Kvalitetsstandard §85 og §97

Luk alle
Åben alle

Retningslinier - forord og personkreds for §97

1. Forord

Disse retningslinjer udleveres til personer, der modtager ledsagelse efter Lov om Social Service, § 97, samt til de ansatte ledsagere.

Formålet med disse retningslinjer er:

 • at give borgere, som er bevilget ledsagelse, information om, hvordan de skal forholde sig.
 • at give de ansatte ledsagere viden om rammerne for hjælpen, herunder rettigheder og pligter som ansat i Herning Kommune.

Ansøgning om bevilling af ledsageordning behandles efter en konkret, individuel vurdering, og retningslinjerne må derfor kun betragtes som vejledende.

Retningslinjerne bliver løbende opdateret.

2. Lovgivning og personkredsen for § 97

Ordningen henvender sig til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Borgere, der før folkepensionsalderen er visiteret til ordningen, bevarer ordningen efter overgangen til folkepension.

Ledsagelse tildeles borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis de opfylder alle de fem følgende kriterier:

 • kan ikke færdes alene uden for hjemmet.
 • kan tage initiativ til at efterspørge individuel ledsagelse til en konkret aktivitet.
 • kan deltage i planlægning af aktiviteten (bestille billet og transport med mere).
 • har ikke behov for socialpædagogisk støtte i ledsagelsen.
 • er bevidst om indholdet i aktiviteten.

Formålet med ydelsen er at medvirke til, at borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at leve en så normal tilværelse som muligt.

Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har, som andre, behov for at kunne komme hjemmefra, foretage indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden altid at skulle bede familie, venner eller plejepersonale om hjælp.

Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge muligheden for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Både for dem, der lever et aktivt liv, og for andre, som lever mere isoleret, kan ordningen medvirke til, at der er mulighed for deltagelse i aktiviteter efter eget valg uden for hjemmet.

Information til borger

3. Borger

3.1. Ansøgning, visitation og revurdering af ledsageordning

Alle spørgsmål om ansøgning og bevilling af ledsageordning, § 97, rettes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Du finder ansøgningsskemaet på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk eller på www.borger.dk - søg efter ledsageordning. Hvis du er fritaget for digital post, kan du få tilsendt ansøgningsskemaet ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre på tlf.nr. 96 28 44 60.

Når Visitationsenheden har modtaget din ansøgning, vil en visitator vurdere, om du opfylder kriterierne for ordningen, herunder funktionsnedsættelsen, ledsagebehovet og hvilke aktiviteter du ønsker at benytte en ledsager til. Dette vil ofte ske ved et besøg hos dig.

Efterfølgende vil Visitationsenheden træffe afgørelse på din ansøgning ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering.

Du får en skriftlig afgørelse.

Du kan klage over afgørelsen inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. En eventuel klage indgives til Herning Kommune, Visitationsenheden, Sundhed og Ældre. Visitationsenheden genvurderer sagen, og hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Bevillingen vil løbende blive revurderet for at sikre, at du fortsat er i målgruppen.

Du har pligt til selv at oplyse Visitationsenheden om ændringer, der kan have betydning for din bevilling af ledsageordningen.

3.2. Sådan fungerer ledsageordningen

Alle ledsagere er ansat i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Valg af ledsager

Du har mulighed for selv at pege på en person, som du ønsker som ledsager - dog skal Herning Kommune godkende og ansætte den ønskede ledsager. Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til dig (f.eks. ægtefælle eller børn).

Herning Kommune har et ledsagekorps. Ledsagerne i korpset rekrutteres blandt personer, der har interesse i at arbejde med mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der er ikke krav om specifikke faglige kvalifikationer. Du har mulighed for at benytte en ledsager fra korpset. Du vil få tilknyttet faste ledsagere.

Som udgangspunkt bestemmer du selv, hvornår ledsagelsen skal foregå. Der kan dog være tidspunkter, hvor der ikke er ledsagere til rådighed.

Du aftaler selv ledsagelsen med din ledsager - som hovedregel senest en måned før det ønskede tidspunkt. Hvis både du og din ledsager er enige om det, kan der aftales en kortere frist.

