Frikommune

Sammen med Holstebro, Silkeborg, Skive, Favrskov, Randers og Aabenraa Kommuner er Herning med i et frikommunenetværk.

Teknologiske hjælpemidler ved borgere i botilbud/plejeboliger

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil.

I dette forsøg er der mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte ved personer, der ikke kan give et informeret samtykke.

Forsøget skal være med til at forbedre omsorgen og den pædagogiske støtte for personer, der har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, gennem brugen af teknologiske hjælpemidler.

Forsøget indeholder afprøvning af teknologiske hjælpemidler indenfor "alarmer og pejlesystemer" og "video- audio- og bevægelsesteknologi".
Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte forsøget 20. september 2017. Forsøget igangsættes i Herning Kommune fra januar 2018.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning, projektbeskrivelse eller pårørendebrochuren, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give tilladelse hertil.
Forsøgsperiode Januar 2018 - december 2021
Forsøgsindhold

Dette forsøg giver mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler i botilbud, botilbudslignende boformer og plejecentre ved personer, der ikke kan samtykke til det. De teknologiske hjælpemidler er supplement til pædagogisk støtte og omsorg.

Der ses eksempler på bosteder, hvor borgere drager nytte af diverse elektroniske hjælpemidler. Det drejer sig f.eks. om videoskærme/kamera, som kan være et middel til at forebygge borgere i selvskadende adfærd. Videoskærme kan også være medvirkende til, at borgere får en bedre nattesøvn. Frem for at aflægge et fysisk besøg om natten, hvor der er mulighed for at vække og forstyrre borgeren, kan det ske virtuelt gennem en videoskærm.

Det har hidtil ikke været lovligt at anvende teknologiske hjælpemidler, når borgere ikke kan samtykke til det. Heller ikke når både pårørende og fagpersonale har fundet det gavnligt. Forsøget åbner derfor op for mere lige vilkår og muligheder.

En afprøvning af et teknologisk hjælpemiddel kan ske, hvis der er enighed mellem pårørende/værge og fagpersonale om, at det er den rigtige løsning, og at borgeren kan drage nytte af den.

Formål med forsøget er:
- At borgerne opnår øget livskvalitet og frihed samt et større privatliv,
- At pårørende oplever tryghed ved brugen af det teknologiske hjælpemidler
- At personalet opnår et bedre arbejdsmiljø, og at der sker en generel ressourceoptimering

Målgruppen for forsøget er borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne jf. § 124 a i Lov om Social Service, som hører til det specialiserede socialområde eller ældreområdet.

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 13 og § 14
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

  • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 20. september 2017
  • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 6 december 2017
Forsøgsmateriale
  • Oprindelig forsøgsansøgning
  • Projektbeskrivelse