Retningslinjer og kvalitetsstandard § 98

Luk alle
Åben alle

Forord og personkreds for §98

1. Forord

Denne information udleveres til personer, der er bevilget en kontaktpersonordning efter Lov om Social Service, § 98, samt til de ansatte kontaktpersoner.

Formålet med informationen er:

 • at give borgere, som er bevilget § 98, information om, hvordan de skal forholde sig
 • at give de ansatte kontaktpersoner viden om rammerne for hjælpen, herunder ret-tigheder og pligter som ansat i Herning Kommune

Ansøgning om bevilling af § 98 behandles efter en konkret, individuel vurdering. Retningslinjerne må derfor kun betragtes som vejledende.

Retningslinjerne bliver løbende opdateret.  

2. Lovgivning og personkredsen for § 98

Ordningen henvender sig til borgere fra 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

§ 98 tildeles borgere, der er diagnosticeret funktionelt døvblinde.

Formålet med ydelsen er at give voksne døvblinde mulighed for en særlig form for hjælp, der kan være med til at undgå isolation samt bidrage til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt. Der tages afsæt i følgende formål med Lov om Social Service:

 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Der kan i nødvendigt omfang tilbydes kontaktpersontimer ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger.

Der kan ikke samtidig bevilges ledsagelse efter § 97.

Det afdækkes, om der kan kompenseres for borgerens funktionstab med hjælpemidler ved udmåling af bevillingen.

Information til borger

3. Borger

3.1 Ansøgning, visitation og revurdering af kontaktpersonordningen

Alle spørgsmål om ansøgning og bevilling af kontaktpersonordning, § 98, rettes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Visitatoren afdækker, om du er eller kan diagnosticeres som funktionelt døvblind. Hvis du tilhører personkredsen, vil visitatoren efterfølgende besøge dig og vurdere dit behov for støtte og ledsagelse af en kontaktperson.

Efterfølgende vil Visitationsenheden træffe afgørelse på din ansøgning ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering.

Du får en skriftlig afgørelse.

Du kan klage over afgørelsen inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. En eventuel klage indgives til Herning Kommune, Visitationsenheden, Sundhed og Ældre. Visitationsenheden genvurderer sagen, og hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Bevillingen vil løbende blive revurderet for at sikre, at du fortsat er i målgruppen.

Du har pligt til selv at oplyse Visitationsenheden om ændringer, der kan have betydning for din bevilgede kontaktpersonordning.


3.2 Sådan fungerer kontaktpersonordningen

Valg af kontaktperson

Alle kontaktpersoner er ansat af Visitationsenheden i Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Du har mulighed for selv at pege på en person, som du ønsker som kontaktperson - dog skal Herning Kommune godkende og ansætte den ønskede person. Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til dig (f.eks. ægtefælle eller børn).

Hvis hverken du eller Visitationsenheden har et emne til kontaktperson, er det Herning Kommunes ansvar at finde en egnet person.

Aktiviteter med kontaktpersonen

Du tilrettelægger selv sammen med kontaktpersonen brugen af kontaktpersontimerne jævnfør bevillingsbrevet. Du skal så vidt muligt altid planlægge aktiviteten på hverdage og i dagtimerne.
Aktiviteterne kan være:

 • at være bindeled til omgivelserne, herunder at hjælpe med post og forefaldende "administrative" opgaver.
 • at udføre praktiske håndsrækninger i hjemmet som f.eks. at efterse tøj for pletter, mærke madvarer etc.
 • at indkøbe dagligvarer.
 • at ledsage/støtte til udadrettede selvvalgte aktiviteter som f.eks. familiebesøg, gave-/tøjindkøb, cafebesøg, teater. Ved udmåling tages der afsæt i serviceniveauet for ledsageordning efter § 97, der udgør 15 timer pr. måned.
 • at ledsage/støtte til møder, kurser og ikke selvvalgte aktiviteter i nødvendigt omfang.
 • at ledsage/støtte til ferie. Ved udmåling tages der udgangspunkt i overenskomsten for ledsagere jf. SEL § 97, hvor der kan bevilges op til 14 dage.

