Friluftsstrategi

Vi har en strategi, som siger noget om, hvordan vi arbejder med friluftsliv. Det gør vi blandt andet ved, at vi formidler og brander friluftsliv.

Når vi udvikler tilbud inden for området, så gør vi det gerne i samarbejde med borgere.

Og vi bruger nye teknologier og smarte løsninger.

Vi har især fokus på disse fire temaer:

 • Bevægelse
 • Fællesskab
 • Læring
 • Oplevelse

Herning Kommunes friluftsstrategi

Luk alle
Åben alle

Forord

Vi har i de seneste år set en voksende interesse for friluftsliv, og alt tyder på, at det vil fortsætte i fremtiden. Det er vigtigt, at vi følger udviklingen og skaber gode muligheder og rammer for vores borgere.

Med den nationale friluftspolitik er der sat fokus på at få styrket vores sundhed og livskvalitet. Der skal skabes mere fællesskab, og vi skal blive klogere på naturen. Det er alt sammen noget, vi også har fokus på i Herning Kommunes friluftslivsstrategi. Friluftsliv spiller tæt sammen med emner som bosætning, livskvalitet og vækst.

Derfor har Herning Kommune udarbejdet en strategi for friluftslivet, som skal sætte retningen og styrke området. Potentialet i friluftslivet skal udnyttes fuldt ud, til glæde for vores borgere og besøgende. Jeg håber, at endnu flere vil dyrke friluftslivet og få del i de glæder, det kan give.

Finn Stengel Petersen, daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Vision for friluftslivet

"Et alsidigt, attraktivt friluftsliv som er med til at skabe rammerne om det gode liv for borgerne i Herning Kommune."

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være. Det skal være sjovt og berigende for den enkelte, og der skal sikres plads til mangfoldigheden i friluftslivet.

Det er derfor Herning Kommunes opgave at skabe gode, inspirerende og klare rammer for friluftslivet, som borgerne kan bruge. Samtidig skal friluftslivet være et aktivt værktøj i arbejdet med sundhed og bosætning.

Friluftslivet er herigennem med til at løfte indsatsområder i andre af kommunens politikker og planer. Friluftslivsstrategien understøtter den nationale friluftspolitik, som er bygget op omkring otte pejlemærker. De centrerer sig omkring de samme temaer, som Herning Kommunes friluftslivsstrategi bygger på.

Friluftslivet byder op til dans

Friluftslivet står aldrig stille. Det er et område, der er i vækst og udvikling, og det vil udfordre med nye tendenser, behov og brugergrupper. Den energi og det initiativ, som findes hos borgerne, skal bruges aktivt i forvaltningen, der vil lytte med stor opmærksomhed på de ønsker og behov, der er. Grundlaget for det gode friluftsliv skal bevares fremadrettet.

Det betyder, at de mange gode faciliteter og muligheder, som findes i dag, skal vedligeholdes og opgraderes, så de fortsat er attraktive og spændende at bruge. Udviklingen i friluftslivet skal styres af, hvor behovene er, og hvor der måtte være potentiale for at styrke friluftslivet fremadrettet.

Friluftslivsstrategien udstikker fire overordnede mål, som beskriver måden, der skal arbejdes med friluftslivet på. Derudover indeholder strategien fire temaer, som beskriver, hvor fokus skal ligge i arbejdet med friluftslivet.

Overordnede mål

Formidling og branding

Friluftslivet skal være synligt, og det skal være nemt og hurtigt at finde oplysninger om friluftslivet. Der skal fokus på digital formidling og branding af friluftslivet.

Samarbejde og borgerinddragelse

Herning Kommune vil have et aktivt friluftsliv. Gennem tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse skal de rigtige og bedste løsninger findes og udvikles.

Ny teknologi og smarte løsninger

Herning Kommune skal inddrage nye teknologier og tænke i smarte løsninger i udviklingen af friluftslivet. Med nye teknologier menes særligt IT og andre tiltag som apps, videoer og lignende, der skal føre til smarte og nytænkende løsninger, muligheder og oplevelser for borgerne.

Brugerdreven udvikling

Herning Kommune skal lave en målrettet indsats for udvikling i friluftslivet. Der skal fokus på brugererfaringer, besøgsstatistikker og kortlægning af friluftslivet. Derved opnås et øget kendskab til brugen af friluftslivet, og hvor behovene er.

