Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Børn og unge

Herning Kommune har historisk haft folkeskolen som et af sine flagskibe, og siden årtusindskiftet er en række nye skolebyggerier skudt op. Forligspartierne ønsker det høje ambitionsniveau på folkeskoleområdet opretholdt. Lindbjergskolen står klar i 2020, og derfor afsætter forligskredsen fra 2021 og frem penge til at bygge en ny folkeskole i området ved Herningsholmskolen.

Samtidig sættes gang i en indsats, som skal løfte flere af Herning Kommunes mere specialiserede folkeskoletilbud. Skolen på Sønderager i Herning huser i dag både kommunens 10. klasser, de særlige talentklasser og cirka 120 elever i særlige autisme-klasser. Disse klasser flyttes ud efter følgende model:

  • 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole. En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klasses-tilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser. Ændringen af 10. klasse sker pr. 1. august 2019 og evalueres efter tre-fem år.
  • Talentklasserne, som i øjeblikket har cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama, får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning. Budgetforligspartierne afsætter i 2019-2021 45 millioner kroner til byggeriet. Samtidig understreger forligskredsen vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen med forventet opstart 2020/2021.
  • De cirka 120 elever i autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Øget synergi, pædagogiske fællesnævnere, fælles kompetenceudvikling og fleksibilitet mellem de enkelte tilbud er nogle af de fordele, budgetforligspartierne ønsker at opnå. Samtidig vil eleverne kunne drage nytte af dagligt samvær med 0.-6. klasses-eleverne på den kommende bydelsskole på Holtbjerg.
  • Ungdomscenter Knudmosen rummer Særligt Tilrettelagt Uddannelse og har cirka 100 elever. Knudmosen hører i dag hjemme på både Åmoseskolen på Holtbjerg og Lindegårdsvej. Afdelingen på Åmoseskolen flyttes til Lindegårdsvej og samles dermed på én matrikel. Dermed skabes plads til at samle autisme-indsatsen på Holtbjerg.

Herningsholmskolen har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af tosprogede elever. Skolen har ikke tradition for høje tosprogs-procenter, og et stigende antal forældre vælger Herningsholmskolen fra. Forligskredsen er optaget af at sikre, at Herningsholmskolen også i årene fremover er en attraktiv midtbyskole. Samtidig er det vigtigt, at børn, bosiddende på Holtbjerg, får den bedst mulige skolestart.
Derfor etablerer budgetforligspartierne nu en bydelsskole på Holtbjerg som en afdeling af Herningsholmskolen.
Fra 1. august 2019 åbnes bydelsskolen for indskolings-elever, altså 0.-3. klasse. I løbet af de følgende år vil Bydelsskolen Holtbjerg blive suppleret op til og med elever i 6. klasse. Overbygningsklasserne vil høre hjemme på den tresporede, til den tid nybyggede, Herningsholmskolen.
Budgetforligspartierne afsætter 12 millioner kroner til klargøring, indretning og flytning i forbindelse med åbningen af bydelsskolen.
Forligskredsen er optaget af at sikre, at børnene på den kommende bydelsskole får den bedst tænkelige uddannelse, og den daglige skolegang nytænkes. Lærer- og ledelseskræfter skal opkvalificeres, så medarbejderstaben har de rigtige kompetencer i en hverdag, hvor en stor andel af eleverne vil have dansk som andetsprog. Holddannelse med fokus på dansk som andetsprog på 1., 2. og 3. klassetrin skal vægtes. Undervisningen skal blandt andet sikre en særlig og tidlig indsats for at fremme elevernes kendskab til dansk sprog, kultur, danske traditioner og historie. Musik, sang og madlavning - det at arbejde kreativt - er kendt som stærke genveje til bedre integration. De musiske elementer i bredest mulig forstand skal have høj prioritet på bydelsskolen, og muligheden for et samarbejde mellem bydelsskolen og for eksempel Herning Musikskole og Billedskolen skal undersøges. Forligspartierne afsætter årligt fire millioner kroner til de ekstraordinære faglige og sociale indsatser på bydelsskolen.
Forligskredsen er opmærksom på, at der på særligt to andre folkeskoler i Herning Kommune også er udfordringer med en stor andel af tosprogede børn. På både Brændgård og Gullestrup skoler har man gjort et stort og succesfuldt stykke arbejde med at løse opgaven, og erfaringer fra de to skoler skal bringes i spil. På samme måde vil værdifulde erfaringer fra bydelsskolens første år kunne danne baggrund for nye initiativer på andre folkeskoler i Herning Kommune.

