Gadesalg og stadeplads

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du vil sælge alt fra ost til håndlavede dekorationer i det offentlige rum.

Når du søger om tilladelse til at drive handel i det offentlige rum, skal du gøre det digitalt via "Søg om brug af Herning Bymidte". 

Klik på linket i den grønne boks 'selvbetjening' for at søge om tilladelse. 

Retningslinjer

Hvis du ønsker at få en fast stadeplads i Herning Bymidte skal du ansøge hos Herning Kommune. Du skal selv sørge for en vogn eller et telt og et varesortiment.

Hvis du ikke vil leje en fast stadeplads af Herning Kommune, men derimod ønsker at køre omkring og sælge varer fra f.eks. en cykelvogn, skal du have en tilladelse til mobilt gadesalg.

Vil du afholde kræmmer-, loppemarked eller lignende, skal du søge om markedshandel.

Henvendelser vedrørende specifikke pladser skal ske til Herning Kommune. Det er også Herning Kommune, der står for tildelingen af plads.

Retningslinier for stader- og gadesalg

 • Stadets udseende, sortiment, mm. skal altid fremstå, som det blev præsenteret i ansøgningen, og i den samme stand. Ændringer og tilføjelser kan laves i samråd med Herning Kommune.
 • Stadepladser kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, bortforpagtning, eller lignende.
 • Der betales månedlig afgift til Herning Kommune for råden over stadepladsens areal.

Vejareal

 • Stadeholderen står selv for at anskaffe en mobil salgsvogn/bod.
 • Stadet og dets bestanddele skal fjernes fra arealet udenfor åbningstiden.
 • Stadepladsen anbringes som specificeret under tildeling, efter konkret vurdering af trafikforholdene. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere.
 • Stadet og dets bestanddele må ikke være til gene for trafiksikkerhed eller tilgængelighed.
 • Stadeholderen skal sikre, at vejbelægning, træer, bygninger og andet inventar ikke beskadiges. Der må f.eks. ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr.
 • Stadeholderen må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større arrangementer, mv. og kan i særlige tilfælde blive tvunget til suspendering eller midlertidig flytning i samråd med Herning Kommune.

Fremtoning og renholdelse

 • Hvis stadet fører til affald eller uorden i byens rum, kan det medføre tilbagekaldelse af tilladelsen.
 • Stadepladsen skal være ryddet udenfor åbningstiden.
 • Al skiltning og reklamering skal godkendes forudgående af Herning Kommune.
 • Der må ikke ophobes affald, opbevaringsmateriale eller emballage omkring stadet.
 • Stadeholderen er forpligtet til at sikre løbende renholdelse og oprydning, samt undgåelse af støj, lugtgener, mv.
 • Stadeholder skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affaldet i de af Herning Kommune opstillede affaldskurve.

Ophør og forpligtelser

 • Stadepladsen skal benyttes mindst 80 % af den i ansøgningens specificerede tid.
 • Stadeholderen kan opsige aftalen med én måneds varsel, til den første i en måned.
 • Stadepladsen kan blive inddraget eller suspenderet ved misligholdelse af myndighedernes regler og retningslinier, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
 • Stadepladslejen udløber automatisk ved udgangen af den i ansøgningen specificerede periode, dog maksimalt 1 år. Herefter vil en evt. nytegning ske som del af et åbent udbud. Det kan ikke garanteres, at der efter endt periode vil blive oprettet nye stadepladser på de samme steder.

Andre love og myndigheder

 • Forretningsdrift fra stadepladser skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinier for sin type erhverv, herunder bl.a. åbningstider. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse, samt indhente nødvendige tilladelser, mv. 
 • Ved salg/servering af fødevarer skal der søges om næringsbrev, og vogn/bod til salg af fisk, ost, is, mv. eller tilberedning af madvarer skal godkendes af Fødevareregion Vest.

 • Markedshandel kan finde sted på alle dage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 18.00.
 • Markedshandlen kan foregå på alle offentlige torve, pladser og gadestrækninger inden for bymidten.
 • Der må forhandles alle lovlige varer, dog skal det fremgå af ansøgningen hvad du har tænkt sig at sælge.
 • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den Fødevareregion, hvor du er hjemmehørende.
 • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning afhængig af typen af fødevarer, der sælges.
 • Mod forlangende skal gyldig registrering eller godkendelse fremvises.
 • Sortering, opsamling og bortskaffelse af affald i forbindelse med torvehandlen, påhviler den enkelte markedspladslejer.
 • Markedspladsen skal fejes og opsamlingen skal bortskaffes med det øvrige affald inden pladsen forlades.
 • Herning Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af markedspladsernes affald.

