Tilkøb af socialpædagogisk støtte og hjemmehjælp

Hidtil har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser som for eksempel socialpædagogisk støtte (servicelovens §85) eller hjemmehjælp (servicelovens §83).

Dette frikommuneforsøg gør det muligt for borgeren af købe ydelser hos kommunen som ligger ud over de ydelser, de i forvejen er berettiget til.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning, projektbeskrivelse eller pårørendebrochuren, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel

Tilkøb af kommunale ydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 83 (hjemmehjælp)

Forsøgsperiode

Juni 2018 - december 2021

Forsøgsindhold

Dette forsøg giver mulighed for tilkøb af ydelser ved kommunen, som er ud over den hjælp og støtte, som borgeren i forvejen er berettet til.

Ind til nu har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser.

Med muligheden for tilkøbsydelser fra kommunalt personale udvides borgernes muligheder, da det for en række borgere i det specialiserede socialområde og på ældreområdet i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Det gælder især borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der har behov for trygheden ved kendt personale, der har indsigt i deres særlige forhold og behov for specialpædagogik.

I forsøget udbydes konkrete tilkøb inden for 'hjemmepleje' og 'social pædagogisk støtte', som omfatter praktisk hjælp, personlig pleje og ledsagelse.

Borgerne skal selv betale den fulde omkostning for alle tilkøb.

Formålet med forsøget er:

 • At udvide borgernes muligheder for tilkøb, både i forhold til mulige leverandørvalg og mulige tilkøbsydelser
 • At borgerne opnår øget tryghed, livskvalitet, tilfredshed og en mere sammenhængende indsats ved tilkøb af hjælp ved kommunalt personale.

Forsøgets målgruppe er borgere fra det specialiserede socialområde og ældreområdet uanset boform, der i forvejen modtager støtte efter Servicelovens § 85 eller/og efter Servicelovens § 83.

Forsøgshjemmel

Lov om Frikommunenetværk § 15 og § 28.

Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget 20. september 2017
 • Sundheds- og Ældreministeriet godkendte forsøget d. 9. februar 2018
 • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 22 marts 2018
Forsøgsmateriale Ansøgningen

Teknologiske hjælpemidler

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil.

I dette forsøg er der mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte ved personer, der ikke kan give et informeret samtykke.

Forsøget skal være med til at forbedre omsorgen og den pædagogiske støtte for personer, der har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, gennem brugen af teknologiske hjælpemidler.

Forsøget indeholder afprøvning af teknologiske hjælpemidler indenfor "alarmer og pejlesystemer" og "video- audio- og bevægelsesteknologi".
Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte forsøget 20. september 2017. Forsøget igangsættes i Herning Kommune fra januar 2018.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning, projektbeskrivelse eller pårørendebrochuren, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give tilladelse hertil.
Forsøgsperiode Januar 2018 - december 2021
Forsøgsindhold

Dette forsøg giver mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler i botilbud, botilbudslignende boformer og plejecentre ved personer, der ikke kan samtykke til det. De teknologiske hjælpemidler er supplement til pædagogisk støtte og omsorg.

Der ses eksempler på bosteder, hvor borgere drager nytte af diverse elektroniske hjælpemidler. Det drejer sig f.eks. om videoskærme/kamera, som kan være et middel til at forebygge borgere i selvskadende adfærd. Videoskærme kan også være medvirkende til, at borgere får en bedre nattesøvn. Frem for at aflægge et fysisk besøg om natten, hvor der er mulighed for at vække og forstyrre borgeren, kan det ske virtuelt gennem en videoskærm.

Det har hidtil ikke været lovligt at anvende teknologiske hjælpemidler, når borgere ikke kan samtykke til det. Heller ikke når både pårørende og fagpersonale har fundet det gavnligt. Forsøget åbner derfor op for mere lige vilkår og muligheder.

En afprøvning af et teknologisk hjælpemiddel kan ske, hvis der er enighed mellem pårørende/værge og fagpersonale om, at det er den rigtige løsning, og at borgeren kan drage nytte af den.

