Grønt regnskab

Hvert år laver vi et grønt regnskab. Det viser kommunens grønne udvikling, og hvor langt vi er i forhold til de grønne mål, som byrådet har vedtaget.

Grønt regnskab er ikke bare tal. Det fortæller også om grønne aktiviteter og projekter. Det viser, hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme.

Vores grønne regnskab består af en sammenfatning af årets grønne resultater og aktiviteter og otte temarapporter, som uddyber de forskellige områder.

Herning Kommunes Grønne Regnskab 2017

Luk alle
Åben alle

Indledning

Herning Kommune har gennem årene altid haft en grøn profil. Vi vil gerne være med til at skabe vækst, der også tager hensyn til natur og miljø til glæde og gavn for kommunens borgere.

Kommunen er med i både en international og en national klimaaftale for at nedbringe klimabelastningen. De to aftaler er: Global Covenant of Mayors og Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Herning Byråd har desuden vedtaget en række grønne mål, visioner og strategier, som danner rammer for bæredygtig vækst og udvikling i kommunen. Men grøn udvikling kan kun skabes sammen med kommunens borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi ofte sammen med og inddrager lokale aktører. På den måde bliver både processen og resultatet langt bedre!

Herning Kommune har mange virksomheder, borgere, foreninger og andre aktører, der går foran og viser vejen til en grøn omstilling. Hvad enten det drejer sig om lokale varmeværker, der lægger om til vedvarende energi, landsbyer der går foran med affaldssortering, ildsjæle der gennem frivilligt arbejde fremmer naturværdierne, eller virksomheder der vælger den nyeste grønne og klimavenlige teknologi. Det er vi stolte af, og vi vil som kommune gerne støtte op om initiativer, der viser vej til en mere bæredygtig fremtid!

"Grønt Overblik" er de gode historier og status både for de kommunale indsatser samt borgeres og virksomheders initiativer. Flere opgørelser og kommunens forskellige grønne mål samt mere detaljerede beskrivelser kan ses i temarapporterne: Klima og Energi, Transport, Kommunale bygninger - Energiforbrug og byggeri, Naturindsatsen, DRIFT og Service, Grønne Indkøb, Genbrug og Affald, Vand samt Planlægning og Privat byggeri. Grønt Overblik er frit sammensat af status fra temarapporterne samt historier fra områder der ikke figurere i særskilte temarapporter.

Klima og energi

I Herning Kommune vil vi skabe mere vækst med energirigtige løsninger - sådan står der i kommunens energistrategi, som støtter op om regeringens mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det arbejder vi for på flere måder: Ved at skabe god basis for grøn omstilling gennem planlægningen, ved at samarbejde med og inspirere erhvervslivet, borgerne
og energiselskaberne, og ved at kommunen gør en indsats i forhold til vores egne aktiviteter.

Sol, vind, biogas og mere fjernvarme

Kommunen opfører ikke selv vindmøller og biogasanlæg. Derimod står vi for den planlægning, der skal til, for at nye investorer kan opføre møller og anlæg. Det er helt nødvendigt med en fleksibel planlægning, hvis vi skal støtte op om regeringens mål om at være fri for fossilt brændsel i 2050.

I 2017 er der givet tilladelse til 5 vindmøller ved Stakroge, og der er udlagt 2 nye vindmølleområder i kommuneplanen. Planlægning for udvidelse af Sinding

Biogasanlæg er startet, og 9 potentielle områder til biogasanlæg er udpeget. Der er også givet tilladelse til etablering af et solcelleanlæg til det nye hospital i Gødstrup med en ydelse på minimum 954.000 kWh/år.

Endelig er der taget beslutning om, at fjernvarmen udvides med 8 nye områder i kommunen - fjernvarme giver optimale muligheder for brug af vedvarende energikilder til opvarmning.

Udfasning af oliefyr

Det er ikke længere tilladt til at etablere oliefyr i nybyggeri. Det betyder, at der sker en gradvis udfasning af oliefyr og overgang til mere miljøvenlig opvarmning.

Fra 2016 - 2017 er der 116 husstande, som har skiftet fra oliefyr til varmepumpe. Siden 2013 har 1.108 husstande skiftet oliefyret ud.

CO2-udledning fra kommunens aktiviteter

Herning Kommunes udledning af CO2 fra kommunens egne aktiviteter er lavere i 2017 end den var i 2007, og vi er ikke langt fra klimakommune målet om at reducere med 2 % om året. Den samlede udledning er afhængig af en række faktorer, nemlig: Forbrug af el og varme, og hvor gode vi er til at energieffektivere, hvor meget vedvarende energi, der er i el- og varmeforsyningen, og f.eks. hvor meget det blæser det enkelte år. Desuden har det betydning, hvor mange kilometer vi kører, hvor langt på literen vi kører, om gadebelysningen skiftes til LED, og hvor meget brændstof busser og renovationsbiler bruger.

Overordnet status 2017

CO2-udledningen falder fortsat, fordi vi får mere og mere vedvarende energi. Flis og træpiller i fjernvarmen er den største vedvarende energikilde i Herning. Næsten fem gange større end vindenergien, der kommer
på andenpladsen.

Transport og landbrug står for den største CO2-udledning i kommunen. Kommunen er tæt på målet om CO2-reduktion på 2 % om året for kommunale aktiviteter.

