Kvalitetsstandard for rehabilitering, klippekort og træning via hjemmeplejen

Rehabilitering §83a

KVALITETSSTANDARD

Rehabilitering §83a
Emne Indhold
Lovgrundlag § 83a i Serviceloven

Hvilke behov skal ydelsen dække?

Ved henvendelser om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp er Herning Kommune forpligtet til forud for afgørelsen at undersøge, om borgeren har et rehabiliteringspotentiale der kan nedsætte behovet for hjemmehjælp.

Såfremt det vurderes, at borgeren har et rehabiliteringspotentiale, bevilges der en indsats, der skal:

 • Understøtte at borgerens udviklingspotentiale realiseres, så funktionsevnen forbedres
 • Støtte borgeren i indsatsen frem mod en højere grad af selvhjulpenhed og selvstændighed i opgaver forbundet med personlig pleje og praktiske gøremål.
Formålet med indsatsen


At tilbyde et korterevarende, tidsafgrænset og målrettet rehabiliterings-forløb til borgere, der får eller ansøger om (mere) hjemmehjælp efter Servicelovens § 83 - og som har et rehabiliteringspotentiale.

Indsatsen bevilges med henblik på at kunne nedsætte behovet for hjemmehjælp til personlig pleje og/eller praktisk bistand.

Modtagere af ydelsen


Borgere i Herning Kommune som får eller ansøger om (mere) hjælp og som vurderes at være i målgruppen for hjemmehjælp efter Servicelovens §83.

Kendetegnende for borgerne er:

 • At de vurderes at have potentiale for træning.
 • At de har fysiske og psykiske ressourcer, så der er potentiale for udvikling.
  At de typisk befinder sig indenfor funktionsniveau 2 - 4 i Fælles Sprog III.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Kommunen vil sammen med borgeren opstille mål for rehabiliteringsindsatsen. Herefter vil borgeren blive tilbudt et vejlednings- og/eller træningsforløb.

Vejlednings-/træningsforløbet kan indeholde indsatser i forhold til eksempelvis selv hel eller delvis at kunne mestre hverdagsaktiviteter som:

 • Personlig hygiejne, eksempelvis af- og påklædning
 • Praktiske opgaver, eksempelvis rengøring og tøjvask
 • Forflytning/lejring
 • Struktur i forhold til hverdagsrutiner
 • Mad/drikke forbindelse med henvendelser om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp er Herning Kommune forpligtet til forud for afgørelsen at undersøge, om borgeren har et rehabiliteringspotentiale der kan nedsætte behovet for hjemmehjælp.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelig hjælp til selvhjælp, som ligger naturligt i den daglige ydelse. 

Ydelsens omfang

Rehabiliteringen efter Servicelovens § 83a tilrettelægges i Herning kommune af en trænende terapeut.

 • Indsatsen kan være et kortere forløb – typisk op til max. 1-2 uger med en trænende terapeut
 •  En længerevarende indsats – typisk op til 4-8 uger, hvor den trænende terapeut med konkret vejledning og tæt sparring løbende uddelegerer det afprøvede/opnåede niveau af den rehabiliterende indsats til hjemmeplejen.
Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden er 5 hverdage.
Opfølgning

Ved afslutningen på et rehabiliteringsforløb evalueres der på målopfyldelsen. På den baggrund træffes der eventuel en fornyet afgørelse om tildeling af hjemmehjælp efter Servicelovens §83.

Eventuelle justeringer af mål og indsatser sker i samarbejde mellem den trænende terapeut og borgeren.
Øvrige forhold

Undervejs i rehabiliteringsforløbet vil borgeren blive tilbudt den nødvendige kompenserende hjælp og støtte. Denne hjælp vil have et aktiverende sigte og et mål om højest mulig selvhjulpenhed og dermed understøtte den rehabiliterende indsats.

Den terapeutfaglige indsats leveres af Herning Kommune.

Klageadgang En eventuel klage over afgørelsen skal ske til Visitationsenheden i Herning Kommune indenfor 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022

Vedligeholdelsestræning (DV) - udført af hjemmeplejen

KVALITETSSTANDARD

Vedligeholdelsestræning DV - plejen
Emne Indhold
Lovgrundlag
§§ 83, 83a og 86, stk. 2 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Støtte til vedligeholdelsestræning af fysiske, psykiske eller særlige sociale færdigheder i situationer, hvor træningen ikke ligger implicit i den daglige pleje/omsorg, og hvor borgeren er ude af stand til selv at udføre øvelserne
Hvad er formålet med ydelsen
Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.
Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.
Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgen ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd.
At yde hjælp og støtte til, at borgeren kan fastholde funktionsniveau, således at:
 • Borgeren kan være mest mulig aktiv i forhold til plejeopgaverne
 • Forebygge yderligere spasticitet/ kontraktur 
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, som har længerevarende (som regel mere end 6 måneder) behov for at fastholde øvelser, i forhold til forebyggelse af stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger. 
 
Kendetegnende for borgere, der modtager vedligeholdelsestræning, er, at de f.eks.
 • ikke selv kan gennemføre øvelserne
 • har varige funktionsnedsættelser
 • har risiko for øget plejebehov, hvis øvelserne ikke gennemføres
 • typisk har gennemgået et terapeutisk træningsforløb
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.
Visitation

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?
Opgaverne tager udgangspunkt i en trænings-/handlingsplan, som er udarbejdet af en terapeut.
Det er typisk øvelser, der hjælper mod stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger.
Øvelserne er igangsat / følges op i samarbejde med en terapeut.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Ydelsen kan ikke tilbydes, såfremt det er relevant med træning/samvær på aktivitetscenter.
Ydelsens omfang
Der bevilges typisk 1-2 ydelsespakker dagligt, 7 gange ugentligt.
Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage.
Den gives ofte i forbindelse med andre ydelser.
Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden er 8 hverdage
Opfølgning
Revurdering vil ske efter aftale med terapeuterne, dog minimum 1 gang årligt. Det vurderes, om behovet for hjælp fortsat er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes
Klageadgang
Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.
På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borgeren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.

