PFAS i Herning Kommune

Forurening med PFAS-stoffer er fundet en række steder i Danmark herunder også i Herning kommune. PFAS havner i miljøet, fordi de anvendes mange steder.

Luk alle
Åben alle

Hvad er PFAS?

PFAS er en forkortelse for per- og polyfluoralkyl stoffer og er en samlebetegnelse for en stofgruppe, som består af flere tusinde fluorholdige stoffer. Blandt de mest kendte er PFOS og PFOA.

PFAS har en række særlige egenskaber. De er bl.a. brandhæmmende, vand-, fedt- og smudsafvisende. Det har gjort dem populære at anvende, og de har været brugt siden begyndelsen af 1950’erne i for eksempel brandslukningsskum, maling, imprægneringsmidler, slip- og klæbemidler, tæpper, tøj og kosmetik.  

PFAS bliver også kaldt evighedsstoffer eller evighedskemikalier, fordi de er meget lang tid om at nedbrydes. Det betyder også, at de kan ophobe sig i naturen.

Drikkevand / Grundvand

Der er lovkrav om, at alle vandværker skal undersøge drikkevandet for PFAS. Fra maj 2023 indgår der 22 forskellige PFAS-forbindelser i kontrollen af drikkevandet mod 12 tidligere. Alle vandværker har undersøgt for de 12 PFAS-forbindelser, og de vil i den kommende tid udvide til 22 PFAS-forbindelser.

Der er ikke målt PFAS-forbindelser over kvalitetskriteriet for drikkevandvand i Herning Kommune.

Herning Kommune vurderer truslen for forurening af drikkevandet ved alle de ejendomme og steder, hvor der er eller bliver fundet PFAS-forurening. Hvis der vurderes at være en risiko for forurening af det grundvand, som vandværkerne henter drikkevandet fra, vil der blive stillet krav om ekstra analyser for at følge udviklingen tæt. Derved kan der skrides til handling i god tid.

Yderligere viden om PFAS i forhold til drikkevand kan findes på Herning Vands hjemmeside.

Mere om PFAS

Mistanke om forurenede grunde

Danmarks Radio bragte den 18. januar 2023 en nyhed om, at private parceller muligvis kan være i risiko for at være forurenet med PFAS.

Herning Kommune er meget opmærksom på problematikken om forurening med PFAS-stoffer og følger udviklingen tæt.

Det er dog vigtigt at understrege, at lokaliteterne i DR’s opgørelse er steder, hvor der ud fra en generel viden om aktiviteter knyttet til forskellige brancher, kan være brugt PFAS – det er ikke steder, hvor der er konkret viden om brug af PFAS, eller hvor der er konstateret forurening.

Det er Region Midtjylland, som står for opsporing og kortlægning af jordforurening i Herning Kommune.

Se mere om Region Midtjyllands arbejde med PFAS på regionens hjemmeside.

Grænseværdier for PFAS i miljøet

I miljøet er der fastsat kvalitetskrav og kvalitetskriterier for grupper af PFAS. Miljøstyrelsen har samlet dem, så du nemt kan få overblik.

Grænseværdier for PFAS i miljøet

Læs mere om PFAS

Bliv klogere på PFAS-forurening hos Miljøstyrelsen

Bliv klogere på PFAS i fødevare hos Fødevarestyrelsen

Bliv klogere på PFAS i forhold til miljø og sundhed hos Sundhedsstyrelsen

Bliv klogere på PFAS i forhold til Regionernes arbejde med jordforurening og grundvandssikring

Fund af PFAS i Herning Kommune

Billede: Røde markeringer viser omtrentlig placering af fund af PFAS i Herning Kommune.

Luk alle
Åben alle

Beredskabsstyrelsen Midtjylland, H. P. Hansens Vej 100 og 102, 7400 Herning

Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Herning har siden 1966 været anvendt som kasserne for Civilforsvaret, og i perioden fra 1966 til 1972 blev brandøvelsespladserne på området taget i brug til brandøvelser. Brandøvelsespladserne er benævnt hhv. brandøvelsesplads NV og brandøvelsesplads NØ.

Billede: Brandøvelsesområderne NV og NØ, samt beliggenhed af Kolonihaveforeningen Ålykke og Herningsholm Å nord for beredskabscenteret. Desuden markering af undersøgte regnvandsbassiner (§3), branddam og boringer 85.1922 og 85.2801.