I 2017 startede kommunen projektet "Landsbyenergi Herning" (læs mere på side 26). Der er blevet givet tilskud til energirenovering (varmepumper) under VEloven (loven om Vedvarende Energi) til Hodsager KFUM og institutionen Kibæk Mølle. Gennem VE-loven er der afsat midler til lokale projekter, som er naboer til nyopførte vindmøller.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Lokal energimesse samt tilbud til kommunens oliefyrsejere om energitjek af deres bolig, som et led i "Landsbyenergi Herning".
 • Tre varmeværker i Herning Kommune deltager i Region Midtjyllands EU-støttede REFER projekt. Formål: Begrænse varmeprisstigningen, støtte omstilling til energieffektiv og CO2-besparende teknologi samt sparring og erfaringsudveksling.
 • Herningværket (Ørsted) igangsætter etablering af røggaskondensator, som giver bedre udnyttelse af brændsel og nedbringer CO2-udledningen.
 • Fortsat arbejde med optimering af kommunal transport, undersøge muligheder for brintbusser og yderligere optimering af bygningsanvendelse i kommunen (læs mere på side 40).

Naturindsatsen

Vi har mange naturperler i Herning Kommune. Gennem vores naturpolitik arbejder vi på at passe på og forbedre naturen til glæde for alle kommunens borgere samt turister, der besøger kommunen, og til gavn for dyr og planter.

Sprængstof for biodiversitet - Skov Olesens Plantage

I foråret 2017 blev der sprængt trækroner af 10 træer i Skov Olesens Plantage. Formålet var at skabe mere lys til et lille vandhul, hvor larverne af den sjældne guldsmed, grøn mosaikguldsmed, lever. Mere lys giver varmere vand, og det er netop varmen, larverne kan lide. Resultatet blev præcist som ønsket: Vandhullet får lys, samtidig med at træstammerne står tilbage, klar til at biller, fugle og andre, der benytter henfaldne træer, kan overtage pladsen.

Gødstrup

2017 blev året hvor etableringen af en sti omkring Gødstrup sø gik i gang. Stien er 3½ km lang, og går gennem smukke engarealer og krat omkring søen. På de fugtigste steder er der lagt spang, (udlagte stammer eller brædder, der fungerer som bro), ligesom der er lavet en handicapegnet bro ud gennem rørskoven til fugleskjulet i søens sydende. Går de besøgende herud, vil de kunne opleve søens fugleliv i ly og læ for vejret. Det hele indvies officielt i foråret 2018. Der er lavet skilte ved Gødstrup Sø, der både fortæller den spændende historie om fuglelivet og om en sø, der er på vej til at blive renere end den tidligere har været. Skiltene er opsat både på ruten rundt om søen og i det nyopførte fugleskjul.

Afgræsning af engene i Gindeskov Krat

I det fredede Gindeskov Krat, syd for Haderup blev et nyt område taget i brug til græsning i 2017. I alt 8,5 ha blev græsset af med kvæg. Ca. en tredjedel af arealet havde ikke været græsset af tidligere, og var helt tilgroet i bl.a. pil. Afgræsningens påvirkning er meget tydelig på dette areal. Fra at være et tæt, ufremkommeligt buskads, er arealet nu helt anderledes åbent med spredt beplantning. Afgræsningen er med til at bevare det åbne landskab, give plads til diversitet af planter og dyr og giver en høj landskabsværdi.

Overordnet status 2017

Ud af de ti udviklingsmål i Herning Kommunes naturpolitik er otte mål fuldt opfyldt i 2017. Nemlig målene om vandløb og søer, ådale enge og moser, skove, heder og overdrev, agerlandet, bynær natur, friluftsliv og formidling. Målene om kulturarv og biodiversitet (mangfoldighed af dyr og planter) er delvis opfyldt. Arbejdet for at bevare og øge biodiversiteten kræver en langvarig indsats og samarbejde med lodsejere. Mange dyr og planter er desuden påvirket af faktorer som klimaforandringer og samfundsmæssige forandringer. Derfor er indsatsen for at skabe levesteder for de truede dyr og planter fortsat vigtig.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

Der er mange fortløbende plejeindsatser og indsatser for biodiversiteten på kommunens naturarealer. Nedenfor er enkelte eksempler og nye tiltag nævnt:

 • Arbejde med naturkvalitetsplan for Herning Kommune, som skal være med til at fremme arbejdet med at sikre biodiversiteten.
 • Forbedring af eksisterende stier.Særligt fokus på Knudmosen, der mange steder har høj grundvandstand.
 • Friluftskortet færdiggøres både i en fysisk og en digital version, og som en app i samarbejde med VisitHerning.
 • Projektet Naturen som social løftestang fortsætter. Her deltager socialt udsatte i naturpleje til glæde for egen sundhed og for dyr og planter.

Genbrug og affald

I de seneste år har der været stor fokus på at genbruge ressourcerne i stedet for at skabe affald. I kommunens affaldsstrategi er målet at nå 37 % genanvendelse fra husholdninger i 2018 og 50 % i 2022, samt øget effektivitet i indsamling, sortering og afsætning. Vi arbejder for at nå målene gennem borgeroplysning og gennem teknologiudvikling.

Mange besøg på genbrugspladserne

Kommunens genbrugspladser bruges mere og mere, og der sker en øget sortering af affald. I efteråret 2017 blev en ny genbrugsplads i Sunds indviet. Pladsen er en stor forbedring for borgerne i Sundsområdet, som tidligere skulle køre deres affald til Nederkærgård i Herning.

Antal besøgende og mængde afleveret affald til sortering på genbrugspladserne
År Besøgende Ton affald
2015 372.546 28.803
2016 399.909 30.194
2017 413.190 30.985

I 2017 blev 83 % af alt det affald, der blev afleveret på genbrugspladserne, genanvendt.

"Vådt" og "tørt" affald

I 2017 har der kørt en forsøgsordning ved 500 husstande i Vildbjerg. Familierne skulle sortere i en "våd" og en "tør" fraktion. Det tørre affald blev eftersorteret på et nyt centralsorteringsanlæg i Holstebro, bl.a. ved hjælp af robotter. Det våde affald blev henholdsvis testet på et mobilt anlæg ved AFLD og på et centralsorteringsanlæg ved NC-Miljø. Formålet med forsøget var at afprøve den nyeste robotteknologi og gøre det nemt for borgerne at sortere. Samtidig har forsøget givet en masse viden om fordele og udfordringer ved denne sorteringsform. I 2018 skal kommunen tage stilling
til den fremtidige dagrenovationsordning i Herning Kommune.

Herning Eventboxe

Til åbningen af kulturfestivallen Off Road i april 2017 blev der udviklet nye beholdere til affaldssortering for publikum. De nye "eventbokse" har i løbet af 2017 været brugt til flere forskellige arrangementer, hvor de har erstattet de gamle trådstativer, som ikke gav mulighed for sortering. 

Børnene er fremtiden og vigtige ambassadører

Hvis børnene forstår, at vi skal skabe så lidt affald som muligt, at affald er en ressource, at vi skal sortere og genbruge, - så er vi på rette spor. Både fordi børnene er fremtiden, og fordi de tager deres viden med hjem til forældrene. 

I kommunens affaldsskole viser vi børnene, at affald er en ressource, at man skal genbruge, skabe mindst muligt affald og sortere affaldet, så det kan genanvendes. Det gør vi gennem skolebesøg og besøg af skoleklasser på genbrugspladsen. I 2017 har i alt 864 elever fordelt på 41 klasser været igennem affaldsskolen. Affaldsskolen har været meget populær. Der har i 2017 været ca. 100 flere besøg end i 2016. Vi har også holdt "Skraldiade", et læringsforløb for ca. 800, 5-8 årige børn. Det er anden gang denne afholdes.

Overordnet status 2017

Der er genanvendt 33 % af husholdningsaffaldet både i 2016 og i 2017. Mængden af affald pr. indbygger er steget en smule - fra 625 kg i 2016 til 631 kg i 2017. Der har været et lille fald i sorteringen som helhed, men der er sket en stigning i sorteringen af problemaffald (batterier, P-kasse og genbrugsplast). 

Der er øget brug af genbrugspladserne, men et lille fald i sorteringsprocenten på pladserne. Borgerinformation, kampagner og læring for børn har haft stor fokus. Flere nedgravede containere, forsøgsordning og ny teknologi har også været centralt i 2017.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Omlægning/nytænkning af genbrugspladsen Nederkærgård i Herning
 • Inden sommeren 2018, skal kommunen tage stilling til en ny dagrenovationsordning
 • Eventboksene skal renoveres og videreudvikles.Der skal laves en ny eventboks til indsamling af papir
 • Fokusuger og events på genbrugspladsen, og aktiviteter i affaldsskolen, der får nye lokaler i Løvbakkerne

Transport

Biltransport giver frihed og fleksibilitet, men det giver også en stor CO2-udledning og partikelforurening. For en kommune er det svært at styre udviklingen, men vi kan gøre en hel del for at planlægge, så trafikken afvikles effektivt, og vi kan inspirere borgerne til at cykle og tage offentligt transport. Vi kan også arbejde på at nedbringe CO2 fra kommunal kørsel.

Flere kørte kilometer, men mindre udledning af partikler

I Herning Kommune blev der kørt i alt ca. 1.358 mio. km i 2017. Det er en stigning på 4,6 % i forhold til 2016. Gennemsnittet fra 2010 - 2017 er 4 % stigning om året. Der kører flere personbiler på vejene, men færre lastbiler. Det skyldes sandsynligvis, at der er kommet flere modulvogntog, som effektiviserer godstransporten. Men bilerne kører også længere på literen nu end tidligere.

Det betyder, at selv om den samlede udledning af CO2, og svovldioxid (SO2), er steget, så er udledningen faldet pr. kørt kilometer. På grund af EU-lovgivning om partikelfiltre og bedre forbrænding er udledning af partikler, de såkaldte NOxer, og den giftige luftart CO, faldet væsentligt.

Tabellen nedenfor viser netop denne tendens. Hvor CO2 og SO2 er steget 2,9 % fra 2016 - 2017, er udledning af partikler og CO faldet væsentligt (8,9 % og 5,5 %). Af tabellen kan man se, at det særligt er pga. færre
lastbiler på vejene, at partikel- og CO-udledning falder.  

Lastbiler og busser
  CO2 Partikler (+NOx) CO SO2
Udledning i ton 2017 57.545 264,8 39 0,36
Procentvis forskel 2016-2017 -3,2 % -15,3 % -16,7 % -2,9 %

 

Vejtrafik samlet
  CO2 Partikler (+NOx) CO SO2
Udledning i ton 2017 226.657 559,57 480 1,43
Procentvis forskel 2016-2017 +2,9 % -8,9 % -5,5 % +2,9 %

Borgerne med på banen 

Hvis borgerne skal have lyst til at hoppe på cyklen i stedet for at tage bilen, skal de også inddrages og inspireres. Det gør vi i Herning Cykler-projektet.

