Budgetforlig 2021-2022

Luk alle
Åben alle

Indledning

2020 har indtil nu sat hverdagen, som vi kendte den, på pause. Udbruddet af covid-19 har medført nye, dramatiske dagsordener, hvis udstrækning vi endnu ikke kender.

Herning Kommune som organisation stod ved pandemiens udbrud stærkt både erhvervsmæssigt og økonomisk. Ingen er kommet smertefrit gennem det hidtidige forløb med coronavirus. Men alt andet lige var Herning Kommunes udgangspunkt godt. Der var orden i den kommunale økonomi. De seneste måneder viser vigtigheden af, at det fortsætter sådan.

Ved vedtagelsen af Budget 2021-2022 ved ingen, hvordan pandemien vil udvikle sig. Men det er uundgåeligt, at skatteindtægterne i 2020 vil falde markant, for dele af det lokale erhvervsliv er hårdt ramt af opbremsningen i økonomien. Derfor er en vis økonomisk tilbageholdenhed rettidig omhu.

Midt i corona-krisen vedtog Folketinget den længe ventede udligningsreform. Den har positive konsekvenser for Herning Kommune, hvor vi blandt andet i mange år har været underfinansieret på beskæftigelsesområdet. I år er det så coronasituationen, der giver usikkerhed.

Overvejelser fra KL/regeringen og den generelle usikkerhed i øvrigt gør, at forligspartierne denne gang har valgt at indgå et to-årigt budgetforlig. Vi ændrer aftalerammen fra en såkaldt 1+3-aftaleramme til en 2+3-ramme.

Konkret betyder det, at parterne forpligter sig til dette budgetforlig i to år og laver balance i økonomien de efterfølgende tre overslagsår. Aftalerammen skal ses som et forsøg, hvor partierne senere vil evaluere fordele og ulemper. I foråret 2021 afholdes den normale budgetkonference, hvor der afrapporteres og gøres status på en række forhold. I efteråret 2021 sigtes efter en anderledes og kortere temakonference, hvor det er aftalt, at drøftelserne med en gensidig forligsforpligtelse afgrænses til at omhandle de nye rammer fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Justeringer forudsætter således naturligvis enighed mellem partierne.

Sidste års budgetforlig satte en række markante, lokale initiativer i gang omkring bæredygtighed. Siden er der blevet arbejdet målrettet med etableringen af Bæredygtig Herning som det første, konkrete resultat. I skyggen af corona-virus har det den allerstørste betydning, at Herning Kommunes virksomheder fortsat kan generere vækst og arbejdspladser.

Bæredygtighed

Med budgetforliget for 2020 rykkede bæredygtighed helt frem på dagsordenen i Herning Kommune. Med etableringen af Bæredygtig Herning er arbejdet gået ind i en ny og meget konkret fase, hvor ikke mindst det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne ventes at få en hovedrolle, mens Herning Kommune i højere grad bliver tovholder og facilitator. Samtidig vil Herning Kommune naturligvis fortsætte eget arbejde med at fremme bæredygtighed på flest mulige områder. De foregående år er en række initiativer og beslutninger taget, blandt andre:

 • Renovationsbiler vil køre på el fra 2021.
 • Bybusser vil køre på el fra efteråret 2021.
 • Der er 70 hybridbiler i hjemmeplejen og sygeplejen.
 • Med indførelsen af en ny renovationsordning fra januar 2021 bliver borgernes affald sorteret i ti forskellige fraktioner.
 • Samtlige folkeskoler i Herning Kommune går allerede i år over til affaldssortering i fire fraktioner. 
 • Skovrejsning har været et mål i naturpolitikken siden 2013. Målet om at øge kommunens eget skovareal med 2,2 pct. inden 2025 ventes nået allerede i år. 
 • Der udskiftes 1.000 gadelysenheder om året til lavenergibelysning, som reducerer både pengeforbrug og CO2. 
 • Der er etableret de tre første klimatilpasningsprojekter i Birk, Lillelund Engpark i Herning by og Spinkebjerg i Gjellerup. 
 • Der er gennemført adskillige energibesparende projekter, for eksempel på 15 folkeskoler.

Fællesnævneren for de nævnte punkter er, at der er yderligere tiltag på vej. Forligspartierne ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau på bæredygtighedsområdet. Derfor tages en række initiativer ud over de allerede nævnte:

Bæredygtighedscentret blev lanceret i forbindelse med budgetforliget for 2020, hvor forligskredsen afsatte fem millioner kroner i perioden 2020-2023 til bæredygtighedsformål. Forligspartierne gør centret, som altså nu har navnet Bæredygtig Herning, permanent og afsætter således fem millioner kroner årligt i hele budgetperioden. Pengene hentes i Udviklingsfonden. 