Der er gennem en lang række undersøgelser konstateret, at der er sket en forurening af arealerne med forskellige PFAS-forbindelser. Forsvarets Ejendomsstyrelse foretog i 2015-16 en screeningsundersøgelse for at afdække, om aktiviteterne på brandøvelsesplads NV gennem årene medført en grundvands-forurening med PFAS. Ved undersøgelserne blev der fundet PFAS-forbindelser i grundvandet under arealet på brandøvelsesplads NV.

Yderligere undersøgelser har påvist, at der er PFAS-forbindelser i grundvandet under brandøvelsesplads NV og brandøvelsesplads NØ, samt bassiner ved pladserne.

Ved den seneste undersøgelse blev kolonihaveområdet Ålykke inddraget for at afklare, om der var PFAS-forurening i grundvandet under og omkring kolonihaverne.

Det terrænnære grundvand:

De seneste undersøgelser viser, at der er forurenet med PFAS over gældende miljøkvalitetskrav i det terrænnære grundvand i hele området, også under og omkring kolonihaverne.

Det dybereliggende grundvand:

Ved undersøgelsen i 2020 blev der konstateret indhold af PFOS over miljøkvalitetskriteriet i nødforsyningsboringen på etablissementet. I 2021 og 2022 er der ikke konstateret indhold af PFAS-forbindelser over miljøkvalitetskriterierne, men der er konstateret lave indhold af enkelte PFAS-forbindelser. I vandprøver fra boring ca. 250 m nord for etablissementet er der ikke konstateret indhold af PFAS-forbindelser.

Regnvandsbassin (NV) og branddam (NØ):

Der er fundet PFOS i regnvandsbassinet på brandøvelsesplads NV og i branddammen på brandøvelsesplads NØ. Fra regnvandsbassinet ledes vandet ud til Herningsholm Å.

I branddammen på brandøvelsesplads NØ er der konstateret forhøjet indhold af PFOS i vandprøverne.
Overløb fra branddammen ledes til en grøft, og kan derfra påvirke Herningsholm Å.

Herning Kommune er miljømyndighed i forhold til beredskabspladsen, og risikovurderingen af fundet af PFAS-forbindelser i det terrænnære grundvand overfor Herningsholm Å indgår i kommunens prioritering af arbejdet med PFAS-fund i Herning Kommune.

For yderligere oplysninger om forsvarets undersøgelser.

Herningsholm Å

Der er påvist indhold af PFOS og PFAS-forbindelser i Herningsholm Å nær beredskabsstyrelsens brandøvelsesplads. PFAS-forbindelser er fundet både opstrøms og nedstrøms de udledninger, der sker fra øvelsespladserne, altså både før og efter de udledninger der sker fra øvelsespladserne ved H. P. Hansens Vej 100 og 102.

Der er derfor andre mulige kilder til PFAS-forurening af Herningsholm Å, end Beredskabsstyrelsens.

Da der er påvist PFOS i åen, udførte Miljøstyrelsen i 2021 undersøgelser af fisk i Herningsholm Å nedstrøms renseanlægget. Her blev ikke konstateret indhold af PFOS over miljøkvalitetskravet for fisk. Fødevarestyrelsen fraråder dog, at man spiser fisk fanget i Herningsholm Å, på grund af det lokale forhøjede indhold af PFAS i åen.

Herning Kommune er miljømyndighed i forhold til udledningen af PFAS-forbindelser til Herningsholm Å. Der er flere kilder, som kan være årsag til forureningen, herunder kilder længere opstrøms i åen og en grundvandsrelateret udledning.

Herning Kommune samarbejder i øjeblikket med Herning Vand og Forsvarets ejendomsstyrelse om at lokalisere de største kilder og finde de meste bæredygtige løsninger til at stoppe udledningen af PFAS.

Kolonihaver på Ålykkevej

De seneste undersøgelser af Beredskabsstyrelsens arealer fra 2022 viser, at der er forurenet med PFAS over gældende miljøkvalitetskrav i det terrænnære grundvand i hele området omkring beredskabsområdet, også under og omkring kolonihaveforeningen Ålykke.

Kolonihaveforeningen er blevet orienteret om, at de gerne må spise grøntsager dyrket i haverne, men at der - ud fra et forsigtighedshensyn - ikke bør spises frugter fra træer, hvor rodnettet må forventes at stikke dybere i jorden. Anbefalingen følger fødevarestyrelsens vejledning.