Vedligeholdelsestræning (DVA) - udført af hjemmeplejen

KVALITETSSTANDARD

Vedligeholdelsestræning DVA - plejen aften
Emne Indhold
Lovgrundlag
§§ 83, 83a og 86, stk. 2 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Støtte til vedligeholdelsestræning af fysiske, psykiske eller særlige sociale færdigheder i situationer, hvor træningen ikke ligger implicit i den daglige pleje/omsorg, og hvor borgeren er ude af stand til selv at udføre øvelserne
Hvad er formålet med ydelsen
Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.
Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.
Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgen ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd.
At yde hjælp og støtte til, at borgeren kan fastholde
funktionsniveau, således at:
 • Borgeren kan være mest mulig aktiv i forhold til plejeopgaverne
 • Forebygge yderligere spasticitet/ kontraktur 
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, som har længerevarende (som regel mere end 6 måneder) behov for at fastholde øvelser, i forhold til forebyggelse af stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger.
Kendetegnende for borgere, der modtager vedligeholdelsestræning, er, at de f.eks.
 • ikke selv kan gennemføre øvelserne
 • har varige funktionsnedsættelser
 • har risiko for øget plejebehov, hvis øvelserne ikke gennemføres
 • typisk har gennemgået et terapeutisk træningsforløb
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.
Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?
Opgaverne tager udgangspunkt i en trænings-/handlingsplan, som er udarbejdet af en terapeut.
Det er typisk øvelser, der hjælper mod stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger.
Øvelserne er igangsat / følges op i samarbejde med en terapeut.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Ydelsen kan ikke tilbydes, såfremt træningen kan foregå i dagtimerne.
Ydelsens omfang
Der bevilges typisk 1-2 ydelsespakker dagligt, 7 gange ugentligt.
Hjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30 alle ugens dage.
Den gives ofte i forbindelse med andre ydelser.
Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden er 8 hverdage
Opfølgning
Revurdering vil ske efter aftale med terapeuterne, dog minimum 1 gang årligt. Det vurderes, om behovet for hjælp fortsat er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes
Klageadgang
Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.
På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borgeren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.

Klippekort under fritvalg

KVALITETSSTANDARD

Klippekort (fleksibel indsats pakke)
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 83, §83a og 88 stk.2 i Serviceloven

Grundlag for bevilling

At borgeren, der modtager eller er berettiget til personlig pleje og opfylder nedenstående betingelser efter Servicelovens § 83 under fritvalgsordningen, kan bevilliges 30 minutter om ugen i en Klippekortsordning.

Hvilke behov skal ydelsen dække?

I udgangspunktet selvvalgte aktiviteter, som borgeren ikke er i stand til at udføre på egen hånd. Ydelsen er i udgangspunktet målrettet social aktivitet og samvær.

Borgere, der ikke selv er i stand til at redegøre for behov, vil kunne bevilliges ydelsen på baggrund af faglige argumenter om effekt af en indsats for borger og eventuelt ægtefælle.

Formålet med indsatsen

At øge livskvaliteten for den svage, skrøbelige og ensomme borger. 

Betingelse for bevilling

At borgeren modtager eller berettiget til personlig pleje efter Servicelovens § 83, der er omfattet af fritvalgsordningen.
Borgere, der ikke i forvejen er bevilliget:

 • Kontaktperson til døvblinde (Serviceloven § 98)
 • Ledsageordning (Serviceloven § 97)
 • Socialpædagogisk støtte (Servicelovens §85)
Modtagere af ydelsen

Borgere, der er svage, skrøbelige og ensomme med et lille netværk.

Kendetegn ved borgere, der kan modtage klippekort, er borgere med behov for omfattende personlig pleje.

I særlige tilfælde kan svage skrøbelige og ensomme borgere med et lille netværk med behov for moderat personlig pleje være omfattet af målgruppen, såfremt der er særlige problemstillinger/udfordringer.

Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Visitation

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Klippekortet kan bruges til bl.a.:

 • Socialt samvær
 • Ledsagelse
 • Indkøb
 • Udflugter
 • Gåture
 • Avislæsning
 • Supplerende hjælpeopgaver, der ikke kan bevilliges hjemmehjælp til
 • Tidsbestemt ekstra indsats i forbindelse med udfordrende udskrivelser, hvor der ingen pårørende er.

Ydelsens indhold skal være foreneligt med at arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Klippekortet kan ikke bruges til f.eks.:

 • Havearbejde
 • Brændefyldning
 • Snerydning

Udgifter for borger og hjælper skal afholdes af borger.

Ydelsens omfang

30 minutter pr. uge, som tæller 1 klip. Ydelsen leveres typisk på hverdage i dagtimerne.

Klip kan opspares i op til 13 uger, svarende til 13 klip, som omregnes til maksimalt 6,5 timer.

De ældste, ikke forbrugte klip, bortfalder først.

Brug af opsparet klip skal planlægges i samarbejde med leverandør af hjemmehjælp af hensyn til vagtplanlægning - typisk 4 uger før udførelsen.

Kvalitetsmål Sagsbehandlingstid op til 4 uger.
Opfølgning

Bevillingen revurderes ved ændring i borgerens situation.

Klageadgang

Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men sagen kan revurderes på baggrund af nye oplysninger.

Al henvendelse sker til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.