Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Fremtidsudsigterne for Herning Kommune er grundlæggende lyse.

Befolkningstallet vokser, infrastrukturen er god, erhvervslivet og oplevelsesøkonomien er i fremdrift. Styrkepositionerne er klare og kendte, også uden for kommunens grænser.

Det kommende supersygehus i Gødstrup rejser sig og med det et meget stort udviklingspotentiale, vi foreløbig kun aner konturerne af. Samtidig muliggør udflytningen til supersygehuset Herning Kommunes hidtil største satsning på byomdannelse i det centrale Herning.

Mange års økonomisk ansvarlighed betyder, at det hvert år er muligt at vedtage et kommunalt budget, der på samme tid sætter ambitiøse pejlemærker for fremtiden og sikrer den daglige drift. Sådan er det også med budgettet for 2019.

Det fornuftige, økonomiske afsæt midt i et landspolitisk opsving giver mulighed for at føje endnu et markant folkeskole-projekt til rækken af nybyggerier, som er skudt op siden årtusindeskiftet. Den folkeskole-indsats, som iværksættes i dette budgetforlig, sætter samtidig en ny og spændende retning for blandt andet eleverne i Herning Kommunes talentklasser og 10. klasser.

De nye initiativer realiseres ikke på bekostning af den fortsatte økonomiske
agtpågivenhed og rettidige omhu, der i de seneste mange år har præget budgetlægningen i Herning Kommune. En vis grad af forsigtighed er fortsat nødvendig, for den kommunale økonomi er under pres. Rammerne for servicedrift og anlæg styres stramt, og staten stiller stadig stigende krav til innovation, afbureaukratisering, modernisering og effektivisering.


Herning er lokomotivet i Midt- og Vestjylland, og kommunens indbyggertal vokser. I Tjørring er et nyt, attraktivt boligområde kommet til, tæt ved søer og den ny skole. Udstykningen breder sig fra Tjørring i vest mod Gullestrup i øst, og området skal bindes bedre sammen. Derfor afsætter forligspartierne i 2019 og 2020 i alt 21,9 mio. kr. til etableringen og færdiggørelse af Ny Løvbakkevej med tilhørende stier og belysning.

Det har længe været et ønske at knytte området omkring messecentret på Vardevej i Herning og uddannelsesinstitutionerne og ungdomsboligerne i Birk tættere til bymidten. Byrådet er i den forbindelse blevet præsenteret for muligheden for at indsætte shuttle-tog, altså at etablere en slags letbane, mellem messecentret, Hernings centrum og Birk. Dette kræver statslig medfinansiering. Budgetforligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med planerne - herunder overvejelser om eventuelt brintdrevne tog.

Forligskredsen ønsker at fortsætte arbejdet med forskønnelse af center-, omegns og landsbyer. Til formålet afsættes to millioner kroner i 2019, hvor den første million er øremærket til forskønnelse af Aulum Markedsplads i forbindelse med, at Herning Vand arbejder på stedet. Til forskønnelse afsættes desuden en million kroner i 2020 og 1,5 millioner kroner i henholdsvis 2021 og 2022. 

Herning Kommune har mange cykelstier, og det er vigtigt, at de vedligeholdes. Budgetforligspartierne afsætter samlet otte millioner kroner til formålet i 2019-2022. Indeholdt i dette beløb er også anlægsudgifterne på 1,3 millioner kroner til en ny cykelsti fra Ny Løvbakkevej til Løvbakke Naturcenter.

Det er populært at opholde sig ved Sunds Sø og Arnborg Badesø. Budgetforligspartierne afsætter i 2019 i alt 600.000 kroner til at anlægge nye toiletter ved søerne.


Herning Kommune har historisk haft folkeskolen som et af sine flagskibe, og siden årtusindskiftet er en række nye skolebyggerier skudt op. Forligspartierne ønsker det høje ambitionsniveau på folkeskoleområdet opretholdt. Lindbjergskolen står klar i 2020, og derfor afsætter forligskredsen fra 2021 og frem penge til at bygge en ny folkeskole i området ved Herningsholmskolen.