I 2017 har borgerne været med på banen på flere områder:

 • Lokale borgerforeninger inddraget i planlægning af cykelstier.
 • Via "Giv et praj" - indmeldingssystem på herning.dk og som app kan borgerne indmelde f.eks. huller i veje og stier.
 • Fokus på cykelture i fritiden. På herningcykler.dk ligger ca. 10 turforslag til cykelture rundt i kommunen.
 • Cykelprojektet "Cykl dig sund" henvendte sig til voksne, som var potentielle nye cyklister. Borgere som måske i fremtiden vil cykle til arbejde, studie og i fritiden.

CO2-udledningen fra kommunal transport

CO2-udledningen fra kommunal kørsel har i mange år været stigende. Det ser nu ud til, at den falder, også selv om vi kører flere kilometer. Der er i de senere år købt mere brændstoføkonomiske biler - bl.a. hybridbiler, og hjemmeplejen har desuden arbejdet med transportoptimering, og der er mindre kørsel i private biler.

Overordnet status 2017

Samlet set er antal kørte kilometer steget. Der kører flere personbiler, men færre lastbiler på vejene i 2017 end i 2016. Partikeludledningen er faldende. CO2 udledningen fra transporten er stadig stor (godt 1/3 af kommunens samlede CO2-udledning), men faldende pr. km. CO2-udledning fra bustransporten falder pga. mere optimal kørsel, og der er brugt mindre diesel pr. km. Kommunens cykelindsats "Herning Cykler" er fortsat godt i gang, og det ser ud til at CO2-udledningen fra kommunal transport er faldende.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Arbejde med cykelstiprojekter i Herning Kommune - f.eks. på Mørupvej og Studsgårdvej samt nyt asfalt på andre cykelstier.
 • Færdiggørelse af cykelparkering på samkørselspladserne rundt om Herning.
 • Fortsat arbejde med optimering af kommunal transport.
 • Undersøgelse af muligheder for brintbusser i forbindelse med det kommende bybusudbud.

Vand

I Herning Kommune har vi mange vigtige drikkevandsområder. Vi skal sikre, at der også er godt og rent drikkevand til kommende generationer. Men vand er andet end grundvand. Det er også regnvand. Det får vi mere af i fremtiden, fordi klimaet ændrer sig, og det kan give forskellige udfordringer. Derfor er det vigtigt at tænke klimatilpasning ind i planlægningen og finde
gode løsninger.

Beskyttelse af grundvandet

Når der dannes nyt grundvand, er det vigtigt at beskytte det, så vi kan bevare en rigelig og ren drikkevandsressource i fremtiden. Herning Kommune har i 2017 fået godkendt en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet/drikkevandet i Herning Kommune, Nordvest. Planen beskriver de indsatser, der er nødvendige for at sikre, at drikkevandet fra vandværkerne i området fortsat er godt. 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er arealer, der ligger lige omkring drikkevandsboringer. De er sikret lovgivningsmæssigt. Man må derfor ikke bygge eller anvende sprøjtemidler med videre indenfor disse områder. Det har betydet, at Herning Kommune i 2017 har ændret planerne for byudvikling i områder nær ved kildepladser til fordel for beskyttelsen af grundvandet og drikkevandsressourcen.

Klimatilpasning - styr på vandet

2017 blev meget vådt, og den megen nedbør gav problemer både på landet og i byen. Det er disse og andre udfordringer, som vi vil sætte fokus på i den kommende klimatilpasningstrategi, som byrådet skal vedtage i 2018.

Det er helt nødvendigt med sådan en strategi, for klimaforandringerne er kommet for at blive. Det vil regne oftere og kraftigere, eventuelt med skybrud, og grundvandet vil stige. Herning Kommune arbejder allerede på at komme disse udfordringer i forkøbet. Klimatilpasning bliver tænkt ind i eksisterende bydele, i udvikling af byen og i natur- og landområder. Det sker nu gennem kommunens spildevandsplan og øvrig planlægning, og i den kommende klimatilpasningsstrategi.

Arbejdet med klimatilpasning er også med til at sikre rent drikkevand. Når grundvandet stiger, kan det nemlig komme i kontakt med jordforureninger, og derved forurene drikkevandet.

LAR - Lokal Afledning af Regnvand

Med LAR har vi både mulighed for at reducere risikoen for oversvømmelser og skabe rekreative områder og plads til naturen. Lillelund Engpark - med en klimasø - er et godt eksempel på dette.

I 2017 har vi haft et innovativt tværfagligt LAR-projekt, som viser, hvordan f.eks. grønne tage og regnvandsbede kan være med til holde en del af regnvandet på egen grund. Der er i 2017 lavet planlægning for LAR-løsninger i et kommende boligområde syd for Gl Skarrildvej i Arnborg og for et boligområde ved Engholm Søvej.

Overordnet status 2017

Ud over grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning ser vi også på ledningstabet i vandsystemet, Ledningstabet var steget i 2016, men er faldet igen efter reparation af rørskader. Vi er nu igen tæt på målet om
max 5 % ledningstab. Kommunen følger nøje med via indberetninger fra vandværkerne så skader hurtigt kan udbedres. Arbejdet med klimatilpasning og den nye strategi for området skrider fremad gennem det
tværfaglige kommunale samarbejde. 

