Herningmodellen

Strategien er en fællesbetegnelse for delelementerne "Herningmodel Social", "Herningmodel Dagtilbud", "Herningmodel Skolestart", og "Herningmodel Skole".

Arbejdet med "Herningmodel Social" er centreret omkring arbejdet med børn og unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det. Arbejdet tager udgangspunkt i, at børn og unge understøttes på det tidspunkt, de har brug for det, og så tæt på deres hverdagsliv, som det er muligt. Der arbejdes ud fra en undersøgende og anerkende tilgang til børn og unge, til forældrene og til det netværk børn og unge har. Der stræbes efter at sikre børn og unge de bedst mulige børne- unge- og voksenliv ved at tænke i helheder og arbejde sammenhængende. Tilegnelsen af ny viden bruges løbende til børn og unges bedste.

"Herningmodel Dagtilbud", "Herningmodel Skolestart" og "Herningmodel Skole" drejer sig primært om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Dette for at klæde dem på til at lave indsatser til børn og unge, der er i en udsat position eller i risiko for at komme det.

Herningmodellen tager afsæt i Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik. Herudover hviler strategien på det fælles Børne- og Ungesyn: Her skaber vi venskaber, og skal ses i sammenhæng med Fællesskabsstrategien Meningsfulde Fællesskaber.

Du kan læse mere om Herningmodellen og dens forskellige delelementer og resultater:

Luk alle
Åben alle

Mindset – Hvad er Herningmodellen? (fortalt på 1 minut)

Vi understøtter børn og unge, på det tidspunkt de har brug for det, og så tæt på deres hverdagsliv, som det er muligt.

Vi har en undersøgende, anerkendende tilgang til børn og unge, til forældrene og til det netværk børn og unge har.

Vi stræber efter at sikre børn og unge bedst mulige børne- unge- og voksenliv ved at tænke i helheder og arbejde sammenhængende.

Vi tilegner os hele tiden ny viden, og bruger det vi lærer til børn og unges bedste.

Hvordan arbejder vi med Herningmodellen? - Principper og Kernekomponenter

Vi er ambitiøse på børn og unges vegne, vi arbejder vidensbaseret, og Herningmodellen bliver bedre for børn og unge, når vi omsætter ny viden til praksis.

Vi skal vælge det trin på Indsatstrappen, der er tættest på børnenes hverdagsliv - og samtidig virker.

Vi arbejder tværprofessionelt med en stærk monofaglighed.

Vi følger kontinuerligt op på iværksatte initiativer og inddrager løbende forældre og netværk.

Vi arbejder forebyggende med tidlig handling.

Vi er særligt opmærksomme på overgange i børnenes liv for at sikre bedst mulige børne- og unge- og voksenliv og støtte mestring af eget liv.