Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Opfølgning og årsrapport

Opfølgning

Det er lederens ansvar at følge op på eventuelle anmærkninger i tilsynsrapporten. Ligeledes er det lederens ansvar at sikre, at der sker vidensdeling til afdelinger, der ikke er indgået i tilsynet.

Ved resultatet ikke tilfredsstillende i den samlede konklusion i tilsynsrapporten:

  • Sendes den endelige tilsynsrapport til orientering hos driftschefen. Driftschefen sørger for eventuel orientering af det politiske niveau
  • Ved mangelfulde/kritisable forhold, er lederen af tilbuddet ansvarlig for, at der inden 10 arbejdsdage, fra modtagelse af den endelige rapport, udarbejdes en handleplan, som sendes til driftschefen og Tilsynsenheden.

  • Lederen af tilbuddet, er ansvarlig for opfølgning på baggrund af tilsynsrapporterne.

  • Senest 60 arbejdsdage efter en evt. handlingsplan er udarbejdet, sender lederen af tilbuddet, en orientering til driftschefen om, hvorledes der er fulgt op på handlingsplanen.

Årsrapport

En gang årligt afgiver Tilsynsenheden en årsrapport til Social- og Sundhedsudvalget, som indeholder en samlet konklusion på de driftsorienteret tilsyn, som er udført på tilbud i Handicap og Psykiatri.

Årsrapporten forelægges de relevante politiske udvalg.