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Der arbejdes på en ny og brugervenlig hjemmeside og en pjece til nye grundejere, med inspiration og svar på spørgsmål om Lokal afledning af regnvand (LAR).
 • Indvielse af klimasø i Lillelund Engpark.
 • Vedtagelse af ny klimatilpasningsstrategi.
 • Udarbejdelse af hydrologisk model for Sunds, der kan gøre os klogere på stigende grundvand - et EU Top Soil projekt. Modellen kan beregne vandets strømningsveje på jordoverfladen og bruges til at udpege områder, som er i fare for oversvømmelse ved skybrud.
 • Skovplantning på arealer ved drikkevandsboringen i Sunds.
 • Grundvandsindsatsplan for den sydlige del af Herning Kommune.

Samarbejde med borgere og virksomheder

Bæredygtig vækst og udvikling kan ikke skabes uden samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Derfor er samarbejde, inspiration og netværk vigtigt, og er vægtet højt i kommunens arbejde. For eksempel i Herning Kommunes energistrategi.

Landsbyenergi Herning - et treårigt samarbejdsprojekt

Da byrådet vedtog energistrategien i 2016, besluttede man efterfølgende at starte et lokalt energiprojekt op. Det blev til projektet "Landsbyenergi Herning" i samarbejde med landsbyerne Skarrild, Karstoft, Stakroge og Sandet. Projektet går ud på at inspirere landsbyernes borgere til at energirenovere, spare energi og måske skifte deres oliefyr ud. Alt sammen til fordel for miljø, klima og pengepung. Scanenergi hjælper med bl.a. individuelle energitjek, inspirationsmøder mv. Projektet, der startede medio 2017, løber i tre år. 

GO-Green med Off Road åbningen

I april var Herning Kommune vært for åbningen af den regionale kulturfestival Off Road. Åbningen var også en del af "Aarhus 2017" (Aarhus som europæisk kulturhovedstad), som har haft særlig fokus på bæredygtighed og kultur. Til Off Road-åbningen afprøvede vi en række grønne tiltag:

 • "Herning Eventboxe". Den nye beholder til affaldssortering, både til publikum og boder.
 • Transportable vandposte og uddeling af drikkedunke 
 • Klimavenlig/økologisk forplejning af frivillige og VIP'er.
 • Miljøvenlige indkøb og materialer - bl.a. muleposer, tryksager og keyhangere.
 • Grøn inspiration til eventdeltagere/boder om mad, energi, materialer, transport mm.
 • Inspiration til lokale borgere om at cykle samt opfordring til events m.fl. om samkørsel.
 • Synlighed, formidling og inspiration af grønne tiltag til gæster og deltagere.

Kommunen har i resten af 2017 arbejdet videre med bl.a. affaldssortering ved events og brugt de nye eventboxe til en række events sommeren igennem. 

Det lokale eventnetværk

Flere eventarrangører i Herning er interesseret i at tænke grønne tiltag ind i deres events. Kommunen arbejder i forvejen sammen med mange lokale arrangører, og vi har startet et lokalt eventnetværk.

Netværket mødes ca. fire gange årligt for at udveksle inspiration, viden og ideer til at tænke grønt. Med erfaringerne fra Off Road-åbningen står kommunens miljøkoordinator og eventkoordinatorer klar med vejledning og inspiration.

Anerkendelse af miljøindsats 

Hvert år uddeler Herning Kommune anerkendelser til borgere, virksomheder og andre, der har gjort en særlig indsats for den grønne udvikling og har inspireret andre.

I 2017 er der uddelt tre anerkendelser til:

Huset NO7

Kulturhuset er med til at fremme miljø- og klimaindsatsen på mange områder, både igennem husets drift, men særligt ved at involvere, engagere og formidle til borgerne.

Torben Thinggaard

Torben er en ildsjæl, der gør en forskel for natur og miljø, gennem sit store engagement og sin indsats for bevaring og forbedring af forholdene for fisk og natur i vandløbene.

Michelle Misse Wienstern

Michelle gør bl.a. som frivillig "bydelsmor" en stor social og miljømæssig indsats. Gennem sit store positive engagement fremmer hun social inklusion og fællesskab i lokalområdet.

DOT (Dansk Overflade Teknik)

Det er positivt at DOT, som energi- og kemikalietung virksomhed, træffer valg, der både sikrer miljø, arbejdsmiljø og klima og samtidig er økonomisk bæredygtige og langsigtede.

Overordnet status 2017

I 2017 har der i årets start været fokus på bæredygtighed i events, med afprøvning af forskellige grønne initiativer ved kulturfestivallen "Offroad"s åbning. Det Lokale Eventnetværk er etableret og de nye Herning Eventboxe er taget i brug. Landsbyenergiprojektet er startet op som det første projekt igangsat under kommunens energistrategi. Huset NO7 har fortsat haft fokus på grønne initiativer og borgerinddragelse. Borgerne har desuden været inddraget i forbindelse med projektet Herning Cykler og i naturplejeprojekter med socialt tilsnit. Dette kan der læses mere om i de forskellige temarapporter under Grønt Regnskab.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Lokal energimesse i Skarrild, som en del af landsbyenergiprojektet.
 • Uddeling af anerkendelser for en miljøindsats til borgere, virksomheder og andre.
 • Cykelprojekt i et boligområde og andre borgerprojekter under Herning Cykler.
 • Afprøvning af landsbypedelordning - pedellen hjælper med at vedligeholde stier, legepladser og grønne områder og koordinere frivilligt arbejde. 