Samtidig sættes gang i en indsats, som skal løfte flere af Herning Kommunes mere specialiserede folkeskoletilbud. Skolen på Sønderager i Herning huser i dag både kommunens 10. klasser, de særlige talentklasser og cirka 120 elever i særlige autisme-klasser. Disse klasser flyttes ud efter følgende model:

 • 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole. En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klasses-tilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser. Ændringen af 10. klasse sker pr. 1. august 2019 og evalueres efter tre-fem år.
 • Talentklasserne, som i øjeblikket har cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama, får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning. Budgetforligspartierne afsætter i 2019-2021 45 millioner kroner til byggeriet. Samtidig understreger forligskredsen vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen med forventet opstart 2020/2021.
 • De cirka 120 elever i autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Øget synergi, pædagogiske fællesnævnere, fælles kompetenceudvikling og fleksibilitet mellem de enkelte tilbud er nogle af de fordele, budgetforligspartierne ønsker at opnå. Samtidig vil eleverne kunne drage nytte af dagligt samvær med 0.-6. klasses-eleverne på den kommende bydelsskole på Holtbjerg.
 • Ungdomscenter Knudmosen rummer Særligt Tilrettelagt Uddannelse og har cirka 100 elever. Knudmosen hører i dag hjemme på både Åmoseskolen på Holtbjerg og Lindegårdsvej. Afdelingen på Åmoseskolen flyttes til Lindegårdsvej og samles dermed på én matrikel. Dermed skabes plads til at samle autisme-indsatsen på Holtbjerg.

Herningsholmskolen har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af tosprogede elever. Skolen har ikke tradition for høje tosprogs-procenter, og et stigende antal forældre vælger Herningsholmskolen fra. Forligskredsen er optaget af at sikre, at Herningsholmskolen også i årene fremover er en attraktiv midtbyskole. Samtidig er det vigtigt, at børn, bosiddende på Holtbjerg, får den bedst mulige skolestart.
Derfor etablerer budgetforligspartierne nu en bydelsskole på Holtbjerg som en afdeling af Herningsholmskolen.
Fra 1. august 2019 åbnes bydelsskolen for indskolings-elever, altså 0.-3. klasse. I løbet af de følgende år vil Bydelsskolen Holtbjerg blive suppleret op til og med elever i 6. klasse. Overbygningsklasserne vil høre hjemme på den tresporede, til den tid nybyggede, Herningsholmskolen.
Budgetforligspartierne afsætter 12 millioner kroner til klargøring, indretning og flytning i forbindelse med åbningen af bydelsskolen.
Forligskredsen er optaget af at sikre, at børnene på den kommende bydelsskole får den bedst tænkelige uddannelse, og den daglige skolegang nytænkes. Lærer- og ledelseskræfter skal opkvalificeres, så medarbejderstaben har de rigtige kompetencer i en hverdag, hvor en stor andel af eleverne vil have dansk som andetsprog. Holddannelse med fokus på dansk som andetsprog på 1., 2. og 3. klassetrin skal vægtes. Undervisningen skal blandt andet sikre en særlig og tidlig indsats for at fremme elevernes kendskab til dansk sprog, kultur, danske traditioner og historie. Musik, sang og madlavning - det at arbejde kreativt - er kendt som stærke genveje til bedre integration. De musiske elementer i bredest mulig forstand skal have høj prioritet på bydelsskolen, og muligheden for et samarbejde mellem bydelsskolen og for eksempel Herning Musikskole og Billedskolen skal undersøges. Forligspartierne afsætter årligt fire millioner kroner til de ekstraordinære faglige og sociale indsatser på bydelsskolen.
Forligskredsen er opmærksom på, at der på særligt to andre folkeskoler i Herning Kommune også er udfordringer med en stor andel af tosprogede børn. På både Brændgård og Gullestrup skoler har man gjort et stort og succesfuldt stykke arbejde med at løse opgaven, og erfaringer fra de to skoler skal bringes i spil. På samme måde vil værdifulde erfaringer fra bydelsskolens første år kunne danne baggrund for nye initiativer på andre folkeskoler i Herning Kommune.