Hvis ledsageren er forhindret, og der er brug for en vikar, skal du kontakte administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre så hurtigt som muligt. Se kontaktoplysninger på sidste side.
Der vil forsøges at finde en afløser.

Opgaver med ledsageren

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de opgaver, der har naturlig tilknytning til ledsagelsen, som f.eks.:

 • at tage overtøj af/på.
 • at yde let støtte ved forflytninger, f.eks. fra kørestol til toilet eller fra kørestol til anden stol. At hjælpe med en forflytning vil sige, at ledsageren støtter dig til at kunne flytte dig selv. Ledsageren må hjælpe med forflytninger, når borgeren har en rimelig god stående balance.
 • at hjælpe med kørestol og andre hjælpemidler.
 • at være fører af din bil.
 • at være behjælpelig med indkøb; både almindelige dagligdags og mere specielle/personlige indkøb. Alle indkøb skal på forsvarlig vis kunne transporteres hjem af dig og din ledsager i fællesskab.
 • at hæve penge, bruge NemId mv., hvis det er påkrævet i forbindelse med ledsagerens opgaver, og hvis du beder om det. Hvis ledsageren er utryg ved opgaven, kan ledsageren sige fra overfor opgaven.

Ledsageren må yde håndsrækninger - f.eks. skære mad ud i forbindelse med spisning, tage varer ned fra hylderne i butikken og bære varerne.

Ledsageren må hjælpe med at kommunikere.

Ledsageordningen omfatter bl.a. ikke

 • hjemmepleje (personlig eller praktisk hjælp).
 • sygepleje-/træningsopgaver.
 • socialpædagogisk bistand.
 • samvær og social hygge i hjemmet (besøgsven).

I forbindelse med ledsagelse til svømning er ledsageren ikke forpligtet til at hjælpe med brusebad før og efter svømningen, og ledsageren er heller ikke forpligtet til at gå med i vandet.

Ledsageordningen kan kun anvendes til "ud-af-huset" aktiviteter.

Valget af aktiviteter skal ske under hensyn til din funktionsevne. Ledsageren har ret til at sige fra ved aktiviteter, som ikke er realistiske i forhold til dit funktionsniveau. Ledsageren har desuden ret til at sige fra over for aktiviteter, som anses for farlige, eller som ledsageren af personlige årsager ikke ønsker at deltage i.

Børn må medbringes på ledsagelsen. Du har selv det fulde ansvar, når de er med. Ledsageren har intet ansvar for børnene.

Timer

Der bevilges maksimalt 15 timers ledsagelse pr. måned, og du kan inden for en periode på 6 mdr. spare timer sammen. Vær opmærksom på, at:

 • opsparingen sker automatisk.
 • der kan være maksimum 90 timer til rådighed inden for 6 mdr.
 • når ikke brugte timer er mere end 6 mdr. gamle, falder de væk.
 • de nyeste timer altid skal anvendes først.
 • ledsagetimer må ikke bruges på forskud.

En ledsageopgave udgør minimum en time og beregnes i hele kvarter. Hvis du ønsker ledsagelse til aktiviteter, hvor ledsageren ikke deltager, medregnes ledsagerens tilbagerejse.

Ved overnatning beregnes ledsagetimer som 7,4 time pr. påbegyndt døgn. Der betales desuden et takstbestemt kolonitillæg i henhold til overenskomsten.

Timeforbruget starter hos dig eller det sted I har aftalt at mødes.

Har du en aftalt aktivitet med ledsageren, men du har behov for at aflyse, skal det gøres senest 4 timer før aktivitetens start.
Bliver aktiviteten aflyst tættere på aktivitetens start, skal timerne for aktiviteten registreres som brugte.

Timeregistrering

Ledsageren sørger for registrering af brugte timer digitalt. Du har ansvaret for at holde styr på dine timer og kan ske i samarbejde ledsageren. Ved tvivl om antal af timer, kontaktes administrationen af ledsagerordningen i Staben for Sundhed og Ældre.

Har du fået bevilget ledsagetimer efter § 85 (ikke-selvvalgte aktiviteter), kan timerne kun benyttes til de bevilgede aktiviteter i henhold til dit bevillingsbrev.

Udgifter

Du skal selv betale for egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan f.eks. være til taxa, tog-/busbilletter, biografbilletter mv.

