§18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Frivillige kan søge om støtte til deres indsats. 

Søg om §18 hos Herning Kommune i 2024

Næste ansøgning til §18 i Herning Kommune er til 2024.

Fristen for at søge er 1. november 2023.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk via hjemmesiden. 

Fordeling i 2023

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 8. februar 2023 besluttet, hvilke foreninger der får midler fra puljen i 2023.

Referat fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

Bevillingerne for 2023 er opdelt i forskellige målgrupper.

Der kan være betingelser forbundet med bevillingen. Se i kommentarfeltet.

Pengene vil blive udbetalt i løbet af de første måneder af 2023. De bliver udbetalt til den nem-konto, der er knyttet til det nævnte cvr.nr. 

 

Luk alle
Åben alle

Baggrund og målsætning for §18 i Herning

I henhold til §18 i Lov om Social Service er kommunerne forpligtet til at samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger, og der skal årligt afsættes et beløb til støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Formålet med §18 er at skabe rammer for det lokale, frivillige, sociale arbejde og styrke samvirket mellem den offentlige, sociale indsats og den indsats, der gøres i frivilligt regi - til fordel for brugerne.

Den økonomiske støtte til frivillige organisationer skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf den frivillige indsats skal udgøre den afgørende del. Indsatsen skal rette sig mod borgere i Herning Kommune, som bl.a. den sociale sektor beskæftiger sig med.

Målsætningen er at styrke og udvikle det frivillige, sociale arbejde i Herning Kommune. Dette skal ske via tæt samarbejde mellem de frivillige, sociale organisationer og foreninger og den kommunale forvaltning samt via kontinuerlig dialog parterne imellem omkring udvikling af det sociale arbejde i kommunen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes overordnede visionen om borgeren i centrum, skabelsen af et regionalt kraftcenter samt de overordnede organisatoriske mål om nærhed, helhed og sammenhæng for borgeren samt optimal anvendelse af ressourcer.

Herning Kommunes visioner er at fremme den medmenneskelige, sociale forståelse og omsorg gennem et formelt og uformelt samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger.

De overordnede mål er:
• At styrke indsatsen overfor grupper eller personer med særlige, sociale behov
• At fremme hjælp til selvhjælpsprincippet
• At inddrage borgerne aktivt i forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Indsatsområder og tilskudsregler

Indsatser

Tilskud kan gives til organisationer eller foreninger som:
• driver frivilligt, socialt arbejde indenfor det sociale- og / eller sundhedsmæssige område i forhold til marginaliserede grupper / personer,
• fungerer med en vis grad af frivillig arbejdskraft, og
• er hjemmehørende i Herning Kommune og primært betjener kommunens borgere.

Aktiviteten skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, dvs. udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.

Tilskudspuljen fordeles på en række indsatsområder i henhold til specifikke kriterier:
• Patientforeninger
• Foreninger for ældre
• Selvhjælpsgrupper
• Misbrugere og socialt udsatte
• Psykiatri
• Integration
• Øvrige tilskud m.v.
Herning Frivillig Center holdes udenfor opdelingen, da det er en paraplyorganisation.

Med henblik på at skabe åbenhed omkring den økonomiske disponering af midlerne udarbejdes der årligt oversigt over, hvordan midlerne er blevet anvendt.

Regler for tilskud

Reglerne er således, at der ydes tilskud af økonomisk-, lokalemæssig eller praktisk karakter.

Betingelsen for at opnå tilskud er, at ydelsen kommer borgere i Herning Kommune til gode og ikke er et indirekte tilskud til en landsdækkende organisation eller forening.

Økonomisk tilskud omfatter:
• Tilskud til konkrete aktiviteter / projekter.
• I særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter.
• Tilskud til aktiviteter / projekter som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Herning Kommune.
• Tilskud til drift af et eventuelt fælles-koordinerende samarbejdssekretariat for foreningerne og organisationerne.
• Grundtilskud til dækning af dokumenteret, rimelig husleje og forbrugsudgifter.
• Grundtilskud til dækning af dokumenteret kontordrift (telefon, porto, papir m.v.)
I særlige tilfælde kan der indgås flerårige aftaler om tilskud.Bemærk at: der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning og kørsel. Der gives ikke tilskud til julehjælp.
Ansøgninger kan helt eller delvist afvises med henvisning til formuehold (hvis foreningen har stor beholdning som ikke er omsat i aktiviteter) eller ud fra en proportions-betragtning (hvis der ansøges om uforholdsmæssigt meget i tilskud set i forhold til antal af brugere).

Endelig medvirker Herning Kommune til, at foreninger uden egne lokalefaciliteter får tilbudt fælles kontorlokaler / lokalefaciliteter.

Samarbejdsrelationer

Der afholdes et årligt dialogmøde / temamøde mellem repræsentanter for Byrådet og de frivillige, sociale organisationer og foreninger i Herning Kommune.

Der udpeges en fast, kommunal kontaktperson for de frivillige, sociale organisationer og foreninger.

De foreninger / organisationer, som modtager et årligt tilskud på over 100.000 kr. tildeles kontaktperson fra den kommunale organisation med henblik på at indgå "driftsaftale" og sikre, at modtageren af midlerne medvirker til samarbejde om indsatserne samt formidling af Herning Kommunes politikker og strategier og betydningen heraf.

Administration af ordningen

For at opnå støtte skal der indsendes en skriftlig ansøgning til Herning Kommune i form af udfyldt ansøgningsskema via kommunens hjemmeside.

Foreninger skal indsende vedtægter ved første ansøgning i Herning Kommune. Alle foreninger skal fremsende seneste godkendte regnskab eller ved nye foreninger et budget.

Der er én ansøgningsrunde pr. år. Ansøgningen skal være indsendt senest den 1. november året før bevillingen (eksempelvis 1. november 2018 til bevilling i 2019).

Hvornår kan I søge om §18?

Der er frist for ansøgning til puljen 1. november hvert år. 

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt på hjemmesiden omkring 1. oktober. Alle ansøgninger skal indsendes elektronisk.

Foreningen skal være oprettet i CVR registeret og have en NemKonto.

Kontaktinfo

Louise Theilgaard Nikolajsen
Sundhedskonsulent,
tlf. 96 28 40 51,
mail: louise.theilgaard@herning.dk

Lene Boye Hansen
Administrativ sagsbehandler,
tlf. 96 28 44 09,
mail: sualh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.