MitID

På dansk

Luk alle
Åben alle

Vælg et bruger-ID til MitID før du møder op i Borgerservice

Inden du møder op i Borgerservice, skal du vælge et MitID bruger-ID (medbring det). Det er nok at skrive dette på et stykke papir, hvis du ikke har startet MitID-oprettelsesprocessen online.

Et bruger-ID til MitID skal opfylde følgende kriterier for at blive godkendt:

  • Den skal indeholde 5-48 tegn.
  • Det kan kun indeholde disse tegn (det samme tegn kan forekomme flere gange): bcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå0123456789 {}! # $ ^, * () _ + - =:;?. @ og mellemrum.
  • Det må ikke være det samme som dit CPR-nummer eller bestå af 10 numre.
  • Den må ikke starte eller slutte med mellemrum.
  • Det må ikke være optaget af en anden MitID-bruger.

Husk at dit bruger-ID ikke er det samme som dit password.

Vi anbefaler, at du laver mere end et, hvis dit foretrukne bruger-ID ikke er tilgængeligt.

Hvad anses som gyldig MitID legitimation?

For at vi kan hjælpe dig i Borgerservice, skal du være forberedt.

Se hvilken legitimation, du kan benytte og læs mere om vidner.

MitID - nyttige hjælpe videoer

Tryk på billedet af kodeviser, telefon og kodelæser for at se danske og engelske videoer på Youtube.com, der besvarer forskellige spørgsmål til MitID.

Se danske og engelske videoer på Youtube, der besvarer forskellige spørgsmål til MitID. 

Hvorfor skal vi have MitID?

Digitale løsninger bliver erstattet af nye over tid. Det gør de, fordi de skal være sikre og kunne følge med udviklingen. MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed, så vi også i fremtiden kan færdes trygt på nettet. 

Derfor er NemID blevet til MitID: MitID er dit bevis for, hvem du er, når du logger ind, godkender handlinger eller har brug for at skrive under digitalt.

Umiddelbart vil du ikke opleve den store forskel (dog skal du ikke længere bruge dit NemID nøglekort eller nøgleapp). Men der er forskel. Forskelle, der betyder, at det bliver vanskeligere at misbruge MitID, og at det bliver nemmere at kunne videreudvikle MitID til en hverdag, hvor teknologi hjælper os med stadigt mere. 

På MitIDs hjemmeside kan du finde mange flere informationer om MitID.

Information omkring sikringsniveau Høj

MitID support kan på telefon 33 98 00 10 oplyse om, hvilke kommuner der tilbyder udstedelse og vedligehold af MitID på sikringsniveau Høj. 

Læs om sikringsniveau

Mere information

In English

Luk alle
Åben alle

Choose a MitID user ID before you show up at Citizen Service

Before you show up at Citizen Service, you must choose a MitID user ID (bring it). It is enough to write this on a piece of paper, if you have not started the MitID creation process online.

A user ID for MitID must meet the following criteria to be approved:

  • It must contain 5–48 characters.
  • It can only contain these characters (the same character may appear multiple times): abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå0123456789 {}! # $ ^, * () _ + - =:;?. @ and spaces.
  • It must not be the same as your CPR number or consist of 10 numbers.
  • It must not start or end at intervals.
  • It must not be occupied by another MitID user.

Remember that your user ID is not the same as your password.

We recommend that you make more than one in case your preferred user ID is not available.

Get MitID without help from Citizen Service

MitID - usefull videoes

Click on the image of code viewer, telephone and code reader to watch Danish and English videos on Youtube.com that answer various questions for MitID.

Watch Danish and English videos on Youtube that answer various questions for MitID.

Why do we need MitID?

Digital solutions are being replaced by new ones over time. They need to be secure and be able to keep up with developments. MitID lives up to the latest standards for security, so we can travel safely online in the future.

That's why NemID has become MitID: MitID proofes who you are when you log in, approve actions or allows you to digitally sign documents.

You will not experience a big difference (however, you will no longer need to use your NemID key card or key app). But there is differences. Differences that makes it more difficult to misuse MitID, and that it is easier to further develop MitID into an everyday life where technology helps us more and more.

On MitID's website you can find much more information about MitID.

More information

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 24 00
Mail: borgerservice@herning.dk

Åbningstider for fremmøde

Telefontider

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger. 

The Digitale Hotline

Need help with digital self-service?

Call +45 70200000 - day, evening and weekend

Opening hours:

Kontaktinfo

Citizen Service
Torvet 5
7400 Herning

Phone number: +45 96 28 24 00
Mail: borgerservice@herning.dk

We recommend the use of secure mail if your message contains personal or sensitive information.