Skimmelsvamp og indeklima

Følg de/disse 6 gode råd i din dagligdag for at undgå skimmelsvamp:

 1. Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i 10 minutter.
 2. Varm din bolig op til 21-22 grader - i soveværelset ikke under 18 grader.
 3. Tør ikke tøj inde.
 4. Gør rent jævnligt.
 5. Stil ikke møbler direkte op ad ydervægge.
 6. Brug emhætte, udluftning i badeværelset og øvrig mekanisk udluftning - og rengør og vedligehold dem.

Hvornår kan vi hjælpe dig?

Har du problemer med skimmelsvamp i din bolig? Har du fulgt alle gode råd og dermed gjort, hvad du selv har ansvar for at gøre, for at undgå skimmel i din bolig?

Hvis du bor til leje, bør du i første omgang tage kontakt til din udlejer.

Hvis du fortsat oplever problemer med skimmel, kan vi i visse tilfælde hjælpe dig.

Kommunen foretager en konkret vurdering af hver enkelt henvendelse og vurderer omfanget af sundhedsmæssige- og/eller brandfarlige forhold jvf. reglerne i byfornyelsesloven.

Henvendelser omhandlende tvister/uenigheder mellem lejer og udlejer behandles ikke, og der vil ikke blive taget stilling hertil. Der henvises til Huslejenævnet for privat udlejning og Beboerklagenævnet for almene boliger.

Luk alle
Åben alle

Flere gode råd

 • I boligen skal adfærden afstemmes med fugtbelastningen – mange personer i en bolig påvirker luftfugtigheden. Det er typisk nødvendigt at lufte ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i 3-10 minutter, afhængig af vindforholdene for at sikre, at den relative luftfugtighed holdes på et acceptabelt niveau. En god indikator, på hvornår der skal luftes ud, kan være dug/kondens på rudernes inderside (typisk i nederste hjørner). Konstateres der begyndende dug/kondens på rudernes inderside, bør der straks luftes ud.
  Vær ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når der har været badet eller lavet mad.
   
 • Badning bør foregå med lukket dør. Undgå at badning sker samtidigt med, at eventuelt emhætte er aktiveret. Efter badning skal dør til baderum holdes lukket, hvorved fugtstyret mekanisk udsugning skal suge den fugtige luft ud.
   
 • Det anbefales, at vådzone svabres eller aftørres efter badning.
   
 • Badeforhæng af stof bør undgås. Det anbefales, at der anvendes forhæng/afskærmning, der kan dryppe af. (for eksempel plast, glaslåger eller lignende).
   
 • Det anbefales, at der i boligen etableres hygrometer, og at der løbende holdes øje med især luftfugtigheden. Luftfugtigheden skal i alle rum holdes på et så lavt niveau som muligt, det vil sige maksimalt tilstræbes 40-45 % relativ luftfugtighed.
   
 • Det tilrådes, at der holdes minimum 5 cm afstand mellem eventuelt kølige ydervægge og møbler og lignende, da der kan være risiko for skjult kondens og skimmelvækst.
   
 • I boligen skal der holdes en jævn og konstant temperatur på ca. 21-22 °C i alle rum med tilstrækkelig lav luftfugtighed i alle rum for at forhindre kolde overflader, hvor luftens fugtighed kan kondensere (for eksempel kølige vinduesfalse og så videre).
   
 • Tørring af tøj og anden unødig tilførsel af fugt til boligen anbefales helt undgået. I den forbindelse anbefales det, at tøj tørres uden for boligen, eller der anvendes tørretumbler med aftræk til det fri.
   
 • Brug altid emhætten, når der laves mad. Tjek, at udsugning og aftræk virker, som det skal. Lad emhætten køre et stykke tid efter du er færdig med madlavningen.
   
 • Hold friskluftsventiler åbne, og tjek jævnligt, om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene.
   
 • Oprethold et godt rengøringsniveau og undgå aflejringer af støv, smuds og lignende.
   
 • I boligen bør der ikke være husdyrhold, der kan forringe indeklimaet. Ved husdyrhold er det erfaringsmæssigt nødvendigt at øge rengøringshyppigheden samt grundigheden af rengøringen for at opretholde et rimeligt sundhedsmæssigt indeklima.
   
 • Alle eventuelle forekomster af skimmelvækst skal omgående nedvaskes, og bygningsejer underrettes herom, da skimmelvækst kan være indikator på forkert beboeradfærd og/eller problemstilling i konstruktioner, der skal imødekommes/udbedres. Som udgangspunkt nedvaskes evt. skimmel løbende med egnet desinficeringsmiddel samt behandles med egnet væksthæmmende middel, f.eks. som Protox Skimmel, ProtoxHysan, Rodalon eller lignende. Der henvises til SBi-Anvisninger og producenters anvisninger for udførelsen.
   
 • Det anbefales lejer såvel som udlejer, at der er monteret funktionelle røgalarmer i lejemålene.

Få flere gode råd om skimmelsvamp (på otte forskellige sprog) på skimmel.dk

Bolius: Sådan fjerner du skimmelsvamp

Kontaktinfo

Hanne Jacobsen
Byggesagsbehandler

Tlf.: 96 28 80 16
Mail: byghj@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.