Herning Kommune er inviteret til at være med i et ambitiøst, nationalt klimapartnerskab DK2020, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Partnerskabet tager udgangspunkt i Paris-aftalen og målsætningen om nettonuludledning af drivhusgasser i 2050. 20 kommuner har været med i partnerskabet siden 2019, og der åbnes nu op for, at flere klimaambitiøse kommuner kan søge om deltagelse. Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune kommer med i første ansøgningsrunde allerede i dette efterår. Som DK2020- partner skal kommunen udarbejde en klimaplan med handlings- og implementeringstiltag inden for alle sektorer, der udleder CO2 - det gælder energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/-landbrug og klimatilpasning. Desuden bygger planen på inddragelse og samarbejde med lokale aktører - virksomheder og borgere inden for sektorerne. Der vil således være mulighed for samspil med Bæredygtig Herning. 

Flere kører i el- og hybridbiler, og det øger borgernes krav om lettere adgang til el-ladestandere. Forligspartierne ønsker en analyse af den lokale infrastruktur på området, så Herning Kommune kan være på forkant med kommende lovgivning. Analysen skal forelægges byrådet senest på budgetkonferencen i foråret 2021 med henblik på at sikre flere elladestandere.

Der er både økonomiske og bæredygtighedsmæssige gevinster at hente ved at skifte endnu mere belysning til LED. Budgetforligspartierne ønsker kortlagt, hvor i kommunen det vil give mest mening at gennemføre skiftet. Samtidig skal en række signalanlæg fornyes. I perioden 2022-2026 afsætter forligskredsen i alt 18 millioner kroner til LED-lys og nye signalanlæg. 

Etablering af skove styrker lagringen af CO2 og har også positive effekter for eksempelvis grundvand og folkesundheden. Der rejses da også allerede skov rundt omkring i kommunen, i år blandt andet i Løvbakkerne og i Sunds. Herning Kommune ejer en del jord, hvor det kunne give mening at rejse yderligere skov. Forligspartierne bevilger over de kommende år i alt to millioner kroner til skovrejsning. Teknik- og Miljøudvalget fastsætter de præcise skovrejsningsprojekter.

Flere okker-bassiner er i risiko for overløb med forurening af vandløb til følge. Forligspartierne forstærker indsatsen omkring oprensning og afsætter i alt 1,4 millioner kroner ekstra til formålet i 2021 og 2022. 

Forligskredsen ønsker, at Herning Kommune bliver en del af ordningen Giftfri Have. Det betyder, at der skal laves en samlet opgørelse over kommunens usprøjtede arealer. 

Regeringen har indgået en klima-samarbejdsaftale om grøn, kollektiv trafik med landets fem største kommuner. Næste del af processen er, at landets øvrige kommuner får mulighed for at indgå en lignende aftale. Målet med aftalerne er at lægge en konkret og ambitiøs plan for grøn omstilling af blandt andet den samlede, kollektive bustrafik. Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune, så snart det er muligt, indgår en sådan aftale.

Natur og Miljø

Forligspartierne vedtog med Budget 2020 en forundersøgelse af muligheden for at gøre Stråsø Plantage og Vind Hede til naturpark. Forundersøgelsen foreligger nu, og den peger på, at en mulighed kan være at etablere en såkaldt naturnationalpark. I en naturnationalpark får naturen i endnu højere grad lov til at passe sig selv. Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med denne mulighed, og at der tages de nødvendige kontakter til omkringliggende kommuner, staten og andre relevante aktører for at komme videre med det samlede projekt. 

Ålandet er en vision for Skjern Å og dens opland, som omfatter byerne Arnborg, Fasterholt, Høgild, Karstoft, Kollund, Kølkær, Sandet, Skarrild og Stakroge. Dette spændende geografiske område, som er Danmarks mest vandrige, kan gøres både mere synligt og tilgængeligt, end det er i dag. Målet er at opnå blandt andet robust, lokal udvikling, stimulere lokale erhvervsinitiativer og øge folkesundheden. Det skal ske ved at etablere en tredje, rekreativ supersti, som kan supplere Kystruten og Hærvejen og bindes sammen med GudenåStien. Budgetforligspartierne ønsker dialogen med initiativtagerne intensiveret med henblik på at videreudvikle planerne og visionen. 

Byrådet har de senere år løbende bevilget penge til mindre renoverings- og udbedringsarbejder rundt omkring i kommunens parker og bynære, grønne områder. Også de kommende år afsættes penge til formålet. Strandparken i Sunds skal prioriteres i dette arbejde senest i 2022. 

Dette forlig tager en række initiativer, som har positive sideeffekter for biodiversiteten. På Finansloven 2021 er afsat 50 millioner kroner årligt i 2021-2024 til naturen og biodiversiteten. Forligspartierne ønsker Teknik- og Miljøudvalgets fokus på mulige, centrale puljer omkring biodiversitet, som kunne være interessante for Herning Kommune at søge.

