Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Erhverv og beskæftigelse

Et stort og vigtigt område i det kommunale budget udgøres af det, man kalder for overførselsområdet. Det rummer for eksempel kontanthjælp, dagpenge og førtidspensioner. Store dele af området kompenseres via diverse udlignings- og refusionsordninger. Den samlede balance for kommunens økonomi er påvirket af, om vi har en udvikling, der kan måle sig med landsudviklingen.
Budgettet på området for 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og 2022 er lagt under den forudsætning, at Herning Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter i hele landet er på niveau med det forventede regnskab for 2018. De senere år har andelen været stigende, og budgetforligspartierne ønsker af hensyn til både borgere og virksomheder denne udvikling vendt.

Budgetforligspartierne beder Beskæftigelsesudvalget om at komme med forslag til indsatser på området, som kan bringe Herning Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter ned til det forudsatte niveau. I den forbindelse indhentes erfaringer og inspiration fra andre kommuner. Samtidig skal løsninger, der går på tværs af både forvaltnings-søjler og skel mellem det private og offentlige, tænkes ind.

Forligskredsen har en forventning og ambition om, at den samlede balance på beskæftigelsesområdet kan forbedres med 25 millioner kroner fra og med 2020. Lykkes det, forpligter forligspartierne sig til at fordele pengene på velfærdsområderne. Særlig vil der være opmærksomhed over for handicap- og psykiatriområdet.

Særlige problemstillinger knytter sig til gruppen af unge mellem 16 og 24 år, som er på overførselsindkomst. Forligskredsen ønsker, at Beskæftigelsesudvalget primo 2019 for byrådet fremlægger forslag til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden. Der lægges op til betydelige investeringer i en aktiv beskæftigelsespolitik, målrettet ungegruppen. Målene er at give de unge bedre levevilkår, tilføre erhvervslivet arbejdskraft og reducere kommunens udgifter til overførsler. Planen forventes blandt andet at indeholde ansættelsen af et betydeligt antal unge ledige på Herning Kommunes driftsområder. Forligskredsen udtaler en investeringsvillighed i forhold til de konkrete indsatser.

Der skal som et led i ny lovgivning om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) etableres en sammenhængende og understøttende kommunal indsats. Det drejer sig om de unge, som ikke er i job eller er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse. Forligspartierne er enige om et højt ambitionsniveau, både når det gælder kvalitet og volumen. Derfor styrkes udviklingen i en sammenhængende indsats for de 16-25 årige på tværs af Børne- og Familie-, Beskæftigelses og Social- og Sundhedsudvalget. Beskæftigelsesudvalget har det tværgående ansvar.

Forligspartierne understreger vigtigheden af, at Herning Kommune fortsat anvender nyttejob og straks-aktivering i det omfang, det er muligt, som redskab til at få unge ind, eller tilbage, på arbejdsmarkedet.

Der er i foråret 2018 kommet ny lovgivning om førtidspension og ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget følger nøje arbejdet med implementeringen af nye love i Herning Kommune. Målet er at sikre, at kronisk syge personer med permanent og markant reduceret arbejdsevne ikke sendes i ressourceforløb. I stedet skal disse personer endeligt jobafklares i forhold til flexjob eller førtidspension.

Den skarpe opdeling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked blødes op i disse år. Nye partnerskaber vinder frem i bestræbelserne på at finde nye måder til at håndtere uløste, sociale udfordringer. Herning Kommune har også på dette område været parat til at gå nye veje med nyskabende og anderledes initiativer i blandt andet Gullestrup-området. Budgetforligspartierne ønsker mulige projekter omkring for eksempel småjobs, som udvikles i partnerskaber med private aktører, fremmet yderligere. 

Ungdomscenter Knudmosens forsøg med arbejdende værksted med butik i Bredgade i Herning gøres permanent. Dette socioøkonomiske initiativ har vist overbevisende resultater i forhold til at styrke de unges selvværd, fremmøde og kompetencer. Alle afgørende elementer, når det gælder om at lette de unges vej tilbage til uddannelse og beskæftigelse. Forligspartierne noterer sig potentialet i samarbejdet på tværs af sektorer - kommune, erhvervsliv og civilsamfund. Særligt det positive samarbejde med cityforeningen har gjort en mærkbar forskel.

Ikke kun flygtninge, men også udlændinge, som skal arbejde i Danmark, kan have behov for at lære dansk. Budgetforligspartierne ønsker særlig opmærksomhed på, at også udenlandsk arbejdskraft kan lære dansk tilstrækkelig smidigt og gerne decentralt. Mulighederne for at strukturere undervisningen på nye måder skal afsøges, for eksempel i samarbejde med Lær Dansk.

Byggesagsgebyret nedsættes i Herning Kommune til 481 kr. pr. time. Dermed bliver Herning Kommunes gebyr på området lavest i Region Midtjylland blandt de kommuner, der tager gebyr. For at sikre en fortsat effektiv og hurtig sagsbehandling afsættes også penge til at ansætte en ekstra medarbejder på byggesagskontoret. Til dette afsættes i alt 1,2 millioner kroner årligt.