Opbevaring af olie og kemikalier

Der er en række regler, du skal følge, når du opbevarer olie og kemikalier.

Nedenstående forskrift er til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes.

Selvbetjening

Luk alle
Åben alle

Uheld

Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks underrette den kommunale tilsynsmyndighed 96 28 28 28. Ved akut forurening ring 112.

Specielle krav

Du skal være opmærksom på, at der kan gælde andre regler for opbevaring af kemikalier, end dem der er nævnt i denne forskrift.

For eksempel er der skærpede krav til opbevaring af brandfarlige væsker og giftige kemikalier.

Brandfarlige væsker

Oplag og anvendelse af brandfarlige væsker kræver en tilladelse fra Herning Kommunes beredskabsmyndighed, Brand & Redning Herning MidtVest.

Er du i tvivl om dit oplag indeholder brandfarlige væske kan du kontakte Brand & Redning MidtVest på tlf.: 96281112, eller på e-mail: post@brmv.dk.

De kan informere om, hvordan du skal indrette oplaget, hvilke kemikalier der må opbevares i samme rum og lignende (se eventuelt bekendtgørelsen om brandfarlige væsker).

Giftige kemikalier

Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage, de må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende, og de skal opbevares aflåst og utilgængeligt for børn.

Dette er ikke en udtømmende liste over de krav der glæder for opbevaring af giftige kemikalier. Se eventuelt kemikalielovgivningen for yderligere krav.

Formål og gyldighed med videre

Formålet med forskriften er at sikre en forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier.

Gyldighed

 • Forskriften omfatter opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i form af råvarer, færdigvarer og affald. Produkter med indehold af olie og kemikalier, eksempelvis olieholdigt metalaffald, akkumulatorer og oliefiltre er også omfattet af forskriften.
 • Forskriften gælder for virksomheder inklusiv landbrug og institutioner i Herning Kommune.
 • Forskriften gælder blandt andet ikke for:
  • Virksomheder og anlæg reguleret af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.
  • Oplag reguleret af Olietankbekendtgørelsen, for eksempel fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie i stationære tanke og entreprenørtanke.
  • Nedgravede tanke reguleret af § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.
  • Miljøfarlige råvarer og farligt affald reguleret af Autoværkstedsbekendtgørelsen.
  • Pladser reguleret af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Definitioner

 • En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.
 • En overfyldningsalarm er en hørbar eller synlig alarm monteret på tanken, der advarer mod overfyldning.
 • En påfyldningsstuds er tilslutningsstedet for et påfyldningsrør.
 • En aftapningsanordning er tilslutningsstedet for aftapningsrør

Opbevaring af olie og kemikalier

 • Opbevaring af olier og kemikalier må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.
 • Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke.
 • Beholderen/tanken skal være egnet til formålet.
 • Beholdere/tanke med olie og kemikalier skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak.
 • Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles.
 • Opsamlingskapaciteten af pladsen skal kunne rumme et indhold, der minimum svarer til volumen af den største beholder i oplaget - kravet gælder ikke for dobbeltvæggede tanke.
 • Pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør.
 • Herning Kommunen kan forlange, at pladsen skal kunne aflåses.
 • Etableringen af tank og rørsystemer skal udføres af en sagkyndig.
 • Dobbeltvæggede tanke skal være forsynet med lækagekontrol af mellemrummet mellem tankene. Udstyr til lækagekontrol skal funktionstestes mindst en gang om året.
 • Faste rørsystemer og slanger skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede overfor kondensvand og den type væske, de anvendes til. 
 • Rør og slanger til påfyldning eller aftapning skal være placeret eller udformet så de er tomme, når der ikke transporteres olie og kemikalier i dem.
 • Rør og slanger skal inspiceres for utætheder mindst en gang om året.
 • Herning Kommune kan forlange, at tanken er forsynet med en overfyldningsalarm.
 • Herning Kommune kan forlange at påfyldningsstudse og aftapningsanordning skal placeres inden for et areal med tæt belægning og opsamling.
 • Herning Kommune kan forlange at pladser, der anvendes til tankning, skal etableres med tæt belægning og afløb til olieudskiller.
 • Herning Kommune kan til enhver tid forlange, at tankejer for egen regning lader tank og tilhørende rørsystem tæthedsprøve af en særlig sagkyndig.
 • Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nummer 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.
 • Kommunen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser, såfremt kommunen vurder, at opbevaring finder sted på lige så betryggende vis.
 • Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Herning Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud.
 • Overtrædelse af forskriften kan straffes med bøde.
 • Herning Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, bekendtgørelse nummer 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 19.
 • Afgørelser kan prøves ved domstolene. Sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt Miljøbeskyttelsesloven, § 101.
 • Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nummer 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Øvrige bestemmelser