Vækst, Økonomi og Beskæftigelse

For at øge det økonomiske aktivitetsniveau i samfundet oven på udbruddet af covid-19 vedtog Folketinget kort før sommerferien en Grøn Boligaftale. Den frisætter 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor frem til 2026. Målet er blandt andet hurtigst muligt at afvikle hele ventelisten af helhedsplaner i Landsbyggefonden. I Herning Kommune betyder det, at syv helhedsplaner i Herning by fra Fællesbo er blevet aktuelle. Forventningen er, at den gennemgribende boligfornyelse, der bliver tale om, i høj grad vil medvirke til en højere grad af bæredygtighed og til at leve op til ambitionerne på området. Forligspartierne støtter realiseringen af helhedsplanerne under forudsætning af beboerdemokratiets accept og godkendelse. Målet er at sikre et bredt og varieret udbud af attraktive boliger i Herning by, samtidig med at investeringerne de kommende år vil have stærke beskæftigelsesmæssige effekter i en række brancher og fag. De syv helhedsplaner udgør en samlet boligpakke, som strækker sig over de næste ti år. De enkelte byggerier ønskes realiseret i denne rækkefølge - de to første er allerede godkendt af byrådet:

 • Afdeling 24, Valdemarsvej/Thyrasvej (270 boliger) 
 • Afdeling 21, Gormsvej (123 boliger) 
 • Afdeling 16, Sjællandsparken (89 boliger) 
 • Afdeling 107, Porshøj (441 boliger) 
 • Afdeling 19, Mindeparken (210 boliger) 
 • Afdeling 106, Sønderager (285 boliger) 
 • Afdeling 104, Fredhøj (326 boliger)

Den præcise tidsplan for de enkelte byggerier skal laves sammen med Fællesbo.

De senere år er der blevet arbejdet målrettet på at etablere flere ungdomsboliger i centrum af Herning. Målet er at skabe endnu mere liv og aktivitet i midtbyen. Herning+ vil supplere med yderligere ungdomsboliger, men udflytningen af sygehuset til Gødstrup er forsinket. Forligskredsen vurderer, at ungdomsboligprojektet i Dalgasgade skal fremmes. Derfor afsættes i 2021 kvote til Fruehøjgaards projekt, som vil sikre cirka 50 ungdomsboliger samt en række private udlejningsboliger på en attraktiv placering lige midt i Herning.

Det er afgørende vigtigt, at Herning Kommune hele tiden kan tilbyde gode erhvervsgrunde. Af samme grund er netop gennemført en analyse af området. Målet er at sikre, at kommunen udlægger attraktive og konkurrencedygtige arealer til erhverv. Forligspartierne er opmærksomme på behovet for at fremme mulighederne for at optimere og udbygge det erhvervsområde i Aulum, som ligger ved motorvejen mellem Herning og Holstebro, samt i Birk og ved Mørupvej. 

Det er populært at købe byggegrunde i Herning Kommune. Derfor er det vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at der er byggemodnede grunde nok til potentielle købere. Byggemodningen af boliggrunde fremrykkes derfor flere steder i kommunen. Samtidig påbegyndes ny byggemodning af området Fuglsang Holm tæt ved søerne i det nordlige Herning. Dette øger behovet for rekreative arealer. Derfor igangsættes den resterende udgravning af Holing Sø som ét, samlet projekt med start i 2022 og afslutning i 2025. Det er en betydelig fremrykning, da man hidtil har planlagt, at etableringen af Holing Sø skulle løbe helt frem til 2037. 

I Hammerum udgraves søen ved Tangsøparken i 2022. 

Der er gang i byggeriet i Herning Kommune. Hvert år behandler kommunens byggesagsafdeling cirka 1700 byggesager. Forligskredsen er enige om, at den aktuelle timesats for byggesagsgebyr sættes ned med 25 procent - prisen bliver herefter 363 kroner i timen. 

For at lette mulighederne for at komme af med erhvervsaffald for ikke mindst mindre virksomheder, indføres en ny affaldsordning vedrørende erhvervsaffald på Herning Genbrugsplads. Fremover kan virksomheder aflevere op til et ton pr. dag for 300 kroner. Det svarer til betalingen for to læs. 

Usikkerheden omkring de fremtidige konjunkturer i kølvandet på covid-19 øger vigtigheden af at have kvalificeret og veluddannet arbejdskraft i nærområdet, som fleksibelt kan tackle forandringer på arbejdsmarkedet. Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune udarbejder en opkvalificeringsstrategi, som skal sikre, at flest mulige ufaglærte uddannes til faglærte. Forligskredsen ønsker alle relevante parter inddraget i arbejdet. 