Som udgangspunkt medbringer ledsageren selv mad, medmindre spisning må anses for at være en del af aktiviteten. I de tilfælde skal du betale forplejningen.

Du kan søge tilskud til dækning af dokumenterede udgifter til ledsageren med maksimum 948 kr. årligt (2022-niveau - taksten reguleres årligt af staten).
Dokumentationen er kvitteringer, og udgifterne prioriteres i følgende rækkefølge: Transport, oplevelse og forplejning. Der refunderes ikke for alkohol.
Beløbet udbetales én gang årligt med 12 måneders mellemrum på baggrund af indsendte bilag.

Hvis ledsageren stiller egen bil til rådighed i forbindelse med ledsagelsen, skal du selv afholde transportudgifterne (statens højeste takst udgør 3,44 kr. pr. km i 2021). Der skal som udgangspunkt betales kilometerpenge når du selv er med i bilen. Transporten i ledsagerens bil kan ikke refunderes.

Hvis ledsagerens bil benyttes, er det ledsagerens forsikringer, der skal dække evt. skader. Du kan ikke forlange, at ledsageren stiller bil til rådighed.

Uheld

Hvis din bil benyttes, er det dine egne forsikringer, der skal dække evt. skader.

Hvis der sker uheld i forbindelse med ledsagelse, skal der tilkaldes hjælp.
Ved akut sygdom ringes 112.
Hvis f.eks. kørestolen bryder sammen, eller der sker andet ikke-akut, skal du ringe efter en taxa eller anden mulighed for hjemtransport.
Har du et FALCK-abonnement, kan du evt. kontakte dem for hjemtransport.
Udgiften til taxa eller lignende er din egen udgift.

Ved fald må ledsageren kun hjælpe dig, hvis ledsageren kan hjælpe dig op igen med let støtte. Ellers skal der tilkaldes hjælp. Du kan for eksempel være med til at undgå fald, hvis du benytter din rollator eller kørestol.

Ledsagekort

Du har mulighed for at søge om et ledsagekort hos Danske Handicaporganisationer. Find ansøgningsskema på deres hjemmeside www.handicap.dk - søg efter ledsagekort.
Der er egenbetaling for ledsagekort.

Ledsagekortet giver rabatter og nogle steder gratis adgang for ledsagere. Kortet kan bruges ved eksempelvis tog/bus, museer, forlystelser, zoologiske haver, teatre. Liste findes på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Spørgsmål omkring administration og praktisk brug af ordningen rettes til Danske Handicaporganisationer. Se kontaktoplysninger på www.handicap.dk.

Handicapbil

Har du en handicapbil og du ønsker at benytte den til ledsagelse, er det dit ansvar at lære ledsageren op inden brug, ellers kan bilen ikke benyttes. Alternativ er at benytte anden form for transport.

3.3. Arbejdsmiljø - også dit ansvar

Du har et medansvar for ledsagernes arbejdsmiljø. Du skal tage hensyn til de arbejdsmiljøkrav, der er knyttet til ledsageordningen.

Rygning

Lovgivningen og Herning Kommunes rygepolitik betyder, at ledsagere ikke må udsættes for passiv rygning. Ledsageren er underlagt Herning Kommunes rygefri arbejdstid, hvilket betyder, at ledsageren ikke må ryge i forbindelse med ledsagelse.

Hvis du ønsker at ryge i forbindelse med ledsagelse:

 • Der skal aftales rygepauser, så ledsageren kan gå væk fra dig, mens du ryger.
 • I det korte ophold i dit hjem, hvor der f.eks. hjælpes med overtøj af og på mv., kan der være røgfyldt, fordi du har røget, inden ledsageren møder op. I disse situationer skal det aftales, at der luftes ud, inden ledsageren kommer, eller at hjælpen til overtøj kan gives et andet sted.

Alkohol og rusmidler

Du skal have en fornuftig omgang med alkohol og øvrige rusmidler (f.eks. medicin). Det skal være forsvarligt for ledsageren at ledsage dig.

Medicin
Ledsageren må i udgangspunktet være behjælpelig med den fysiske håndtering af medicin ud fra din anvisning. Du har selv ansvar for medicinering. Ved tvivlstilfælde skal du kontakte Staben for Sundhed og Ældre.