Øvrige fund med PFAS i Herning Kommune

Industrivej Nord i Herning

PFAS har været lovligt anvendt i tæppeindustrien bl.a. i forbindelse med imprægnering, farvning og limning. Der har siden 1970 blevet produceret tæpper på lokaliteten. Region Midtjylland har gennemført en undersøgelse af grundvandet på lokaliteten med henblik på at afklare omfanget af den konstaterede forurening med PFAS.

Forureningen er ikke afgrænset, og Regionen vil derfor udføre supplerende undersøgelser, herunder skal afdækkes, om der er risiko for grundvandsressourcen.

Hammerum Bæk

Region Midtjylland har foretaget en undersøgelse i Hammerum Bæk nord for ejendommen på Industrivej Nord. Undersøgelsen har vist, at vandløbet er påvirket med PFAS i koncentrationer, der overskrider miljøkvalitetskravene. Påvirkningen stammer fra industrivej Nord og skyldes grundvandsforureningen samt afledning af regnvand fra virksomheden, via regnvandsbassin til Hammerum Bæk.

Der er behov for yderligere afklaring vedrørende påvirkningen fra regnvandet. Herning Kommune har i gang sat et arbejde hermed. 

Tingvejsområdet i Herning

Der har været fornikling- og forchromningsaktiviteter på en række lokaliteter i Tingvejsområdet nord for Viborgvej i Herning. Forniklings- og forchromningsindustrien er en branchen, som historisk set, lovligt har benyttet PFAS-forbindelser i det skumlag, som dannes over chromvæsken for formindske mængden af fordampning fra chrombadene.

Region Midtjylland har foretaget flere forureningsundersøgelser i området for at vurdere, om de tidligere aktiviteter udgør en risiko for grundvandsressourcen, og en række boliger nordvest for området.

Ved undersøgelser er der fundet høje koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler, oliestoffer, tungmetaller og PFAS-stoffer i jorden. Der er fundet PFAS-stoffer over grundvandkriteriet i det terrænnære grundvand. Det terrænnære grundvand vurderes at have kontakt til det primære grundvandsmagasin, og derfor vurderes forureningen med PFAS lokalt at kunne udgøre en risiko for det primære grundvandsmagasin.

Region Midtjylland er miljømyndighed på området, da ejendommene er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning ved Nordre Vandværk, Herning Vand. Regionen laver yderligere undersøgelser i området.

Region Midtjylland, Jordforureningskontoret kan kontaktes for yderlige oplysninger på tlf.: 7841 1999 eller mail: jordforurening@ru.rm.dk

Hvidelvej i Herning

Ved en monitorering af det terrænnære grundvand er der påvist PFAS-forbindelser under en nuværende forkromningsvirksomhed, hvor strømningen af grundvandet vurderes at gå i sydøstlig retning mod Tyvkær Bæk.

Der er foretaget en vurdering af risikoen for, at PFAS-forureningen under virksomheden påvirker Tyvkær Bæk. Risikovurderingen viser, ud fra en beregning, at PFAS-forureningen påvirker Tyvkær Bæk med en koncentration svarende til det generelle miljøkvalitetskrav for PFOS i vandløb.

Herning Kommune er miljømyndighed, og risikovurderingen af fundet af PFAS-forbindelser i det terrænnære grundvand overfor Tyvkær Bæk indgår i kommunens prioritering af arbejdet med PFAS-fund i Herning Kommune.

Deponeringsanlæg ved Fasterholt

Deponeringsanlægget er etableret lige nord for Fasterholt. Deponering er sket på anlægget siden 1980. Der opsamles ikke perkolat fra anlægget, og anlægget er etableret uden membran.
Perkolat er det vand, herunder regnvand, der siver gennem affaldet på et deponi.  

Der er påvist PFAS-forbindelser i perkolat og/eller grundvand fra deponeringsanlægget. Perkolatet udsiver direkte fra deponiet, så det eventuelt kan påvirke jord, grundvand og/eller overfladevand.

Miljøstyrelsen er miljømyndighed for deponeringsanlægget og oplyser i en underretning til Herning Kommune, at de vil forfølge sagen i henhold til gældende regler. Miljøstyrelsen vil undersøge omfanget af en evt. PFAS-forurening nærmere.

Miljøstyrelsen kan kontaktes for yderlige oplysninger på tlf.: 7254 4000 eller mail: mst@mst.dk, Att. Miljøstyrelsen Virksomheder.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Miljø og Klima

Tlf.: 93 59 52 00
Mail: mikkh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.