Formål med forsøget er:
- At borgerne opnår øget livskvalitet og frihed samt et større privatliv,
- At pårørende oplever tryghed ved brugen af det teknologiske hjælpemidler
- At personalet opnår et bedre arbejdsmiljø, og at der sker en generel ressourceoptimering

Målgruppen for forsøget er borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne jf. § 124 a i Lov om Social Service, som hører til det specialiserede socialområde eller ældreområdet.

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 13 og § 14
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 20. september 2017
 • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 6 december 2017
Forsøgsmateriale
 • Oprindelig forsøgsansøgning
 • Projektbeskrivelse

Optagelse i botilbud

Udfordre anvendelsen af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud.

Mennesker og menneskers livsvilkår forandrer sig gennem hele deres liv. Dette gælder også i høj grad for mennesker med funktionsnedsættelser. Der kan for eksempel ske en ændring i deres funktionsnedsættelse, ske forandringer i nærmiljøet eller de kan stå i en overgang, fra f.eks. ung til voksen. Det er derfor langt fra sikkert, at deres aktuelle hjem er det bedst egnede hjem fremadrettet.

Med den eksisterende lovgivning er det i dag meget kompliceret at flytte personer med funktionsnedsættelse, der ikke kan samtykke.

Hvis en person mangler evne til at give informeret samtykke til en flytning, medfører de nuværende regler, at kommunen skal sende en ansøgning til Statsforvaltningen, og at Statsforvaltningen skal afgøre, hvorvidt en borger kan flytte. En ansøgning ud fra nuværende lovgivning om flytning uden samtykke er omfattende selv i de situationer, hvor borgeren ikke modsætter sig, og pårørende/værge og fagpersonalet er fuldstændig enige om en flytning.

Dette forsøg åbner op for en nemmere proces, idet flytningen kan ske i samarbejde med borgerens værge, og giver bedre mulighed for flytning til et bedre egnet botilbud. Forsøget er samtidig med til at harmonisere lovgivningen på området, således der er de samme regler for borgere med medfødte handicaps som borgere, der f.eks. har demens.

En flytning kan ske fra eget hjem ind på et botilbud eller fra et botilbud til et andet botilbud. Borgeren må dog ikke modsætte sig i hverken ord eller handling.

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte forsøget 20. september 2017. Forsøget igangsættes i Herning Kommune fra november 2017.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning og pårørendebrochure, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Udfordre anvendelse af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud
Forsøgsperiode November 2017 - december 2020
Forsøgsindhold

Dette forsøg omhandler muligheden for, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
Livsvilkårene for borgere med fysisk eller/og psykisk funktionsnedsættelse forandrer sig i løbet af deres liv. Deres funktionsnedsættelse kan ændre sig eller der kan ske forandringer i deres nærmiljø. Det faktum, at flere borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse lever længere end tidligere, sandsynliggør, at denne ændring sker. Det er derfor langt fra sikkert, at borgerens aktuelle hjem, er det bedst egnede for borgeren resten af vedkommendes liv.
Igennem dette forsøg ønsker kommunen at give borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan give et informeret samtykke, bedre mulighed for at flytte til botilbud, som matcher deres behov.
En flytning kan blive en realitet, hvis det fagligt vurderes, at et tilbud vil matche borgerens aktuelle behov bedre end der, hvor borgeren allerede bor. Herudover skal værgen/pårørende involveres. Værgen skal finde flytningen relevant og give samtykke til, at borgeren flytter ind på tilbuddet.
Det kan dreje sig om borgere, der flytter fra eget hjem ind på et botilbud eller fra et botilbud til et andet botilbud.
Målgruppen for forsøget er de borgere, som normalt defineres inden for servicelovens § 124a, hvilket vil sige de borgere med et betydelig og varigt funktionsevne, som ikke er i stand til at give et informeret samtykke, og som ikke modsætter sig.

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 12
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 20. september 2017
 • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 4. oktober 2017
Forsøgsmateriale Ansøgningen.