Søg om bygningsfornyelse

Pulje til landsbyfornyelse 2023 

Ansøgningsfristen udløb 18. oktober 2023. 

Herning Kommune har fået del i statens Pulje til landsbyfornyelse, og Byrådet har derfor besluttet at gennemføre en ansøgningsrunde til istandsættelse, nedrivning og lignende.

Det er kun muligt at søge støtte til ejendomme i det åbne land eller ejendomme beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere.

Det vil sige, at ejendomme beliggende i Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.

Luk alle
Åben alle

Du kan søge om støtte til

1. Nedrivning

 • Frivillige aftaler om nedrivning af nedslidte boliger bygget før 1960
 • Frivillige aftaler om nedrivning af tomme erhvervsbygninger.

2.  Istandsættelse

 • Udlejningsboliger. Udvendig istandsættelse af nedslidte udlejningsejendomme bygget før 1960.
 • Ejerboliger. Udvendig istandsættelse, etablering af bad og energibesparende foranstaltninger på ejerboliger bygget før 1960.
 • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse (Bygningen skal være i anvendelse til formålet og til fælles nytte og gavn for alle byens borgere). Udvendig istandsættelse, tilgængelighed for bevægelseshæmmede, energibesparende foranstaltninger.

3. Etablering af mindre, fælles opholdsarealer i lokalsamfund

 • Kun hvor bygningen nedrives/er nedrevet efter Byfornyelsesloven.

4. Oprydning

 • Oprydning på private beboelsesejendomme opført før 1960 (kun hvor der kan indgås frivillig aftale).

Generelt

For både nedrivning og istandsættelse gælder, at arbejdet ikke må være påbegyndt før et eventuelt tilsagn om støtte er modtaget på skrift. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgås frivillige aftaler med ejer. Der kan ikke gives støtte til nedrivning, hvor formålet med nedrivningen er opførelse af nybyggeri.

Til nedrivning vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % af de samlede udgifter. Dog kan der i særlige tilfælde tildeles støtte på op til 100% (eksempelvis hvis nedrivningen er til gavn for lokalsamfundet).

Til istandsættelse vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % til 75 % af de samlede udgifter.

Støttens størrelse vil blive fastsat i hvert enkelt tilfælde og på baggrund af antallet af ansøgninger.

I øvrigt skal støtte til arbejde, som ydes efter anden lovgivning og tilskud fra anden side, fratrækkes den udgift, du søger støtte til.

Sådan søger du støtte til nedrivning

Ansøgningsfristen udløb 18. oktober 2023.

Ansøgningen skal indeholde

 • En beskrivelse af den samlede nedrivning, med angivelse af omfang, bygningsnummeret i BBR samt en forventet tidsplan.
 • Oversigtskort med en afgrænsning af bygningen/nedrivningen.
 • Fotos af bygningen som viser bygningens stand.
 • Tilbud fra mindst 2 nedrivningsfirmaer, der skal have erfaring fra lignende sager og de nødvendige godkendelser/kurser og lignende.

Brug for hjælp?

For yderligere information kontakt Byggeri og Ejendomsdate byggesag@herning.dk.

Sådan søger du støtte til istandsættelse

Bemærk fristen var 18. oktober 2023.

Udfyld denne ansøgning, der bliver sendt til Herning Kommune

Du vil blive bedt om at vedlægge følgende bilag: 

 • Tingbogsattest.
 • Kortfattet beskrivelse af det ansøgte projekt med tegninger (og eventuelt fotos/illustrationer).
 • Fotos af bygningens eksisterende udseende.
 • Overslag over det ansøgte projekts ombygningsudgifter (belyst ved mindst to tilbud).

Ved forsamlingshuse desuden:

 • Seneste regnskab og fremtidige driftsbudget.
 • Redegørelse for, hvordan egenbetalingen finansieres (skal der optages lån, skal et tilsagn om långivning vedlægges).
 • Kort beskrivelse af det fulde ombygningsprojekt/renoveringsbehov for ejendommen og et skøn af de samlede ombygningsudgifter (ikke kun det aktuelle projekt).

Brug for hjælp?

For yderligere information kontakt Planafdelingen, Lisbet Abildtrup beklr@herning.dk eller Annette Niemann bekan@herning.dk.

 

Støtte til oprydning og etablering af opholdsarealer

For yderligere information kontakt Lisbet Abildtrup eller Annette Niemann fra Planafdelingen.

Lisbeth: Telefon 96288504

Annette Niemann: Telefon 96288547

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger

Tlf.: 96 28 85 04

Annette Niemann
Arkitekt - Byplanlægger

Tlf.: 96 28 85 47

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.