Gødstrup – hospital og byudvikling

I forbindelse med regionshospitalet i Gødstrup er Herning Kommune i gang med planlægningen af en helt ny bydel mellem hospitalet og Snejbjerg. Der er vedtaget en principplan for området der bygger bydelen sammen med den eksisterende landsby Gødstrup.

Foreløbig har Byrådet indarbejdet rammer i kommuneplanen som vil ligge til grund for de lokalplaner der igangsættes i 2018. 

Se lokalplaner for Gødstrup.

Fuldt udbygget vil Gødstrup blive en by med 1800 boliger, rekreative områder, erhverv, institutioner, butikker og cykelstier/veje, der knytter bydelen sammen med både hospitalet og det øvrige Herning-område.

Nye veje og togstation til hospitalet

Et nyt hospital kræver nye veje, så patienter, pårørende og medarbejdere kan komme effektivt frem. Området omkring hospitalet er derfor blevet udbygget med en ny motorvej vest om Herning og videre mod Holstebro, samt med nye kommunale veje som forbinder motorvejen og hospitalet med Herning. I midten af 2018 vil den nye fordelingsvej rundt om hospitalet stå færdig. Denne vej giver adgang til alle hospitalets funktioner med bl.a. hovedindgangen, akutmodtagelsen, psykiatrien, servicebyen, kapellet, gæste- og personaleparkering.

Også den kollektive trafik til hospitalet bliver væsentligt forbedret med nye busruter en ny togstation på strækningen mellem Herning og Holstebro, der gør det muligt for patienter, pårørende og medarbejdere at stå af toget lige ved hospitalet. Stationen forventer at åbne ved sammen med hospitalet i starten af 2020.

Principplan for Gødstrup

Luk alle
Åben alle

Nye udviklingsmuligheder

Region Midtjylland opfører et nyt hospital i Gødstrup vest for Herning. I den forbindelse har Herning Kommune ønsket at se hospitalets placering i sammenhæng med en kommende byudvikling. Med byudvikling i Gødstrup er der mulighed for at skabe synergi til Regionshospitalet Gødstrup på en række områder med f. eks. boliger, sygehusrelateret erhverv og forskning
samt uddannelser, der har berøring med sundhedssektoren.

Byudviklingen i Gødstrup er en enestående mulighed for både at skabe nye spændende udviklingsaktiviteter og for at tiltrække nye bosættere til kommunen. Udviklingen af Gødstrup skal supplere aktiviteterne i de omgivende forstæder, i Herning Kommune - og i hele Regionen.

Region Midtjylland har behov for placering af faciliteter som f. eks. personaleboliger i umiddelbar nærhed til hospitalet for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Regionen arbejder samtidig med rekreative arealer som en del af hospitalsområdet.

Endelig arbejder Regionen med at etablere et Center for forskning og uddannelse, NIDO, som kan styrke områdets erhvervsudvikling.

Gødstrup tænkes som et fornyende supplement til udbuddet af boliger i Herning med henblik på at tiltrække nye målgrupper.

Byområdet tænkes som et aktiv for hele Herning og skal samtidig understøtte Snejbjerg og Tjørrings funktioner uden at konkurrere med dem. Snejbjerg og Tjørring tænkes at forsyne den nye by med skole og institutioner i en stor del af udbygningsfasen.

Ved at inddrage arealer tæt på det nye hospital, tæt på Herning og på god
infrastruktur, skabes der en ny bydel med en attraktiv placering, som vil kunne rumme den forventede tilflytning samt nye erhvervsklynger på baggrund af en velgennemtænkt og langtidsholdbar planlægning.

Fuldt udbygget vil Gødstrup kunne rumme ca. 1.800 boliger med omkring 4.000 indbyggere.

Gødstrup tilrettelægges omkring sammenhængende, rekreative kulturlandskaber, der mødes i byens hjerte. Der ønskes tæthed med kompakte bebyggelsesplaner og multifunktionelle friarealer, som minimerer driftsomkostninger og udlæg af landbrugsjord.