Fire udviklende temaer

Der sættes fokus på fire temaer i friluftslivet. Temaerne skal fremgå tydeligt, så det vises hvor mange forskellige måder friluftslivet kan bruges på. Temaerne kan både sættes i spil enkeltvis eller sammen for at understøtte bredden i friluftslivet.

Bevægelse

Et fokus på bevægelse skal understøtte, at flest muligt har mulighed for og får lyst til at være aktive i hverdagen. Mangfoldigheden i bevægelsen skal i fokus, og bevægelsen skal sættes i spil for at styrke borgernes velvære og sundhed.

Fokusområder 

 • Bevægelse i byer og færdselsmuligheder fra byen og ud i det åbne land, som skal understøtte muligheden for at røre sig for den voksende andel af borgere i byen. 
 • Bevægelse ved institutioner, skoler, sygehuse og plejehjem, så der er mulighed for at komme ud og røre sig og få frisk luft. 
 • Guidning og oplysning om muligheder for bevægelse. Der skal i højere grad oplyses og guides om, hvor der er mulighed for at udføre forskellige aktivitetsformer. 
 • Innovation og rummelighed, hvor anderledes former for bevægelse kommer i spil. Borgerne skal opleve, at bevægelse kan være anderledes og alsidigt i Herning Kommune.

Læring

Et fokus på læring skal understøtte friluftslivets evne til at inspirere og fremme kreativiteten. Læring kan ske gennem alle sanser, og derfor skal lysten og muligheden for læring motiveres af spændende og anderledes læringsmiljøer i det fri.

Fokusområder 

 • Undervisning i det fri og egnede steder hertil til brug for eksempelvis skoler og institutioner, som kan understøtte gode læreprocesser samt anderledes og kreative undervisningsmuligheder med både fysisk og mental udfordring. 
 • Kultur- og naturværdier skal synliggøres og formidles, så de understøtter læring om de omgivelser, man færdes i. 
 • Her-og-Nu læring gennem kampagner, pop-up arrangementer og lignende skal imødekomme aktuelle læringsbehov.

Fællesskab

Friluftslivet, som ramme for fællesskab, skal motivere til at være sammen på tværs af generationer uanset baggrund, levevilkår eller livssyn. Friluftslivet skaber plads til individuelle behov og prioriteringer, uden at det går ud over fællesskabet. Derfor skal der i friluftslivet styrkes, bibeholdes og udvikles gode rammer for fællesskabet.

Fokusområder 

 • Involvering af borgere og brugere skal være det naturlige afsæt for udvikling og styrkelse af fællesskabet med friluftslivet som ramme. 
 • Friluftslivet skal indbyde til nye samarbejder på tværs af offentlig, privat og frivillig indsats. Det kan understøtte trivselsfremmende fælleskaber. 
 • Udnytte potentialet i det virtuelle rum, så nye målgrupper nås og nye fællesskaber dannes og understøttes.
 • Oplysning om egnede steder og faciliteter til at være sammen i større eller mindre grupper.

Oplevelser

Oplevelser i friluftslivet skal gøre det spændende, interessant og anderledes for borgerne at færdes i det fri. Oplevelser skal bruges aktivt i friluftslivet, da de er med til at motivere og pirre nysgerrigheden.

Fokusområder 

 • Målrettet formidling og oplysning til borgere om muligheder for oplevelser i det fri. 
 • Oplevelsesture og -tilbud kan binde flere faciliteter og muligheder sammen til nye oplevelser og friluftslivsmuligheder for borgere og turister.
 • Branding og markedsføring af særlige friluftsmuligheder til turister, borgere og erhvervslivet. 
 • Samarbejde med foreninger, virksomheder etc. om "Her og nu"-arrangementer for at skabe en bredde i borgernes oplevelsesmuligheder.

Adgang til naturen

Alle har ret til at færdes i naturen, men vi skal tage hensyn til dyr og planter og til andre mennesker. Vi skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. Følg derfor altid de regler, der gælder for færdsel i naturen. Der er adgang til langt den meste natur i Danmark.

Dette gælder for alle offentligt ejede arealer og i vid udstrækning for de privatejede arealer. Adgangen kan være midlertidigt begrænset, f.eks. pga. jagt. Reglerne om færdsel og ophold i naturen kan du finde i

Naturbeskyttelsesloven. Husk at al færdsel i naturen sker på eget ansvar.

Herning Kommunes friluftsstrategi som pdf