Indkøb

Hvis ledsageren har indkøbsopgaver sammen med dig, henstiller vi til, at du viser hensyn og holder indkøbene inden for rimelige grænser. F.eks. må ledsageren maksimalt bære 7 kg, når byrden kan bæres tæt på kroppen.

Ledsageordningens retningslinjer omkring indkøb:

 • Der skal ikke bæres indkøb over længere afstande.
 • Du skal selv bære dine indkøb i det omfang, det er muligt.
 • Benytter du kørestol, skal varerne hænges bag på kørestolen, og du kan have nogle indkøb i skødet.
 • Benytter du el-kørestol med kurv bagpå, placeres indkøbene der. Er der ikke en kurv/taske, kan du blive opfordret til at købe én.
 • Placeres indkøb bag på en manuel kørestol, må indkøbene ikke hindre ledsagerens bevægefrihed bag kørestolen.
 • Benytter du rollator, placeres indkøb som udgangspunkt i kurven på rollatoren.
 • Hvis du er gående, kan du have en rygsæk på, og/eller ledsager kan have en bærepose i hænderne.

Du kan hjælpe din ledsager ved blandt andet at lave en indkøbsliste og planlægge ruten/rækkefølgen efter, at de "tungeste" indkøb gøres til sidst.

Uanset ledsagelsens indhold har Herning Kommune i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der laves løbende risikovurderinger af ledsagernes arbejdsbetingelser og oplevelse af arbejdsbelastninger.

Information til ledsager

4. Ledsager 

4.1. Ansættelse

For at blive godkendt som ledsager ved Herning Kommune skal du:

 • være fyldt 18 år.
 • fremvise en tilfredsstillende straffeattest.
 • tale og forstå dansk.
 • fysisk være i stand til at håndtere en kørestol.
 • have praktiske færdigheder til at kunne udføre opgaverne omkring ledsagelsen.

Der stilles ikke krav om uddannelse.

I tilfælde, hvor borgeren har mindreårige børn, som er til stede under ledsagelsen, er det desuden en betingelse for ansættelse, at der kan indhentes en ren børneattest.

I forbindelse ansættelsen modtager du folder om retningslinjer samt vejledning om arbejdsmiljø.

Din ansættelseskontrakt modtager du digitalt i din digitale postkasse.

Du vil efter 3 måneders ansættelse blive kontaktet pr. mail af administrationen til en evaluering af hvordan det går, og om der er områder der ønskes vejledning i.

Du kan få et ID-kort, som viser, at du er ansat i Herning Kommunes ledsagekorps. Kontakt administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre. Se kontaktoplysninger på sidste side.

Du har tavshedspligt også efter ophør i ansættelsen.

Du har meddelelsespligt til Herning Kommune, hvis du observerer ændringer i borgerens situation/behov, som kan have betydning for din opgave som ledsager.

Du må ikke modtage gaver fra borgerne.

4.2. Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomsten for handicapledsagere (78.01) med FOA. Du er ansat på timeløn uden fast timetal.

Jævnfør overenskomsten udbetales der tillæg for arbejde om aftenen, natten, i weekender eller på helligdage. Den 24. december, den 31. december, den 1. maj samt grundlovsdag betragtes ikke som helligdage i denne sammenhæng.

Pension

Timelønnede handicapledsagere er berettiget til pension, hvis:
1. Handicapledsageren er fyldt 21 år og har været beskæftiget i gennemsnit mindst 8 timer pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år, eller
2. Handicapledsageren tidligere har været optaget i en kommunal eller regional pensionsordning og har opfyldt beskæftigelseskravet.
Du skal selv dokumentere dine timer.

Digital timeregistrering

Ledsagertimerne skal registreres digitalt på medarbejdernet.dk eller i Minløn app. Nærmere beskrivelse findes i særskilt vejledning.

Du kan lave dine registreringer løbende og efter hver ledsagelse. Timerne skal senest være registreret sidste dag i måneden, for udbetaling i efterfølgende måned.
Du kan løbende følge dine indberetninger og se om de er godkendt og dermed kommer til udbetaling.