Drift og service

DRIFT og Service er en selvstændig enhed i Herning Kommune. DRIFT og Servicer tager sig af driften af veje, grønne områder og vintertjeneste. Afdelingen arbejder struktureret med miljøledelse. Det sker via ISO 14.001 miljøcertificering. Det betyder, at der holdes nøje øje med miljøbelastningen i forbindelse med de opgaver, der udføres, og hele tiden forsøger man at forbedre sig. 

Miljøledelse og grønne mål

DRIFT og Service arbejder gennem deres miljøledelse efter nogle generelle mål, nemlig: 

 • sortere og håndtere affald
 • spare på energi og ikke-fornybare ressourcer
 • undgå påvirkning af naturforhold
 • udvikle medarbejdernes viden på miljøområdet

Desuden arbejdes der efter kommunens grønne mål om bl.a. at nedbringe CO2-udledningen og udfasning af sprøjtemidler.

Sådan undgår DRIFT og Service at bruge sprøjtemidler

DRIFT og Service har i mange år arbejdet efter målet om at udfase brug af sprøjtemidler, og er blevet rigtig gode til at forebygge og behandle ukrudt uden gift. Det sker bl.a. ved hjælp af jorddække, som flis eller kakaoskaller, og at holde jorden i bedene dækket med bunddække-planter.

Ved anlæg er man omhyggelige med at bruge jord uden ukrudtsfrø, og i det daglige bruges der ukrudtsbrænding og manuel bekæmpelse af ukrudt.

CO2-udledning og energiforbrug

Den samlede CO2-udledningen fra aktiviteter i DRIFT og Service er faldet med 1,9 % i forhold til 2016 svarende til en mindre udledning på 23 ton CO2. Det er særlig diesel- og benzinforbruget, der samlet set er faldende.
Det sker, fordi der løbende udskiftes til mere brændstofeffektive køretøjer, og fordi medarbejderne bliver bedre til at køre miljøkørsel.

CO2-udledningen fra diesel- og benzinforbruget udgør ca. 80 % af den samlede udledning fra DRIFT og Service. Det samlede fjernvarmeforbrug er faldet fra 219.848 kWh i 2016 til 210.055 kWh i 2017. Dette er positivt og
skyldes bl.a., at flere bygninger er blevet energirenoveret. 

Indsamling af affald i byen

Hold Danmark Rent er en non-profit organisation, der arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald. De måler, på hvor rent der er i en række byer af nogenlunde af samme størrelse. Hold Danmark Rent
har målt på renholdelsen i både 2016 og 2017 i og omkring Herning by.
Herning Kommune er blevet nr. 1 af den gruppe byer, vi sammenlignes med - både i 2016 og 2017. I 2017 er der også interviewet 111 personer, hvoraf 93 % syntes, at Herning by generelt er tilfredsstillende renholdt. 90 % af de adspurgte syntes, at et rent nærmiljø betyder rigtig meget.

Grunden til at vi ligger på førstepladsen er både fordi borgerne er gode til ikke at smide skrald, men også fordi der er tilpas mange skraldespande de rigtige steder, en god håndtering og renholdelse fra DRIFT og Service samt et godt samarbejde med Herning Cityforening.

Overordnet status 2017

Det er positivt at CO2-udledningen og det samlede brændstofforbrug falder. Der er sket en forskydning i maskinparken fra færre dieselkøretøjer til flere benzinkøretøjer, hvilket også betyder mindre partikeludledning.

Også forbruget af varme og vand er faldet, mens forbruget af gas til ukrudtsbrænding er steget en smule. De fleste forbrugstal er afhængige af vejrforhold hvad enten det gælder vintersaltning, vandforbrug til pleje af grønne områder eller varmeforbrug i en kold eller varm vinter. Dog viser en faldende tendens over årene at forbruget effektiviseres.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Nedbringelse af CO2 pr kørt km via: Bedre ruteplanlægning, miljøkørsel, analyse af kørselsmønstrene, information til chauffører om udvikling i diselforbrug mm.
 • Indkøb af udstyr som skaber miljøforbedring i forhold til det udstyr som erstattes.
 • Revision af affaldsplan og ajourføring af Miljø- og Arbejdsmiljømappen.

Grønne indkøb

Herning Kommune køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 400 millioner kr. Når kommunen vælger grønne indkøb, er vi med til at påvirke leverandørerne og skabe et større marked for miljøvenlige produkter. Herning Kommune var i 2017 med i "POGI" Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Sammen med en gruppe offentlige organisationer var vi forpligtet på konkrete grønne mål for en række indkøbsområder. Det er f.eks. træ, biler, storkøkkenudstyr, børneartikler, rengøring, belysning, It, papir, byggeri og meget mere. 

Grønne krav til børne- og babyartikler

I 2017 har kommunen haft udbud på børne- og babyartikler. Når POGI-retningslinjerne indgår i udbuddet og indkøbsaftalen sikres det, at legetøj samt baby og børneartikler er sunde og sikre for børnene og at artiklerne ikke skader miljøet. For eksempel er der følgende krav til legetøj: Alt legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 0-6 år, skal være uden phthalater,
bromerede flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer.

