Tilbage

Aktivitetshuset Vildbjerg

Dette er tilsynsrapporten for Aktivitetshuset Vildbjerg.

Tilsynet blev foretaget 01.04.2019.

Tilsynsførende:
Mia Mortensen
Hanne Leerhøy

Tema: Sammenhæng mellem bestilling, pædagogisk handleplan, indsats og borgerinddragelse.

Fokusområdet for 2019 - 2020 er at undersøge, om der er sammenhæng mellem myndighedens bestilling, den pædagogiske handleplan, samt den indsats der ydes og om der sker borgerinddragelse.

Tilsynsenheden har interviewet 2 personaler fra Aktivitetshuset Vildbjerg samt 3 borgere. Ligeledes er der gennemgået dokumentation for 3 borgere periodevis 1 år tilbage.


Kvalitetsmål

At der er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling og den pædagogiske handleplan og indsats.

Tilsynsenheden konstaterer, at der på tilfredsstillende vis er sammenhæng mellem myndigheden bestilling, den pædagogiske handleplan og indsats.
Aktivitetshuset Vildbjerg udarbejder en pædagogisk handleplan ud fra Myndighedens bestilling. Borgeren inddrages i videst mulig omfang. Den pædagogiske handleplan drøftes årligt på gruppemøde, hvor opstillede mål, pædagogiske metoder, tegn og borgerens aktuelle funktionsniveau evalueres. Indsatsen omkring borgeren tager udgangspunkt i opstillede mål fra bestillingen og den pædagogiske handleplan.

At medarbejderne sikrer borgerinddragelse i arbejdet med den pædagogiske handleplan og i indsatsen omkring borgeren.

Tilsynsenheden konstaterer, at Aktivitetshuset Vildbjerg på meget tilfredsstillende vis sikrer borgerinddragelse i indsatsen omkring borgerne. Aktiviteterne/beskæftigelsen tilrettelægges i samarbejde med borgerne, i det omfang borgerne magter det og medarbejderne tilpasser løbende indsatsen efter borgernes ønsker og behov.

Tilsynsenheden konstaterer, at Aktivitetshuset Vildbjerg på tilfredsstillende vis inddrager borgerne i evalueringen af den pædagogiske handleplan. Kontaktpersonerne sikrer, at borgeren bliver inviteret ind til en individuel samtale, hvor det forsøges i videst mulig omfang at evaluere målene og borgerens aktuelle trivsel.

Borgerne oplyser, at de taler med deres kontaktpersoner om, hvad de skal blive bedre til og hvordan de kan øve sig. Borgerne taler med deres kontaktpersoner om mål i forbindelse med handleplansmøde med Myndigheden. I hverdagen giver personalet borgerne nogle tilbud, men borgeren bestemmer selv, hvad de vil lave.

Tilsynsenheden konstaterer, at det er meget tilfredsstillende, at aktiviteterne/beskæftigelsen bliver tilpasset ud fra borgernes aktuelle funktionsniveau og ønsker.

Bemærkninger til den gennemgåede dokumentation:

Tilsynsenheden konstaterer, at det på tilfredsstillende vis ses i dokumentationen, at der er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling, pædagogisk handleplan og den indsats, som leveres til borgeren. Endvidere vurderer Tilsynsenheden, at der ses borgerinddragelse på tilfredsstillende vis.

I den løbende dokumentation ses eksempler på dokumentation, hvor borgerens situation, faglige overvejelser, pædagogiske metoder og konkrete handlingsmuligheder til borgeren beskrives. Der ses dog også notater, som kun helt konkret beskriver, hvad der er sagt og gjort i aktiviteten/beskæftigelsen.

Tilsynsenheden konstaterer, at der vil være en fordel i at ensarte kvaliteten af notaterne, så det skrevne er knyttet op på tegn og metoder fra den pædagogiske handleplan og mål fra bestilling. Hvis personalet ikke i alle notaterne noterer sig hvilke tiltag, der er iværksat, hvorfor det lykkedes/ikke lykkedes, kan det være svært at evaluere effekten af støtten og om borgeren er på vej til at nå sit mål. Dette er formålet med de daglige notater.

Samlet konklusion på tilsyn d. 01.04.19:

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der på tilfredsstillende vis er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling, den pædagogiske handleplan samt den indsats der leveres. Ligeledes sker der borgerinddragelse både i forhold til at udarbejde delmålene i handleplanen samt hvilken indsats, der skal til for at målene kan nås. Borgerne inddrages endvidere i de løbende evalueringer.


Der gives ingen anmærkninger ved dette års tilsyn.


Kontaktinfo

Hanne Leerhøy
Tilsynskonsulent
Tlf.: 51491047
Mobil: 51491047
Send e-mail til tilhl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.