Fritidspas for børn og unge

I Herning hjælper vi børn og unge i gang med et aktivt fritidsliv gennem ordningen med fritidspas. 

Lærere, pædagoger og andre professionelle voksne kan søge fritidspas. Anvend den digitale ansøgning, som du finder i selvbetjeningsboksen. 

Vi giver ikke støtte til børn, hvor barnet ikke vil kunne indgå i en aktivitet på lige fod med andre børn i aktiviteten.

Vi giver heller ikke støtte til aktiviteter, der ligger uden for kommunen.

Hvis du har brug for støtte til dit eget barn, så tag kontakt til dit barns lærer eller din sagsbehandler, som kan søge om fritidspas til dit barn. Du kan også ringe til os, så kan vi fortælle mere om mulighederne.

Du kan nedenfor orientere dig om de forskellige muligheder i fritidspas.

Selvbetjening

Ansøgningen skal udfyldes af en professionel voksen i barnets netværk. Det kræver MitID eller MitID Erhverv at udfylde ansøgningen. Man kan som forældre eller familiemedlem til et barn ikke selv søge om fritidspasset.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan modtage støtte?

Børn og unge kan få støtte fra de er startet i børnehave og frem til de fylder 17 år. Der kan gives støtte i maksimalt tre år med op til 2.000 kr. årligt. Ansøgninger om udstyr indregnes i den maksimale støtte. 

Målgruppen er børn og unge, der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. 

Fritidspas er en midlertidig hjælp. Det er målet, at barnet efter endt støtte kan fortsætte i aktiviteten på anden vis.

Fritidspasset ydes i tilfælde hvor:

 • Familiens økonomi er en hindring.
 • Familien ikke prioriterer barnets fritidsaktivitet.
 • Barnet er socialt isoleret.
 • Barnet lider af overvægt.
 • Barnet har behov for understøttelse af den motoriske udvikling.
 • Barnet er flygtning. (I disse tilfælde ansøges Dansk Flygtningehjælp om refusion af kontingentbetaling. Der er udvidet samtykke nødvendigt).
 • Øvrige forhold som har til konsekvens, at barnet er fritidsinaktivt. 

OBS: Bemærk at der kun ydes fritidspas til et barn, der ikke i forvejen går til en betalt fritidsaktivitet.

Hvad gives der støtte til?

Formålet med fritidspas er at understøtte barnets fysiske og mentale sundhed.

Barnet kan modtage støtte i maksimalt 3 år med op til 2.000 kroner årligt, hvilket dækker over kontingentbetaling og udstyr. 

Der ydes støtte til foreningsaktiviteter, hvor barnet indgår i samvær med andre børn og unge. 

Som noget nyt gives der også støtte til et årskort på Terminalen i Herning. Årskortet skal betragtes som en fast fritidsaktivitet, og skal derfor benyttes kontinuerligt. Barnet kan på lige fod med andre fritidsaktiviteter igennem fritidspasordningen ikke gå til andre betalte aktiviteter ved siden af.

Der gives IKKE støtte til: 

 • Kommercielle tilbud (for eksempel private fitnesscentre og danseskoler)
 • Soloundervisning af nogen art
 • Aktiviteter hvor prisen overstiger den maksimale støtte som eksempelvis skøjteløb, ishockey og ridning.

Hvem kan søge for barnet?

Alle professionelle voksne med relation til barnet kan søge om fritidspas:

 • Lærere
 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Sundhedsplejersker
 • Familierådgivere og -guider

Ved at sende en ansøgning binder du dig til at være kontaktperson for barnet. Dette indebærer, at fritidspas-medarbejderne må kontakte dig omkring opstart og status på barnet.

Det forventes desuden, at du følger op på, om barnet er kommet godt i gang. Fritidspas-medarbejderne skal kontaktes, hvis du får information om, at barnet falder fra.

Tavshedspligt og samtykke

Pædagoger, lærere og andre offentlige ansatte har tavshedspligt. Den gælder ifølge straffelovens §152, stk. 1, for ”den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv”.

Du skal forholde dig fagligt og sagligt i din ansøgning om fritidspas. Der skal altid foreligge et samtykke fra forældre eller værge til barnet. Du vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at bekræfte, at du har modtaget samtykke mundtligt, eller at vi vil modtage et samtykke fra forældrene via digital fremsendelse.

Det er dit ansvar som kontaktpersoner og ansøger, at forældrene har forstået, hvad der gives samtykke til. Der vil være en udførlig beskrivelse af samtykkets omfang i ansøgningsskemaet.

Henvisning for øvrige fagpersoner

Brug MitID Erhverv. Sidder du i en virksomhed eller organisation, har du mulighed for at logge på med MitID Erhverv. Når du skal logge ind med MitID Erhverv skal du vælge fanen Lokal IdP. Har du ikke en MitID Erhverv, så kontakt din virksomheds IT-afdeling.