Mange unge, der går på STU Knudmosen, er ikke erhvervsafklaret eller visiteret til fleksjob efter endt ophold på skolen. STU skal fortsat være forankret i Børn og Unge, men forligspartierne ønsker samarbejdet mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse styrket og borgerrettet. Forventningen er, at et større antal af STU-eleverne ved afslutningen af det tre-årige forløb er erhvervsafklaret. 

Ungevejen, Herning Kommunes nye indgang til den samlede, kommunale ungeindsats, har vist sig at være en succes. Forligspartierne gør nu inden for Beskæftigelsesudvalgets økonomiske rammer forsøget permanent. Der er tale om en investering, som på længere sigt ventes at påvirke antallet af offentligt forsørgede positivt. 

Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesudvalget inden for den samlede økonomiske ramme igangsætter et løft af indsatsen for fleksjobbere, der ligger ud over både det nuværende serviceniveau og det, der kræves i loven. Over årene forventes initiativet at give både menneskelige og økonomiske gevinster. 

Udbruddet af covid-19 har været en kraftig bremse for en række lokale virksomheder, og alle i berøring med erhvervslivet har i de forløbne måneder været konfronteret med nye problemstillinger og udfordringer. Det aktualiserer behovet for en opdateret strategi på erhvervsområdet for Herning Kommune. Budgetforligspartierne ønsker på forårets budgetkonference et udkast fremlagt. Fokus skal både være på anerkendte styrkepositioner og potentialer, for eksempel i relation til storsygehuset i Gødstrup. Men samtidig skal der tænkes nyt og anderledes. Velfungerende infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft vil i fremtiden ikke alene kunne udgøre fundamentet for et sundt og dynamisk erhvervsliv og -område. Også adgangen til teknologi og bæredygtig produktion vil få stor betydning. Den opdaterede strategi skal både have øje for de virksomheder, der allerede findes i det midtjyske område - og dem, vi gerne vil tiltrække.

Folkeskolen

Midt i juni faldt en lokal arbejdstidsaftale på plads for lærerne i Herning Kommune. Den træder i kraft 1. august 2021. I forlængelse af aftalen afsætter forligspartierne fra samme dato 6,5 millioner kroner ekstra om året til et permanent løft af folkeskolerne i Herning Kommune. Målet er at styrke mulighederne for gode, lokale løsninger ude på skolerne. 

"Erhvervsmuligheden" er et tilbud under UngHerning. Efter endt ophold her er målet, at eleverne vender tilbage til et normalt skoleforløb, består folkeskolens afgangsprøve og efterfølgende kan tage en ungdomsuddannelse. Der er i dag 12 pladser på Erhvervsmuligheden. Forligspartierne ønsker antallet af pladser øget med seks og afsætter 670.000 kroner til formålet. Konkret åbnes seks pladser på tilbuddet "Muligheden", som er et tilbud til meget sårbare elever med for eksempel skolevægring og angst. 

Regeringens finanslovsforslag for 2021 har afsat 400 millioner kroner til kvalitetsløft af folkeskolen. Vedtages det, betyder det, at Herning Kommune tilføres cirka seks millioner kroner. Forligspartierne er enige om, at pengene til folkeskolen i finanslovsvedtagelsen krone-til-krone tilføres folkeskolen. (Samme princip gælder for 2022). 

I forbindelse med regeringens initiativer på baggrund af udbruddet af covid-19, blev en række skolerenoveringer fremrykket. Forligspartierne ønsker et løbende flow på området fastholdt. Derfor afsætter forligskredsen cirka 40 millioner kroner i 2021-2025 til en række navngivne skolerenoveringer og -projekter samt forbedringer af klimaskærme. 

I 2021 åbner Brændgårdskolens talentklasser i Holing, og byggeriet af en ny Herningsholmskole sættes i gang. I naturlig forlængelse af udviklingsplanerne i Holing med også ny boligudstykning, skal Tjørring Skole udvides med et ekstra spor. Forligskredsen afsætter penge til dette byggeri i 2024 og 2025. 

På forårskonferencen i 2021 ønsker forligspartierne en evaluering og status på elevfravær og skoleudsættere.

Daginstitutioner

Både i Lind og Snejbjerg er der behov for flere daginstitutionspladser. Derfor tager forligskredsen nu følgende initiativer: 

 • I Lind ønskes opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser. Til formålet afsætter forligskredsen i alt 40 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023. 
 • I Snejbjerg har Børne- og Familieudvalget sat en analyse i gang, som skal kvalificere input fra børnetals- og klassetalsprognoserne. Samtidig skal betydningen af daginstitutionernes placering i forhold til skoledistrikterne belyses, ligesom tilgængelig viden om bygningernes standard og kapacitet skal holdes op mod prognoserne. Målet er et solidt beslutningsgrundlag. Forligsparterne afsætter i alt 30 millioner kroner i 2023 og 2024 til et kommende institutionsbyggeri.