Den takst, forældre i Herning Kommune betaler for en plads til deres barn i SFO/fritidshjem, er meget lav, sammenlignet med langt de fleste andre kommuner.
Pasningstilbuddet til skolebørn i Herning Kommune er, modsat i de fleste andre kommuner, organiseret under dagtilbudsloven, og derfor kan forældrebetalingen maksimalt være 30 procent.
Budgetforligspartierne ønsker frem over pasningstilbuddene til de større børn organiseret under folkeskoleloven. Ændringen gennemføres senest 1. januar 2020.
Ved at lægge alle pasningstilbud ind under folkeskolerne sikres et entydigt ansvar hos skolelederne for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. For at pædagogerne kan opnå et tilstrækkeligt timetal vil det være naturligt, at pædagoger ansættes i både SFO og folkeskolen til understøttende undervisning. Forligspartierne er optaget af, at den pædagogiske kvalitet fastholdes i forbindelse med overgangen. Den forbedrede driftsøkonomi ved at øge forældrebetalingen i SFO tilføres Børne- og Familieudvalgets område. På den måde styrkes arbejdet med Herningmodellen med 11 millioner kroner, heraf tre millioner kroner til at udvide Herningmodellen med Herningmodel Skolestart. Projektet dækker over en række forskellige initiativer, der skal forbedre og styrke børnenes overgang fra børnehave til skole. Blandt andet arbejdes med at fremme børnenes sociale færdigheder, evne til konfliktløsning og skoleparathed (DINO) og det at understøtte en tryg overgang fra dagtilbud til skole. Også tilførsel af pædagogiske ressourcer i form af de såkaldte AKT-timer er med til at skabe en mere sammenhængende overgang for børnene.

Ved byggeriet af Lindbjergskolen var det ved byggestart forudsat, at samdriften giver en årlig driftsbesparelse på fem millioner kroner. Forligskredsen er enige om, at pengene skal tilføres skoleområdet, inden for normalområdet

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området.

 • Budgetforligspartierne er derfor enige om at fremrykke og samle de 11 millioner kroner, øremærket i Budget 2018, så byggerierne allerede kan realiseres i 2019 og 2020.
 • Allerede i 2019 afsættes tre millioner kroner til bygningsmæssige tilpasninger, så de cirka 80 SFO-børn kan blive på skolen om eftermiddagen.
 • I 2020 afsætter forligspartierne yderligere 9,9 millioner kroner til en tilbygning med tilhørende legeplads og parkering i forbindelse med den eksisterende daginstitution. Her vil der være plads til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Daginstitutionen Solstrålens afdeling "Skoven" er under omdannelse til naturbørnehave. "Skoven" er vigtig i forhold til Lundgårdskolen, både beliggenhedsmæssigt og pædagogisk i forhold til fokus på brug af naturen. Budgetforligspartierne afsætter 2,9 millioner kroner i 2022 til en renovering.

Budgetforligspartierne ønsker en helhedsplan i Gullestrup til samling af vuggestuen Hedegården og specialinstitutionen Lærkereden i et nybyggeri ved skolen, inklusiv produktionskøkken. Den samlede pris er 9,1 millioner kroner. De 3,57 millioner kroner er sat af i 2022, og forligskredsen forpligter sig til at finde resten af beløbet i 2023.

Børne- og Familieudvalget er blevet forelagt et programoplæg omkring muligheden for en ny daginstitution i Sunds (Vibevej flyttes til Skalmejegården). Forslaget, der blandt andet omhandler lokaleoptimering, ny- og ombygninger, skal fremtidssikre skole- og dagtilbud i Skalmeje-distriktet. På byrådets konference i foråret 2019 ønsker forligskredsen et oplæg om, hvordan de ændringer omkring SFO, som vedtages i dette forlig, påvirker projektet.

Endvidere er der overvejelser omkring mulige investeringer i kvadratmeteroptimeringer og moderniseringer i daginstitutionen Eventyrhaven i Aulum. På byrådets konference i foråret 2019 ønsker forligskredsen et oplæg om dette.

Byrådet har med løbende beslutninger gennem årene sikret en høj grad af efteruddannelse på folkeskoleområdet. Forligspartierne ønsker, at der er særlig opmærksomhed på, at efteruddannelses-aktiviteterne også har fokus på de kvalifikationer, det kræver at arbejde efter Herning-modellen.

Den seneste kvalitetsrapport på folkeskoleområdet viser et efterslæb i forhold til efteruddannelse inden for fagene natur/teknik og historie. Forligskredsen afsætter en halv million kroner i henholdsvis 2019 og 2020 til vikardækning i forbindelse med opkvalificering af lærere, der ikke har linjefag i disse to fag, men har erfaring inden for fagene og ønsker opkvalificeringen.