Registreringsperioden er pr. måned. Lønnen udbetales midt i måneden. Lønsedlen udsendes via e-Boks.

Ferie

Ferie aftales som udgangspunkt direkte mellem dig og borgeren. Hvis der er brug for ledsager i din ferieperiode, kan du eller borgeren kontakte borgerens afløsere.
Ellers kontaktes administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre for hjælp til at finde afløsere. Bestilling af afløsere skal ske i god tid.

Fravær og raskmelding

Ved sygdom og raskmelding, kontaktes administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre.

Fravær ved sygdom er uden løn.
Du har dog ret til løn fra arbejdsgiver under sygdom, hvis du har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger før 1. fraværsdag.
Du skal selv dokumentere dine timer.

Ved barsel eller eget barns sygdom, kontaktes administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre.
Barsel er uden løn. Du har dog ret til løn, svarende til dagpenge på barnets 1. og 2. sygedag.

Forsikring

Du er som ledsager dækket af Herning Kommunes ansvars- og arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden.
Ved ledsagelse i udlandet skal du henvende dig til administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre med henblik på at få udleveret et forsikringskort.

Kørsel

Har du kørsel fra dit hjem og til borgerens bopæl eller hvor ledsagelsen begynder, kan det oplyses til SKAT efter de gældende regler om befordringsfradrag.

Har du ledsageopgave hos 2 borgere på samme dag, og du kører direkte fra den ene borger til den anden, kan du få løn for kørselstiden. Det skal registreres som almindelige løntimer på den ene borger.

Opsigelse

Ved ophør som ledsager, er det vigtigt at kontakte administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre hurtigst muligt. Opsigelse skal ske skriftligt - enten via brev eller mail.

Det gensidige opsigelsesvarsel sker med en dags varsel (§ 22 i overenskomsten for ledsagere (78.01) Overenskomst for handicapledsagere).

4.3. Arbejdsmiljø for ledsagere

Et sundt og godt arbejdsmiljø sikres ved, at du er bevidst om de arbejdsforhold, du har som ledsager, og at administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre tilrettelægger opgaverne på baggrund af kendte risikofaktorer og arbejdsmiljøudfordringer i ledsagearbejdet.

Ledsageren er ansvarlig for og har pligt til:

 • løbende at vurdere sine arbejdsforhold og arbejdsvilkår.
 • straks at informere administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre, hvis arbejdsforhold og arbejdsvilkår ikke er tilfredsstillende.
 • at deltage i samarbejdet omkring arbejdsmiljøet.
 • at anmelde ulykker (anmeldelsesfristen er 9 dage), hvis du kommer ud for en arbejdsskade.

Administrationen af ledsageordningen i Staben for Sundhed og Ældre sender en "Vejledning om arbejdsmiljø for ledsagere", hvor du kan læse om forhold, som du skal være opmærksom på for at sikre dit arbejdsmiljø som ledsager.

4.4 Brug af Administrationen

Som ledsager er du velkommen til at kontakte administrationen af ledsagerordningen i Staben for Sundhed og Ældre.

Administrationen vil gerne hjælpe med de udfordringer som kan opstå, så ledsagelsen bliver en god oplevelse for alle parter og at du får fornemmelsen for et tættere samarbejde med administrationen, når du bliver i tvivl.

Kontaktoplysninger til ledsagerordning

5. Kontaktinformation

Ansøgning, bevilling og revurdering af § 97

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3B
7400 Herning

Tlf. 96 28 44 60

Telefontid:
Mandag-torsdag: Kl. 8.00-10.00 + 12.30-14.00
Fredag: Kl. 8.00-12.00


Administration og praktisk information om § 97

Staben for Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3B
7400 Herning

Kontaktpersoner vedr. administration af ledsagerordningen

Marianne Gjødvad Skov
Tlf. 96 28 42 29

Lene Boye Hansen
Tlf. 96 28 44 09

Mail til fælles postkasse: sua-administration@herning.dk

Brug altid en digital post, hvis det indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Borgere og ledsagere kan sende digital post til Herning Kommune via deres digitale postkasse i e-Boks eller via www.borger.dk.