Regeringens finanslovsforslag til 2021 har afsat 600 millioner kroner til minimumsnormeringer. Vedtages det, betyder det, at Herning Kommune tilføres cirka ni millioner kroner. Forligspartierne er enige om, at pengene til daginstitutioner i finanslovsvedtagelsen krone-til-krone tilføres daginstitutionerne. (Samme princip gælder for 2022).

Der er budgetmæssige udfordringer i Dagplejen. Forligspartierne afsætter penge til over de kommende fem år at løfte opgaverne, ligesom der også sættes midler af til efteruddannelsen af dagplejerne.

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

I 2020 er afsat ekstra ti millioner kroner til Handicap og Psykiatri for at imødegå et stort udgiftspres - og seks millioner kroner i hvert af årene 2021-2023. På samme måde er der for at imødegå økonomiske udfordringer på børn- og ungeområdet på Budget 2020 afsat 7,5 millioner kroner og fem millioner kroner i hvert af de følgende tre år. Forligspartierne beslutter med denne aftale i de kommende år at løfte Handicap og Psykiatri med ekstra fire millioner kroner årligt og børn- og ungeområdet med ekstra 2,5 millioner kroner årligt. Rammeløftene gøres således permanente. 

Budgetforliget for 2020 fastlagde en plejeboligplan for de kommende år. I alt skal cirka 200 plejeboliger bygges frem mod slutningen af årtiet. Plejeboligplanen fastholdes, og de nye byggestandarder omkring brandsikkerhed indtænkes naturligvis, ligesom eksisterende plejeboliger løbende opgraderes. 

Herning Kommune har aktuelt 49 demensvenlige boliger, men oplever øget efterspørgsel efter denne boligtype. Med dette forlig fremrykkes derfor etableringen af 26 demensvenlige boliger.

Samtidig afsætter forligspartierne årligt driftsmidler til boligerne stigende til godt 40 millioner kroner i 2025. 

Der indføres et årskort for pensionister til bybuskørsel og regional kørsel inden for kommunegrænsen på 365 kroner. Reelt betyder det, at pensionister kan køre med busserne for én krone om dagen. 

Der afsættes over de kommende fem år to millioner kroner til projektet "Sammen bevarer vi tænder", der er gennemført på tre plejecentre som pilotprojekt og har givet positive erfaringer i forhold til øget tandsundhed hos de ældre. Projektet udrulles derfor på alle plejecentre. 

Blå Kors har tidligere haft et merforbrug og skylder derfor Herning Kommune 2,2 millioner kroner. Gældsposten, som står til at blive indfriet i 2022, sættes i bero, indtil det nye byggeri i Bethaniagade i Herning er færdigt.

Ved indgåelsen af budgetforliget for 2020 afsatte forligskredsen 400.000 kroner fra eksisterende midler til erhverv og turisme til at gennemføre et stormøde inden for psykiatrien i 2020. Målet var at samle både lokale, nationale og i et vist omfang også internationale aktører og interessenter på det psykiatriske område for at skabe øget opmærksomhed omkring sindslidende og deres vilkår. Blandt andet på grund af covid-19 kan arrangementet ikke gennemføres i 2020. Samtidig har det vist sig nødvendigt med ekstern assistance til det organisatoriske arbejde. Forligspartierne afsætter yderligere 250.000 kroner til arrangementets gennemførelse i 2021. Der vil blive tale om et samarbejde mellem Herning Kommune, Sind, Blå Kors og Den Jyske Sangskole.

Herning Kommune arbejder målrettet med forebyggelse, blandt andet med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring de fire såkaldte KRAM-faktorer: Kost, rygning, alkohol og motion. Kommunen er en del af Bevæg Dig For Livet, hvor man i samarbejde med DIF og DGI arbejder med at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. 1. januar 2021 indfører Herning Kommune desuden røgfri arbejdsdag. Forligskredsen anerkender det store forebyggelsesarbejde, der på flere fronter gøres i Herning Kommune. I 2021 og 2022 sættes hvert år 100.000 kroner af til kampagner mod alkoholmisbrug. 

Det psykiatriske akutteams sygeplejersker yder akut, psykiatrisk pleje i borgernes hjem og har desuden en åben telefonlinje, der kan benyttes af sindslidende borgere med behov for hjælp. Der er afsat 2,1 millioner kroner om året til teamet i projektperioden, som udløber ved årsskiftet. Budgetforligspartierne gør det psykiatriske akutteam permanent og afsætter fremadrettet 2,1 millioner kroner om året til arbejdet. 

