Ophængning af plakater

Her kan du se retningslinjer for ophængning af plakater. Hvor må du hænge dem op og hvor må du ikke?

Tidsfrister for ophængning af plakater

 • Ophængning må tidligst ske 14 dage før arrangementsdagen.
 • Nedtagning og oprydning skal være foretaget senest 1 døgn efter arrangementets afholdelse.

Krav og anbefalinger til plakater og ophængning

 • Plakaterne skal monteres på en masonitplade eller lignende og skal kunne fastgøres med strips, så masterne ikke beskadiges.
 • Skriftstørrelsen skal være minimum 7 cm i højden, hvis den skal være læsbar for gående. Hvis teksten på skiltet henvender sig til bilister, som kører 30 km/t, skal bogstaverne minimum være 10 cm høje. Køres der derimod 50 km/t, skal bogstaverne minimum være 12 cm høje. Der bør anvendes sort skrift på gul baggrund.
 • På større infotavler med navne på diverse forretninger, bør skriften være i mørk farve på lys baggrund. Af hensyn til farveblinde, bør farverne rød, grøn og blå ikke anvendes i kombination.
 • Personer, der hænger plakater op langs vejarealet (rabatter, fortove, cykelstier med mere), skal være iført godkendt klasse 3 beklædning.
  Læs mere om godkendt beklædning på arbejdstilsynets hjemmeside.
 • Køretøjer, der anvendes i forbindelse med ophængning af plakater, skal være afmærket som arbejdskøretøj med gult roterende blink, synligt fra alle sider.

Hvor må plakaterne hænge ?

Hvor må plakaterne hænge

 • Plakaterne må hænges op inden for bygrænsen på lavspændingsmaster i højre vejside.

Hvor må plakaterne ikke hænge

 • uden for bygrænsen.
 • på motor- og motortrafikvej inkl. rampe og rasteplads.
 • tættere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • i midterrabat-/og heller.
 • på højspændingsmast, bro, bygværk, tavleportal, transformerstation, kabelskab, buslæskur og lignende vejudstyr.
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler,vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af plakaten.
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • så plakaterne dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. 

Hvis retningslinjerne ikke bliver overholdt, fjerner Herning Kommune skiltene for arrangørens regning. Skiltene kan efterfølgende afhentes hos DRIFT, Hammershusvej 7, 7400 Herning.