Krav til legetøj udgør et af flere delmål under indkøbsområdet børneartikler. Børneartiklerne er i sig selv et ud af 11 indkøbsområder, hvor POGI- retningslinjerne stiller konkrete miljø- og sundhedskrav. Tilsammen er der 36 delkrav under de 11 indkøbsområder. Retningslinjerne, der er udarbejdet af eksperter, er et vældig godt redskab for kommunen til at sikre de rette
miljøkrav i indkøb. 

Fokus på mikroplast

I oktober 2017 vedtog Herning Byråd budgettet for 2018. Her kom et nyt mål, om at undgå mikroplast på bordet, med følgende formulering: Mikroplast er et stigende problem i havene overalt på kloden.

Budgetforligspartierne ønsker, at Herning Kommune ved indgåelse af kommunale indkøbsaftaler, så vidt det overhovedet er muligt, undgår at købe produkter, der indeholder mikroplast.

Målet er helt nyt og ind til videre har der ikke været udbud på produkter, der kunne indeholde mikroplast. Som første skridt har vi kigget på kunstfiberklude i rengøringen og kørt nogle forsøg med klude af bambus.

Overordnet status 2017

Der er 11 indkøbsområder under POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Herunder er der i alt 36 delmål om miljøkrav til produkter. I 2017 er 15 delmål fuldt opfyldt, 14 delmål er delvist opfyldt og 7 delmål
er ikke opfyldt.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Politisk godkendelse af nye retningslinjer for indkøb herunder fokus på grønne indkøb og udarbejdelse af ny indkøbsstrategi. 
 • Miljømærketjek af udbudsplanen foretages af Miljømærkning Danmark. Det giver overblik og viden om Svanemærket eller EU-Blomsten kan bruges til at fastsætte miljøkrav i udbud. 
 • Indsamling af oversigt over hvilke produkter med mikroplast, der bruges i kommunen, og plan for udfasning.
 • I løbet af 2018 skal der indgås nye kontrakter, hvor de grønne mål indarbejdes, på følgende områder: Lyskilder og el-artikler samt rengøringsmidler og rekvisitter.

Kommunens bygninger- energiforbrug og byggeri

Elforbrug i kommunens bygninger

Vi bliver mere og mere energieffektive i vores forbrug af el. Forbruget er nu én procent mindre end i 2007, selv om bygningsarealet er vokset med 10 %. Derfor holder vi hele tiden fast i kun at bruge el, hvor det er nødvendigt, og bruge det så intelligent som muligt. Det gør vi bl.a. ved udskiftning til LED-belysning, at vælge A+++ apparater og så vidt muligt at undgå standby.

Vandforbrug i kommunens bygninger

Vandforbruget er faldet med 5 % fra 2016 til 2017. Samlet er vandforbruget faldet med 19,2 % fra 2007 - 2017. Det skyldes både bedre forbrugsvaner og vandbesparende installationer.

Varmeforbrug i kommunens bygninger

Varmeforbrug er faldet med to procent fra 2007 til 2017, selv om det opvarmede areal er steget med 10 %. Også her er vi blevet bedre til at bruge varmen rigtigt. Strukturændringer som nye bygninger, god arealudnyttelse og ændrede brugsmønstre og anvendelsestid er også med til at gøre, at varmeforbruget pr. m2 er faldende.

CO2-udledning fra kommunens bygninger 

Udledningen af CO2 for kommunale ejendomme er reduceret med 25,3 % i forhold til 2007, primært pga. mere vedvarende energi i elproduktion og sekundært pga. energibesparelser. Det er en rigtig god tendens.

Stort skolebyggeri igangsat

I 2017 har kommunen lavet kontrakt og taget det første spadestik til opførelse af Lindbjergskolen. Byggeriet bliver på cirka 11.500 m2, fordelt på 180 lokaler, og den nye skole skal kunne huse op mod 1.000 børn og 100
medarbejdere, når den efter planen står klar i starten af 2020. Byggeriet bliver opført efter 2020-miljøkravene og understøtter dermed målet under Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) om en højere byggestandard end lovgivningen.

Bedre indskoling går hånd i hånd med god arealudnyttelse 

Kommunen ønsker at gøre forløbet fra daginstitution til skole så optimalt, som det er muligt. Det viser sig at falde helt i tråd med at optimere brugen af lokaler i skoler, SFO´er og daginstitutioner. Mange skoler har fællesarealer, der står tomme om morgenen og om eftermiddagen, og SFO´erne er tomme midt på dagen. Derfor giver det god mening at rykke SFO´en ind på skolen, og flere steder har det passet med, at børnehaven efterfølgende har kunnet rykke ind i de tidligere SFO-lokaler som er blevet nyrenoveret. Forældrene har været med i processen om dobbeltudnyttelse af skolens fællesarealer og både lærere, pædagoger og forældre fortæller om de pædagogiske og praktiske fordele: Der kommer mere liv i lokalerne, børnene føler sig trygge og skal ikke ud af skolen for at gå i SFO. Lærere og pædagoger er i bedre dialog om de enkelte elever, og forældrene skal ikke hente og bringe forskellige steder. Også daginstitutionerne har fået bedre rammer med flytning til SFO-lokaler. Endelig spares der både el og varme, hvilket giver mindre CO2-udledning og energiregning. En win-win situation!