I dag kan overgangen fra barn/ung til voksen opleves voldsom for handicappede borgere. De går fra et system under Børn og Unge til et andet i regi af Handicap og Psykiatri. Forligspartierne ønsker på budgetkonferencen i foråret 2021 at blive præsenteret for bud på, hvordan overgangen kan lettes. 

Muligheden og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning skal undersøges. Samtidig skal en analyse afgrænse og definere, hvilket indhold et eventuelt sundhedshus med fordel kan have - med respekt for allerede eksisterende sundhedsaktører, både private og offentlige, og øvrige relevante forhold. Et oplagt fokuspunkt er muligheden for at samle de kommunale, specialiserede genoptræningsfaciliteter (hjerte, KOL osv.) 

Regeringens finanslovsforslag til 2021 har afsat 200 millioner kroner til ældreområdet. Vedtages det, betyder det, at Herning Kommune tilføres cirka tre millioner kroner. Forligspartierne er enige om, at pengene til ældreområdet i finanslovsvedtagelsen krone-til-krone tilføres ældreområdet. (Samme princip gælder for 2022).

Kultur og Fritid

Skovsnogen/Deep Forest Art Land præsenterer kunst i skovbunden og er blevet en stor succes. Et byggeprojekt til cirka 30 millioner kroner vil skabe attraktive og anvendelige rum både udendørs og indendørs. Også parkeringsforholdene vil blive optimeret. Projektet vil løfte Skovsnogen/Deep Forest Art Land til et helt nyt niveau og forbedre publikumsfaciliteterne markant. Under forudsætning af, at Skovsnogen skaffer ekstern finansiering, bidrager Herning Kommune med fem millioner kroner i 2022. 

Svend Wiig Hansens store Pietas-relief fra 1976 er oprindeligt opført til foyeren på det snart forhenværende Herning Centralsygehus. I forbindelse med udflytningen til Gødstrup ønsker Region Midtjylland opført en selvstændig og frit placeret pavillon, som skal huse relieffet på en ny, markant placering i hospitalsparken. Byggeriet vil blive indrettet som et slags refleksionsrum. Projektet koster knap ti millioner kroner. Region Midtjylland har afsat fem millioner kroner til projektet og har bedt Herning Kommune om et bidrag. Forligspartierne afsætter 2,5 millioner kroner hertil. 

Bestyrelsen på Heart overvejer at udvide museet. I det omfang, der skaffes ekstern finansiering, så planerne kan realiseres, forpligter Herning Kommune sig til at indgå økonomisk konstruktivt i projektet.

Professionshøjskolen VIA arbejder på at realisere planerne om at flytte til Herning+-grunden centralt i Herning. Forligskredsen ønsker at understøtte dette og forpligter sig til: 

 • At bidrage til de nødvendige, planmæssige løsninger. 
 • At bidrage til løsning af parkeringsforholdene. 
 • At indgå i det fremadrettede arbejde med idéudvikling omkring de spændende bygninger i Birk, som VIA i så fald forlader. Derfor afsætter forligskredsen fem millioner kroner i 2024 øremærket en videreudvikling af kulturmiljøerne i Birk.

Infrastruktur, Anlæg og Opland

Den ældste del af Herning Svømmehal er et halvt århundrede gammel og trænger til en grundig renovering. Forligspartierne afsætter tilsammen 25 millioner kroner til arbejdet. Kultur- og Fritidsudvalget bidrager selv med de ti millioner. 

Kibæk MTB ønsker en teknikbane anlagt. Anlægsprisen på op til 200.000 kroner skal prioriteres inden for de allerede afsatte midler til MTB-spor i Herning Kommune. 

Sidste års budgetforlig afsatte penge til et aktivitetscenter for pensionister i Sunds. Der er forskellige ønsker og behov til centret - fælles for dem er, at de ikke kan indeholdes inden for den afsatte, økonomiske ramme. Derfor afsætter forligspartierne 1,5 millioner kroner til formålet. Social- og Sundhedsudvalget skal inden for den forhøjede ramme løse udfordringen. Der bliver ikke tale om et selvstændigt hus. 

Det seneste årti er der foretaget en række renoverings- og moderniserings-arbejder i det centrale Herning. I løbet af i år afsluttes arbejdet med ny granitbelægning, ny belysning og nyt inventar/grønt på hele gågadestrækningen fra Kongrestorvet til Møllegade. Også en række sidegader til gågaden er renoveret. På torvet er etableret legeplads, og rundt omkring i bymidten er der nu gavlmalerier og kunst. Biblioteket er flyttet ind i gågaden, og der er lavet bedre forhold for torvehandlende og restauranter med udeservering. Samtidig har julebelysningen fået et løft. Forligspartierne ønsker, at udviklingen af en dynamisk bymidte med et moderne udtryk fortsætter og afsætter midler hertil i årene, der kommer. Udover arbejdet med Herning+-projekterne sættes i 2023 og 2024 penge af til arbejdet med området omkring Nørregade og Tinghuskareen. 

