Udeservering

Sælger du mad og drikke? Vil du gerne, at dine gæster kan sidde ude? Så skal du søge om tilladelse til at servere ude.

Når du søger om tilladelse til at servere ude, skal du gøre det digitalt via "Søg om brug af Herning Bymidte". 

Klik på linket i den grønne boks 'selvbetjening' for at søge om tilladelse. 

Når det gælder udeservering med alkoholbevilling, giver vi normalt tilladelse for to år ad gangen. Tilladelsen følger tidsmæssigt alkoholbevillingen.

En tilladelse til udeservering uden alkoholbevilling giver vi normalt for fire år ad gangen.

Ved udeservering på privat fællesvej, er det grundejeren, der skal søge tilladelse. Der skal ikke betales afgift til kommunen, men tilladelse skal både søges hos os og hos Midt- og Vestjyllands Politi.


Der er tale om udeservering, når du stiller borde, bænke eller lignende op udendørs til dine gæster. 

Det spiller ingen rolle, om det sker i egen gårdhave eller på kommunens fortov.

Der er også tale om udeservering, selvom du skænker op inden døre.


Alle restauranter er omfattet af Herning Kommunens "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv.", for så vidt angår aktiviteter på eget areal. Det gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold til rygere og/eller udeservering. Der er ikke fastsat tidsrum, men støjgrænser. 

Læs mere om miljøkrav til restaurationer og diskoteker.


Restauranter som benytter offentligt areal til udeservering skal overholde særlige betingelser mht. tidsrum mv., hvor der til gengæld ikke er fastsat støjgrænser for udeserveringen.


Gågaderne er opdelt i forskellige zoner til transport og færdsel, fodgængere, inventar samt en facadezone.

Zonerne kan se lidt forskellig ud, afhængig af hvor i gågaden beværtningen ligger. Derfor er det altid en god ide at gøre sig bekendt med reglerne i netop den gade, man har forretning.

Det er normalt kun i inventarzonen og facadezonen der kan være udeservering.

En tilladelse til udeservering følger tidsmæssigt en eventuel alkoholbevilling.

Generelle retningslinjer for udeservering i gågaderne

 • Al udeservering skal placeres under overholdelse af både de generelle og stedsbestemte bestemmelser.
 • Al udeservering skal placeres i inventarzonen eller facadezonen ud for egen beværtning/facade.
 • Der kan placeres ét løst (menu)skilt, som for eksempel A-skilte/klapskilte i inventarzonen. Skilte må max være h:100 x b:70 cm. Beachflag, bannere og lignende er ikke tilladt.

Udeservering

Tidspunkterne for udeservering er følgende:

 • Strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til og med Torvet) fastsættes til følgende:
  - Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00
  - Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00
 • Poulsens Plads inkl. plads ved Fermaten fastsættes til kl. 09.00 til kl. 24.00
 • Den øvrige del af Herning Kommune fastsættes til følgende: Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 23.00.

Afskærmning

Udeservering i inventarzonen kan afskærmes vinkelret ud fra facaden til den ejendom beværtningen ligger.

 • Afskærmningen må ikke fastgøres til belægningen
 • Afskærmningen må kun delvist være lukket mod transportzonen eller gåzonen
 • Afskærmning kan max. være 110 cm højt
 • Afskærmning som udføres som plantekummer, kan max. være l:100 cm x, b: 40 cm x h: 120 (inkl. planter) Planter skal være levende.

Bemærk: Der kan ikke etableres caféafskærmning i inventarzonen mod gåzone og transportzone i Bredgade i Herning fra Torvet/Mindegade til Poulsens Plads/Jyllandsgade. Ved en særlig beliggenhed kan der gives dispensation til caféafskærmning i inventarzonen.

Møbler

Udeserveringsmøbler må kun anbringes løst på gadebelægningen.

 • Møbler skal være caféstole og caféborde med 2-4 siddepladser
 • Møbler skal stables og samles udenfor det tidsrum, hvor udeservering er tilladt.
 • Møbler skal sikres mod tyveri og hærværk.
 • Møbler, der ikke er i daglig brug, skal fjernes straks serveringen er ophørt.

Parasoller

 • Der kan over udeserveringsarealer i inventarzonen placeres parasoller i særlige bøsninger, som kun må monteres efter aftale med Herning Kommune.
 • Parasoller må være 3x3m og skal have 2.2m frihøjde fra underkant til gågadeniveau.
 • Parasoller må på kanten forsynes med beværtningens navn, produktnavn eller navn på leverandør.
 • Parasoller kan have følgende farver: Sort (RAL9005) Cremehvid (RAL9001) Antracitgrå (RAL7016) Purple Red (RAL3004)
 • Parasoller skal fjernes eller sammenfoldes udenfor butiksåbningstid.
 • Afskærmning, møblement, skilte mv. må ikke hindre oversigt eller udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.

Hvis der er flere restauranter i en ejendom

Er der flere forretninger og beværtninger i stueplan og i flere etager i samme ejendom, tilfalder udeserveringsarealet som udgangspunkt de virksomheder, der er nærmest gadeniveau.

Anden fordeling skal aftales mellem virksomhederne i ejendommen.

Afstandsregler

Der skal i gågaderne være mindst 3,5 meter fri passage af hensyn til redningskøretøjer med mere mellem vareudstillinger langs de to facader.

 • Der skal altid sikres en fri afstand på 0,6 meter mellem udeserveringsområder og fast gadeinventar, f.eks. lygtepæle, skilte og legeredskaber, dog 1,2 meter omkring kunst.
 • På fortovsarealer uden for gågaderne skal der være mindst 1,2 meter fri afstand mellem udeserveringsområde og kantstenslinjen/ kørebaneafgrænsningen.
 • På gadearealer med fortove må udeservering kun placeres langs med egen facade. Hvis fortovet er smallere end 1,5 meter tillades udeservering på fortovsarealet ikke.

Ansvar ved skader

Ansvaret for eventuelle skader på møbler og genstande eller forbipasserende som følge af udeserveringsarealets placering på det offentlige vejareal, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende
genstande, subsidiært forretningsindehaveren.

Ansvar for ro og orden

Det påhviler den virksomhed, der har fået tilladelse til at servere på vejarealet, at arealet holdes rent og pænt, og at arealer, der støder op til udeserveringen, ikke har gener som følge af aktiviteter på stedet.

Tilladelsen kan inddrages

Tilladelsen til udeservering kan til enhver tid inddrages med øjeblikkelig virkning hvis:

 • Generelle eller specifikke vilkår for tilladelsen ikke overholdes, herunder hvis
 • Arealet skal bruges til et offentligt arrangement eller events godkendt af Herning Kommune.
 • Udeserveringen efter Herning Kommunes skøn foregår uhensigtsmæssigt eller er uforenelig med gadernes normale brug og drift.
 • Der konstateres væsentlige færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for naboer eller andre.
 • Der skal udføres kabelarbejde eller gadeomlægning/-renovering.
 • Den markerede afgrænsning overskrides.

Ved inddragelsen af tilladelsen ydes der ingen form for erstatning.


Vejledninger

Vejledning for Bredgade (pdf).

Vejledning for gågaden (pdf).

PDF-filerne herover er grafiske fremstillinger af kommunens retningslinjer for udeservering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Skriv til os, der er noget, der ikke er tilgængeligt for dig.

Udeservering i gågaden i Herning

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard
Assistent
Tlf.: 96288010
Send e-mail til tove.overgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.