Med kun 5 km til Herning centrum er man i Gødstrup tæt på kulturliv, butikker, caféer og restauranter. I de omkringliggende forstæder
Snejbjerg og Tjørring er der rig mulighed for adgang til den daglige handel, foreningsliv, skoler og institutioner.

Området har en unik placering tæt på togstation ved Regionshospitalet Gødstrup og motorvejen mellem Holstebro og Herning.

Den overordnede idé

Gødstrup vil i høj grad leve i kraft af sine naturskønne og kulturrige omgivelser - Herning by, Regionshospitalet Gødstrup og de omkringliggende forstæder. Hovedidéen bag Gødstrup er at binde den nye bydel op på de allerede eksisterende kvaliteter og tilbud som Herning by, Snejbjerg og Tjørring rummer.

Den grundlæggende infrastruktur er på plads: Holstebro-motorvejen etableres vest for området, og vil med to nærliggende afkørsler forbinde Gødstrup med såvel det regionale som det nationale infrastrukturelle netværk.

Hilmar Sølunds Vej, Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej forbinder området med Herning by og de omkringliggende bysamfund. Gødstrup udvikles på landbrugsjord, men samtidig også på et sted, hvor potentialet for samspil med omgivelserne er stort.

De eksisterende gårde kan være en ressource i byudviklingen. Gødstrup er tænkt udviklet med fokus på minimering af arealforbruget. Gødstrup bliver en tæt og lav by. Ved at bygge tættere med mindre 'fodaftryk' fra bygningerne, tættere på hinanden og med mindre private grunde - udnyttes arealerne optimalt.

Det efterlader mere plads til naturområder og grønne rekreative fællesarealer, hvor udelivet kan udspille sig. De tætte og lave bebyggelser er medvirkende til at sikre gode klimatiske forhold i nærmiljøerne, når de omkransende boliger beskytter et lukket gårdrum eller når forskudte bygninger bryder vinden og leder den uden om de rekreative arealer.

 • Gødstrup forbindes med den eksisterende infrastruktur og stiforbindelser.
 • Gødstrup bindes sammen med Regionshospitalet Gødstrup, stationen og Snejbjerg.
 • Gødstrup forbindes med forstædernes tilbud og funktioner.
 • Gødstrup udvikles med fokus på at minimere arealudlæg.
 • Gødstrup inddeles i realiserbare enklaver og klynger.

Bygaden

En central grøn bygade gennem Gødstrup kobler byen på den eksisterende infrastruktur. Gødstrups hovedstier forbindes med Supercykelstien mellem Herning og Skibbild-Nøvling.

En ny fodgænger og cykelbro over Hilmar Sølunds Vej forbinder Gødstrup, Regionshospitalet Gødstrup og Gødstrup Sundhedscampus. Ved ankomsten til Gødstrup fører bygaden igennem et handelsområde i Gødstrup Sundhedscampus med butikker i gadeniveau og lejligheder i de øverste etager.

Et aktivt område, hvor mindre torve fungerer som uformelle mødesteder. Herefter passeres et levende hegn, som udgør overgangen til Gødstrup boligby. På denne strækning får bygaden karakter af en grøn boliggade med vejtræer, og hvor beboerne indtager kantzonen som små grønne forhaver til deres bolig.

Hvor bygaden møder fælleden ændres gadens karakter, når den passerer de åbne grønne naturområder med lange kig på tværs af byen.

Mod Bygaden skal bebyggelserne gives en særlig facadebearbejdning med ekstra detaljering af facadebeklædning og vinduespartier i stueetagen for at understøtte en åben og aktiv bygade.

Boliger

Også mulighed for nye boligformer

De første boligetaper imødekommer Region Midtjyllands behov for personaleboliger, og er tilrettelagt som etageboliger og 'villaer på højkant' med fælles grønne områder og udearealer, der både fremtræder urbane og landskabelige.

Boligtyperne tilbyder det bedste fra byen og det bedste fra landet. Boligerne skal tilføre området nye muligheder for bosætning, men med et fokus på at udforske mulighederne i tæt-lav bebyggelse.

Byen skal levere spændende alternative boligtyper, der kan tiltrække nye bosættere og understøtte mangfoldigheden i kommunen.

