Gadesalg og stadeplads

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du vil sælge alt fra ost til håndlavede dekorationer i det offentlige rum.

Stade- og gadesalg

Hvis du ønsker at få en fast stadeplads i Herning Bymidte skal du ansøge hos Herning Kommune. Du skal selv sørge for en vogn eller et telt og et varesortiment.

Hvis du ikke vil leje en fast stadeplads af Herning Kommune, men derimod ønsker at køre omkring og sælge varer fra f.eks. en cykelvogn, skal du have en tilladelse til mobilt gadesalg.

Vil du afholde kræmmer-, loppemarked eller lignende, skal du søge om markedshandel.

Henvendelser vedrørende specifikke pladser skal ske til Herning Kommune. Det er også Herning Kommune, der står for tildelingen af plads.

Retningslinier for stade- og gadesalg

 • Stadets udseende, sortiment, mm. skal altid fremstå, som det blev præsenteret i ansøgningen, og i den samme stand. Ændringer og tilføjelser kan laves i samråd med Herning Kommune.
 • Stadepladser kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, bortforpagtning, eller lignende.
 • Der betales månedlig afgift til Herning Kommune for råden over stadepladsens areal.

Vejareal

 • Stadeholderen står selv for at anskaffe en mobil salgsvogn/bod.
 • Stadet og dets bestanddele skal fjernes fra arealet udenfor åbningstiden.
 • Stadepladsen anbringes som specificeret under tildeling, efter konkret vurdering af trafikforholdene. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere.
 • Stadet og dets bestanddele må ikke være til gene for trafiksikkerhed eller tilgængelighed.
 • Stadeholderen skal sikre, at vejbelægning, træer, bygninger og andet inventar ikke beskadiges. Der må f.eks. ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr.
 • Stadeholderen må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større arrangementer, mv. og kan i særlige tilfælde blive tvunget til suspendering eller midlertidig flytning i samråd med Herning Kommune.

Fremtoning og renholdelse

 • Hvis stadet fører til affald eller uorden i byens rum, kan det medføre tilbagekaldelse af tilladelsen.
 • Stadepladsen skal være ryddet udenfor åbningstiden.
 • Al skiltning og reklamering skal godkendes forudgående af Herning Kommune.
 • Der må ikke ophobes affald, opbevaringsmateriale eller emballage omkring stadet.
 • Stadeholderen er forpligtet til at sikre løbende renholdelse og oprydning, samt undgåelse af støj, lugtgener, mv.
 • Stadeholder skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affaldet i de af Herning Kommune opstillede affaldskurve.

Ophør og forpligtelser

 • Stadepladsen skal benyttes mindst 80 % af den i ansøgningens specificerede tid.
 • Stadeholderen kan opsige aftalen med én måneds varsel, til den første i en måned.
 • Stadepladsen kan blive inddraget eller suspenderet ved misligholdelse af myndighedernes regler og retningslinier, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
 • Stadepladslejen udløber automatisk ved udgangen af den i ansøgningen specificerede periode, dog maksimalt 1 år. Herefter vil en evt. nytegning ske som del af et åbent udbud. Det kan ikke garanteres, at der efter endt periode vil blive oprettet nye stadepladser på de samme steder.

Andre love og myndigheder

 • Forretningsdrift fra stadepladser skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinier for sin type erhverv, herunder bl.a. åbningstider. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse, samt indhente nødvendige tilladelser, mv. 
 • Ved salg/servering af fødevarer skal der søges om næringsbrev, og vogn/bod til salg af fisk, ost, is, mv. eller tilberedning af madvarer skal godkendes af Fødevareregion Vest.