Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Målgruppe

Dagtilbud for børn i Herning kommune, omfattet af tilsynsforpligtelsen, herunder også private og selvejende tilbud.

Listen af tilbud findes sidst i manualen.

Formål

Formålet med det driftsorienteret tilsyn 2019-2020 er, at undersøge hvordan tilbuddene tilrettelægger den pædagogiske praksis i forhold til børn i udsatte positioner.

Tilsynstyper

Det driftsorienterede tilsyn foregår i 2019-2020, som et anmeldt tilsyn, hvor der først er en systematisk gennemgang af dokumentation. Derefter interview med institutionsleder og 2 pædagogisk uddannede personale.

Lovgrundlag

Lovgrundlag for tilsyn

 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §15 og §16.
 • Lov om Social service, Kap. 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn.
 • Dagtilbudsloven §5.

Lovgrundlag for gennemførelsen af tilsynet

For at kunne gennemføre et tilsyn, er der behov for adgang til personfølsomme oplysninger om børnene.

Tilsynsenheden er omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningsloven §27, og regler om at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige, for at behandle sagen jf. forvaltningslovens §32.

Tilsynsfrekvens

Tilsynet, i denne periode, føres ud fra et 2 årigt koncept. Hvor temaet for perioden udvælges i samarbejde mellem det politiske udvalg, forvaltningen og Tilsynsenheden.

Center for Børn og Læring fører det pædagogiske tilsyn med de kommunale dagtilbud i Herning Kommune.

Tilsynsenheden fører på vegne af kommunalbestyrelsen tilsyn på 7 private dagtilbud fordelt på 2 år, samt 2 kommunale dagtilbud pr. år.

Der bliver udført et opfølgende tilsyn, såfremt den samlede konklusion for tilsynet er, at målene i meget lav grad er opfyldt og dermed ikke er tilfredsstillende.

Hvis den samlede konklusion er, at målene i lav grad er opfyldt og dermed er mindre tilfredsstillende, vil tilsynsenheden vurdere om der er behov for et opfølgende tilsyn.

Tilsynsbesøget kan da være enten anmeldt eller uanmeldt, og formålet vil være at følge op på de mål der var opfyldt i meget lav grad eller lav grad på det første tilsynsbesøg.

Tilsynsmetode

Tilsynsenheden og centerleder for Center for Børn og Læring, har besluttet, at fokusområdet for 2019/2020 er at undersøge hvordan tilbuddene tilrettelægger pædagogisk praksis i forhold til børn i udsatte positioner.

Tilsynet vil foregå ved gennemgang af dokumentation af 5 udvalgte børn i en særlig udsat position. Lederen udvælger de 5 børn og skal sikre at alt dokumentation på de 5 udvalgte børn ligger klar på tilsynsdagen, hvor Tilsynsenheden vil gennemgå dette.

Dokumentation Tilsynsenheden vil gennemgå ved tilsynet i 2019:

 • Pædagogiske handleplaner
 • Løbende dokumentation fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 • Referater fra personalemøder fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 •  Referater fra møder med forældre fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 • Anden dokumentation hvor barnets/gruppen af børns trivsel og pædagogisk indsats er drøftet fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 • For de kommunale dagtilbud: Dagsordener og referater fra ressourcecenter møder

Dokumentation Tilsynsenheden vil gennemgå ved tilsynet i 2020:

 • Pædagogiske handleplaner
 • Løbende dokumentation fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • Referater fra personalemøder fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • Referater fra møder med forældre fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • Anden dokumentation hvor barnets/gruppen af børns trivsel og pædagogisk indsats er drøftet fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • For de kommunale dagtilbud: Dagsordener og referater fra ressourcecenter møder

Tidsplan:

Tilsynsenheden møder ind på tilbuddet kl.08.30

Kl. 08.30 - 10.30: Gennemgang af dokumentation

Pause kl. 10.30 - 11.00

Kl. 11.00 - 12.00: Interview med 2- 3 pædagogisk uddannet personale.

Kl. 13.00 - 14.00: Interview med leder.

Lederen af dagtilbuddet har ansvaret for at sikre, at der er et lokale til rådighed og at medarbejderne er tilstede.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål er defineret af Tilsynsenheden ud fra følgende:

 • Herning Kommunes politik for sårbare børn og unge 2018
 • Lov om offentlighed i forvaltningen §13
 • Dagtilbudsloven §5

I 2019-2020 er kvalitetsmålene:

Kvalitetsmål 1

At den pædagogiske praksis er tilrettelagt på en sådan måde, at den er tilpasset børnenes individuelle behov og forudsætninger.

Spørgsmål til Leder/personale:

Private dagtilbud:

 • Hvordan arbejdes der med, at sikre en tidlig støtte og rådgivning?
 • Hvordan arbejdes der med, at tilrettelægge en differentieret individuel pædagogisk indsats?
 • Hvordan arbejdes der med, at sikre en inkluderende pædagogisk tilgang?
 • Hvordan arbejdes der med, at fremme samarbejde og dialog mellem kommunale og eksterne instanser, hvis det vurderes et behov for dette?
 • Hvordan arbejdes der med, at sikre inddragelse af børnene og deres forældre i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen?

