Klimatilpasning

Herning Kommune ønsker at være blandt de kommuner, der har den laveste udledning af drivhusgasser pr. indbygger.

Vi har generelt været skånet for de store oversvømmelser, som f.eks. Skjern, Videbæk og Hjørring har oplevet i 2014.

Vores placering midt i Jylland giver dog den udfordring at vi skal kunne sende vores overfladevand vest og nord på uden at give vores nabokommuner ekstra problemer.

Lokale forhold kan dog stadig give udfordringer ved kraftige skybrud.

Det har vi blandt andet oplevet i omegnsbyerne Kibæk, Sdr. Felding og Vildbjerg men også i den østlige del af Herning By.

Klimatilpasningsplan

Luk alle
Åben alle

Klimatilpasningsplan

Herning Kommunes Klimatilpasningsplan er Herning Byråds bud på, hvordan vi vil tilpasse os det ændrede klima, så skaderne ved skybrud begrænses.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i et tæt og konstruktivt samarbejde med vores forsyningsselskab Herning Vand A/S. Der har i dette samarbejde været enighed om, at den kli­masikring, vi skal foretage, ikke kun skal begrænse skaderne, men også tilføre merværdi.

Det er som sådan vores fælles målsætning, at vores klimaløsninger skal give kommunens borgere flere og mere brugbare grønne og blå arealer - i byerne og i det åbne land.

I dialog med borgerne

Det er vores overbevisning, at de smarteste og mest brugbare løsninger findes sammen med de, som bor og færdes i områderne, hvor klimaløsningerne skal etableres. Derfor vil vi gå i dialog og inddrage borgere, erhvervsliv og foreninger i idéudvikling og realisering af fremtidens klimaløsninger.

Med Klimatilpasningsplanen har vi et rigtig godt redskab til at prioritere og arbejde med klimatilpasningen.

Byrådet har udpeget indsatsområderne

Planens retningslinjer og målsætninger fortæller, hvordan vi vil arbejde målrettet med klimasikringen. Byrådet har udpeget de indsatsområder, hvor vi finder, at det vil være vigtigt at sætte ind i de kommende år. (se afsnittet om Handlingsplan).

Herning Kommune og Herning Vand A/S vil med denne plan opfordre alle til at tænke klimaforandringerne ind i hverdagen.

Det er vores overbevis­ning, at vi med et konstruktivt samarbejde kan vende klimaudfordringerne til noget godt. Og at regnvandet kan skabe mere værdi og flere oplevelser i vores kommune.

Oversvømmelseskort

Ekstreme nedbørshændelser som langvarig regn "eller koblet regn", skybrud og tøbrud medfører ekstrem stor afstrømning til vandløbene. I sådanne situationer kan vandløbene løbe over deres brinker og oversvømme omgivelserne. I kloakerede områder kan ledningerne blive overbelastede.

På oversvømmelseskortet kan du se sandsynligheden for oversvømmelser i hele kommunen i detaljer.

Der kan forekomme fejl i kortet på steder, hvor vandløb krydser en vej. Her kan det se ud som om vandet ikke kan komme under vejen og hermed være årsag til en oversvømmelse.

En 10-års hændelse er den kraftige nedbørshændelse, der statistisk set kun forekommer én gang hvert tiende år. Det kan f.eks. være, hvis der kommer ca. 38 mm regn på en time.

Risikokortet

I alle byområder er det relevant at regne på, hvor der kan ske oversvømmelser på grund af overbelastning af kloaksystemet efter regn.

Data og beregninger for oversvømmelse som følge af regnvands-overbelastede kloaksystemer er udført for samtlige kloakoplande i Herning Kommune.

Der er foretaget dynamiske modelberegninger med nedbørshændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og 100 års gentagelsesperioder. Regn intensiteten er fremskrevet, så den gælder for regn i år 2100.

Risikokortet er fremstillet ved at kombinere et kort der viser områder, hvor der statistisk set kan forekomme skadestruende oversvømmelse. (oversvømmelseskortet). Kortet viser en "stiliseret" geografisk fordeling af værdier, som kan tage skade ved oversvømmelse (værdikortet).