Ledsageordning §97 - kvalitetsstandard

KVALITETSSTANDARD

Ledsageordning §97
Emne Indhold
Lovgrundlag § 97 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov i forbindelse med ledsagelse til borger, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? At give borger med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne muligheder for at deltage i selvvalgte udadrettede aktiviteter med henblik på at understøtte borgerens selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.
Modtagere af ydelsen

Ordningen henvender sig til borger mellem 18 år og folkepensionsalderen (dog minimum 67 år).

Borger, der før folkepensionsalderen er visiteret til ordningen, bevarer dog ordningen efter overgangen til folkepension.

Kendetegnende for borger, der visiteres til ledsagerordning er, at de opfylder alle følgende kriterier:

 • kan ikke færdes alene uden for hjemmet
 • kan tage initiativ til at efterspørge individuel ledsagelse til en konkret aktivitet
 • kan deltage i planlægningen af tiltag i relation til aktivitetens udførsel.
 • har ikke behov for socialpædagogisk eller sundhedsfaglig støtte i ledsagelsen
 • er bevidst om indholdet i aktiviteten.
Borgere uden for målgruppen

Ledsagerordningen kan ikke visiteres til:

 • Borger, som har behov for adfærdsregulering eller guidning
 • Borger, der har behov for sundhedsfaglig observation, vurdering og/ eller handling udover elementære håndsrækninger
 • Borger, hvor den nedsatte funktionsevne skyldes sindslidelse, eller særlige sociale årsager
Borger, der modtager hjælp efter § 96 (borgerstyret personlig assistance) og § 98 (kontaktperson til døvblinde).
Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og opgaver, der har naturlig tilknytning til ledsagelsen eksempelvis:

 • at tage overtøj af/på
 • at yde let fysisk støtte til ukomplicerede forflytninger
 • at hjælpe med kørestole og andre ganghjælpemidler
 • hjælp til at komme på toilettet
 • at være fører af borgerens bil.
 • at være "øjne og ører", hvis borgeren har syns- eller hørehandicap.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Ledsageordningen omfatter bl.a. ikke

 • hjemmepleje (personlig eller praktisk hjælp)
 • sygepleje-/træningsopgaver
 • socialpædagogisk bistand
 • samvær og social hygge i hjemmet (besøgsven)

Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

Ydelsens omfang

15 timers ledsagelse pr. måned fordelt på alle ugens dage.

Hvis borgeren i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, modregnes disse timer i ledsageordningen.

Borger, der er tildelt ordningen, kan inden for en periode på 6 måneder spare timer sammen. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, bortfalder efter 6 måneder.

Timer kan ikke bruges på forskud.

Det er muligt én gang årligt - ved fremvisning af kvitteringer/bilag - at få dækket ledsagerens udgifter til  aktiviteter. 
Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling til ledsageordningen træffes inden for 3 måneder.
Opfølgning

Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borgeren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter §85 - kvalitetsstandard

KVALITETSSTANDARD

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter §85
Emne Indhold
Lovgrundlag § 85 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for ledsagelse til nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter, hvor borgeren ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 
Hvad er formålet med ydelsen?

At give borgeren mulighed for at deltage i / komme til nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter.

Bevillingen er et supplement til ledsageordning jf. Serviceloven § 97.

Modtagere af ydelsen

Borgere, der er bevilget ledsageordning jf. Serviceloven § 97.

Borgere uden for målgruppen

Borgere, der ikke er bevilget ledsageordning jf. Serviceloven § 97.

Borgere, der bor i botilbud, da ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter er indeholdt i botilbuddet. 
Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter som typisk kan være fysioterapi eller lignende.

Ledsagelse omfatter selve ledsagelsen og opgaver, der har naturlig tilknytning til ledsagelsen.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Socialpædagogisk støtte til at forstå og formidle f.eks. helbredsmæssige oplysninger.

Ledsagelse til ikke-tilskudsberettigede ydelser som fodterapi, optiker m.m.

Ydelsens omfang

Ud fra en konkret og individuel vurdering bevilges borgeren ledsagelse til sine nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter.

Der ydes ledsagelse til nærmeste læge/behandler.
Kvalitetsmål Afgørelse træffes inden for 1 måned.
Opfølgning

Kommunen foretager løbende vurdering af den bevilgede hjælp.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borgeren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020