Strategi for smukke indfaldsveje

Vi vil med strategi for "Smukke indfaldsveje" sætte fokus på mødet med byen og rummet omkring byens veje. Vi vil sætte en retning for, hvordan indfaldsveje og byens ankomster skal udvikle sig.

Indfaldsvejene til Herning rummer et stort potentiale. - Ikke bare som infrastruktur, men også som byens ansigt udadtil. Hver dag er der på indfaldsvejene store mængder trafik.

Vejens arkitektur og udformning er rammen for mødet med byen.

Herning Kommunes strategi for smukke indfaldsveje.

Luk alle
Åben alle

Indledning

Indfaldsvejene til Herning rummer et stort potentiale. - Ikke bare som infrastruktur, men også som byens ansigt udadtil. Hver dag er der på indfaldsvejene store mængder trafik.

Vejens arkitektur og udformning er rammen for mødet med byen. Mennesker er i høj grad visuelt orienterede. I forhold til de første oplevelser af Herning er det derfor af afgørende betydning, at det visuelle indtryk bliver en positiv oplevelse.

Vi vil med strategi for "Smukke indfaldsveje" sætte fokus på byens velkomstarealer. Udover at være trafikkorridorer skal de også være steder for positive oplevelser, der vækker vores nysgerrighed efter at lære byen nærmere at kende. Herning modtager hvert år et stort antal gæster, bl.a. til messer, koncerter, udstillinger, sportsarrangementer og andre store begivenheder. Hertil kommer handlende fra omegnen, turister og andre gæster. Indfaldsvejenes udformning er derfor vigtig, fordi de er med til at synliggøre byens afgrænsning og identitet. Vejstrukturen rundt om Herning ændres i de kommende år.

Det nye sygehus i Gødstrup, TimeWorld og den nye motorvej vest om Herning, skaber nye trafikale forudsætninger for Herning. Strategi for Smukke indfaldsveje sætter en retning for, hvad Herning Byråd ønsker med de større indfaldsveje og byens ankomster. På baggrund af strategien udpeges vejstrækninger, hvortil der skal udarbejdes handlingsplaner. I handlingsplanerne vil der blive beskrevet hvilke virkemidler der skal arbejdes med på den enkelte vejstrækning og ved byens ankomster. Herefter udarbejdes konkrete projektforslag.

Vi vil derfor i strategi for "Smukke indfaldsveje" sætte fokus på mødet med byen og rummet omkring byens veje. Vi vil sætte en retning for, hvordan indfaldsveje og byens ankomster skal udvikle sig.

Ulrik Hyldgaard Formand for Byplanudvalget.

Ankomsten

Målet med ankomsten er at byde velkommen og byde inden for med en markant ankomst, der slår fast, at man nu bevæger sig ind i Herning.

Ankomsten har fokus på overgangen til byen. Ankomsten skal byde velkommen og invitere inden for. Ankomsten kan udtrykke Hernings DNA, signalere Herning og hvad vi er kendt for. Ankomsten kan have et fælles udtryk, en fælles linie - også i de individuelle løsninger.

Fra ankomsten har indfaldsvejene en vigtig æstetisk funktion i at guide videre til de forskellige besøg - Blikfang beplantning - Silkeborgs mål i byen. Ankomsten skal være veldefineret. Nogle steder er ankomsten en rundkørsel eller et større vejkryds. Andre steder er det overgangen fra det åbne land og til byen.

Det første møde med Herning er ofte rundkørsler eller vejkryds. Rundkørsler eller vejkryds er steder, hvor man er nede i fart og orienterer sig om, hvor man skal hen. Rundkørsler og vejkryds skal indgå i en sammenhæng med den omgivende by og det omgivende landskab.

Indfaldsveje

Målet for byens indfaldsveje er at skabe et æstetisk sammenhængende vejforløb.

Indfaldsveje er vejforløbet efter ankomsten til Herning. Her skal der være fokus på oplevelsen ved at køre på byens overordnede veje. Indfaldsveje skal betragtes som enkelte strækninger men i en samlet helhed med omgivelserne. Indfaldsveje skal afspejle det konkrete sted og de muligheder, der er for at skabe sammenhængende, oplevelsesrige vejforløb.

Der kan langs indfaldsveje indgå rundkørsler og vejkryds som skal ses i en sammenhæng med indfaldsvejen. Rundkørslen kan være et enkelt element som tillægges større eller mindre betydning. En vejs profil, dvs. de elementer som vejen er opbygget af, skal hjælpe trafikanterne med at færdes efter forholdene.

En vej indbyder til højere eller lavere hastighed, alt efter antallet af kørebaner. Samtidig opleves vejen forskelligt alt efter om der er beplantning langs vejen, om der er cykelsti og/eller fortov, eller om der er en smal eller bred kantbane eller midterrabat. Samspillet mellem de forskellige elementer er med til at skabe den samlede oplevelse af vejen og dermed give trafikanten en følelse af, hvordan færdslen på vejen skal være.