Kontaktpersonordningen omfatter bl.a. ikke

 • Praktisk hjælp (hjemmehjælp).
 • Personlig pleje (hjemmehjælp).
 • Besøgsven.
 • Netværk.

Timer

En aktivitet udgør minimum en time og beregnes i hele kvarter. Hvis du ønsker kontaktperson til aktiviteter, hvor personen ikke deltager, medregnes kontaktpersonens tilbage-rejse.

Ved overnatning beregnes kontaktpersontimer som 7,4 time pr. påbegyndt døgn. Der betales desuden et takstbestemt kolonitillæg i henhold til overenskomsten.

Timeforbruget starter hos dig eller det sted I har aftalt at mødes.

Har du en aftalt aktivitet med kontaktpersonen, men du har behov for at aflyse, skal det gøres senest 4 timer før aktivitetens start.
Bliver aktiviteten aflyst tættere på aktivitetens start, skal timerne for aktiviteten registreres som brugte.

Udgifter

Du skal selv betale for egne og kontaktpersonen udgifter i forbindelse med aktiviteten. Det kan f.eks. være til tog-/busbilletter, biografbilletter mv.

Som udgangspunkt medbringer kontaktpersonen selv mad, medmindre spisning må anses for at være en del af aktiviteten. I de tilfælde skal du betale forplejningen.

Du kan søge tilskud til dækning af dokumenterede udgifter til kontaktpersonen med maksimum 948 kr. årligt (2022-niveau - taksten reguleres årligt af staten). Beløbet udbetales én gang årligt med 12 måneders mellemrum på baggrund af indsendte bilag.

Hvis kontaktpersonen stiller egen bil til rådighed i forbindelse med aktiviteten, skal du selv afholde transportudgifterne (statens højeste takst udgør 3,51 kr. pr. km i 2022). Der skal som udgangspunkt betales kilometerpenge når du selv er med i bilen.

Du kan ikke forlange, at kontaktpersonen stiller bil til rådighed.

Uheld

Hvis din bil benyttes, er det dine forsikringer, der skal dække evt. skader. Hvis kontaktpersonens bil benyttes, er det kontaktpersonens forsikringer, der skal dække evt. skader.

Hvis der sker uheld i forbindelse med aktiviteten, skal der tilkaldes hjælp.
Ved akut sygdom ringes 112.
Hvis f.eks. kørestolen bryder sammen, eller der sker andet ikke-akut, skal du ringe efter en taxa eller anden mulighed for hjemtransport.
Har du et FALCK-abonnement, kan du evt. kontakte dem for hjemtransport.
Udgiften til taxa eller lignende er din egen udgift.

Ved fald må kontaktpersonen kun hjælpe dig, hvis kontaktpersonen kan hjælpe dig op igen med let støtte. Ellers skal der tilkaldes hjælp. Du kan for eksempel være med til at undgå fald, hvis du benytter din kørestol.

Ledsagekort

Du har mulighed for at søge om et ledsagekort hos Danske Handicaporganisationer. Find ansøgningsskema på deres hjemmeside www.handicap.dk - søg efter ledsagekort.
Der er egenbetaling for ledsagekort.

Ledsagekortet giver rabatter og nogle steder gratis adgang for kontaktpersoner. Kortet kan bruges for eksempel til tog/bus, museer, forlystelser, zoologiske haver, teatre. Liste findes på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Spørgsmål omkring administration og praktisk brug af ordningen rettes til Danske Handicaporganisationer. Se kontaktoplysninger på www.handicap.dk.

3.3. Arbejdsmiljø - også dit ansvar

Du har et medansvar for kontaktpersonens arbejdsmiljø. Du skal tage hensyn til de arbejdsmiljøkrav, der er knyttet til kontaktpersonordningen.

Rygning

Lovgivningen og Herning Kommunes rygepolitik betyder, at kontaktpersoner ikke må udsættes for passiv rygning. Kontaktpersonen er underlagt Herning Kommunes rygefri arbejdstid, hvilket betyder, at kontaktpersonen ikke må ryge i forbindelse med aktiviteten.

