Vejledning til borgere og pårørende om værgemål

Hvis du har brug for rådgivning omkring værgemål, kan vi hjælpe dig i Tilsynsenheden.

Formålet er at borgere og pårørende kan orientere sig om, hvilke muligheder der er for at få den hjælp, man har brug for eksempel til økonomi eller til at varetage personlige interesser.


Lovgrundlag for værgemål

 • Serviceloven § 82 vedr. omsorgspligten
 • Værgemålsloven

Defination af værgemålloven

Værgemålsloven er det formelle tilbud om hjælp til personer med manglende eller nedsat handleevne.

 • Ved handleevne forstås evnen til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og til at have den fornødne dømmekraft i en given situation. Det vil sige, at man kan overskue hvilke konsekvenser en handling har.

 • Der skal være tale om sindssygdom (herunder svær demens), hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred.
 • Borger skal pga. ovenstående ikke være i stand til at varetage egne interesser.
 • Der skal være et nuværende behov for en værge. Det er derfor ikke nødvendigvis alle der har en af ovenstående lidelser der vil have behov for en værge og man kan kun søge værgemål til den/de emner der er nødvendige på det angivne tidspunkt. Dette afhænger meget af borgerens mentale funktionsniveau.

Følgende kan anmode Statsforvaltningen om at beskikke en værge for borgere med ophold i Herning kommune:

 • Borgeren selv
 • Nære pårørende
 • Politimesteren
 • Tilsynsenheden, Herning kommune

Pårørende, venner eller anden person med tilknytning til den pågældende borger vil have mulighed for at blive indsat som værge.

Borgeren har ret til selv at frasige sig bestemte personer som sin værge.
Såfremt der ikke er en af ovennævnte der ønsker at blive indsat som værge, er det muligt at få beskikket, "ansætte" en af statsforvaltningens værger.
(Dette vil borgeren som udgangspunkt selv skulle betale for).

Såfremt politimesteren, Herning kommune er ansøger for en borger, vil denne myndighed også have mulighed for at henvise til en bestemt person til indsættelse som værge, eller begrunde hvorfor en bestemt person ikke vil være hensigtsmæssig at indsætte som værge.


Hvis pårørende selv er i stand til at ansøge kan man ansøge via statsforvaltningens hjemmeside: "statsforvaltningen.dk" Tilsynsenheden, Herning kommune kan her bruges til sparring.

Ved henvendelse til tilsynsenheden skal man have gjort sig klart, hvad der er behov for værgemål til og hvorfor borgeren ikke selv kan vare tage sine interesser. Hvis man er i tvivl om der er behov og hvilken type der er behov, kan tilsynsenheden bruges til sparring.

Inden man opstarter en ansøgning om værgemål, er det vigtigt at man har undersøgt alle andre muligheder, der vil kunne være for hjælp til eksempel Økonomi.

Dette kan for eksempel være:

 • Bostøtte
 • Ydelsesafdelingen for administrationsordning
 • Kan pårørende være behjælpelige

Der skal være et behov og alt andet skal være afprøvet inden der tages kontakt til tilsynsenheden. Hvis andet ikke er muligt og der vurderes behov for værgemål kontaktes den tilsynsførende i Tilsynsenheden, der er ansvarlig for det enkelte område.


8.1 Økonomisk værgemål og/eller personligt værgemål

Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af en sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det.( §5 stk.1)

Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom, hvis der er behov for det i stedet for samværgemål efter § 7. (§5 stk.2)

Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender. Det skal præciseres hvilke økonomiske forhold og/eller hvilke personlige forhold der ønskes værge til at varetage. Fx i forbindelse med flytning.
(§5 stk.3)

Er tilstanden midlertidig, eller er der af andre grunde særlig anledning hertil, kan værgemål tidsbegrænses. (§8 stk.2)

Statsforvaltningen eller retten kan træffe en foreløbig afgørelse om værgemål, hvis betingelserne i § 5 eller § 7 skønnes opfyldt og der er et øjeblikkeligt behov herfor. Under samme betingelser kan retten træffe en foreløbig afgørelse om fratagelse af den retlige handleevne efter § 6. Statsforvaltningen eller retten beskikker samtidig en foreløbig værge for den pågældende. (§21)

Fratagelse af retlig handleevne

I forbindelse med værgemål efter § 5, der omfatter økonomiske forhold, kan den retlige handleevne fratages, hvis dette er nødvendigt for at hindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at forringes væsentligt, eller for at hindre økonomisk udnyttelse. Fratagelsen af den retlige handleevne kan ikke begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.

Stk. 2. Den, der er frataget handleevnen, er umyndig og kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt.

Stk. 3. Afgørelser om fratagelse af handleevne tinglyses, jf. tinglysningslovens § 48.

Samværgemål

(Kan kun være økonomisk evt. med begrænsning til særlige forhold og kun hvis det er et ønske fra borgeren selv.)

Der kan iværksættes samværgemål for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom.

Stk. 2. Samværgemålet kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.

(Ægtefælle med behov for værge.)

Tillægs beskrivelse til § 5 værgemål - Økonomisk værgemål.
Bliver en anden person end ægtefællen udpeget som (økonomisk)værge, gælder reglerne - som udgangspunkt - om forvaltning, anbringelse, tilsyn og regnskabspligt ikke, ligesom der ikke skal indhentes godkendelse hos statsforvaltningen til særlige dispositioner. Værgemålet administreres i disse tilfælde af værgen sammen med den ægtefælle, der ikke er under værgemål, og det forudsættes, at værgen og den raske ægtefælle kontrollerer hinanden. Ved denne form for værgemål undgår ægtefællen, at den syge ægtefælles del af den fælles formue skal udskilles og sættes ind på en forvaltningskonto. (§33 stk.1)


Kontaktinfo

Mia Gry Terkelsbøl Mortensen
Tilsynskonsulent/socialrådgiver
Tlf.: 51491057
Mobil: 51491057
Send e-mail til tilmm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.