Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Sundhed og forebyggelse

Nationalt er der stor fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50 procent af befolkningen aktive i foreninger, mens 75 procent er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. Projektet går under navnet "Bevæg dig for livet".
DIF og DGI ønsker, at Herning Kommune bliver én af 15 danske, såkaldte visionskommuner. Altså kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. DIF og DGI bidrager med arbejdskraft til projektledelse mod, at Herning Kommune bidrager tilsvarende. Budgetforligspartierne ønsker, at forvaltningen arbejder videre med, hvordan Herning Kommune bedst kan involvere sig i "Bevæg dig for livet" og afsætter 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

Trods årtiers målrettede indsats for at få danskerne til at kvitte cigaretterne, er der stadig bekymrende mange unge, der ryger. Rundt omkring på skolerne diskuteres rygepolitikken livligt, og budgetforligspartierne betoner vigtigheden af denne debat. Forligspartierne opfordrer de enkelte skolebestyrelser til at drøfte indførelsen af røgfri skoletid. Samtidig gentages ønsket om, at skolerne drøfter indførelsen af mobilfrie skoler.

Tandplejen i Herning Kommune er opbygget decentralt med ni behandlingsklinikker og én tandreguleringsklinik på Brændgårdskolen i Herning. I Vildbjerg anvendes en privatpraksis. Budgetforligspartierne ønsker en samlet analyse af området, som både går i dybden med antal brugere, personale og den samlede økonomi. Formålet er at belyse mulige, strukturelle ændringer med fokus på decentral service, effektivisering og eventuel privatisering.