 • Kommunen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser, såfremt kommunen vurder, at opbevaring finder sted på lige så betryggende vis.
 • Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Herning Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud.
 • Overtrædelse af forskriften kan straffes med bøde.
 • Herning Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, bekendtgørelse nummer 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 19.
 • Afgørelser kan prøves ved domstolene. Sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt Miljøbeskyttelsesloven, § 101.
 • Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at
  • a) træffe afgørelser efter denne forskrift samt foretage redaktionelle ændringer.
  • b) delegere disse kompetencer til forvaltningen Teknik og Miljø.

Forslag til løsninger indendørs

Der findes forskellige praktiske løsninger, der svarer til forskellige opbevaringsbehov.

Opbevaring af tromler i en reol på en spildbakke sparer plads på værkstedet.

Hvis oplaget er i nærheden af et gulvafløb, eller en udvendig port eller dør, skal oplaget enten flyttes eller forsynes med opkant.

Alternativt kan et ikke-anvendt gulvafløb støbes til, og døre og porte kan forsynes med en beskeden opkant, så spildet tilbageholdes.

Opkanten kan udføres i forskellige materialer for eksempel vinkeljern eller træ tætnet med egnet tætningsmasse.

Billede af tromle i reol

Indendørs opbevaring på spildbakke i et bestandigt materiale.

Billede af indendørs opbevaring på spildbakke i et bestandigt materiale.

Ved oplag af mindre mængder, kan opbevaringen se ud som vist ovenfor.

For at lette håndtering af tromler og beholdere kan du udgrave og støbe en fordybning med et rumfang svarende til den største beholder og lægge en elefantriste over fordybningen. Så kan tromlerne være på risten.

Alternativt kan du sætte tromlerne op på en spildbakke med ristoverdækning.

Billede af tromlerne på en spildbakke med ristoverdækning.

Forslag til løsninger udendørs

Også udenfor findes der færdige løsninger, for eksempel containere med dobbeltbund/spildbakke.

Oplagspladsens bund kan udformes med en afrundet opkant for at lette til- og fraflytning af beholdere.

Oplagspladsen skal være skærmet mod nedbør for at hindre, at opsamlingsvolumenet fyldes med regnvand. Det kræver byggetilladelse at etablere overdækning, større containere eller skure.

Ansøgning om byggetilladelse skal sendes til Teknik og Miljø, Herning Kommune.  Vi anbefaler, at du kontakter en medarbejder i Miljø og Klima, som kan rådgive dig, før du sender din ansøgning.   

Billede af containere med dobbeltbund/spildbakke.

Der er også mulighed for opbevaring af olie og kemikalier i en dobbeltvægget tank.

Billede af dobbeltvægget tank.

Midlertidige oplag af olier og kemikalier

På byggepladser og ved forskellige arrangementer kan der være behov for et midlertidigt oplag af olier og kemikalier.

Mindre oplag i tromler og dunke kan opbevares i specielle containere med spildbakke. Oplaget bør kunne aflåses, således at uvedkommende ikke kan forårsage forurening (se nedenstående eksempel).

Billede af hvordan kemikalier kan aflåses.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Virksomhedsgruppen

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.