Søg tilskud til naturplejeprojekt

Hvis vi ikke gør noget for vores særligt værdifulde natur eller særligt sårbare arter af planter og dyr, risikerer vi, at for eksempel enge, heder og ådale gror til i pil og krat.

Derfor vil vi gerne støtte lodsejerne i arbejdet med naturpleje og naturgenopretning, så vi i fællesskab kan bevare og udvikle naturen.

Støtte til naturgenopretning og naturpleje

Kommunen har en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper kan søge om støtte til gennemførelse af naturgenopretning og naturpleje. Tilskuddet dækker op til 50% af projektets samlede omkostninger.

I afgræsningsprojekter kan man få 100% tilskud til hegnsmaterialer, hvis ansøger selv sætter hegnet op.

køer på græs

Luk alle
Åben alle

Det forventer vi af ansøgeren

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål samt et kort, der viser projektområdet. Vedlæg fotos af området sammen med en oversigt over de forventede udgifter. Det skal fremgå, hvor stor en andel der søges støttet af kommunen.

Søger man tilskud til hegn, binder man sig for afgræsning i minimum 5 år bagefter. Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med at formidle en kontakt til en dyreholder.

Hvis ansøger ikke selv er ejer af arealet, skal der indhentes accept og underskrifter fra samtlige lodsejere, der er berørte af projektet.

Projektet skal være afsluttet og regningen indsendt inden 31. december i det år, tilskuddet er bevilget, med mindre andet er anført i godkendelsen.

Tilskudsmidlerne uddeles efter "først til mølle"-princippet. Projekterne skal opfylde betingelserne for tilskud.

Sådan søger du om tilskud

Du søger om tilskud ved at udfylde en online formular.

Søg om tilskud til et naturplejeprojekt.

Yderligere oplysninger, råd og vejledning kan fås ved at kontakte naturplejeteamet, tlf. 9628 8056, e-mail: ParkogNatur@herning.dk.

Øvrige tilskudsordninger

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til naturprojekter.

Du kan se nogle af mulighederne her;

 • Ved Friluftsrådet kan der søges om tilskud til friluftsprojekter fra Tips- og Lottomidlerne. Information og ansøgningsskema kan findes på www.friluftsraadet.dk.

Ved www.naturstyrelsen.dk kan der bl.a. søges tilskud til:

 • Ny opgravning af søer og vandhuller. 
 • Plantninger for vildtet.

Projekter der kan søges tilskud til

 • Rydning af træopvækst og anden pleje af særlige biotoper.
 • Rydning på overdrev samt i moser og på enge med særlige naturværdier.
 • Hegning af naturarealer med samtidig indgåelse af 5 til 10-årige græsningsaftaler.
 • Bekæmpelse af invasive arter: Glansbladet hæg, bjergfyr, japansk pileurt m.fl.
 • Sikring af nogle af de særlige ansvarsarter, der er i Herning Kommune.
 • Oprensning af tilgroede søer/vandhuller i værdifulde naturområder, der samtidig tilgodeser ansvarsarterne.
 • Pleje af egekrat med forvaltningsplan.
 • Pleje langs vandløb.

Listen er ikke prioriteret

Projekter der ikke kan søges tilskud til

 • Arealer hvor ejeren i forvejen har rydningspligt. 
 • Nyetablering af vandhuller (medmindre det tilgodeser løgfrø og stor vandsalamander), søer samt put & take søer. 
 • Plantninger; læhegn og skovrejsning. 
 • Projekter hvortil der efter anden lovgivning eller ordning ydes tilskud.
 • Friluftsprojekter og publikumsfaciliteter

Betingelser for tilskud

 • Arealet du søger på, skal være registreret som beskyttet natur eller kunne bidrage til at forbedre biodiversiteten
 • Ved hegnsprojekter skal de omfattede arealer afgræsses i mindst fem år.

Udvælgelse af projekter

Park og Naturteamet vurderer ansøgninger løbende og kan frit vælge mellem dem. Ansøgningerne vurderes efter hvor man får mest natur for pengene.

Vi lægger særlig vægt på projekter der:

 • Medvirker til opnåelse af målsætningerne i kommunes naturpolitik.
 • Skaber ny natur i sammenhæng med eksisterende beskyttet natur.
 • Skaber sammenhæng i landskabet, jf. f.eks. grønt danmarkskort.
 • Favoriserer sårbare naturtyper.
 • Giver adgang for offentligheden.
 • Forbedre og sikre levesteder for ansvarsarterne i Herning Kommune.

Kontaktinfo

Park og Natur 

Mail: parkognatur@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: