for fælles fiskekort på tværs af foreninger (afhænger af lystfiskerforeningerne syn herpå)
 • Porte - centrale samlingspunkter og indgange til åerne.
 • Fiskeguider - lokalkendte guider (frivillige og betalte) til at servicere og håndtere lystfiskerturister.

Målgruppen

Projektet målretter specifikt sin indsats mod de mest inkarnerede lystfiskere, som brænder for lystfiskeri og naturoplevelser. Det er lystfiskere, som er meget dedikere til fiskeriet, og som har en stor viden inden for feltet. 

Den autentiske, lokale fortælling er derfor central, ligesom lokal forankret information omkring hvordan fiskeriet foregår, og hvordan man fisker i Karup Å eller Skjern Å, er vigtigt for målgruppen.

Projektet samarbejder med

Projektet samarbejder med en lang række aktører. Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern kommune har indgået forpligtende samarbejde omkring udvikling af Skjern å som lystfiskerdestination.

Ved Karup Å arbejdes for at etablere lignende forpligtende samarbejder med Viborg, Skive, Holstebro og Ikast-Brande kommuner.

Projektet ved Skjern Å og Karup Å ses af Herning Kommune som et projekt, hvor der laves en målrettet indsats for at tiltrække flere udenlandske lystfiskerturister til åerne og lokalområderne, og hvor begge åer ses som en destination, som lystfiskerturisterne kan bevæge sig mellem.

Karup Å

Karup Å Sammenslutningen, Lystfiskerforeningerne ved Karup Å
Lodsejerforeningen for Skive-Karup Å, Haderup Lokalråd, Fårbæk Borgerforening, Viborg Kommune og Visit Viborg, Skive Kommune og Visit Skive, Holstebro Kommune og Visit Holstebro, Ikast-Brande Kommune og Visit Ikast-Brande, Visit Herning.

Skjern Å

Skjern Å Sammenslutningen, Lystfiskerforeningerne ved Skjern Å, Laksens Hus, Danmarks Center for Vildlaks, Borgerforeninger i byerne langs Skjern Å, Erhvervsaktører langs Skjern Å, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Turisme, Ikast-Brande Kommune og Visit Ikast-Brande, Visit Herning.