Hvis du ønsker at ryge i forbindelse med ledsagelse:

 • Der skal aftales rygepauser, så kontaktpersonen kan gå væk fra dig, mens du ry-ger.
 • I det korte ophold i dit hjem, hvor der f.eks. hjælpes med overtøj af og på mv., kan der være røgfyldt, fordi du har røget, inden kontaktpersonen møder op. I disse situationer skal det aftales, at der luftes ud, inden kontaktpersonen, eller at hjælpen til overtøj kan gives et andet sted.

Alkohol og rusmidler

Du skal have en fornuftig omgang med alkohol og øvrige rusmidler (f.eks. medicin). Det skal være forsvarligt for kontaktpersonen at ledsage dig.

Medicin

Kontaktpersonen må i udgangspunktet være behjælpelig med den fysiske håndtering af medicin ud fra din anvisning. Du har selv ansvar for medicinering. Ved tvivlstilfælde skal du kontakte administrationen for kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre.

Indkøb

Hvis kontaktpersonen har indkøbsopgaver sammen med dig, henstiller vi til, at du viser hensyn og holder indkøbene inden for rimelige grænser. F.eks. må kontaktpersonen maksimalt bære 7 kg, når byrden kan bæres tæt på kroppen.

Kontaktpersonens retningslinjer omkring indkøb:

 • Der skal ikke bæres indkøb over længere afstande.
 • Du skal selv bære dine indkøb i det omfang, det er muligt.
 • Benytter du kørestol, skal varerne hænges bag på kørestolen, og du kan have nogle indkøb i skødet.
 • Benytter du el-kørestol med kurv bagpå, placeres indkøbene der. Er der ikke en kurv/taske, kan du blive opfordret til at købe én.
 • Placeres indkøb bag på en manuel kørestol, må indkøbene ikke hindre kontaktpersonens bevægefrihed bag kørestolen.
 • Benytter du rollator, placeres indkøb som udgangspunkt i kurven på rollatoren.
 • Hvis du er gående, kan du have en rygsæk på, og/eller kontaktpersonen kan have en bærepose i hænderne.

Du kan hjælpe din kontaktperson ved blandt andet at lave en indkøbsliste og planlægge ruten/rækkefølgen efter, at de "tungeste" indkøb gøres til sidst.

Uanset aktivitetens indhold har Herning Kommune i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der laves løbende risiko-vurderinger af kontaktpersonernes arbejdsbetingelser og oplevelse af arbejdsbelastninger.

Information til kontaktperson

4. Kontaktperson

4.1 Ansættelse

For at blive godkendt som kontaktperson ved Herning Kommune skal du:

 • være fyldt 18 år.
 • fremvise en tilfredsstillende straffeattest.
 • have færdigheder til at kunne varetage de behov, borgeren er bevilget kontaktpersontimer til.

Der stilles ikke krav om uddannelse.

I tilfælde, hvor borgeren har mindreårige børn, er det desuden en betingelse for ansættelse, at der kan indhentes en ren børneattest.

I forbindelse ansættelsen modtager du folder om retningslinjer samt vejledning om arbejdsmiljø.

Din ansættelseskontrakt modtager du i din digitale postkasse eller med fysisk post.

Du vil efter 3 måneders ansættelse blive kontaktet pr. mail af administrationen til en evaluering af hvordan det går, og om der er områder der ønskes vejledning i.

Du kan få et ID-kort, som viser, at du er ansat i Herning Kommunes ledsagekorps. Kontakt administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre. Se kontaktoplysninger på sidste side.

Du har tavshedspligt også efter ophør i ansættelsen.

Du har meddelelsespligt til Herning Kommune, hvis du observerer ændringer i borgerens situation/behov, som kan have betydning for din opgave som kontaktperson.

Du må ikke modtage gaver fra borgerne.

4.2 Personalemøder og supervision

Center for Kommunikation varetager i forhold til kontaktpersonerne følgende opgaver:

 • Nyansatte kontaktpersoner uddannes til at varetage funktionen som kontaktperson for funktionelt døvblinde. Det indebærer blandt andet undervisning i syns- og høreproblematikker, de særlige konsekvenser af det dobbelte funktionstab, undervisning i ledsageteknik, kommunikationstaktik, syns- og hørekompenserende strategier.
 • Kontaktpersonerne tilbydes efter behov supervision i forhold til opgavevaretagelsen hos den døvblinde borger.
 • Der afholdes årligt 6 møder med kontaktpersonerne. Emner på møderne kan være aktuelle problemstillinger, opfølgning på tidligere undervisning, kommunikation, hjælpemidler mv.