Kommunale og selvejende dagtilbud:

 • Hvordan tages der en beslutning om, at sætte en bekymring for et barns udvikling og trivsel på Ressourcecentermøde?
 • Hvordan arbejdes der med, at sikre inddragelse af forældrene, når en bekymring for et barns udvikling og trivsel sættes på Ressourcecentermøde?
 • Hvordan arbejdes der efter afholdelse af ressourcecentermødet, med at implementere aftaler og anbefalinger ind i pædagogisk praksis?
 • Hvordan arbejdes der efter afholdelse af ressourcecenter mødet med at inddrage forældrene?
 • Hvordan sikres det, at der sker en orientering til de øvrige medarbejdere om aftaler og anbefalinger fra ressource-centermødet?
 • Hvordan sikres det, at aftaler og anbefalinger fra ressourcecentermødet evalueres løbende i forhold til barnets aktuelle behov?

Kvalitetsmål 2

At dagtilbuddet dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats?

Spørgsmål til Leder/personale:

Private dagtilbud:

 • Hvordan arbejdes der systematisk med dokumentation, så personalets observationer af børnenes trivsel og udvikling dokumenteres?
 • Hvordan arbejdes der med dokumentation, så det sikres at den pædagogiske indsats udvikles, tilpasses og evalueres?
 • Anvendes dokumentation som redskab til, at sikre viden og vidensdeling i hverdagen?
 • Hvordan arbejder i med at sikre jeres notatpligt?

Kommunale og selvejende dagtilbud:

 • Hvordan arbejdes der med dokumentation, så personalets observationer af børnenes trivsel og udvikling dokumenteres?
 • Hvordan dokumenterer I aftaler og anbefalinger fra ressourcecentermøde, så det sikres at disse udvikles, tilpasses og evalueres?
 • Hvordan arbejder I med at sikre jeres journal- og dokumentationspligt?

Tilsynsrapporten

Tilsynet fører til en tilsynsrapport med den samlede konklusion og en bilagsrapport. Tilsynsrapporten offentliggøres på Herning kommunes hjemmeside.

Bilagsrapporten offentliggøres ikke, da den omfatter personfølsomme oplysninger, og alene har til formål at uddybe tilsynets indhold, og skabe udvikling samt læring i de enkelte tilbud.

I konklusionen anvendes følgende parametre i forhold til vurderingen:

Ikke tilfredsstillende

- Målene er i meget lav grad opfyldt

Mindre tilfredsstillende

- Målene er i lav grad opfyldt

Tilfredsstillende
- Målet er i middelgrad opfyldt

Meget tilfredsstillende

- Målene er i høj grad opfyldt

Tilsynsrapporten sendes senest efter 10 arbejdsdage til høring ved lederen af tilbuddet, og tager udgangspunkt i temaet og de tilhørende kvalitetsmål.

Tilbuddets leder har mulighed for at indgive høringssvar på faktuelle fejl og forståelsesmæssige problematikker.

Tilsynsrapporten og bilagsrapporten journaliseres i kommunens dokumenthåndteringssystem SBSYS.

Tilbuddene er selv ansvarlige for, at tilsynsrapporten også er tilgængelige på tilbuddet. Så vidt det er muligt, anbefales det at lægge tilsynsrapporten på tilbuddets egen hjemmeside. 

Opfølgning og årsberetning

Opfølgning

 

Det er lederens ansvar at følge op på eventuelle anmærkninger i tilsynsrapporten. Ligeledes er det lederens ansvar at sikre, at der sker vidensdeling til afdelinger, der ikke er indgået i tilsynet.

Ved resultatet ikke tilfredsstillende i den samlede konklusion i tilsynsrapporten:

 • Sendes den endelige tilsynsrapport til orientering hos driftschefen. Driftschefen sørger for eventuel orientering af det politiske niveau

 • Ved mangelfulde/kritisable forhold, er lederen af tilbuddet ansvarlig for, at der inden 10 arbejdsdage, fra modtagelse af den endelige rapport, udarbejdes en handleplan, som sendes til driftschefen og Tilsynsenheden.

 • Lederen af tilbuddet, er ansvarlig for opfølgning på baggrund af tilsynsrapporterne.

 • Senest 60 arbejdsdage efter en evt. handlingsplan er udarbejdet, sender lederen af tilbuddet, en orientering til driftschefen om, hvorledes der er fulgt op på handlingsplanen.

 

Årsberetning

En gang årligt afgiver Tilsynsenheden en årsrapport til Børne- og Familieudvalget, som indeholder en samlet konklusion på de driftsorienteret tilsyn, som er udført i Dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Årsrapporten forelægges de relevante politiske udvalg.

Liste over tilbud

Tilsyn 2019:

Private:

 • Lindely, Lindegårdsvej 1, 7400 Herning
 • Prærien, Østergade 13, 7490 Aulum
 • Asylet, Skolegade 28, 7400 Herning
 • Midtjyllands Kristne Friskole, Brændgårdsvej 4, 7400 Herning

Kommunale:

 • Børneliv - afd. Strandvejen, Strandvejen 26, 7451 Sunds
 • Østbyens Børnehuse - afd. Holtbjerg Børnehus, Valdemarsvej 32, 7400 Herning

Tilsyn 2020:

Private:

 • Feldborg Frie børneunivers, Bredgade 76, 7540 Haderup
 • Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, Viborgvej 86, 7400 Herning
 • Tusindfryd i Fjelstervang - nyoprettet pr. 01.03.19

Kommunale:

 • Molevitten, afd. Paletten, Vestergade 82, 7400 Herning
 • Himmelblå, Bjørnkærvej 10, 7480 Vildbjerg