Boligtyperne i Gødstrup skal også kunne imødekomme et stigende marked for optimerede kvadratmeter, kvalitet og ny arkitektur. Boligtyperne og arkitekturen skal tiltrække nye bosættere, brande byudviklingen og fremme byens investeringspotentiale.

Gødstrup tilbyder derfor også andre muligheder end de omgivende forstæder og sikrer et hensigtsmæssigt boligudbud med nye og andre varer på hylderne. Gødstrup skal ikke konkurrere med omgivende forstæder, men fungere i samspil med dem.

Sundheds-campus

Gødstrup Sundhedscampus er et nyt erhvervsområde med blandede funktioner som erhverv, detailhandel og servicetilbud, der tjener såvel Gødstrups borgere som personale og besøgende på hospitalet.

Som udviklingsområder på længere sigt udlægges perspektivarealer til erhverv og boliger omkring byen. Gødstrup Sundhedscampus skal understrege samhørigheden med hospitalet.

Området skal indrettes som et campus-område med fritliggende bygningsvolumener i et åbent grønt parkområde. Det anses for helt afgørende, at der er et samspil med og en tilpasning til indretningen af Regionshospitalet Gødstrup, Gødstrup boligby og den primære infrastruktur. Gødstrup Sundhedscampus består af 4 delområder og udviklingszoner, der kan udvikles uafhængigt af hinanden.

Områderne er placeret omkring krydset mellem Hilmar Sølunds Vej og Bygaden. Stiforbindelsen løber gennem Gødstrup Sundhedscampus, der via en bro forbinder områderne nord og syd for Hilmar Sølunds Vej med et aktivitets- og opholdsområde.

Arealerne er primært tiltænkt erhverv, der understøtter Regionshospitalet Gødstrup som hospital og forskningsinstitution samt erhverv inden for detailhandel samt privat og offentlig service.

Umiddelbart syd for krydset mellem Bygaden og Hilmar Sølunds Vej kan etableres detailhandel til områdets forsyning samt privat og offentlig service i stuetagen. Derudover indgår muligheden for at indplacere boliger (eje og leje) og værelser (leje).

Hovedmålgrupperne for detailhandel samt privat og offentlig service er medarbejdere, patienter og besøgende på hospitalet og beboerne i Gødstrup. Nærheden til hospitalet samt synligheden fra motorvejen og Hilmar Sølunds Vej vil være attraktiv for en vifte af virksomheder.

Hotel og konference Arealerne nord for Hilmar Sølunds Vej og øst for hospitalet vurderes oplagte til placering af et hotel med 150-200 værelser, der også kan opfylde et behov for faciliteter til læge-, medicinal- og sundhedskonferencer.

Hotellet tænkes forretningsmæssigt også at indgå i det samlede overnatningstilbud i Herning i forbindelse med events, messer og koncerter, hvorfor det kan bookes frit. I tilknytning til konferencecenteret er der mulighed for at opføre et patienthotel med 40- 50 lejligheder.

Derudover er der behov for hotel-lejligheder for tilkaldte specialister, forskere og undervisere på hospitalet og virksomheder i Gødstrup Sundhedscampus.

Landskab - Gødstrup tager afsæt i det lokale landskab

Landbruget har sat sit tydelige præg på området med et patchwork af markskel og ikke mindst markante læhegn. Læhegnene er i sin tid plantet for at skabe læ til afgrøderne, og markskellene vidner om gamle ejerforhold og dyrkningsarealer.

Denne kulturhistoriske fortælling videreføres, når området omdannes til en ny bydel. I dag er markskellene ikke længere et klart udtryk for ejer- og matrikelforhold, og jorden til nogle af gårdene er solgt fra.

Der ligger en kulturhistorisk fortælling i markskellene, som ønskes videreført i den nye bydel.

Dette er blandt andet ud fra et ønske om ressourcebesparelse i forhold til arealudlæg - således at muligheden for at dyrke jorden omkring byen bevares, bl.a. fordi Gødstrups udvikling kommer til at ske over en lang årrække med gradvis forandring fra dyrkede landbrugsarealer til natur- og byområde.