I 2017 har flere skoler, SFO´er og daginstitutioner haft glæde af renovering, om- og tilbygning som har givet mulighed for dobbeltudnyttelse af arealerne: Herningsholmskolen, Landsbycentret i Skarrild, Vildbjerg
Skole, Kibæk Skole, Brændgårdskolen. 

Overordnet status 2017

Energiforbrug og CO2-udledning falder, det er en god tendens. Målet om at reducere CO2-udledningen med 2% årligt er samlet set ikke helt nået, da det ud over energiforbrug også omfatter kommunal transport og vejbelysning. 25,3 % CO2-reduktion fra energiforbrug i kommunale bygninger fra 2007 - 2017 er et rigtig godt resultat, når man tænker på, at bygningsarealet er øget. I energistrategien har vi en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 %, mellem 2007 og 2030. Hvis det skal opnås, skulle vi gennemsnitligt have reduceret med 30,5 % fra 2007 - 2017. Derfor skal vi fortsat holde og forbedre den gode kurs fremadrettet.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Det forventes, at der laves udbud på energimærkning af bygninger.
 • Fortsat fokus på arealoptimering og bedre udnyttelse af eksisterende m2.

Skoler og daginstitutioner

I Herning Kommune har vi mange skoler og daginstitutioner, som er med til at præge den grønne udvikling gennem deres aktiviteter. Mange steder er miljø, natur og bæredygtighed på dagsordenen. I Grønt Overblik 2017 har vi udvalgt nogle eksempler.

Grønne spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Ordningen støtter og synliggør institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig. Børneinstitutioner, der får grønt spireflag, sætter fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Mange daginstitutioner i Herning Kommune har gennem årene fået et grønt spireflag. I 2017 har hele 26 daginstitutioner og dagplejere fået flaget for at sætte fokus på natur, miljø og sundhed i børnehøjde. 

Grønne spirer i Klatretræet 

I Klatretræet i Kibæk er der 117 børn fra vuggestue til børnehave. Klatretræet har grønt spireflag. Alle børn er meget ude hele året igennem og lærer naturen at kende. De arbejder med "fra jord til bord" temaer, som at sætter kartofler, følge dem gro, høste dem og tilberede dem.

De har krible krable temaer, hvor de f.eks. studerer edderkopper, og ser dem lave spind. Kikkerten står altid fremme, og om vinteren kigger de på vilde fugle. Børnene kender navnene på fuglene og laver foder til dem. Hele året rundt bliver der lavet mad over bål. I februar var der blandt andet bålpandekager på menuen.

Også forældrene får noget med sig fra de små grønne spirer i Klatretræet. Pædagogisk leder Gry Neimann Pedersen fortæller: - Vi oplever, at forældrene er positive overfor vores arbejde med natur. De får også lært navne på de danske fugle og får glæde af, når børnene kommer hjem med et glas rabarbermarmelade eller andet de har lavet "fra jord til bord". 

Efter vi har haft projekt med affaldsindsamling, fortalte forældrene, at de skulle have en pose med, hvis de gik tur med børnene, fordi de ville samle ting op, som IKKE hører til i naturen.

"Sammen skaber vi fremtidens skole"

Fem skoler i Herning Kommune har deltaget i "Sammen skaber vi fremtidens skole". Skolerne er koblet sammen med en virksomhed, der sammen med lærere og elever opstiller problemfelter, der skal løses i forhold til klima og miljø.

Lærerne får indsigt i, hvordan de laver vedkommende opgaver til deres elever - opgaver som er meget virkelighedsnære. Det giver motivation til både lærere og elever, at de kan arbejde med problemer, der skal løses nu og i fremtiden. 

Projektet, der er støttet af Mærskfonden gennem Naturvidenskabernes Hus, kører over 3 år, og er for elever i 7. - 8. - 9. klasse.

De fem skoler, der er med i projektet er:

 • Vildbjerg Skole
 • Herningsholmskolen
 • Snejbjerg Skole
 • Kibæk Skole
 • Sdr. Felding Skole

Overordnet status 2017

I Herning Kommune har der været mange grønne spireflag, lige fra ordningen startede. Det er positivt at se, at både daginstitutioner og dagplejere fortsat holder det grønne spireflag højt. Ud over projektet "Sammen skaber vi fremtidens skole" er der kommet fokus på "udeskoler" med Gullestrup Skole som frontløber. Der er stigende efterspørgsel på brug af Løvbakke Naturskole, der nu opgraderes, og der er stigende interesse for skolernes Naturfagsmaraton for 5. og 6. årgang.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Undervisningslokalerne på Løvbakke Naturskole opgraderes. De nye lokaler skal indrettes, så de også kan rumme kommunens affaldsskole.
 • Skolernes Miljøfestival løber af stablen den 4. maj i et samarbejde mellem skolerne og Huset No7.
 • Tilbud om undervisningsforløb med dataloggere i natur og teknik, biologi, geografi, fysik/kemi på Løvbakke Naturcenter.
 • Formidling af "Sammen skaber vi fremtidens skole" til andre skoler, så de bliver inspireret til at gå ind i et lignende 2 årigt forløb.

Kontaktinfo

Søren Brandt
Klimatilpasning
Tlf.: 30943792

Send e-mail til Søren

Line Thastum
Miljøkoordinator, Grøn Guide
Tlf.: 96288052
Mobil: 29821232

Send e-mail til Line

Teknik og Miljø
Rådhuset
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.