Trafikken er i spidsbelastningsperioder meget tæt på Silkeborgvej i Herning fra Bauhaus og forbi Højskolen, hvor den to-sporede vej bliver en-sporet. I 2021 afsættes otte millioner kroner til at gøre strækningen to-sporet. 

De senere år er der løbende blevet investeret i forskønnelse af center-, omegns- og landsbyer. Dette arbejde ønsker forligspartierne permanentgjort. I 2021 skal indfaldsvejene i Aulum prioriteres. 

Der er hvert år afsat godt 750.000 kroner til renoveringer af cykelstier. Forligskredsen ønsker pengene anvendt til følgende fem projekter: 

 • 2021: Gjellerupskolestien, Gjellerup. 
 • 2022: Østergade mod friskolen, Aulum. 
 • 2022: Bavnehøjstien, Kibæk. 
 • 2023: Engbjerg Skolesti, Engbjerg. 
 • 2024: Gisselfeldstien, Tjørring.

Derudover afsættes der i 2022 2,9 millioner kroner til cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej. Samtidig med renoveringen af cykelstier skal der kigges nærmere på fortovenes stand rundt omkring i byområderne med henblik på renovering og sanering. 

Ørre Skytteforening ønsker at opgradere og udvide de eksisterende klub- og skydefaciliteter. Projektet koster 3,34 millioner kroner. Forligskredsen afsætter i 2022 halvdelen, 1,67 millioner kroner, til realisering af planerne. Det er en forudsætning, at foreningen selv kan rejse det resterende beløb via fonde og egenfinansiering. 

Landsbycenter Vind ønsker at flytte sit ventilationsanlæg, at energioptimere og at renovere taget. Budgetforligspartierne afsætter i 2021 670.000 kroner til projekterne. Centret bidrager selv med knap en halv million kroner til arbejdet. 

Herning-egnen byder på en række stærke landsbysamfund, der fremstår som attraktive alternativer til at bosætte sig i kommunens større byer. For at sikre fortsat udvikling har tænketanken "Landsbyer på forkant" været nedsat og er kommet med en række anbefalinger. Forligspartierne noterer sig tænketankens arbejde og anerkender, at begreber som bæredygtighed, grøn omstilling, innovation, landsby-netværk, samskabelse og iværksætteri spiller vigtige roller i de fortsatte bestræbelser på at fastholde sunde landsbymiljøer i Herning Kommune. 

129 kommunale byggegrunde, typisk af ældre planlægningsdato i de mindre byer rundt i kommunen, er den seneste tid forgæves forsøgt afhændet. Mange af grundene har været til salg længe. Forligspartierne ønsker, at Byplanudvalget på forårets budgetkonference fremlægger en vurdering af, om nogle af grundene med fordel kan anvendes til andre formål, for eksempel grønne områder eller udearealer til folkeskoler eller daginstitutioner.

I øvrigt

For at imødekomme KL og regeringens aftale om effektiviseringer, er det i forligskredsen aftalt, at der findes seks millioner kroner om året på konsulentydelser, og at der prisfremskrives med 50 procent, dog således at folkeskolen får fuld prisfremskrivning, og Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke får nogen.

Tillægsaftale til Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

Herning, 23. august 2021

Forligskredsen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Peter Villadsen (UP) og Jørn Vedel Eriksen (UP) indgik 23. september 2020 et to-årigt budgetforlig for Herning Kommune.

Parterne ønsker at tilføje og justere enkelte elementer til/i den eksisterende aftale.

Social- og Sundhedsudvalget tilgodeses

 • Forligskredsen anerkender, at Social- og Sundhedsudvalget er økonomisk udfordret og tilfører udvalget 11 millioner kroner, som svarer til det resterende, overførte underskud fra 2020. Forligskredsen afventer det endelige regnskabsresultat for 2021 og vurderer økonomien på området i foråret 2022, også fremadrettet, blandt andet som udtryk for usikkerhed i forhold til konsekvenserne af covid-19-pandemien, den ti-årige psykiatriplan og den kommende sundhedsreform.

Ekstra penge til at understøtte minimumsnormeringerne

 • Folketinget har indført minimumsnormeringer fra 2024, hvorefter der mindst skal være en pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver. Der er tale om årlige gennemsnit på kommuneniveau. I årene frem mod 2024 indfases minimumsnormeringerne. Forligskredsen afsætter i 2022 og frem årligt tre millioner kroner ekstra til at understøtte indfasningen og tage højde for de usikkerheder, der i øjeblikket er omkring de præcise, kommunaløkonomiske konsekvenser af ordningen.

