§18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Frivillige kan søge om støtte til deres indsats. 

Søg om §18 hos Herning Kommune i 2024

Fristen for at søge er i år rykket til den 8. november 2023. (normalt den 1. november)

Ansøgningen skal indsendes elektronisk via hjemmesiden. 

Link til ansøgningsskemaet.

Nyt for fordelingen i 2024

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 20. september 2023 besluttet fokusområdet for puljen i 2024.

Referat fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

Fokusområdet er ensomhedsforebyggelse og -bekæmpelse i aktive lokalsamfund. Således understøttes, at flere borgere bliver aktive medborgere, der bidrager i deres eget lokalsamfund, hvor de ser der er et behov for sammenhold og fællesskab. 

Luk alle
Åben alle

Baggrund og målsætning for §18 i Herning

I henhold til §18 i Lov om Social Service er kommunerne forpligtet til at samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger, og der skal årligt afsættes et beløb til støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Formålet med §18 er at skabe rammer for det lokale, frivillige, sociale arbejde og styrke samvirket mellem den offentlige, sociale indsats og den indsats, der gøres i frivilligt regi - til fordel for brugerne.

Den økonomiske støtte til frivillige organisationer skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf den frivillige indsats skal udgøre den afgørende del. Indsatsen skal rette sig mod borgere i Herning Kommune, som bl.a. den sociale sektor beskæftiger sig med.

Indsatsområder og tilskudsregler

Indsatser

Tilskud kan gives til organisationer eller foreninger som er hjemmehørende i Herning Kommune og primært betjener kommunens borgere.

Aktiviteten skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, dvs. udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.

Tilskudspuljen fordeles på en række indsatsområder i henhold til specifikke kriterier:
• Patientforeninger
• Foreninger for ældre
• Selvhjælpsgrupper
• Misbrugere og socialt udsatte
• Psykiatri
• Integration
• Øvrige tilskud m.v.

Med henblik på at skabe åbenhed omkring den økonomiske disponering af midlerne udarbejdes der årligt oversigt over, hvordan midlerne er blevet anvendt.

Regler for tilskud

Reglerne er således, at der ydes tilskud af økonomisk-, lokalemæssig eller praktisk karakter.

Betingelsen for at opnå tilskud er, at ydelsen kommer borgere i Herning Kommune til gode og ikke er et indirekte tilskud til en landsdækkende organisation eller forening.

Økonomisk tilskud omfatter:
• Tilskud til konkrete aktiviteter / projekter.
• I særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter.
• Tilskud til aktiviteter / projekter som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Herning Kommune.
• Tilskud til drift af et eventuelt fælles-koordinerende samarbejdssekretariat for foreningerne og organisationerne.
• Grundtilskud til dækning af dokumenteret, rimelig husleje og forbrugsudgifter.
• Grundtilskud til dækning af dokumenteret kontordrift (telefon, porto, papir m.v.)
I særlige tilfælde kan der indgås flerårige aftaler om tilskud.

Bemærk at der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning og kørsel.

Der gives ikke tilskud til julehjælp.

Ansøgninger kan helt eller delvist afvises med henvisning til formuehold (hvis foreningen har stor beholdning som ikke er omsat i aktiviteter) eller ud fra en proportions-betragtning (hvis der ansøges om uforholdsmæssigt meget i tilskud set i forhold til antal af brugere).

Endelig medvirker Herning Kommune til, at foreninger uden egne lokalefaciliteter får tilbudt fælles kontorlokaler / lokalefaciliteter.

Årligt dialogmøde

Der afholdes et årligt dialogmøde / temamøde mellem repræsentanter for Byrådet og de frivillige, sociale organisationer og foreninger i Herning Kommune.

Hvornår kan I søge om §18?

Der er frist for ansøgning til puljen 1. november hvert år. Der er én ansøgningsrunde pr. år.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt på hjemmesiden omkring 1. oktober.

Foreningen skal være oprettet i CVR registeret og have en NemKonto.

For at opnå støtte skal der indsendes en skriftlig ansøgning til Herning Kommune i form af udfyldt ansøgningsskema via kommunens hjemmeside.

Foreninger skal indsende vedtægter ved første ansøgning i Herning Kommune. Alle foreninger skal fremsende seneste godkendte regnskab eller ved nye foreninger et budget.

Kontaktinfo

Louise Theilgaard Nikolajsen
Sundhedskonsulent,
tlf. 96 28 40 51,
mail: louise.theilgaard@herning.dk

Lene Boye Hansen
Administrativ sagsbehandler,
tlf. 96 28 44 09,
mail: sualh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.