Budgetforligspartierne tilkendegiver ønsket om, at der i folkeskolerne prioriteres faguddannet personale i vikar-situationer.

Mange unge uddanner sig i Herning. I det videre arbejde med at udvikle Herning som uddannelsesby ønsker forligspartierne de unge inddraget i, hvordan tilbuddene til, og forholdene for, unge studerende kan løftes yderligere.


Borgerne lever i dag længere, end det har været tilfældet i tidligere generationer. Frem mod 2025 ventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter i 2022 55 millioner kroner til formålet. Samtidig beder parterne forvaltningen om at komme med forslag til, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på byrådets forårskonference i 2019.

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet er presset. Det skyldes blandt andet, at de handicappede borgere bliver ældre og skal have tilbud i flere år. Udviklingen ser ud til at fortsætte i årene fremover, og forligskredsen sætter en række analyser og undersøgelser på området i gang:

 • Budgetforligspartierne ønsker en analyse af, hvordan den overordnede situation på handicap- og psykiatriområdet bedst kan håndteres. Analysen skal blandt andet have fokus på bedre sikring af budgetoverholdelse og på, hvordan Herning Kommune bedst sammensætter alderssvarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Samtidig skal det afdækkes i hvilket omfang, det er muligt at harmonisere serviceniveauet med normalområdet.
 • Samtidig ønsker budgetforligspartierne på budgetkonferencen i foråret 2019 at blive præsenteret for forslag til anderledes dags-aktivering på specialområdet. Formålet er at afsøge mulighederne for, at aktivering i højere grad sker lokalt med færre transportomkostninger og mindre transporttid til følge.
 • Budgetforligspartierne ønsker undersøgt til bunds, hvorvidt en del af Herning Kommunes handicappede borgere med fordel kan hjælpes og støttes af kommunens medarbejdere på beskæftigelsesområdet fremfor som hidtil i Handicap Og Psykiatri. Målet er en nytænkning af området.
 • På det specialiserede socialområde er den økonomiske påvirkning fra særligt dyre enkeltsager betragtelig. Ofte indebærer sagsbehandlingen, at Herning Kommune må købe bo- og behandlingstilbud i andre kommuner til egne borgere. Forligspartierne ønsker ved budgetkonferencen i foråret 2019 en analyse af, i hvilket omfang Herning Kommune selv har mulighed for at etablere de nødvendige tilbud, og hvordan økonomien i sådanne løsninger i givet fald vil se ud.

Pr. 1. januar 2019 giver forligskredsen handicap- og psykiatri-området et rammeløft på 2,5 millioner kroner årligt.

Mange danskere har været udsendt til verdens brændpunkter. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader som følge af udsendelsen. Budgetforligspartierne ønsker at anerkende veteranerne ved at tage ansvar for en helhedsorienteret indsats over for veteranerne og deres pårørende. Indgangen for veteranen og de pårørende er Beskæftigelsesafdelingen, hvor der etableres en ordning med en egentlig veterankoordinator. Lederen af Beskæftigelses- og Integrationscentret er overordnet ansvarlig. Herning Kommune har i forvejen et godt samarbejde med blandt andre Forsvarets socialrådgivere, hvor der i hvert enkelt tilfælde vil blive lavet en konkret aftale for den enkelte veteran.

Herning Kommune medvirker i et fælles projekt med Sind, boligselskabet Fruehøjgård og Realdania om etablering af boliger, beskæftigelsesaktiviteter med mere. I projektet indgår en socioøkonomisk virksomhed. Budgetforligspartierne bakker op om, og anerkender, arbejdet.


Et stort og vigtigt område i det kommunale budget udgøres af det, man kalder for overførselsområdet. Det rummer for eksempel kontanthjælp, dagpenge og førtidspensioner. Store dele af området kompenseres via diverse udlignings- og refusionsordninger. Den samlede balance for kommunens økonomi er påvirket af, om vi har en udvikling, der kan måle sig med landsudviklingen.
Budgettet på området for 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og 2022 er lagt under den forudsætning, at Herning Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter i hele landet er på niveau med det forventede regnskab for 2018. De senere år har andelen været stigende, og budgetforligspartierne ønsker af hensyn til både borgere og virksomheder denne udvikling vendt.