Risiko er således sandsynlighed gange værditab udtrykt i kroner. Risikoen anvendes relativt og angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav.

Kortet med opdeling i kloakoplande efter risikovurderingen rød (høj), gul (middel) og lav (grøn)

Oversvømmelseskort

 • Kortlægning af vandløb og kloak med angivelse af sandsynligheden for de oversvømmelser. Relevante i det pågældende område.
 • Målinger.
 • Faktuelle beretninger.

Værdikort

 • Kortlægning af omkostningerne til skader ved oversvømmelser i kommunen.
 • Her anvendes for eksempel ejendomsværdier og værdier af samfundsmæssigt og kulturel værdi. Forsyningsvirksomhed, børnehaver, plejehjem.

Risikokort

 • Værdikort og oversvømmelseskort kombineres til et risikokort.
 • Anvendes som grundlag for prioritering af klimatilpasnings aktiviteter.

Fra klimatilpasningsplan til handlingsplan

Oversvømmelsesperspektivet vil fremadrettet blive taget i betragtning i kommunens planlægning.

Nye løsninger som kombinerer mangeartede funktioner i byrummet og den kommunale drift med klimatilpasning vil blive taget i betragtning. Dette skal ske allerede på projektets screeningsniveau. Det vil som udgangspunkt ske ud fra blandt andet risikokortene.

Der vil være behov for at risikokortene forbedres. Især vil der være behov for at opgradere detaljeringsgraden i forhold til vand på veje og i forhold til bevaringsværdige værdier.

Problemstillinger med oversvømmelse i det åbne land vil blive taget op der hvor der eventuelt vil være årsagssammenhænge til kommunale servicemål for kloakker og veje m.m.

Risikokortet viser de 17 områder, hvor der er skal ske en nærmere vurdering af behovet for tiltag. Alle tiltag prioriteres i en Handlingsplan i samarbejde med Herning Vand A/S.

I nogle byområder ligger der kun én spildevandsledning under vejen. Her løber både regnvand og spildevand sammen i. Der er derfor lavet en plan for fornyelse af kloakken i disse områder, så regnvandet løber tilbage til naturen. Kun spildevandet føres til renseanlægget.

Regnvand og indsivende grundvand udgør i dag ca. halvdelen af det vand, der pumpes til vores renseanlæg.

Grundvandet stiger

I visse dele af kommunen vil der ske stigninger i det terrænnære grundvand. Dette vil ske i en grad, så det kan give problemer med afvandingen.

Ifølge statens modelberegninger ser det ud til at grundvandsstigningen påvirker eksisterende lavbundsarealer og naturområder. Men ikke bebyggede områder.

I nogle byområder har utætte kloakledninger virket som dræn på steder med relativ høj grundvandsstand. Funktionen som dræn standser når ledningerne udskiftes og det kan give problemer.

På http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand.aspx kan du læse mere om fremtidens grundvand.

KLIT projekter

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er der udpeget 4 egnede og relevante områder med henblik på opmagasinering af vand.

Det første projekt, kaldet KLIT 1 Hammerum Å / Kløvervej, er taget i brug i 2014.

Der arbejdes desuden på yderligere 3 projekter - KLIT 2 Knudmosen/Miljøvej, og KLIT 3 Holing Bæk/Lillelund Engpark og KLIT 4 Herningsholm Å / Gullestrupvej. Projekterne udføres efter reglerne om medfinansiering.

Reglerne gør det muligt for Herning Vand A/S, at støtte kommunale investeringer, der har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand.

Samarbejde omkring Storå

Storå er Danmarks næst længste vandløb med udspring sydøst for Ikast by. Vandløbet snor sig igennem en stor del af Herning Kommune og igennem Holstebro By, før den løber ud i Nissum fjord. Storås opland øst for Holstebro by udgør 830 km2, hvoraf Holstebro Kommune udgør 25 % af arealet, Herning Kommune 60 %, og de resterende ca. 15 % ligger i Ikast-Brande Kommune.

