Gadesalg og stadeplads

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du vil sælge alt fra ost til håndlavede dekorationer i det offentlige rum.

Mobilt gadesalg

Du kan få tilladelse til mobilt gadesalg enten i form af éngangstilladelse eller for en periode, f.eks. 3. måned, ½ år eller helt år.

Mobilt gadesalg kan tillades på gågadestrækningen Bredgade - Østergade og på de pladser der ligge i tilknytning til gågadestrækningen.

Det tager ca. 14 dage at få en tilladelse, som sendes med posten, og kan tages i brug med det samme. Tilladelsen kommer sammen med et klistermærke. Du skal altid have tilladelsen med dig, og klistermærket skal altid sidde påklæbet synligt på vognen.

Retningslinier for mobilt gadesalg

Alle der vil drive mobil gadehandel ("omførsel") fra cykler, knallerter og lignende på offentlige veje og pladser i Herning Bymidte, skal først søge om tilladelse til anbringelse på vejarealet, jfr. vejlovens § 102.

Generelle betingelser

 • Tilladelsen giver ret til at drive mobilt gadesalg (omførsel) fra 1 stk. cykel, knallert eller lign. på vejarealet i Herning Bymidte.
 • Tilladelsen skal altid medbringes. Såfremt dette ikke overholdes, kan tilladelsen inddrages.
 • Tilladelsen gælder kun mobilt gadesalg på offentligt vejareal. Mobilt gadesalg på f.eks. butikkers parkeringspladser, i parker eller på private arealer skal tillades af grundejeren. I parker, der tilhører Herning Kommune, skal der søges om særskilt tilladelse.

Placering

Ophold med henblik på salg må kun ske på følgende steder:

 • pladser,
 • pladslignende gadearealer,
 • gågadearealer,
 • fortovsarealer med en bredde på mere end 2 meter.

Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under følgende omstændigheder:

 • der tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbane eller cykelsti,
 • der blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til butikker, restauranter og udstillingsvinduer mm,
 • der blokerer ganglinjen for synshandicappede.
 • Mobilt gadesalg må under ingen omstændigheder finde sted på vejbane eller cykelsti.
 • Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed. Vognen skal være fleksibel i sin anbringelse.
 • Der må maksimalt gøres ophold med henblik på salg i en time på hver lokalitet.
 • Der må ikke sælges mere end en gang om dagen på hver lokalitet. Der skal være mindst 50 meter mellem hver lokalitet.

Fremtoning og renhold

 • Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen. Parasoller der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 220 cm over terræn. Parasoller må ikke være udslået, når vognen er i bevægelse.
 • Sælger skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affaldet i de kommunale opstillede affaldskurve.

Ophør og forpligtelser

 • Mobilt gadesalg må kun finde sted ved arrangementer efter aftale med arrangøren. Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. arrangementer, udendørs servering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l.
 • Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra Midt- og Vestjyllands Politi og Herning Kommune.
 • Herning Kommune kan efter forudgående varsel helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse, herunder ændre vilkårene, hvis det skønnes nødvendigt på grund af færdslen, herunder trængslen eller for at sikre vejarealets øvrige funktioner som f.eks. opholdsarealer. Herning Kommune kan pålægge restriktioner med hensyn til f.eks. konkrete steder, der kan bruges til mobilt gadesalg, antal gadesælgere og tæthed af udendørs gadehandel.
 • Herning Kommune kan efter forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter gentagende brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særligt uforudsete forhold gør det nødvendigt.