Frikommune

Sammen med Holstebro, Silkeborg, Skive, Favrskov, Randers og Aabenraa Kommuner er Herning med i et frikommunenetværk.

Optagelse i botilbud

Udfordre anvendelsen af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud.

Mennesker og menneskers livsvilkår forandrer sig gennem hele deres liv. Dette gælder også i høj grad for mennesker med funktionsnedsættelser. Der kan for eksempel ske en ændring i deres funktionsnedsættelse, ske forandringer i nærmiljøet eller de kan stå i en overgang, fra f.eks. ung til voksen. Det er derfor langt fra sikkert, at deres aktuelle hjem er det bedst egnede hjem fremadrettet.

Med den eksisterende lovgivning er det i dag meget kompliceret at flytte personer med funktionsnedsættelse, der ikke kan samtykke.

Hvis en person mangler evne til at give informeret samtykke til en flytning, medfører de nuværende regler, at kommunen skal sende en ansøgning til Familieretshuset, og at Familieretshuset skal afgøre, hvorvidt en borger kan flytte. En ansøgning ud fra nuværende lovgivning om flytning uden samtykke er omfattende selv i de situationer, hvor borgeren ikke modsætter sig, og pårørende/værge og fagpersonalet er fuldstændig enige om en flytning.

Dette forsøg åbner op for en nemmere proces, idet flytningen kan ske i samarbejde med borgerens værge, og giver bedre mulighed for flytning til et bedre egnet botilbud. Forsøget er samtidig med til at harmonisere lovgivningen på området, således der er de samme regler for borgere med medfødte handicaps som borgere, der f.eks. har demens.

En flytning kan ske fra eget hjem ind på et botilbud eller fra et botilbud til et andet botilbud. Borgeren må dog ikke modsætte sig i hverken ord eller handling.

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte forsøget 20. september 2017. Forsøget igangsættes i Herning Kommune fra november 2017.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning og pårørendebrochure, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Udfordre anvendelse af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud
Forsøgsperiode November 2017 - december 2020
Forsøgsindhold

Dette forsøg omhandler muligheden for, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
Livsvilkårene for borgere med fysisk eller/og psykisk funktionsnedsættelse forandrer sig i løbet af deres liv. Deres funktionsnedsættelse kan ændre sig eller der kan ske forandringer i deres nærmiljø. Det faktum, at flere borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse lever længere end tidligere, sandsynliggør, at denne ændring sker. Det er derfor langt fra sikkert, at borgerens aktuelle hjem, er det bedst egnede for borgeren resten af vedkommendes liv.
Igennem dette forsøg ønsker kommunen at give borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan give et informeret samtykke, bedre mulighed for at flytte til botilbud, som matcher deres behov.
En flytning kan blive en realitet, hvis det fagligt vurderes, at et tilbud vil matche borgerens aktuelle behov bedre end der, hvor borgeren allerede bor. Herudover skal værgen/pårørende involveres. Værgen skal finde flytningen relevant og give samtykke til, at borgeren flytter ind på tilbuddet.
Det kan dreje sig om borgere, der flytter fra eget hjem ind på et botilbud eller fra et botilbud til et andet botilbud.
Målgruppen for forsøget er de borgere, som normalt defineres inden for servicelovens § 124a, hvilket vil sige de borgere med et betydelig og varigt funktionsevne, som ikke er i stand til at give et informeret samtykke, og som ikke modsætter sig.

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 12
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

  • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 20. september 2017
  • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 4. oktober 2017
Forsøgsmateriale Ansøgningen.