Vejens udformning har derfor stor betydning i forhold til vejens funktion. Hvis vejen er udformet korrekt sikres såvel trafiksikkerheden som fremkommeligheden på den pågældende vej.

Virkemidler og beplantning

Virkemidler

I strategien arbejdes der med forskellige virkemidler for at nå målet for strategien. Virkemidlernes vigtighed vægtes forskelligt på de enkelte indfaldsveje og ved byens ankomster. Der arbejdes med følgende virkemidler:

  • Beplantning 
  • Bebyggelse og arkitektur 
  • Skiltning 
  • Kunst og udsmykning 
  • Belysning

Beplantning

Langs indfaldsveje skal beplantning skabe rum og oplevelser. Beplantning skal skabe udvalgte kig til bygninger eller landskab.

Ved ankomsten skal beplantning være markant og skabe opmærksomhed omkring stedet.

Beplantning skal både være med til at binde byen sammen og skabe identitet og variation i byen.

Beplantning kan bruges som rumskabende elementer.

Beplantning kan fremhæve eller sløre afhængig af hvilken effekt der ønskes. Beplantning skal formidle overgangen fra land til by.

Beplantning fremhæver årstiderne, så der er variation for indfaldsvejens hverdagsbrugere.

Bebyggelse, arkitektur og skiltning

Bebyggelse og arkitektur

Langs indfaldsveje skal der skabes en æstetisk sammenhæng i vejrummet med bebyggelse, byggelinjer og arkitektur. Ved ankomsten kan der arbejdes med et markant arkitektonisk byggeri.

Vejrummets bredde og bygningernes størrelse langs indfaldsveje har stor betydning for det visuelle indtryk på den enkelte vejstrækning.

Ved ankomsten kan bebyggelse og arkitektur danne en form for byport.

Facadelinier og bygningshøjder indarbejdes i planlægningen af kommuneplan og lokalplaner.

Skiltning

Langs indfaldsveje skal der være en enkel skiltning som indgår i en helhed med vejens profil, skala og beplantning.

Ved ankomsten skal skiltningen byde velkommen.

Indfaldsvejene til Herning er omkranset af større eller mindre erhvervsområder og områder med blandet bolig og erhverv. Disse veje har stor betydning som byens ansigt overfor så­ vel borgere som besøgende.

Ud over trafik bruges vejrummene til formidling af budskaber. Reklameværdien gør, at arealerne langs vejene er særdeles attraktive for mange virksomheder. Der skal stilles krav til de erhvervsdrivende omkring skiltning og sammenhængen til byggeriets arkitektur.

Skiltning skal være enkel i udformning og placeret med omhu på en bygning eller på en pylon.

Skiltning reguleres fra flere steder. I Herning kommunes skiltevejledning, "Byens Ansigt". I retningslinier for digital skiltning, i kommunes lokalplaner og i henhold til vejloven.

Kunst, udsmykning og belysning

Kunst og udsmykning

Langs indfaldsveje skal kunsten give oplevelser for alle vejens brugere.

Ved ankomsten skal kunsten byde velkommen og give oplevelser.

Det har gennem tiden været en tradition i Herning, at udnytte synergien mellem byen, erhvervslivet og kulturen. Indfaldsvejene skal vise Herning som en moderne kunstby. Kunsten skal iscenesættes, så den understøtter Hernings identitet.

Byen kan ved events udsmykkes centrale steder i byen, f.eks. med flagning. Det kan være ved ankomsten til byen og på særlige steder langs indfaldsveje.

Midlertidige aktiviteter kan anvendes i forbindelse med større begivenheder eller events.

Belysning

Langs indfaldsveje skal belysningen have et ensartet udtryk med hensyn til belysningsarmatur, mastehøjde og placering i forhold til vejens profil. Der kan arbejdes med effektbelysning på udvalgte steder.

Ved ankomsten kan overgangen til byen gennem belysning gives en kunstnerisk udformning.

Der skal skabes en komfortabel og velafblændet belysning, som giver gode visuelle forhold, sikrer let orientering og som respekterer et givet områdes kvaliteter.

Masteplaceringen skal opfattes naturlig og logisk i forhold til de arealer som belyses. Masteudformning og højder har stor betydning for vejens profil og skala.

Ud over den almindelige vejbelysning kan der arbejdes med effektbelysning, som belyser steder og skaber stemninger og opmærksomhed særlige steder i byen.

Herning Kommune har en designmanual for vejbelysning hvor der er et udvalg af belysningsarmaturer. Ved effektbelysning eller belysning på særlige steder kan der vælges andre belysningsarmaturer.