Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Ældre, handicappede og udsatte borgere

Borgerne lever i dag længere, end det har været tilfældet i tidligere generationer. Frem mod 2025 ventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter i 2022 55 millioner kroner til formålet. Samtidig beder parterne forvaltningen om at komme med forslag til, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på byrådets forårskonference i 2019.

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet er presset. Det skyldes blandt andet, at de handicappede borgere bliver ældre og skal have tilbud i flere år. Udviklingen ser ud til at fortsætte i årene fremover, og forligskredsen sætter en række analyser og undersøgelser på området i gang:

  • Budgetforligspartierne ønsker en analyse af, hvordan den overordnede situation på handicap- og psykiatriområdet bedst kan håndteres. Analysen skal blandt andet have fokus på bedre sikring af budgetoverholdelse og på, hvordan Herning Kommune bedst sammensætter alderssvarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Samtidig skal det afdækkes i hvilket omfang, det er muligt at harmonisere serviceniveauet med normalområdet.
  • Samtidig ønsker budgetforligspartierne på budgetkonferencen i foråret 2019 at blive præsenteret for forslag til anderledes dags-aktivering på specialområdet. Formålet er at afsøge mulighederne for, at aktivering i højere grad sker lokalt med færre transportomkostninger og mindre transporttid til følge.
  • Budgetforligspartierne ønsker undersøgt til bunds, hvorvidt en del af Herning Kommunes handicappede borgere med fordel kan hjælpes og støttes af kommunens medarbejdere på beskæftigelsesområdet fremfor som hidtil i Handicap Og Psykiatri. Målet er en nytænkning af området.
  • På det specialiserede socialområde er den økonomiske påvirkning fra særligt dyre enkeltsager betragtelig. Ofte indebærer sagsbehandlingen, at Herning Kommune må købe bo- og behandlingstilbud i andre kommuner til egne borgere. Forligspartierne ønsker ved budgetkonferencen i foråret 2019 en analyse af, i hvilket omfang Herning Kommune selv har mulighed for at etablere de nødvendige tilbud, og hvordan økonomien i sådanne løsninger i givet fald vil se ud.

Pr. 1. januar 2019 giver forligskredsen handicap- og psykiatri-området et rammeløft på 2,5 millioner kroner årligt.

Mange danskere har været udsendt til verdens brændpunkter. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader som følge af udsendelsen. Budgetforligspartierne ønsker at anerkende veteranerne ved at tage ansvar for en helhedsorienteret indsats over for veteranerne og deres pårørende. Indgangen for veteranen og de pårørende er Beskæftigelsesafdelingen, hvor der etableres en ordning med en egentlig veterankoordinator. Lederen af Beskæftigelses- og Integrationscentret er overordnet ansvarlig. Herning Kommune har i forvejen et godt samarbejde med blandt andre Forsvarets socialrådgivere, hvor der i hvert enkelt tilfælde vil blive lavet en konkret aftale for den enkelte veteran.

Herning Kommune medvirker i et fælles projekt med Sind, boligselskabet Fruehøjgård og Realdania om etablering af boliger, beskæftigelsesaktiviteter med mere. I projektet indgår en socioøkonomisk virksomhed. Budgetforligspartierne bakker op om, og anerkender, arbejdet.