Budgetforligspartierne beder Beskæftigelsesudvalget om at komme med forslag til indsatser på området, som kan bringe Herning Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter ned til det forudsatte niveau. I den forbindelse indhentes erfaringer og inspiration fra andre kommuner. Samtidig skal løsninger, der går på tværs af både forvaltnings-søjler og skel mellem det private og offentlige, tænkes ind.

Forligskredsen har en forventning og ambition om, at den samlede balance på beskæftigelsesområdet kan forbedres med 25 millioner kroner fra og med 2020. Lykkes det, forpligter forligspartierne sig til at fordele pengene på velfærdsområderne. Særlig vil der være opmærksomhed over for handicap- og psykiatriområdet.

Særlige problemstillinger knytter sig til gruppen af unge mellem 16 og 24 år, som er på overførselsindkomst. Forligskredsen ønsker, at Beskæftigelsesudvalget primo 2019 for byrådet fremlægger forslag til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden. Der lægges op til betydelige investeringer i en aktiv beskæftigelsespolitik, målrettet ungegruppen. Målene er at give de unge bedre levevilkår, tilføre erhvervslivet arbejdskraft og reducere kommunens udgifter til overførsler. Planen forventes blandt andet at indeholde ansættelsen af et betydeligt antal unge ledige på Herning Kommunes driftsområder. Forligskredsen udtaler en investeringsvillighed i forhold til de konkrete indsatser.

Der skal som et led i ny lovgivning om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) etableres en sammenhængende og understøttende kommunal indsats. Det drejer sig om de unge, som ikke er i job eller er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse. Forligspartierne er enige om et højt ambitionsniveau, både når det gælder kvalitet og volumen. Derfor styrkes udviklingen i en sammenhængende indsats for de 16-25 årige på tværs af Børne- og Familie-, Beskæftigelses og Social- og Sundhedsudvalget. Beskæftigelsesudvalget har det tværgående ansvar.

Forligspartierne understreger vigtigheden af, at Herning Kommune fortsat anvender nyttejob og straks-aktivering i det omfang, det er muligt, som redskab til at få unge ind, eller tilbage, på arbejdsmarkedet.

Der er i foråret 2018 kommet ny lovgivning om førtidspension og ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget følger nøje arbejdet med implementeringen af nye love i Herning Kommune. Målet er at sikre, at kronisk syge personer med permanent og markant reduceret arbejdsevne ikke sendes i ressourceforløb. I stedet skal disse personer endeligt jobafklares i forhold til flexjob eller førtidspension.

Den skarpe opdeling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked blødes op i disse år. Nye partnerskaber vinder frem i bestræbelserne på at finde nye måder til at håndtere uløste, sociale udfordringer. Herning Kommune har også på dette område været parat til at gå nye veje med nyskabende og anderledes initiativer i blandt andet Gullestrup-området. Budgetforligspartierne ønsker mulige projekter omkring for eksempel småjobs, som udvikles i partnerskaber med private aktører, fremmet yderligere. 

Ungdomscenter Knudmosens forsøg med arbejdende værksted med butik i Bredgade i Herning gøres permanent. Dette socioøkonomiske initiativ har vist overbevisende resultater i forhold til at styrke de unges selvværd, fremmøde og kompetencer. Alle afgørende elementer, når det gælder om at lette de unges vej tilbage til uddannelse og beskæftigelse. Forligspartierne noterer sig potentialet i samarbejdet på tværs af sektorer - kommune, erhvervsliv og civilsamfund. Særligt det positive samarbejde med cityforeningen har gjort en mærkbar forskel.

Ikke kun flygtninge, men også udlændinge, som skal arbejde i Danmark, kan have behov for at lære dansk. Budgetforligspartierne ønsker særlig opmærksomhed på, at også udenlandsk arbejdskraft kan lære dansk tilstrækkelig smidigt og gerne decentralt. Mulighederne for at strukturere undervisningen på nye måder skal afsøges, for eksempel i samarbejde med Lær Dansk.

