§18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Læs om §18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra foreningerne.

Indsatsområder og tilskudsregler

Indsatser

Tilskud kan gives til organisationer eller foreninger som:
• driver frivilligt, socialt arbejde indenfor det sociale- og / eller sundhedsmæssige område i forhold til marginaliserede grupper / personer,
• fungerer med en vis grad af frivillig arbejdskraft, og
• er hjemmehørende i Herning Kommune og primært betjener kommunens borgere.

Aktiviteten skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, dvs. udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.

Tilskudspuljen fordeles på en række indsatsområder i henhold til specifikke kriterier:
• Patientforeninger
• Foreninger for ældre
• Selvhjælpsgrupper
• Misbrugere og socialt udsatte
• Psykiatri
• Integration
• Øvrige tilskud m.v.
Herning Frivillig Center holdes udenfor opdelingen, da det er en paraplyorganisation.

Med henblik på at skabe åbenhed omkring den økonomiske disponering af midlerne udarbejdes der årligt oversigt over, hvordan midlerne er blevet anvendt.

Tilskudsregler

Tilskudsreglerne er således, at der ydes tilskud af økonomisk-, lokalemæssig eller praktisk karakter.

Betingelsen for at opnå tilskud er, at ydelsen kommer borgere i Herning Kommune til gode og ikke er et indirekte tilskud til en landsdækkende organisation eller forening.

Økonomisk tilskud omfatter:
• Tilskud til konkrete aktiviteter / projekter.
• I særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter.
• Tilskud til aktiviteter / projekter som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Herning Kommune.
• Tilskud til drift af et eventuelt fælles-koordinerende samarbejdssekretariat for foreningerne og organisationerne.
• Grundtilskud til dækning af dokumenteret, rimelig husleje og forbrugsudgifter.
• Grundtilskud til dækning af dokumenteret kontordrift (telefon, porto, papir m.v.)
I særlige tilfælde kan der indgås flerårige aftaler om tilskud.Bemærk at: der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning og kørsel. Der gives ikke tilskud til julehjælp.
Ansøgninger kan helt eller delvist afvises med henvisning til formuehold (hvis foreningen har stor beholdning som ikke er omsat i aktiviteter) eller ud fra en proportions-betragtning (hvis der ansøges om uforholdsmæssigt meget i tilskud set i forhold til antal af brugere).

Endelig medvirker Herning Kommune til, at foreninger uden egne lokalefaciliteter får tilbudt fælles kontorlokaler / lokalefaciliteter.