Enkelte beløb i det indgåede forlig justeres

 • Opfølgningen på budgetforliget for 2021-2022 viser, at der er behov for enkelte, mindre justeringer i forhold til det besluttede i september 2021. Med denne tillægsaftale beslutter forligskredsen, at:
  • Til at afhjælpe stigende udgiftspres tildeles Social- og Sundhedsudvalget årligt fem millioner kroner fra 2022 og frem.
  • Den gældende budgetforlig for 2021-2022 understreger vigtigheden af, at Herning Kommune i de kommende år får flere ellade-standere. Lovgrundlaget på området er i disse måneder ved at falde på plads. Forligskredsen ønsker de fornødne tiltag, for eksempel et udbud, iværksat, når der er fuldt overblik over mulighederne i lovgivningen. Samtidig står Herning Kommune foran intensiveret arbejde med DK2020-klimapartnerskabet. Der afsættes en pulje i 2022 og frem på årligt en million kroner til formålene.
  • Kultur- og Fritidsudvalget tildeles i 2022 og frem årligt 500.000 kroner til at imødegå øgede driftsudgifter i haller og på idrætsanlæg.

Præciseringer og vigtige pointer

 • Forligskredsen understreger vigtigheden af, at kommunen fortsat kan levere de bedst mulige rammer for det private erhvervsliv. Aktiviteten er blandt andet meget høj i byggebranchen, og opmærksomheden henledes på, at sagsbehandlingstiden, når det gælder byggesager, skal holdes nede.
 • Satsningen på, og markedsføringen af, Herning som uddannelsesby er vigtig for den fortsatte rekruttering af studerende til de mange uddannelsesinstitutioner. Forligskredsen ønsker derfor, at markedsførings-indsatsen fortsættes i de kommende år. Pengene findes inden for de eksisterende rammer i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 • Fra 2022 og frem får Herning Kommune via bloktilskuddet flere penge til personale i ældreplejen og til ansættelse af flere folkeskolelærere. I alt er der i perioden 2022-2025 tale om 75 millioner kroner. Forligskredsen understreger, at det øgede bloktilskud krone-til-krone anvendes til formålet. Hvis Folketinget tilfører områderne yderligere penge til områderne, gælder samme princip.
 • Denne tillægsaftale afsætter i 2025 22,6 millioner kroner til afledt drift som følge af et stigende antal plejeboliger.
 • Under pandemien har rengøringsniveauet været højnet på skoler og institutioner, og erfaringerne har været gode. Forligspartierne afsætter frem til og med 2025 16 millioner kroner til at fastholde et højere rengøringsniveau end før pandemien.
 • Efter høringsperiodens udløb 8. september mødes forligskredsen igen for at vurdere, om høringssvarene giver anledning til ændringer i tillægsaftalen.

Supplerende understreges, at det gældende budgetforlig afsætter penge til en række initiativer i 2022, blandt andre:

 • 30,4 millioner kroner til byggestart på Ny Herningsholmskolen.
 • 20 millioner kroner til byggestart på ny daginstitution, Børneoasen, Lind.
 • 4,8 millioner kroner til tilbygning i Eventyrhaven, Aulum.
 • 8,2 millioner kroner til nedrivning af, og tomgangslejemål i, det gamle sygehusbyggeri på Herning+-grunden.
 • 25 millioner kroner til renovering af Herning Svømmehal 2022-2023.
 • Seks millioner kroner til omklædningsfaciliteter til Herning Fremad.
 • Tre millioner kroner til udvidelse af Haderup Kultur- og Idrætscenter.
 • 0,7 millioner kroner til udvidelse af Skibbild-Nøvling Idrætscenter.
 • 4,2 millioner kroner til forbindelsen mellem bymidten og Herning+.
 • Cirka 70 millioner til udvidelse af plejecentrene Rosenlund, Kildehøj og Vesterled. Desuden knap ni millioner kroner til sprinkling på disse plejecentre.
 • Under forudsætning af, at Skovsnogen skaffer ekstern medfinansiering til byggeprojektet The Shelter, bidrager Herning Kommune med 4,7 millioner kroner.
 • 2,9 millioner kroner til cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej.
 • 1,7 millioner kroner til opgradering i Ørre Skytteforening under forudsætning af, at foreningen selv kan rejse det resterende beløb.
 • Fra 2022 og frem til 2026 i alt 18 millioner kroner til LED-lys og nye signalanlæg.
 • I alt 1,5 millioner kroner til områdefornyelse i Kibæk og Haderup.
 • En million kroner til klimatilpasning.
 • Cykelstien i Østergade i Aulum renoveres.
 • Arbejdet med at renovere en række skoler fortsætter frem mod 2025.
 • I Hammerum udgraves søen ved Tangsøparken.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.