Byggesagsgebyret nedsættes i Herning Kommune til 481 kr. pr. time. Dermed bliver Herning Kommunes gebyr på området lavest i Region Midtjylland blandt de kommuner, der tager gebyr. For at sikre en fortsat effektiv og hurtig sagsbehandling afsættes også penge til at ansætte en ekstra medarbejder på byggesagskontoret. Til dette afsættes i alt 1,2 millioner kroner årligt.


Nationalt er der stor fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50 procent af befolkningen aktive i foreninger, mens 75 procent er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. Projektet går under navnet "Bevæg dig for livet".
DIF og DGI ønsker, at Herning Kommune bliver én af 15 danske, såkaldte visionskommuner. Altså kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. DIF og DGI bidrager med arbejdskraft til projektledelse mod, at Herning Kommune bidrager tilsvarende. Budgetforligspartierne ønsker, at forvaltningen arbejder videre med, hvordan Herning Kommune bedst kan involvere sig i "Bevæg dig for livet" og afsætter 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

Trods årtiers målrettede indsats for at få danskerne til at kvitte cigaretterne, er der stadig bekymrende mange unge, der ryger. Rundt omkring på skolerne diskuteres rygepolitikken livligt, og budgetforligspartierne betoner vigtigheden af denne debat. Forligspartierne opfordrer de enkelte skolebestyrelser til at drøfte indførelsen af røgfri skoletid. Samtidig gentages ønsket om, at skolerne drøfter indførelsen af mobilfrie skoler.

Tandplejen i Herning Kommune er opbygget decentralt med ni behandlingsklinikker og én tandreguleringsklinik på Brændgårdskolen i Herning. I Vildbjerg anvendes en privatpraksis. Budgetforligspartierne ønsker en samlet analyse af området, som både går i dybden med antal brugere, personale og den samlede økonomi. Formålet er at belyse mulige, strukturelle ændringer med fokus på decentral service, effektivisering og eventuel privatisering.


Byrådet er blevet præsenteret for et oplæg omkring en mulig etablering af Det Blå Rum ved Fuglsang Sø. Det Blå Rum samler en række faciliteter for særligt kajakroere, triatleter, lystfiskere og vinterbadere ved søen. Budgetforligspartierne afsætter 7,5 millioner kroner i 2020 til realisering af projektet. Bevillingen forudsætter betydelige fondsbidrag.

Etableringen af Historiens Hus har været en succes. Der afsættes til renovering af Historiens Hus tre millioner i 2021. Forligskredsen afsætter endvidere en million kroner i 2020 til udviklingen af Voldsgård-projektet i Søby.

Mange borgere har de senere år kastet sig over mountainbike-sporten. Budgetforligspartierne afsætter i 2021 to millioner kroner til etableringen af en sammenhængende mountainbike-rute rundt om Herning. Ruten skal i det omfang, det er muligt, bygge på de eksisterende sti- og sporforløb.

Søndagsbemandingen skal øges på hovedbiblioteket. Budgetforligspartierne er enige om, at der indsættes en ekstra voksenformidler om søndagen, så der både vil være en børneformidler og en voksenformidler til at hjælpe de besøgende i Infopunktet og i børnebiblioteket fra 10-16. Den øgede søndagsbemanding kan ske ved at omprioritere i den bemandede tid på hovedbiblioteket på hverdage, så der fremover vil være bemandet til kl. 18 i stedet for kl. 19 mandag-torsdag. Dette kan fagligt forsvares ud fra antallet af forespørgsler i tidsrummet 18-19.

Byrådet er optaget af et godt og varieret boligudbud rundt i hele kommunen. Budgetforligspartierne er enige om, at der fortsat skal være et godt samarbejde med boligselskaberne om en fornuftig og ansvarlig udvikling omkring helhedsplanerne.

Der er sat penge af på kommunens 2021-budget til at udskifte de affaldsbeholdere, der bruges til dagrenovation. Forligskredsen rykker investeringen på 25 millioner kroner frem til 2020 under forudsætning af, at den rette løsning kan etableres.


Herning Kommunes budgetter har de senere år indeholdt effektiviseringer på 0,3 procent årligt for at sikre balance mellem indtægter og udgifter. Budgetforligspartierne tilkendegiver, at den effektiviserings-praksis ikke indarbejdes i budgetåret 2022. Samtidig budgetterer forligspartierne med fuld pris- og lønfremskrivning i indeværende budgetforlig.


Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.