Den takst, forældre i Herning Kommune betaler for en plads til deres barn i SFO/fritidshjem, er meget lav, sammenlignet med langt de fleste andre kommuner.
Pasningstilbuddet til skolebørn i Herning Kommune er, modsat i de fleste andre kommuner, organiseret under dagtilbudsloven, og derfor kan forældrebetalingen maksimalt være 30 procent.
Budgetforligspartierne ønsker frem over pasningstilbuddene til de større børn organiseret under folkeskoleloven. Ændringen gennemføres senest 1. januar 2020.
Ved at lægge alle pasningstilbud ind under folkeskolerne sikres et entydigt ansvar hos skolelederne for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. For at pædagogerne kan opnå et tilstrækkeligt timetal vil det være naturligt, at pædagoger ansættes i både SFO og folkeskolen til understøttende undervisning. Forligspartierne er optaget af, at den pædagogiske kvalitet fastholdes i forbindelse med overgangen. Den forbedrede driftsøkonomi ved at øge forældrebetalingen i SFO tilføres Børne- og Familieudvalgets område. På den måde styrkes arbejdet med Herningmodellen med 11 millioner kroner, heraf tre millioner kroner til at udvide Herningmodellen med Herningmodel Skolestart. Projektet dækker over en række forskellige initiativer, der skal forbedre og styrke børnenes overgang fra børnehave til skole. Blandt andet arbejdes med at fremme børnenes sociale færdigheder, evne til konfliktløsning og skoleparathed (DINO) og det at understøtte en tryg overgang fra dagtilbud til skole. Også tilførsel af pædagogiske ressourcer i form af de såkaldte AKT-timer er med til at skabe en mere sammenhængende overgang for børnene.

Ved byggeriet af Lindbjergskolen var det ved byggestart forudsat, at samdriften giver en årlig driftsbesparelse på fem millioner kroner. Forligskredsen er enige om, at pengene skal tilføres skoleområdet, inden for normalområdet

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området.

  • Budgetforligspartierne er derfor enige om at fremrykke og samle de 11 millioner kroner, øremærket i Budget 2018, så byggerierne allerede kan realiseres i 2019 og 2020.
  • Allerede i 2019 afsættes tre millioner kroner til bygningsmæssige tilpasninger, så de cirka 80 SFO-børn kan blive på skolen om eftermiddagen.
  • I 2020 afsætter forligspartierne yderligere 9,9 millioner kroner til en tilbygning med tilhørende legeplads og parkering i forbindelse med den eksisterende daginstitution. Her vil der være plads til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Daginstitutionen Solstrålens afdeling "Skoven" er under omdannelse til naturbørnehave. "Skoven" er vigtig i forhold til Lundgårdskolen, både beliggenhedsmæssigt og pædagogisk i forhold til fokus på brug af naturen. Budgetforligspartierne afsætter 2,9 millioner kroner i 2022 til en renovering.

Budgetforligspartierne ønsker en helhedsplan i Gullestrup til samling af vuggestuen Hedegården og specialinstitutionen Lærkereden i et nybyggeri ved skolen, inklusiv produktionskøkken. Den samlede pris er 9,1 millioner kroner. De 3,57 millioner kroner er sat af i 2022, og forligskredsen forpligter sig til at finde resten af beløbet i 2023.

Børne- og Familieudvalget er blevet forelagt et programoplæg omkring muligheden for en ny daginstitution i Sunds (Vibevej flyttes til Skalmejegården). Forslaget, der blandt andet omhandler lokaleoptimering, ny- og ombygninger, skal fremtidssikre skole- og dagtilbud i Skalmeje-distriktet. På byrådets konference i foråret 2019 ønsker forligskredsen et oplæg om, hvordan de ændringer omkring SFO, som vedtages i dette forlig, påvirker projektet.

Endvidere er der overvejelser omkring mulige investeringer i kvadratmeteroptimeringer og moderniseringer i daginstitutionen Eventyrhaven i Aulum. På byrådets konference i foråret 2019 ønsker forligskredsen et oplæg om dette.

Byrådet har med løbende beslutninger gennem årene sikret en høj grad af efteruddannelse på folkeskoleområdet. Forligspartierne ønsker, at der er særlig opmærksomhed på, at efteruddannelses-aktiviteterne også har fokus på de kvalifikationer, det kræver at arbejde efter Herning-modellen.

Den seneste kvalitetsrapport på folkeskoleområdet viser et efterslæb i forhold til efteruddannelse inden for fagene natur/teknik og historie. Forligskredsen afsætter en halv million kroner i henholdsvis 2019 og 2020 til vikardækning i forbindelse med opkvalificering af lærere, der ikke har linjefag i disse to fag, men har erfaring inden for fagene og ønsker opkvalificeringen.

Budgetforligspartierne tilkendegiver ønsket om, at der i folkeskolerne prioriteres faguddannet personale i vikar-situationer.

Mange unge uddanner sig i Herning. I det videre arbejde med at udvikle Herning som uddannelsesby ønsker forligspartierne de unge inddraget i, hvordan tilbuddene til, og forholdene for, unge studerende kan løftes yderligere.