Tilbage

Birkelund

Dette er tilsynsrapporten for Birkelund.

Tilsynet blev foretaget 25.03.2019.

Tilsynsførende:
Mia Mortensen
Hanne Leerhøy

Tema: Sammenhæng mellem bestilling, pædagogisk handleplan, indsats og borgerinddragelse.

Fokusområdet for 2019 - 2020 er at undersøge, om der er sammenhæng mellem myndighedens bestilling, den pædagogiske handleplan, samt den indsats der ydes og om der sker borgerinddragelse.

Tilsynsenheden har interviewet 3 personaler fra Tilbuddet samt 3 borgere. Ligeledes er der gennemgået dokumentation for 3 borgere 1 år tilbage.


Kvalitetsmål

At der er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling og den pædagogiske handleplan og indsats.

Tilsynsenheden kan konstatere at der er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling og den pædagogiske handleplan. Målene fra bestilling føres over i handleplanen, som ligeledes gennemgås i samarbejde med borgeren.

Når støtten opstarter gennemgår kontaktpersonen sammen med borgeren, hvad målene betyder for borgeren, delmål og, hvilken indsats der skal til for at arbejde hen imod målene nås.

I den evaluering der foregår, inddrages borgeren så vidt det er muligt og ud fra borgerens egen formåen.

At medarbejderne sikrer borgerinddragelse i arbejdet med den pædagogiske handleplan og i indsatsen omkring borgeren.

Tilsynsenheden kan konstatere, at kontaktpersonerne inddrager borgerne i udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan samt i evalueringerne, ud fra borgernes egen formåen. Ligeledes inddrages borgeren i tilrettelæggelsen af indsatsen og det forsøges at gøre borgeren til den aktive part i eget liv.

De tre borgere Tilsynsenheden har talt med, alle føler at de er blevet inddraget i udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan, delmålene og hvordan indsatsen skal tilrettelægges for at de kan nå deres mål i Bestillingen. Alle borgerne deltager i evalueringerne af målene og, hvis der er et mål der har skulle ændres har de også haft indflydelse på dette.

Bemærkninger til den gennemgåede dokumentation:

Samlet set er dokumentationen mindre tilfredsstillende. I den løbende dokumentation kan Tilsynsenheden se, at notaterne retter sig mod målene i handleplanen, men ofte er notaterne konstateringer og der ses ikke faglige overvejelser eller refleksioner. Der er ligeledes ikke nødvendigvis sammenhæng mellem målene i Myndighedens bestilling og målene i den pædagogiske handleplan. Og det kan være svært at se, hvilken indsats der ydes fremadrettet under hvert mål, da beskrivelserne ofte er opfølgninger på hvordan det sidste år er gået.

Samlet konklusion:

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der på tilfredsstillende vis er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling, den pædagogiske handleplan samt den indsats der leveres. Tilbuddet skal sikre, at det er de konkrete indsatsmål fra Myndighedens bestilling der skrives ind i den pædagogiske handleplan.

I den løbende dokumentation kan Tilsynsenheden se, at notaterne retter sig mod målene i handleplanen, men ofte er notaterne konstateringer af de aktiviteter borgerne har lavet, og der ses ikke altid faglige overvejelser/refleksioner i fht. de opstillede indsatsmål
Personalet samt borgerne kan alle redegøre for ved interviewet, at borgerne inddrages i udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan, samt ved evalueringerne.

Ligeledes sker der borgerinddragelse både i forhold til at udarbejde delmålene i handleplanen samt, hvilken indsats der skal til for at målene kan nås. Borgerne inddrages endvidere i de løbende evalueringer i det omfang de er i stand til.


Der gives ingen anmærkninger ved dette års tilsyn.


Kontaktinfo

Hanne Leerhøy
Tilsynskonsulent
Tlf.: 51491047
Mobil: 51491047
Send e-mail til tilhl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.