Ansøgningsprocedure

 1. Den professionelle voksne udfylder det digitale ansøgningsskema og underskriver med sit private MitID, som udgør det for en underskrift.

  Alternativt kan skolens/institutionens erhvervs MitID benyttes. Udfyld alle oplysninger i ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på at lave en detaljeret beskrivelse af barnets behov, da det er denne der afgør, hvorvidt barnet kan få støtte.

  Vælg om du har modtaget mundtligt samtykke eller om forældrene selv skal give skriftligt samtykke.

 2. Du vil herefter modtage svar hurtigst muligt. Hvis barnet godkendes, vil du i svaret få information omkring barnets opstart.

 3. Du informerer barnet og forældre/værge om opstart. Du følger desuden op på, hvordan det er gået med opstarten. Du informerer fritidspas-medarbejderne ved behov.

 4. Fritidspas-medarbejderne håndterer kontingentbetalingen direkte med foreningen.

 5. Du kan i løbet af året blive kontaktet for at høre, hvordan det går med barnet. Det er vigtigt for os at vide, hvilken betydning aktiviteten har haft for barnet. Hvis barnet skulle falde fra undervejs, forventes det at du selv kontakter fritidspas-medarbejderne.

Mulighed for at modtage sportstøj og -udstyr

Nogle aktiviteter kræver, at barnet medbringer udstyr. Det kan være sportstøj, sko, ketsjer og lignende. Det kan også være, at barnet skal have en speciel dragt som eksempelvis til kampsport eller spejder. Det er muligt at ansøge om udstyr alene eller som en del af fritidspasset. Prisen for udstyret vil blive fratrukket den maksimale årlige støtte på 2.000 kroner.

Barnet vil i nogle tilfælde modtage nyt udstyr og i andre tilfælde sponsoreret eller brugt udstyr i god stand.

Det er et krav, at der ved ansøgning om udstyr angives hvilken type udstyr samt korrekte størrelser. 

Ved godkendelse af udstyr kan det afhentes på Herning Kommune efter aftale med fritidspas-medarbejderne.

Eksempler på velegnede fritidsaktiviteter til målgruppen

Et barn får selv lov at bestemme hvor han eller hun vil starte i en fritidsaktivitet. I nogle tilfælde kan det dog være en god idé at guide barnet.

Nogle aktiviteter har vist sig velegnet til børn med fritidspas:

Atletik

Individuel sport, der giver mulighed for at dyrke flere forskellige discipliner og derved tage udgangspunkt i den enkelte deltagers niveau.

Badminton

Deltagerne spiller på hver deres banehalvdel, der tydeligt er markeret med streger. Det gør sporten nemmere at overskue for barnet. Badminton er ikke velegnet til børn med motoriske vanskeligheder.

Svømning

Individuel sport, der stadig giver mulighed for at involvere barnet eller den unge i et fællesskab.

(Bue)skydning

Individuel sport, der kræver koncentration og har vist sig velegnet til børn med fx ADHD, da disciplinen giver ro og struktur.

Kampsport

Karakteriseret ved klare regler, disciplin og rutiner, der har vist sig at have en positiv indflydelse på børn med fx ADHD eller andre former for koncentrationsbesvær.

Parkour

Har vist sig særdeles velegnet til børn og unge med særlige behov. Giver mulighed for at stille fælles opgaver, men med frihed i udførelsen. Kan dyrkes hvor som helst.

Gymnastik

Individuel sport, hvor bl.a. brugen af redskaber kan være med til at strukturere undervisningen.

Friluftsliv/spejderliv

Nogle børn og unge med særlige behov har det svært med at være indendørs i fx en hal. Aktiviteter i naturen giver plads til denne gruppe børn, ligesom friluftsliv har vist sig at være en velegnet aktivitet til at involvere hele familien sammen med barnet.

OBS: Oplysningerne er hentet i Socialstyrelsens rapport "Udbredelse af erfaringer med fritidspas." 

Andre støttemuligheder

DGI Foreningsliv for alle

Støttemuligheder som alle DGI foreninger kan søge på vegne af deres medlemmer:

 • Kontingentstøtte for medlemmer, hvor 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1000 kroner for et år/en sæson.
 • Støtte til stævnedeltagelse op til 600 kroner årligt for hvert medlem. Stævnet behøver ikke være arrangeret af DGI.
 • Søge om friplads for medlemmer til DGI’s lejre, -skoler og camps - eksempelvis DGI’s fodboldskoler.

 Se mere info og søg om friplads på idræts- og sommerskoler for børn og unge - Projekter med DGI

DRC Dansk Flygtningehjælp

 • 0-18 år for flygtningefamilier hvor én eller begge forældre er på overførselsindkomst eller enlig forsørgere.

Søg kontingentstøtte fra Fritidspuljen - DRC Dansk Flygtningehjælp 

 

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Katrine Sig Treldal Hansen
Fritidspaskoordinator

Mobil: 22 43 87 98 
Mail: bekkst@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.