 • De eksisterende markskel strukturerer byens enklaver.
 • Læhegn understreger vigtige sigtelinjer.
 • Der tages udgangspunkt i landskabets potentiale.

Regnvandshåndtering

I Gødstrup vil regnvandet blive afledt lokalt med LAR-løsninger. Det betyder, at regnvand fra tage, veje, stier og lignende befæstede flader bliver håndteret på jordoverfladen, hvor det afledes til mindre grøfter og regnbede i græsset.

Her bliver det samlet op i åbne bassiner og ledt ud af bebyggelserne og videre ud i våde områder mellem enklaverne, hvor det i regnfulde perioder vil danne små søer og vandløb.

Disse LAR-løsninger udformes så de indgår som rekreative elementer i Gødstrups nærmiljøer, og så de kan håndtere store vandmængder i skybrudssituationer. Jordbundsforholdene og grundvandsstandene i området indikerer ikke mulighed for nedsivning af regnvandet.

Udbygningstakt - etaper

På de følgende sider beskrives de enkelte enklaver inden for projektområdet med hensyn til anvendelse og disponering.

Nøgletal

 • Antal boliger: ca. 1.800 boliger
 • Gennemsnitlig boligstørrelse: 120 m2
 • Boligetagemeter: ca. 215.000 m2
 • Gennemsnitlig bebyggelsesprocent: 40
 • Etageantal: 2-4

Byens ca. 30 enklaver kan hver rumme omkring 30-80 boliger i hver klynge afhængig af tæthed og enklavens størrelse. Det giver overskuelige enklaver, hvor beboere har rig mulighed for at indgå mere eller mindre aktivt alt efter ønske og behov.

Enklavernes omfang skal understøtte brede udviklingsmuligheder, hvor både små og store udviklere får mulighed for at bygge i Gødstrup.

Udbygning i takt med infrastruktur

Udviklingen af Gødstrup sker i takt med færdiggørelsen af den overordnede infrastruktur. Da hospitalet aktuelt forventes ibrugtaget i løbet af 2020, forudsættes det, at etape 1 af udviklingen af Gødstrup er i gang i løbet af 2019.

Dermed kan de første nye indbyggere flytte ind i slutningen af 2020. Byggemodning og anlæg af infrastruktur planlægges i forhold hertil. Supercykelstien mellem Gødstrup og Herning er under anlæggelse

Principper for udvikling af Gødstrup

Udviklingen af Gødstrup tage afsæt i projekter i umiddelbar tilknytning til Bygaden på den nordligste strækning mod Hilmar Sølunds Vej og krydset ved indkørslen til Akutmodtagelsen.

Principplanen for Gødstrup bygger på en forudsætning om, at der skal planlægges for ca. 1.800 boliger svarende til et forventet indbyggertal på ca. 4.000. På det modstående kort er illustreret placeringen af de enkelte enklaver.

Byggeprogrammet for projektområdet er opstillet på baggrund af følgende tal:

 • År 1-4 140 boliger pr. år
 • År 5-8 100 boliger pr. år
 • År 9-16 70 boliger pr. år
 • År 17-24 35 boliger pr. år

Der er tale om gennemsnitstal, idet den nærmere udbygning inden for den estimerede tidshorisont på 24 år tilpasses efterspørgslen og markedssituationen undervejs.

Udbygningstakten tages op i forbindelse med revision af kommuneplanen hvert fjerde år. Herunder også inddragelse af perspektivarealer. Forud for udarbejdelsen af principplanen er der foretaget indledende afdækning af forventningerne til efterspørgslen efter boliger set i forhold til de målgrupper, som forventes at bosætte sig i Gødstrup.

Region Midtjylland har på forhånd tilkendegivet et ønske om, at områdets potentialer i forhold til at understøtte behovet for boliger blandt de forskellige personalekategorier på hospitalet realiseres.

Ligeledes er der et ønske om indplacering af funktioner, der såvel understøtter drift og forskning på hospitalet som udgør forretningsgrundlaget for selvstændig virksomhed.