Styrelsesvedtægt

Luk alle
Åben alle

1. Formål

Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder samarbejdet med Herning Kommune, skolelederen, forældre og medarbejdere. Styrelsesvedtægten er gældende for alle folkeskoler i Herning Kommune.

2. Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og fastlægger i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2,1. pkt. mål og rammer for skolens virksomhed.

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2,2. pkt. beslutning om følgende på et møde:

 • Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
 • Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordninger.
 • Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutning om skoledistriktsændringer træffes efter indhentning af udtalelse fra de berørte skolers bestyrelser.
 • Suspension fra frit skolevalg. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg.
 • Rammer for undervisningens ordning, herunder antal skoledage, rammer for klassedannelsen, skoledagens længde, elevernes undervisningstimetal og specialundervisning m.v.
 • Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter § 3, stk. 4, 8 og 9.
 • Frivillige madordninger, herunder madordninger i SFO.

Kommunalbestyrelsen træffer endvidere beslutninger om ansættelse af ledere samt lærere og pædagoger jf. § 29 a, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner og skal sikre, at der fastsættes en læseplan for undervisningen efter folkeskolelovens § 5, stk. 4.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har undervisningskompetence i de obligatoriske fag, de underviser i.

Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år.

Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser til skolebestyrelserne, bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.

3. Målbeskrivelse for folkeskolen

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Folkeskolen har endvidere til opgave at bidrage til opfyldelsen af den af kommunalbestyrelsen vedtagne Børn- og Unge-politik samt fællesskabsstrategien "Meningsfulde Fællesskaber".

4. Skolebestyrelsen

Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens § 42. Skolebestyrelsen skal bestå af:

 • Et flertal af forældrerepræsentanter
 • Mindst 2 medarbejderrepræsentanter
 • Mindst 2 elevrepræsentanter

Skolebestyrelsen kan beslutte at udvide bestyrelsen med yderligere to pladser til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Ved skoler og dagtilbud, der har fælles ledelse efter §24a-ordning gælder særlige regler for sammensætning af fællesbestyrelse, valgperiode mv. Derfor beskrives dette i et særskilt bilag til styrelsesvedtægten.

Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne har dog ikke stemmeret i personvalg, ligesom de ikke må overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.

Formanden for skolebestyrelsen udpeges af og blandt forældrerepræsentanterne.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Har skolen flere afdelinger, kan de daglige ledere af afdelingerne på skolen og af skolens SFO samt ledere af institutioner, som har fælles ledelse med skolen, deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse. I Herning Kommune er der i forbindelse med justering af folkeskolen (lov vedtaget 2. maj 2019) indgået aftale om, at den enkelte skole gives mulighed for at beslutte, at valgperioden nedsættes til 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter. Den toårige valgperiode fremgår af folkeskolelovens § 42, stk. 12, 2. pkt.

De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, som er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal foretages nyvalg til bestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. I tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.

Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse af en fællesbestyrelse mellem flere folkeskoler, mellem en folkeskole og et dagtilbud eller mellem en folkeskole og en ungdomsskole, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal tiltræde.

Medlemmer af byrådet deltager som udgangspunkt ikke i skolebestyrelsernes møder. Jf. folkeskolelovens §42 stk. 4 kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen dog bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Jævnfør Herning Kommunes fællesskabsstrategi, "Meningsfulde Fællesskaber", er der styrket opmærksomhed på barnets og den unges stemme. Her har skolebestyrelsen et medansvar for at bidrage til opfyldelse af strategiens fokusområde ved at sikre elevrepræsentation og medindflydelse i skolebestyrelsen. Dette med udgangspunkt i, at eleverne er eksperter på, hvordan de oplever deres liv og skolehverdag.

5. valg til skolebestyrelsen

Forvaltningen udarbejder en tidsplan for valget til skolerne. Det ordinære valg vil foregå den tredje torsdag i maj året efter kommunalvalget. Forskudte valg afholdes midt i valgperioden i lige år. Tidsplanen for valget vil løbe over en tre måneders periode alt efter helligdage. Tidsplanen vil tilgå skolerne i løbet af januar måned i året, hvor valget skal foregå.

Kommunalbestyrelsen har delegeret til skolebestyrelsen - indenfor rammerne af de nationale bestemmelser - at beslutte proceduren for valg til skolebestyrelsen.

Skolerne sørger for, at valget gennemføres.

6. Valg af forældrerepræsentanter

Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1074 af 14.09.2017.

Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.

Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Hvis der ikke kan findes en forældrerepræsentant for specialklasserne, skal bestyrelsen vælge en forælder, som kan have dette som fokusområde i sit bestyrelsesarbejde.

Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse børn.

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august i året for valget.

Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes forskudte valg i den fireårige valgperiode. Benyttes denne mulighed vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige antal to år efter det ordinære valg, hvor skolebestyrelsen har et ulige antal forældrerepræsentanter. Ved et lige antal forældrerepræsentanter vælges halvdelen to år efter det ordinære valg. Benyttes denne mulighed følges samme kadence som ved ordinære og forskudte valg.

Følgende skoler har fået godkendelse til rullende bestyrelsesvalg (2-årig) uden tidsbegrænsning: Aulum-Hodsager, Brændgårdskolen, Engbjergskolen, Gullestrup Børnecenter, Haderup skole, Herningsholmskolen, Højgårdskolen, Kibæk Skole, Kildebakkeskolen, Lind Skole, Lindbjergskolen, Lundgårdskolen, Læringscenter Syd, Sinding-Ørre Midtpunkt, Skalmejeskolen, Skarrild Skole, Snejbjerg Skole, Sønder Felding Skole, Timring Læringscenter, Tjørring Skole, Vildbjerg Skole, og Sørvad-Ørnhøj Skole.