Du kan få tilladelse til mobilt gadesalg enten i form af éngangstilladelse eller for en periode, f.eks. 3. måned, ½ år eller helt år.

Mobilt gadesalg kan tillades på gågadestrækningen Bredgade - Østergade og på de pladser der ligge i tilknytning til gågadestrækningen.

Det tager ca. 14 dage at få en tilladelse, som sendes med posten, og kan tages i brug med det samme. Tilladelsen kommer sammen med et klistermærke. Du skal altid have tilladelsen med dig, og klistermærket skal altid sidde påklæbet synligt på vognen.

Retningslinier for mobilt gadesalg

Alle der vil drive mobil gadehandel ("omførsel") fra cykler, knallerter og lignende på offentlige veje og pladser i Herning Bymidte, skal først søge om tilladelse til anbringelse på vejarealet, jfr. vejlovens § 102.

Generelle betingelser

 • Tilladelsen giver ret til at drive mobilt gadesalg (omførsel) fra 1 stk. cykel, knallert eller lign. på vejarealet i Herning Bymidte.
 • Tilladelsen skal altid medbringes. Såfremt dette ikke overholdes, kan tilladelsen inddrages.
 • Tilladelsen gælder kun mobilt gadesalg på offentligt vejareal. Mobilt gadesalg på f.eks. butikkers parkeringspladser, i parker eller på private arealer skal tillades af grundejeren. I parker, der tilhører Herning Kommune, skal der søges om særskilt tilladelse.

Placering

Ophold med henblik på salg må kun ske på følgende steder:

 • pladser,
 • pladslignende gadearealer,
 • gågadearealer,
 • fortovsarealer med en bredde på mere end 2 meter.

Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under følgende omstændigheder:

 • der tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbane eller cykelsti,
 • der blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til butikker, restauranter og udstillingsvinduer mm,
 • der blokerer ganglinjen for synshandicappede.
 • Mobilt gadesalg må under ingen omstændigheder finde sted på vejbane eller cykelsti.
 • Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed. Vognen skal være fleksibel i sin anbringelse.
 • Der må maksimalt gøres ophold med henblik på salg i en time på hver lokalitet.
 • Der må ikke sælges mere end en gang om dagen på hver lokalitet. Der skal være mindst 50 meter mellem hver lokalitet.

Fremtoning og renhold

 • Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen. Parasoller der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 220 cm over terræn. Parasoller må ikke være udslået, når vognen er i bevægelse.
 • Sælger skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affaldet i de kommunale opstillede affaldskurve.

Ophør og forpligtelser

 • Mobilt gadesalg må kun finde sted ved arrangementer efter aftale med arrangøren. Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. arrangementer, udendørs servering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l.
 • Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra Midt- og Vestjyllands Politi og Herning Kommune.
 • Herning Kommune kan efter forudgående varsel helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse, herunder ændre vilkårene, hvis det skønnes nødvendigt på grund af færdslen, herunder trængslen eller for at sikre vejarealets øvrige funktioner som f.eks. opholdsarealer. Herning Kommune kan pålægge restriktioner med hensyn til f.eks. konkrete steder, der kan bruges til mobilt gadesalg, antal gadesælgere og tæthed af udendørs gadehandel.
 • Herning Kommune kan efter forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter gentagende brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særligt uforudsete forhold gør det nødvendigt.

Torvehandlens faste plads er Tinghuspladsen i Herning. Der kan dog være dage, hvor der er andre arrangementer på Tinghuspladsen. Så er der to andre mulige pladser - nemlig på Torvet og Dalgashus Torv. 

Retningslinjer for torvehandel 

 • Torvedage er tirsdage og lørdage fra kl. 8.00 til 18.00.
 • Torvehandlen kan forgå på: Tinghuspladsen, som er torvehandlens primære placering og på Dalgashus Torv eller ved Torvet, hvis Tinghuspladsen er optaget af andet større arrangement. 
 • Hvis der er arrangementer på et eller flere af stederne, bliver torvehandlen flyttet til en alternativ placering. Stadeafgiften bliver ikke godtgjort.
 • Ved arrangementer bliver der givet skriftlig besked om flytningen. Det sker senest 14 dage før. Flytningen bliver også annonceret i Herning Folkeblad den sidst kommende onsdag inden den pågældende torvedag. 
 • Hvis der er arrangementer på alle tre steder, anviser vi et andet af byens byrum. Her gælder samme forhold som hvis det var på et af de tre naturlige hjemsteder. 
 • Du må kun sælge fødevarer, som stammer fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri. Du må også sælge gartnerivarer som f.eks. blomster, afskårne grene, træer, buske o. lign. Og du må sælge husflidsprodukter. Hvis du gerne vil sælge andet, skal du søge særskilt om det hos os.
 • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den fødevareregion, hvor du hører til.
   
 • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning. Det afhænger af typen af fødevarer, du sælger.
 • Du skal vise gyldig registrering eller godkendelse, hvis det bliver forlangt.
   
 • Når du lejer en stadeplads, skal du selv sørge for at sortere, opsamle og bortskaffe affald i forbindelse med torvehandlen.
 • Du skal feje stadepladsen og fjerne det, du fejer sammen, inden du forlader pladsen.
 • Du må ikke bruge vores affaldskurve til dit affald fra stadepladserne.

Torve og markedshandel
Prisen er for 3x3 meter, to torvedage pr. uge. Prisen er inklusiv strøm. Der kan forekomme forhøjet gebyr ved særlige lejligheder.
Type Pris
Årslicens (Sommersæson + vintersæson) 1.900,00
Sommersæson (15. marts - 15. oktober) 1.100,00
Vintersæson (16. oktober - 14. marts) 800,00
Pr. torvedag (sommersæson) 50,00
Pr. torvedag (vintersæson) 25,00
Stade og gadesalg
Faste stadepladser. Priserne er eksklusiv strøm og pr. kvm. pr. måned
Type  Pris
 Tilberedt mad 40,00 kr.
 Frugt og blomster 30,00 kr.
 Smykker, kunst og lignende 20,00 kr.
 Juletræer 50,00 kr.
Mobilt gadesalg
Type Pris
Årslicens 8.040,00
Halvårslicens 4.020,00
Kvartalslicens 2.010,00
Månedslicens 670,00
Stilladsreklamer og byggepladsskilte
Det koster 5,00 kr. pr. kvadratmeter pr. dag at sætte stilladsreklamer eller byggepladsskilte op.
Containere, skurvogne, stilladser, kraner og lignende
Inden for bymidten i Herning koster det 5,00 kr. pr. kvadratmeter pr. dag at stille containere, skurvogne, stilladser, kraner og lignende op.
Andet
Type Pris
Bøsningshuller - etablering i gågadebelægningen 1.800,00
Vintervedligeholdelse  (pr. løbende facademeter/år) 63,00

Ved foreninger (ikke gældende for kommercielle foreninger) og institutioner gælder følgende: 

Herning Kommune stiller følgende til rådighed ved arrangementer i bymidten:

 • Telte (antal defineres i samarbejde med Bykoordinatoren)
 • Strøm, både kabler, byggetavler og forbrug
 • Toiletter, afstemt efter forventet antal personer på Torvet.
 • Skraldespande og tømning heraf
 • Supervisor, som kan vejlede de frivillige og til pakning fra "lageret" - hvis nødvendig med hjælp fra frivillig
 • Fejning
 • Lydanlæg/teknik (behov defineres i samarbejde med Bykoordinatoren) f.eks. til speak

Den pågældende forening skal levere følgende, udover selve aktiviteten:

 • Frivillige til opstilling og nedtagning
 • "Markedsføringsplan"
 • Oprydning

Ved kommercielle arrangører (City foreningen, forretninger, virksomheder o.lign.) gælder følgende: 

Herning Kommune stiller følgende til rådighed ved arrangementer i bymidten:

 • Skraldespande og tømning heraf
 • Strømforbrug
 • Supervisor
 • Fejning/rengøring efter normal standard
 • Brug af Torvescene

Den pågældende arrangør skal selv levere eller betale for følgende, udover selve aktiviteten:

 • Telte
 • Strømkabler og evt. byggetavler
 • Toiletter, afstemt efter forventet antal personer på Torvet
 • Frivillige eller personale til opstilling/nedtagning som hjælp til Supervisor
 • Oprydning og betaling til Herning Kommune for ekstraordinær oprydning/fejning
 • Lydanlæg/teknik

Pris for leje til kommercielle og politiske arrangører som vedtaget i 2012 Brug Byen. Priser der følger markedsprisen for leje af materiel.

Depositum efter aftale.


Torvehandel i Herning

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard
Assistent
Tlf.: 96288010
Send e-mail til tove.overgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.