4.3 Løn- og ansættelsesvilkår

Der er ingen overenskomst på området. Herning Kommune tager udgangspunkt i FOA´s overenskomst for handicapledsagere (78.01). Du er ansat på timeløn uden fast timetal.

Jævnfør overenskomsten udbetales der tillæg for arbejde om aftenen, natten, i weekender eller på helligdage. Den 24. december, den 31. december, den 1. maj samt grundlovsdag betragtes ikke som helligdage i denne sammenhæng.

Pension

Timelønnede kontaktpersoner er berettiget til pension, hvis:

 1. Kontaktpersonen er fyldt 21 år og har været beskæftiget i gennemsnit mindst 8 timer pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år, eller
 2. Kontaktpersonen tidligere har været optaget i en kommunal eller regional pensionsordning og har opfyldt beskæftigelseskravet.

Du skal selv dokumentere dine timer.

Digital timeregistrering

Kontaktpersontimerne skal registreres digitalt på medarbejdernet.dk eller i Minløn app. Nærmere beskrivelse findes i særskilt vejledning.

Du kan lave dine registreringer løbende og efter hver aktivitet. Timerne skal senest være registreret sidste dag i måneden, for udbetaling i efterfølgende måned.
Du kan løbende følge dine indberetninger og se om de er godkendt og dermed kommer til udbetaling.

Registreringsperioden er pr. måned. Lønnen udbetales midt i måneden. Lønsedlen udsendes til din digitale postkasse.

Ferie

Ferie aftales som udgangspunkt direkte mellem dig og borgeren. Hvis der er brug for afløsning i din ferieperiode, kan du eller borgeren kontakte borgerens afløsere.
Ellers kontaktes administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre for hjælp til at finde afløsere. Bestilling af afløsere skal ske i god tid.

Fravær og raskmelding

Ved sygdom og raskmelding, kontaktes administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre.

Fravær ved sygdom er uden løn.
Du har dog ret til løn fra arbejdsgiver under sygdom, hvis du har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger før 1. fraværsdag.

Du skal selv dokumentere dine timer.

Ved barsel eller eget barns sygdom, kontaktes administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre.
Barsel er uden løn. Du har dog ret til løn, svarende til dagpenge på barnets 1. og 2. sygedag.

Forsikring

Du er som kontaktperson dækket af Herning Kommunes ansvars- og arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden.

Ved aktivitet i udlandet, skal du henvende dig til administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre med henblik på at få udleveret et forsikringskort.

Kørsel

Har du kørsel fra dit hjem og til borgerens bopæl eller hvor aktiviteten begynder, kan det oplyses til SKAT efter de gældende regler om kørselsfradrag.

Opsigelse

Ved ophør som kontaktperson, er det vigtigt at kontakte administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre hurtigst muligt. Opsigelse skal ske skriftligt - enten via brev eller mail.

Det gensidige opsigelsesvarsel sker med en dags varsel (§ 22 i overenskomsten for ledsagere (78.01) Overenskomst for handicapledsagere).

4.4. Arbejdsmiljø for kontaktpersoner

Et sundt og godt arbejdsmiljø sikres ved, at du er bevidst om de arbejdsforhold, du har som kontaktperson, og at administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre tilrettelægger opgaverne på baggrund af kendte risikofaktorer og arbejdsmiljøudfordringer i kontaktpersonordningen.

Kontaktpersonen er ansvarlig for og har pligt til:

 • løbende at vurdere sine arbejdsforhold og arbejdsvilkår.
 • straks at informere administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre, hvis arbejdsforhold og arbejdsvilkår ikke er tilfredsstillende.
 • at deltage i samarbejdet omkring arbejdsmiljøet.
 • at anmelde ulykker (anmeldelsesfristen er 9 dage), hvis du kommer ud for en arbejdsskade.

Administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre udleverer en "Vejledning om arbejdsmiljø for ledsagere", hvor du kan læse om forhold, som du skal være opmærksom på for at sikre dit arbejdsmiljø som kontaktperson.

4.5 Brug af Administrationen

Som kontaktperson er du velkommen til at kontakte administrationen af kontaktpersonordningen i Staben for Sundhed og Ældre.

Administrationen vil gerne hjælpe med de udfordringer som kan opstå, så ordningen bliver en god oplevelse for alle parter og at du får fornemmelsen for et tættere samarbejde med administrationen, når du bliver i tvivl.

Kontaktoplysninger til kontaktpersonordning

5. Kontaktinformation

Ansøgning, bevilling og revurdering af § 98

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3B
7400 Herning

Tlf. 96 28 44 60

Telefontid:
Mandag-torsdag: Kl. 8.00-10.00 + 12.30-14.00
Fredag: Kl. 8.00-12.00


Administration og praktisk information om § 98

Staben for Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3B
7400 Herning

Kontaktpersoner vedr. administration af kontaktpersonordningen:

Marianne Gjødvad Skov
Tlf. 96 28 42 29

Lene Boye Hansen
Tlf. 96 28 44 09

Mail til fælles postkasse: sua-administration@vieadm.dk
Brug altid en sikker besked, hvis det indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Borgere og kontaktpersoner kan sende en sikker besked til Herning Kommune via deres digitale postkasse i e-Boks eller via www.borger.dk.

Kvalitetsstandard for §98

KVALITETSSTANDARD

Kontaktperson til døvblinde §98
Emne Indhold
Lovgrundlag § 98 i Serviceloven. 
Hvilke behov skal ydelsen dække? I fornødent omfang skal borgere, der er døvblinde, tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson.
Hvad er formålet med ydelsen?

At give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at imødegå isolation samt bidrage til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt.

Der tages afsæt i formål for lov om social service:

 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten
 • At loven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles døvblinde borgere over 18 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse.

Kendetegnende for borgere der er visiteret til kontaktpersonsordningen er, at de er diagnosticeret funktionelt døvblinde - dvs. at de har en alvorlig grad af kombineret syns- og høreskade. (Center for Kommunikation afdækker, om borgeren kan diagnosticeres som funktionelt døvblind.)

Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Visitationsgrundlag Det skal afdækkes om der kan kompenseres for borgerens funktionstab med hjælpemidler inden der bevilges kontaktpersonordning.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Der kan i fornødent omfang tilbydes kontaktpersontimer ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte til

 • At være bindeled til omgivelser, herunder at hjælpe med post, forefaldende "administrative" opgaver
 • At udføre praktiske håndsrækninger i hjemmet som f.eks. at efterse tøj for pletter, mærke madvarer etc.
 • At ledsage til indkøb af dagligvarer
 • At ledsage/støtte til udadrettede selvvalgte aktiviteter som f.eks. familiebesøg, gave-/tøjindkøb, cafebesøg, teater. Ved udmålingen tages der afsæt i serviceniveauet for ledsageordning efter § 97, der udgør 15 timer pr. måned.
 • At ledsage/støtte til møder, kurser og ikke selvvalgte aktiviteter i fornødent omfang.

At ledsage/støtte til ferie. Der kan bevilges op til 14 dage årligt. Ved udmåling tages der udgangspunktet i overenskomsten for ledsagere, hvor der beregnes 7,4 time pr. påbegyndt døgn.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje
 • Besøgsven
 • Kontaktperson skal ikke fungere som netværk
 • Der kan ikke samtidig bevilges ledsagelse efter § 97
 • Personer med nær tilknytning kan normalt ikke ansættes som kontaktperson.
Ydelsens omfang

Ydelsen gives fortrinsvis i dagtimerne på hverdage, men dele af ydelsen kan placeres i aftentimer og i weekender, såfremt det skønnes nødvendigt.

Det er muligt én gang årligt - ved fremvisning af kvitteringer/bilag - at få dækket kontaktpersonens udgifter til aktiviteter.

I forbindelse med ophold i udlandet kan der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til rejseudgifter og opholdsudgifter.
Kvalitetsmål Der er en sagsbehandlingstid på 3 måneder.
Opfølgning

Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borger ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020