7. valg af medarbejderrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, og som er under skolelederens ledelse, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater.

Hver medarbejder har to stemmer og må kun afgive én stemme pr. kandidat. De medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer, er valgt.

2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed afgøres valget om nødvendigt ved lodtrækning.

Medarbejderrepræsentanter udtræder den dag, de ikke længere er ansat på skolen, og en stedfortræder indtræder i stedet.

Valg finder sted hvert år i maj måned og gælder for det efterfølgende skoleår.

8. Valg af elevrepræsentanter

Elevrepræsentanter og stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet ved simpelt flertal. Hvis der ikke findes et elevråd, vælges elevrepræsentanterne på den måde, at skolens leder indkalder samtlige elever til en fælles valghandling.

Hver elev har én stemme. De 2 elever, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed afgøres valget om nødvendigt ved lodtrækning.

Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.

Ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om, elevrepræsentation i skolebestyrelsen. Valget finder sted i august måned og er gældende for ét skoleår.

9. Skolebestyrelsens beføjelser

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsens beføjelser er i henhold til folkeskolelovens § 44: 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed dog undtaget personale- og elevsager. 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om: 

 • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk.4, 1. pkt., Evt. undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser 
 • Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 
 • Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9 
 • Samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 
 • Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. 
 • Skolefritidsordningens virksomhed 

Skolebestyrelsen godkender efter indstilling fra skolelederen skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler og værdiregelsæt. 

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til lovens § 3 stk. 8 og fastsætter principper herfor. 

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til lovens § 3, stk. 6 og fastsætter principper herfor. 

Skolebestyrelsen vælger mindst én repræsentant blandt sine medlemmer, som deltager i beslutningen om, hvem der skal tilbydes ansættelse i stillingen som skolens leder, jf. § 40, stk. 6. Skolebestyrelsen skal give udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af andre ledere end skolens leder samt lærere og pædagoger. 

Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til læseplaner for skolen efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 

Skolebestyrelsen træffer beslutninger om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen og i SFO og fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedrørende den pågældende skole. 

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 

Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes et referat fra hvert møde, som skal godkendes af alle deltagende medlemmer. Dagsorden og referat gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler for tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. 

Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 

Skolebestyrelsen indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

10. Rådgivende organer

Skolens leder

Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed overfor bestyrelsen og kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 45. 

Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 5.

Skolelederen træffer beslutninger om skolens daglige drift indenfor rammerne af skolebestyrelsens fastlagte principper. 

Elevråd

Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd. Skolens elever danner et elevråd, en elevforsamling eller lignende inden for de nationale bestemmelser.

Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. 

Elevrådet kan udtale sig til skolebestyrelsen og skolens leder i alle sager vedrørende skolen dog undtaget personsager. 

På skoler med flere afdelinger har elever ved hver afdeling, som har 5. eller højere klassetrin, ret til at danne et afdelingselevråd jf. folkeskolelovens § 46 stk 2. 

Folkeskolernes Samråd

Samrådet har til opgave at sikre en debat vedrørende de områder, der i henhold til folkeskoleloven er beskrevet som kommunalbestyrelsens ansvars- og kompetenceområde. 

Samrådet består af: 

 • bestyrelsesformændene
 • næstformændene
 • ledernes repræsentanter i Q-udvalget
 • 3 lærere valgt af HLF
 • evt. 2 elever.
 • Fra Børn og Unge: Direktør og ledelsen i CBL
 • Børne- og Familieudvalget

Samrådet vælger af sin midte et forretningsudvalg, der består af 4 bestyrelsesformænd, 1 skoleleder fra Q-udvalget, 2 lærere og evt. 2 elever. Centerchefen er sekretær for Samrådets FU. 

Lærerrepræsentanterne vælges af HLF. Eleverne vælges af skolernes elevråd. 

Valg til Samrådet

Bestyrelsesformændene er medlem af Samrådet for en 4-årig periode. På de skoler, som har rullende bestyrelsesvalg (2-årig periode) følger medlemskabet af Samrådet dette. På skolebestyrelsens konstituerende møde vælges en fast suppleant, som deltager i samrådets møder i tilfælde af formandens forfald. Suppleanten deltager på samme vilkår som formand eller næstformand ved deltagelse. 

Samrådets mødevirksomhed

Samrådet afholder mindst 3 årlige møder, hvoraf 1 afholdes sammen med Daginstitutionernes Samråd. Samrådet kan arrangere møder med alle medlemmer af skolebestyrelsen. Samrådet afholder årligt møde, hvor skolelederne er inviteret. Indholdet i mødet er dialog om folkeskolens indhold i relation til kvalitetsrapporten. 

Forretningsudvalget udarbejder forslag til dagsorden for møderne og tager initiativ til indkaldelse af Samrådet. 

Der kan desuden indkaldes til møde i Samrådet, hvis det ønskes af Børne- og Familieudvalget.

11. Ikrafttræden og ændringer

Denne vedtægt er ajourført og gældende fra den 1. oktober 2020. 

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne nedenfor er en grafisk fremstilling af skolestyrelsesvedtægten og bilagene. De er desværre ikke 100 % digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Vi arbejder på at gøre næste udgave helt webtilgængelig.

Styrelsesvedtægt for skoleområdet - (10 sider).

Alle bilagene til styrelsesvedtægten - (45 sider).

Oplever du problemer med filerne er du velkommen til at kontakt os.

Kontaktinfo

Michael Frimoth Hansen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail: michael.frimoth@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.