Ved store vandføringer går Storå over sine bredder, både i byområder og i lavtliggende vandløbsnære enge. Det er derfor oplagt at kommunerne i Storåoplandet går sammen og ser sammenhængende på de indsatser der kan gennemføres som klimatilpasningstiltag i hele oplandet.

Ikast-Brande, Holstebro og Herning Kommuner med tilhørende spildevandsselskaber (Ikast-Brande Spildevand as, Herning Vand A/S og Vestforsyning A/S), har derfor indledt et fagligt samarbejde om at løse udfordringer med oversvømmelser i Storåsystemet.

Forummet drager i det omfang det er relevant nytte af andre samarbejdsinitiativer om klimatilpasning. 

Klimafakta

 • De seneste ti år har Danmark oplevet kraftig, højintens regn.
 • De sidste 5 somre har også budt på koblet regn, dvs. hvor det regner kraftig med korte mellemrum.
 • Ved meget kraftig regn kan afløbssystemet i byerne ikke altid følge med, hvilket forårsager oversvømmelser af bl.a. kældre.
 • Eksperter forudser, at klimaændringer vil give 10-20 % mere regn på årsbasis.
 • I 2022 faldt der i Herning 93 mm mere nedbør end årsgennemsnittet (se tabel)
Klima fakta

Måned

2022
nedbør, mm

Normal
nedbør, mm

Januar

68

64

Februar

151

42

Marts

3

51

April

36

41

Maj

59

51

Juni

88

58

Juli

43

66

August

68

73

September

79

86

Oktober

90

93

November

83

94

December

120

76

I alt

888

795

Varsling af skybrud og kraftig regn

DMI varsler skybrud, når nedbørsmængden ventes at overstige 15 mm på 30 minutter over et større område.

DMI varsler kraftig regn når nedbørsmængden overskrider 24 mm på 6 timer lokalt inden for varslingsområdet.

Skybrud / kraftig regn giver risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (aquaplaning), nedsat sigtbarhed.

Brancheforeningen Forsikring & Pension har udviklet to værktøjer, der skal hjælpe forbrugerne i forbindelse med ekstremvejr. Side-indhold

Husets VejrAlarm

Det ene værktøj er en gratis app "Husets VejrAlarm", hvor du kan få varsel om store nedbørsmængder eller stærk vind. Du kan indtaste flere steder og få varsler for både hjem, sommerhus og andre relevante steder.

I app'en er der desuden gode råd til, hvordan du kan sikre sig mod vejrskader. App´en kan downloades fra App Store eller Google Play.

Forsikringsvejret.dk

Det andet værktøj er vejrtjenesten Forsikringsvejret.dk. Når skybrud, storm og lynnedslag rammer Danmark, kan alle holde sig ajour time for time - med én kvadratkilometers nøjagtighed - med hvor og hvordan uvejret har hærget.

Gode råd til forebyggelse af oversvømmelse i kælderen

 • Rens tagrender og tagnedløb.
 • Rens udendørs afløbsriste for blade og andet affald.
 • Luk vinduer - især tag- og kældervinduer.
 • Løft så mange ting som muligt fra kældergulvet, så de ikke kommer i kontakt med vandet, hvis det kommer ind i kælderen.
 • Undgå så vidt muligt tæpper og trægulve i kælderen.
 • Sørg for så vidt muligt at være hjemme. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bed en nabo om løbende at tjekke din kælder for vand.

Når skaden er sket

Hvis din bolig eller virksomhed er blevet ramt af oversvømmelse, skal du kontakte skadeservice eller dit forsikringsselskab.

Oplysninger om skadeservice og forsikringernes vagtnumre finder du typisk i din police eller på forsikringens hjemmeside.

Vandstanden i Herningsholm Å

Kontaktinfo

Søren Brandt
Klimatilpasning
Tlf.: 30943792

Send e-mail til Søren

Line Thastum
Miljøkoordinator, Grøn Guide
Tlf.: 96288052
Mobil: 29821232

Send e-mail til Line

Teknik og Miljø
Rådhuset
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.